Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Sotsiaalne turvalisus

Mart Helme

Siseminister, EKRE

Kaasame eakaid ühiskondlikult oluliste küsimuste aruteludesse läbi eakate nõukogude.
• Jätkame seeniorite teenusmajade loomist, mis tagavad eakatele nii hoolekande kui ka olmeteenused.
• Seame eesmärgiks erakorralise pensionitõusu, et tõsta eakate toimetulekut ja heaolu.
• Kehtestame üleriigilised põhimõtted hooldajatoetuse maksmiseks.
• Kujundame püsiva puude tõestamise süsteemi lihtsamaks ja inimsõbralikumaks. • Laiendame õendusteenuse kättesaadavust nii kodus kui hooldekodudes.
• Seame eesmärgiks parandada erivajadusega inimeste abivahendite kättesaadavust.
• Laiendame puuetega laste ja noorte õppevõimalusi.
• Kaasajastame erivajadustega inimeste teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse.
• Loome arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks, lähtudes põhimõttest, et koduteenused peaks olema inimesele soodsamad kui hooldekodusse paigutamine.
• Parandame elukeskkonna ligipääsetavust kõigi valdkondade üleselt.
• Jätkame koostöös omavalitsustega intellektihäirega inimeste elukeskkonna parandamist ja teenuste (sh ööpäevaringsete) arendamist.
• Käivitame innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks. • Töötame välja Eestile sobiva vabatahtlike koostöömudeli hoolekandes.
• Tagame kooliaja lõppedes kõigile mitteiseseisvatele puudega noortele koha, kuhu edasi suunduda.
• Suurendame kodus pakutavate sotsiaalteenuste (sh hooldusteenuste) mahtu, valikut ja kvaliteeti. • Suurendame nii rehabilitatsiooni kui ka taastusravi võimalusi. • Paneme rõhku pikaajalise hoolduse valdkonnas töötavate spetsialistide väljaõppele ja täiendharidusele. • Jätkame hooldust vajavatele keerulisematele sihtgruppidele (nt dementsusega inimesed, autismispektrihäirega inimesed) pakutavate teenuste ja hooldekodukohtade arendamist ja kaasajastamist.
• Jätkame sundüürnike ja represseeritute andmebaasi täpsustamist ning analüüsime koostöös omavalitsuste, Eesti Üürnike Liidu, Eesti Memento Liidu ja Eesti Omanike Keskliiduga võimalikke lahendusi. Pensioni II samba reform
• Säilitame teise pensionisamba ja selle poolt pakutavad teenused.
• Vaatame üle pensionifondide haldustasud, teise samba väljamaksete korra pensioniikka jõudmisel ning kindlustuslepingute sõlmimise ja lõpetamise tingimused.
• Me ei muuda kogumispensioni süsteemiga liitumise korda ning inimesed, kellel on kehtiva seaduse järgi kohustus süsteemiga liituda, liidetakse süsteemiga ka edaspidi automaatselt.
• Kaalume tööandja poolt töötajatele pensioni kogumise võimaluste soodustamist. Võtame 1. jaanuariks 2020 vastu seadusemuudatused, millega:
• Teise pensionisambaga liitunud ja tulevikus liituvad inimesed saavad õiguse teise pensionisamba skeemist avalduse alusel väljuda. Väljunud inimesi koheldakse analoogselt nendega, kes ei ole teise sambaga liitunud. Selleks töötame välja väljamaksmise tingimused ja korra. Väljamaksed teise samba pensionifondidest tehakse pärast avalduse esitamist kahe aasta jooksul ning neilt tasutakse tulumaks.
• Teise samba pensioni kogumist jätkavad inimesed saavad õiguse esitada avaldus, mille alusel kantakse teise sambasse tehtavad maksed (2%+4%) edaspidi teise samba fondi asemel otse inimese investeerimiskontole.
• Teise pensionisambasse kogutud vara võimaldatakse kanda pensioni koguja investeerimiskontole. Väljamaksed teise samba fondidest investeerimiskontole tehakse pärast avalduse esitamist kahe aasta jooksul, fondide vahetamisega samadel tähtaegadel.
• Investeerimiskontolt vahendite väljavõtmine on võimalik igal ajahetkel. Vahendite väljavõtmisel tuleb tasuda tulumaks.
• Laiendame investeerimiskonto kasutamise võimalusi.
• Inimestele, kes ei ole teise samba süsteemiga liitunud või on süsteemist väljunud, antakse õigus sellega liituda.

Kuidas see sinu elu mõjutab?

Pin It on Pinterest