Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Jõelähtme vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 37

Lubatud

37

Korraldame vallas kohapeal psühholoogilise nõustamise ja abi vaimse tervise alal

Asendame senise ärihuvidel põhineva suletud valitsemismudeli koostöö ja avatud valitsemisega, mis lõpetab volikogus aastaid kestnud vastandumise. Seame selged eesmärgid ning nõuded vallavalitsuse tööle ja töötulemustele, parandame ka info liikumist ja peatame dokumentide asjatu salastamise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame läbi ja muudame ühistranspordi sõidugraafikud elanike huve paremini arvestavaks, sealhulgas koostöös Tallinna linnaga

Vaatame läbi ja muudame ühistranspordi sõidugraafikud elanike huve paremini arvestavaks, sealhulgas koostöös Tallinna linnaga! Viime sisse nõudepõhise ühistranspordi vastavalt tellimustele külade kaupa.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasajastame koos noorte endiga mängu- ja spordiväljakud ning noortekeskused

Kaasajastame koos noorte endiga mängu- ja spordiväljakud ning noortekeskused!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõik õpilased ja noored, kes seda soovivad, saavad võimaluse osaleda suvistes noortelaagrites

Kõik õpilased ja noored, kes seda soovivad, saavad võimaluse osaleda suvistes noortelaagrites! Senine vallavalitsus ei ole suutnud seda tagada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame laste igakülgset arengut ja head tervist kõige tähtsamaks Eesti ja meie valla tulevikule

Peame laste igakülgset arengut ja head tervist kõige tähtsamaks Eesti ja meie valla tulevikule.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame igale lapsele ühe huviala-või spordiringi tasuta

Võimaldame igale lapsele ühe huviala- või spordiringi tasuta! Muudame huviala-ja sporditoetuste taotlemise aastaringseks ilma piiravate tähtaegadeta!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal

Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal! Traditsioonilistel pereväärtustel rajanev õppe- ja kasvatustöö lasteaedades ja koolides on eestluse edasikestmise aluseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni

Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Langetame omavalitsustes lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni

Langetame omavalitsustes lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame omaste hooldustoetuse võrdseks minimaalpalgaga ca 600 EUR/kuus

Tõstame omaste hooldustoetuse võrdseks minimaalpalgaga ca 600 EUR/kuus!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname vallaelanikele ja küladele õiguse otsustada valla eelarve kasutamise üle kaasava eelarve põhimõtetel

Anname vallaelanikele ja küladele õiguse otsustada valla eelarve kasutamise üle kaasava eelarve põhimõtetel! Näeme igal aastal valla eelarves igale alevikule ja külale ette toetusraha kohalike probleemide lahendamiseks ja kogukonna ühistegevuse arendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame valla kaunisse mereranda päästevõimekusega ja veepuhtuse kontrolliga turvalise ametliku supleranna

Rajame valla kaunisse mereranda päästevõimekusega ja veepuhtuse kontrolliga turvalise ametliku supleranna!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame kergliiklusteed kohalike elanike vajadusi arvestades Kostivere, Jõelähtme ja teistes piirkondades

Rajame kergliiklusteed kohalike elanike vajadusi arvestades ka praeguse Vallavalitsuse poolt tähelepanuta jäetud Kostivere, Jõelähtme ja teistes piirkondades!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame järgmise nelja aasta jooksul kõik vallateed tolmuvabaks ja tagame järjepideva hoolduse

Muudame järgmise nelja aasta jooksul kõik vallateed tolmuvabaks ja tagame järjepideva hoolduse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame valla toel lähiaastatel välja kiire interneriühenduse iga koduni

Arendame valla toel lähiaastatel välja kiire interneriühenduse iga koduni! Võimaldame liitumistoetuse internetiühenduse kulude kattes lastega peredele ja eakatele!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Maardu Lõunakarjääri ja teistele valla omandis olevatele maadele päikesepargid taastuvenergia tootmiseks

Rajame Maardu Lõunakarjääri ja teistele valla omandis olevatele maadele päikesepargid taastuvenergia tootmiseks! Paneme valla vara ja maad tulu teenima.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame meie vallas kaasaegse ringmajanduse Rootsi ja teiste maade eeskujul

Käivitame meie vallas kaasaegse ringmajanduse Rootsi ja teiste maade eeskujul, suurendades oluliselt taaskasutuse võimalusi!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Jägala-Joa ja Linnamäe piirkonna ühtseks looduse, kultuuri- ja tervisespordikeskuseks

Arendame Jägala-Joa ja Linnamäe piirkonna ühtseks looduse, kultuuri- ja tervisespordikeskuseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame tänavad ja valgustame Neeme-Laheranna kergliiklustee

Korrastame tänavad ja valgustame Neeme-Laheranna kergliiklustee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame siia kaasaegse valgustatud kunstmuru väljaku

Rajame siia kaasaegse valgustatud kunstmuru väljaku koos jooksurajaga, multifunktsionaalse spordiväljaku ja sisespordihalli koos teenindushoonega. Arendame välja Neeme küla kogukonna kooskäimise peoplatsi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lükkame käima Neeme küla elukeskkonna arendamise

Lükkame käima Neeme küla elukeskkonna arendamise!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla elanikud väärivad kaasaegsete tervislike veemõnude nautimist

Praegune Vallavalitsus kulutab sadu tuhandeid eurosid viiskümmend aastat vana spordihoone ülalpidamiseks. Valla elanikud väärivad kaasaegsete tervislike veemõnude nautimist nii nagu paljudes teistes omavalitsustes on suudetud ära teha!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Loo alevikku kaasaegse Veekeskuse-SPA

Rajame Loo alevikku kaasaegse Veekeskuse-SPA!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame laste jooksutamise läbi asula nii võimlasse kui ujulasse

See rohkem kui kümme aastat tegemata jäetud objekt on praeguse Vallavalitsuse häbiplekk! Lõpetame laste jooksutamise läbi asula nii võimlasse kui ujulasse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Loo kooli juurde võimla koos ujulaga

Rajame Loo kooli juurde võimla koos ujulaga!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uus tervisekeskus võimaldab tuua kohapeale terve rea täiendavaid raviteenuseid, taastusravi ja profülaktikat nii nagu meie naabervaldades

Uus tervisekeskus võimaldab tuua kohapeale terve rea täiendavaid raviteenuseid, taastusravi ja profülaktikat nii nagu meie naabervaldades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Loo alevikku uue Tervisekeskuse

Rajame Loo alevikku uue Tervisekeskuse!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korruptsiooniohtude vähendamiseks lõpetame pikka aega kestnud seaduserikkumise ja viime sisse volikogule alluva audiitorkontrolli

Korruptsiooniohtude vähendamiseks lõpetame pikka aega kestnud seaduserikkumise ja viime sisse volikogule alluva audiitorkontrolli!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame vallavolikogu kui vallaelanike kõrgeima esindaja valla arengu energiliseks eestvedajaks

Muudame vallavolikogu kui vallaelanike kõrgeima esindaja valla arengu energiliseks eestvedajaks!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame radikaalselt Vallavalitsuse asjaajamist

Muudame radikaalselt Vallavalitsuse asjaajamist – venivatele kohtuskäimistele suure hulga maksumaksjate raha kulutamise asemel tuleb lahendada probleemid heas sisulises koostöös kõigi asjaosalistega!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei tohi otsuseid langetada kohaliku kogukonnaga eelnevalt läbi arutamata ja kogukonna seisukohti arvestamata

Peame vajalikuks määratleda kõrgendatud avaliku huviga piirkonnad meie vallas, kus ei tohi otsuseid langetada (mets raiuda, kaevandada, raskeliiklust lubada jne) kohaliku kogukonnaga eelnevalt läbi arutamata ja kogukonna seisukohti arvestamata.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei – Linnamäe hüdroelektrijaama tammi mahalõhkumisele!

Meie ei luba eesti rahva tööga loodud muinsuskaitse all oleva kultuuriväärtusliku rajatise hävitamist. Säilitame CO2 vaba rohelise taastuvenergia tootmise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei - immigrantidele!

Meie ei luba majutada immigrante oma koduvalda. Kaitseme perede, laste ja naiste turvalist elukeskkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei – Rebala muinsuskaitseala külade arengu takistamisele ja maaomanike kiusamisele!

Toome muinsuskaitsega seotud küsimuste lahendamise tagasi valda kohapeale, tagame õiglase kohtlemise võrdselt looduskaitsemaadega maksusoodustuste ja toetuste osas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei - Rebala piirkonna külasid lämmatavale prügila haisule!

Valik on konkreetne – kas prügila paneb haisu põhjustava tegevuse kinni või paneme kogu prügila kinni!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei – tööstuspiirkondade pealetungile ning raskeliiklusele ja transiitvedudele läbi alevike ja külade

Suuname raskeliikluse ja transiitveod eemale alevike ja külade elukeskkonnast. Vaatame läbi tööstuspiirkondade arendamise tingimused! Lõpetame elukeskkonda kahjustavad tegevused ja muudame ära vastavad planeeringud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ei - uutele kaevandustele!

Seisame kindlalt meie elukeskkonda pöördumatult kahjustavate kaevanduste rajamise vastu. Riigil on piisavalt ressursse kaevandamiseks eemal küladest ja alevikest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram