Teema

Eestimaa Roheliste programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 74
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

74

Toome tagasi elurikkuse Tartu rohealadele ja parkidesse

Toome tagasi elurikkuse Tartu rohealadele ja parkidesse. Kaitseme linnaloodust.

Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada

Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada. Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vähendada kesklinna autoliikluse põhjustatud saastekoormust.

Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku

Muudame Tartu linnaks, kus on mugav autovabalt elada. Arendame ühistransporti (sh trammi), rohevööndeid ja jalgrattateede võrgustikku. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vähendada kesklinna autoliikluse põhjustatud saastekoormust.

Kaasame elanikke Tartu linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju

Kaasame elanikke linna juhtimisse, anname rahvaalgatustele suurema mõju.

Tagame Tartu elanikele ja külalistele turvatunde

Edendame võrdõiguslikkust. Tagame Tartu elanikele ja külalistele turvatunde.

Hoolime linlaste tervisest

Hoolime linlaste tervisest. Toetame lasteasutuste üleminekut mahetoidule, soodustame huvi- ja sporditegevusi, oleme valmis ohjama pandeemiat.

Kasutame ja tutvustame ringmajanduse võimalusi

Kasutame ja tutvustame ringmajanduse võimalusi.

Teeme Keskpargi korda

Teeme Keskpargi korda. Keskpark peab olema mitmekesine ja kutsuv paik, kus on meeldiv puhata, õppida ja aktiivselt aega veeta.

Ehitame Tartusse kultuurikeskuse, mis ei vaja oluliste rohealade hävitamist

Ehitame Tartusse kultuurikeskuse, mis ei vaja oluliste rohealade hävitamist. Kultuurikeskuse asukohaks on sobivamaid alternative kui südalinna asendamatu roheala.

Looduslik mitmekesisus on meie majandusliku heaolu garantiiks

Looduslik mitmekesisus on meie majandusliku heaolu garantiiks.

Soodustame puhke- ja kooskäimise alade laialdasemat väljaehitamist ja korralikku hooldamist

Selleks, et tuua elurikkus tagasi Tartu kesklinna parkidesse, soodustame puhke- ja kooskäimise alade laialdasemat väljaehitamist ja korralikku hooldamist.

Suurendame mitmetasandilist haljastust

Suurendame mitmetasandilist haljastust, et leevendada kuumalainete ja üleujutuste mõju linnas ning hoida linna õhk puhtana. Tagame rohevõrgustiku sidususe. Arendame rohealasid kutsuvamaks, inimsõbralikumaks ja liigirikkust toetavamaks.

Arendame välja sinivõrgustiku

Arendame välja sinivõrgustiku — veekogude taastamisel kasutame looduspõhiseid lahendusi. Kasutame sademevett kui ressurssi nii hoonestuses kui haljastuses.

Toetame linnaelanike ühistööna loodavaid rohealasid

Toetame linnaelanike ühistööna loodavaid rohealasid. Toetame hoovide haljastamist ja kohalike haljastusseltside loomist.

Niidame haljasalasid kord aastas

Niidame haljasalasid kord aastas. See võimaldab niidutaimedel lõpuni õitseda ning õistaimede mitmekesisusest sõltuvail kooslustel säilida ka järgmisel aastal.

Vanad taimesordid saavad erilist tähelepanu

Vanad taimesordid saavad erilist tähelepanu — seemned ei pea olema suurfirmade monopol.

Lõpetame pestitsiidide kasutamise omavalitsuse haljasaladel

Lõpetame pestitsiidide kasutamise omavalitsuse haljasaladel. Toome haljasaladele igal kevadel multši, et tõrjuda umbrohtu keskkonda ja linnarahva tervist kahjustamata.

Juhime Tartut läbipaistvalt, kaasavalt ja ambitsioonikalt

Juhime Tartut läbipaistvalt, kaasavalt ja ambitsioonikalt. Meie eesmärk on pakkuda kõigile tartlastele võimalikult tervet ja vaheldusrikast elu!

Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu

Äratame elule ununenud kaasamiskava ja viime selle päriselt ellu. Sellega viime Tartu kõiki võrdselt kaasava kogukonnapoliitika rajale, kus on määravaks jõuks linnaelanikud ja eksperdid sõltumata nende poliitilisest eelistusest.

Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu

Meil on nulltolerants korruptsiooni, üleliigse salastamise ja rohepesu vastu. Rahval on õigus teada, kuidas nende linna juhitakse.

Kultuurikeskusest peab saama tõeline kogukonnakeskus

Kultuurikeskusest peab saama tõeline kogukonnakeskus, mille haldamise delegeerib linn vähemalt 50% ulatuses loomeühendustele, asumiseltsidele ja teistele kogukonnaorganisatsioonidele. Tagame, et keskuse edendatav kultuur on avatud uuendustele väljastpoolt kohalikku kultuurivälja.

Tartu teeb vaid hankeid, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge ja saavutada kliimaeesmärke

Meie juhitud Tartu teeb ainult selliseid hankeid, mis aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge ja saavutada kliimaeesmärke.

Targas linnas on info lihtsasti kättesaadav ja taaskasutatav

Targas linnas on info lihtsasti kättesaadav ja taaskasutatav. Kujundame linna ja allasutuste tehnotaristu vastavaks tänapäevastele info taaskasutuse põhimõtetele. Omavalitsuse toodetud info ja tellitud tarkvara peavad võimaldama rist- ja taaskasutust nagu näeb ette avaandmete ja digitaalse riigivara regulatsioon. Vaid nii saame elavdada innovatsiooni, koostööd erasektori ja avalikkusega. Muudame linna infosüsteemi dünaamilisemaks, tõrkekindlamaks ja avatuks uuendustele.

Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav

Linn peab olema oma toimetustes läbipaistev ja kaasav. Muudame koostöös vabasektoriga teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamise läbipaistvamaks, loome lobitegevuse registri, deklareerime linnaasutuste sotsiaalmeedia kontod ning paneme paika neis suhtlemise korra.

Linlaste võimalused osaleda otsustamises ei hakka sõltuma nende digitehnoloogia kasutamise oskustest või kommertsplatvormide kasutamisest

Tagame, et linlaste võimalused osaleda otsustamises ei hakka sõltuma nende digitehnoloogia kasutamise oskustest või kommertsplatvormide kasutamisest.

Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka liikumise abivahenditega liikujatele

Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka liikumise abivahenditega liikujatele (näiteks kõnniraami, rulaatori või ratastooli kasutajatele). Parandame avalike hoonete ligipääsetavust liikumisraskustega inimestele ja toetame ettevõtteid, kes soovivad teha sama.

Linnas on piisavas koguses üldkasutatavaid tualette

Tagame, et linnas on piisavas koguses üldkasutatavaid ja puudega inimestele ligipääsetavaid sooeristuseta tualette.

Toetame masstarbimise vähendamist

Toetame masstarbimise vähendamist. Suuri kaubanduskeskusi pole juurde vaja ehitada ning olemasolevate laiendamisele tuleb panna piirid. Toetame kohalikke väikeettevõtjaid ja turgudel kauplejaid, kes vahendavad kaupa otse tootjalt tarbijale.

Rajame avalikud veekraanid üle linna

Rajame avalikud veekraanid üle linna, et vähendada pudelivee tarbimisega seotud negatiivset keskkonna- ja tervisemõju.

Keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise

Keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise (v.a plastkõrred, mis on vajalikud erivajadustega inimestele).

Töötame välja tõhusama tegevuskava müra-, õhu- ja valgusreostuse vähendamiseks

Töötame välja tõhusama tegevuskava müra-, õhu- ja valgusreostuse vähendamiseks, et iga inimene saaks elada linnas võimalikult stressivabalt.

Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses

Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses.

Iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud

Võitleme selle nimel, et iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud.

Me ei karda läbi viia vajalikke muudatusi avalikus ruumis

Me vaatame tulevikku ja ei karda läbi viia vajalikke muudatusi avalikus ruumis, hariduskorralduses, transpordiühendustes, sotsiaaltoetustes ja -teenustes.

Pakume inimväärseid võimalusi päevahoidudeks nii lastele kui erihoolt vajavatele täiskasvanutele ja eakatele

Vähendame lähedaste koormust omastehooldusel ja pakume inimväärseid võimalusi päevahoidudeks nii lastele kui erihoolt vajavatele täiskasvanutele ja eakatele.

Loome kogukonnaprojekte, mis soodustavad eri vanuses inimeste koostööd ja vähendavad põlvkondade vahelist lõhet

Loome kogukonnaprojekte, mis soodustavad eri vanuses inimeste koostööd ja vähendavad põlvkondade vahelist lõhet.

Tagame tasuta lasteaiakohad kõigile Tartus elavatele peredele

Tagame tasuta lasteaiakohad kõigile Tartus elavatele peredele.

Hoiame laste ja noorte vaimset tervist

Hoiame laste ja noorte vaimset tervist. Tagame koolipsühholoogidele väärilise töökeskkonna. Soodustame psühholoogide pikaajalist tööstaaži ühes koolis.

Tõstame noorte teadlikkust rahast ja majandusest

Tõstame noorte teadlikkust rahast ja majandusest.

Põhikoolis peavad tunnid peavad algama pärast kella 9

Põhikoolis peavad tunnid peavad algama pärast kella 9. Teadusuuringud on näidanud selle kasu nii laste tervisele kui ka õppimisvõimele.

Suurendame keskkonnahariduse ja õuesõppe osakaalu

Suurendame keskkonnahariduse ja õuesõppe osakaalu. Toome tagasi kooliaiad ja võimaldame neid kasutada õppetöös.

Toetame laste suvelaagreid vähekindlustatud peredele

Toetame laste suvelaagreid vähekindlustatud peredele.

Soodustame võimalusi lastehoidude korraldamiseks tööandjate juures

Soodustame võimalusi lastehoidude korraldamiseks tööandjate juures.

Tagame igale koolilapsele ühe tasuta sportliku huviringi

Toetame laste- ja noorte spordiklubisid. Tagame igale koolilapsele ühe tasuta sportliku huviringi.

Lastele tuleb anda võimalus süüa kvaliteetset, tasakaalustatud kodumaist toitu

Toetame lasteasutuste toitlustuses kohalikule mahetoidule üleminekut. Lastele tuleb anda võimalus süüa kvaliteetset, tasakaalustatud kodumaist toitu, suunates neid eemale eeltöödeldud rasva- ja suhkrurikastest valikutest.

Propageerime abistavat, mitte karistavat uimastipoliitikat kui mõtteviisi

Toetame alkohoolikute ja uimastisõltlaste ravi ning rehabiliteerimist ühiskonnaliikmena. Propageerime abistavat, mitte karistavat uimastipoliitikat kui mõtteviisi.

Toetame uute taliujumiskohtade ja rannasaunade rajamist

Toetame uute taliujumiskohtade ja rannasaunade rajamist, et tugevdada rahvatervist ja edendada kogukondade omavahelist suhtlust.

Tartus on piisaval hulgal rohealasid, kus on meeldiv jalutada ning keha ja vaimu värskendada

Nutikalt planeeritud rohealad toetavad linnarahva tervist, sest värskes õhus liikumine on oluline osa tervislikust eluviisist. Rohelised tagavad, et Tartus on piisaval hulgal rohealasid, kus on meeldiv jalutada ning keha ja vaimu värskendada.

Rajame uusi vabaõhu spordi- ja mänguväljakuid ning välijõusaale

Rajame uusi vabaõhu spordi- ja mänguväljakuid ning välijõusaale. Igas linnaosas peab olema võimalik vabas õhus terve perega sportida.

Loome jalgratturitele ja kergliiklusvahenditele linnaosasid ühendava võrgustiku

Loome jalgratturitele ja teistele kergliiklusvahenditele sidusa ja linnaosasid ühendava võrgustiku, mis on turvaline ja aastaringselt hooldatud.

Linnas leiduks rohkem turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte

Kindlustame selle, et terves linnas leiduks rohkem turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte. Laiendame jalgrataste laenutuspunkte, et laenutussüsteem oleks senisest mugavam.

Vähendame autoliiklust kesklinnas, soodustame ühistransporti ja kergliiklust

Vähendame autoliiklust kesklinnas, soodustame ühistransporti ja kergliiklust.

Ühistranspordi süsteem ja marsruudid käivad ajaga kaasas

Teeme Tartust elamisväärse linna, mille ühistranspordi süsteem ja marsruudid käivad ajaga kaasas.

Teeme “Pargi ja Sõida” süsteemi tõhusamaks

Teeme “Pargi ja Sõida” süsteemi tõhusamaks, et vähendada autode hulka linnas.

Võtame suuna sisepõlemismootoritega autodest vabama linna saavutamiseks

Võtame selge suuna sisepõlemismootoritega autodest vabama linna saavutamiseks.

Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele

Lähme ühistranspordis täielikult üle mittefossiilsete kütuste kasutamisele.

Teeme teavitustööd ja parandame vaimse tervise teenuste kättesaadavust

Teeme teavitustööd ja parandame vaimse tervise teenuste kättesaadavust, et takistada ja ennetada perevägivalda.

Tagame, et Tartus on piisavalt vaimse tervise nõustajaid

Tagame, et Tartus on piisavalt palju professionaalsel tasemel vaimse tervise nõustajaid, kelle teenus on kõigile kättesaadav.

Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud "homovaba" piirkonna staatuse

Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud "homovaba" piirkonna staatuse.

Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga

Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga (Rainbow Cities Network), et üheskoos inimeste teadlikkust tõsta vähemuste olemasolust ja probleemidest.

Kindlustame loomade varjupaikade rahastatuse

Kindlustame loomade varjupaikade rahastatuse, et loomad saaksid seal elada, mitte surma oodata.

Muudame Tartu esimeseks süsinikuneutraalseks linnaks Eestis

Muudame Tartu esimeseks süsinikuneutraalseks linnaks Eestis.

Näitame rohelist tuld mõttetööstusele

Mõttetööstus ei saasta! Näitame rohelist tuld mõttetööstusele ja tagame, et Tartu linn on sobiv keskkond teadmismahukale ettevõtlusele, digitaliseerimisele, loomeettevõtlusele ning ülikoolide lõpetajad soovivad end teostada Tartus. Meie pikem eesmärk on kujundada Tartu roheparadiisiks, mis pakub elamisväärset ja atraktiivset keskkonda globaalsest kliimakriisist hoolimata.

Toetame linnaelanike ökoprojekte

Toetame linnaelanike projekte, mille eesmärk on taastuvenergia kasutusele võtmine ja süsinikuneutraalse saavutamine.

Toetame vastutustundlikke, kestlikke ja eetilisi ettevõtteid

Toetame vastutustundlikke, kestlikke ja eetilisi ettevõtteid.

Tagame igale rajatavale või tegutsevale tootmisettevõttele keskkonnamõju hindamise

Tagame igale rajatavale või tegutsevale tootmisettevõttele keskkonnamõju hindamise koos asukoha-alternatiivide kaalumisega. Elukeskkonna seisund ei tohi halveneda kellegi ärihuvidest lähtuvalt ega ole ka avalike vahendite kokkuhoidmise koht.

Lülitame kõik ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale

Lülitame kõik linnale kuuluvad ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale.

Toetame hoonete fassaadide korrastamist ja energiasäästlikumaks muutmist

Toetame hoonete fassaadide korrastamist ja energiasäästlikumaks muutmist.

Toetame kortermajade, kaubanduskeskuste ja ärimajade katustele päikesepaneelide paigaldamist

Toetame kortermajade, kaubanduskeskuste ja ärimajade katustele päikesepaneelide paigaldamist.

Loome taristu pistikhübriid-, elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks ja vesinikkütuse tankimiseks

Loome taristu pistikhübriid-, elektri- ja vesinikusõidukitele akude laadimiseks ja vesinikkütuse tankimiseks. Loome korteriühistutele võimaluse rajada majade juurde laadimisjaamu.

Toome kokku iduettevõtluse ja aktivismi eesliini

Toome kokku iduettevõtluse ja aktivismi eesliini. Selleks algatame regulaarse targa linna häkatoni, kuhu kutsume linna koostööpartnerid, vabaühendused ja aktivistid leidma koos tehnoloogilisi ja innovaatilisi lahendusi põletavatele probleemidele. Selleks teeme koostööd idufirmade, ülikoolide ja teadusmahuka ettevõtluse arendamise organisatsioonidega.

Koostöös riigiga toetame eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust

Koostöös riigiga toetame eetilist ja vastutustundlikku ettevõtlust. Üheks meetmeks on vähendada mahetoidu käibemaksu 9 protsendini.

Toetame projekte, mis edendavad ring-, taas- ja uuskasutust

Toetame projekte, mis edendavad ring-, taas- ja uuskasutust.

Vähendame toidu raiskamist

Vähendame toidu raiskamist. Arendame välja kasutajasõbraliku süsteemi, mis aitab toiduga tegelevatel ettevõtetel annetada toitu abivajajatele. Linn kannab vastutust jagatava toidu ohutuse ja annetatava toidu lisakulude kandmise eest.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram