Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Maaelu, põllumajandus ja kalandus

Mart Järvik

Maaeluminister, EKRE

Tagame Eesti põllumajandus- ja toidutootjatele võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidus. Seisame otsetoetuste võrdsustamise eest ja maksame meie põllumeestele üleminekutoetusi ning jätkame tõuaretustoetuste maksmist.

• Seisame järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil MAKi rahastamise eest.

• Kindlustame Eesti isevarustatuse taseme põhitoiduainetega.

• Tagame kõikide põllumajandustootjate võrdse kohtlemise olenemata nende suurusest ja eripärast. Toetame mõistlikku tasakaalu tava- ja mahetootmise vahel.

• Keelustame Eestis GMO kultuuride kasvatamise (välja arvatud labori- ja teadusuuringud).

• Toetame talude, sealhulgas peretalude kui Eesti traditsiooniliste põllumajandustootmisüksuste arengut.

• Jätkame noortalunike toetamist. Töötame välja täiendavad meetmed, et edendada põlvkondade vahetust, samuti talude üleandmist vanematelt järglastele.

• Jätkame kodumaise mesinduse arendamist ja mesilasperede toetuse maksmist.

• Toetame põllumeestele kuuluvate ühistute rajamist ja arendamist saaduste tootmiseks, ümbertöötlemiseks ja müügiks.

• Tagame krediidivõimalused. Oluline on edendada põllumajandusettevõtete riskijuhtimist ja võimaldada neile arenguks vajaliku krediidi kättesaadavus.

• Töötame koostöös tootjatega välja riskijuhtimise meetmed.

• Leiame võimalusi reguleerida maa ja metsa müümist. Põllu- ja metsamaa müümisel ning rentimisel eelistame kohalikku tootjat.

• Kaitseme väärtusliku põllumaa jätkuvat kasutamist põlluna ja vähemväärtusliku põllumaa kasutamist muu biomajanduse arendamiseks.

• Suurendame põllumajandusteaduse stabiilset rahastamist.

• Tagame nõuandesüsteemi stabiilse arengu, panustades vajadusel riigieelarve vahendeid.

• Edendame ausaid kauplemistavasid. Seisame tarneahela hea toimimise, ebaausate kauplemistavade tõkestamise ja toiduainete korrektse märgistamise eest.

• Seame prioriteediks maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise ja LEADER meetme tegevuste kaudu konkurentsivõimelise palgaga töökohtade loomise.

• Väärtustame Eesti toidukultuuri ja piirkondade eripära.

• Edendame Eesti toidu eksporti ja aitame kaasa meie toidusektori positiivse kuvandi loomisele ja tugevdamisele ning uute sihtturgude avamisele.

• Toetame erinevate meetmete kaudu kodumaise kalanduse kestlikkust ja töökohtade säilitamist kalandussektoris.

• Pooldame stabiilset püügiõiguste süsteemi, kvaliteetset ülevaadet kalavarude seisust ning efektiivset järelevalvet kalavarude kasutamise üle.

• Toetame avamere kalakasvatuse jaoks vajalike seaduste, reeglite ning võimaluste väljatöötamist.

• Soodustame kalapüügiga tegelevate ettevõtjate tegevuste mitmekesistamist, mis kindlustab kalurid aastaringse sissetulekuga.

• Vaatame üle erimärgistatud kütuse kasutamisega seotud piirangud.

Kuidas see sinu elu mõjutab?

Pin It on Pinterest