Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kohalik elu ja regionaalpoliitika

Jaak Aab

Riigihalduseminister, Keskerakond

Jätkame Eesti haldusjaotuse ja haldusüksuste staatuse korrastamisega.

• Toetame kohalike omavalitsuste ühistegevuse võimekuse tugevdamist maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja arengu kavandamiseks.

• Tagame maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei, kiire internetiühenduse ning teiste avalike teenuste ühtlase kättesaadavuse kogu Eestis.

• Toetame kogukondliku liikumise, sh külavanemate rolli kohaliku elu kujundamisel.

• Motiveerime kohalikke omavalitsusi soosima ettevõtlust.

• Lihtsustame ettevõtluse edendamiseks vajaliku maa üleandmist kohalikele omavalitsustele.

• Korrastame seadusandlust, et juurdepääs kinnistutele oleks tagatud.

• Suurendame omavalitsuste eelarvelist iseseisvust, tõstes nende otsustusvabadust riiklike sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel.

• Anname kohalikele omavalitsustele täiendavaid ülesandeid, mida nad efektiivsemalt täita suudavad, ja kasvatame vastavalt ka tulubaasi.

• Vaatame üle kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse.

• Soodustame inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse.

• Tõstame väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

• Suurendame investeeringutoetusi ning eluasemelaenude ja ettevõtete investeeringulaenude käendamist maapiirkondades.

• Viime Tallinnast igasse maakonnakeskusesse ühe riigiasutuse või riigile kuuluva ettevõtte. Seame eesmärgiks viia nelja aastaga 1000 täiendavat töökohta Tallinnast välja.

• Jätkame regionaalprogramme ja teeme Eesti maapiirkondade külapildi korda. Seejuures peame oluliseks lagunenud ja vanade hoonete korda tegemist, neile funktsiooni leidmist või lammutamist.

Kuidas see sinu elu mõjutab?

Pin It on Pinterest