Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Kose vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 30
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

30

Korraldame vallavalitsuse ja volikogu töö läbipaistvalt ja kvaliteetselt

Kahjulike otsuste ja ebapädeva juhtimisega on kaotatud igal aastal sadu tuhandeid eurosid. Eelistame mõjukate ärimeeste omahuvide asemel kogu valla ühiskasu ja lõpetame või teeme ümber Kose vallale kahjulikud lepingud, et vähendada vallaeelarve kulusid ning suurendada tulusid

Teeme Kose vallale täieliku finantsauditi ja käivitame tegevused tulude suurendamiseks

Kahjulike otsuste ja ebapädeva juhtimisega on kaotatud igal aastal sadu tuhandeid eurosid. Eelistame mõjukate ärimeeste omahuvide asemel kogu valla ühiskasu ja lõpetame või teeme ümber Kose vallale kahjulikud lepingud, et vähendada vallaeelarve kulusid ning suurendada tulusid

Tegutseme selle nimel, et kujundada Kose piirkonnast Lõuna-Harjumaa keskus

Toome siia teenused, mis peavad olema igas väiksemas maakonnakeskuses, ja hoiame need siin. Jälgime Harjumaa kiirtrammiliinide välja töötamise arenguid ja loome eeldused Kose valla ühendamiseks plaanitava võrguga.

Kohtleme vallakeskust ja äärealasid võrdselt. Kose vald on ääremaastumiseks liiga väike.

Käsitleme valda tervikuna ja parandame teenuste saadavust. Korraldame pakiautomaatide paigaldamise ka Koselt kaugemale jäävatesse asulatesse. Töötame ülikiire interneti kodudesse toomise nimel.

Toome vallavanemaks tippjuhi, kes on väljastpoolt praeguseid võimukoridore

Toome vallavanemaks tippjuhi, kellel ei ole sõltuvussidemeid praeguse vallavõimuga. Vallamajja kogunenud intriigide, ärihuvide ning konfliktide lahendamine on võimalik ainult süsteemist rikkumata juhiga, kes ei karda otsustamist.

Anname uue hoo kergliiklusteede ehitamisele.

Vaid ühe kergliiklustee lõigu rajamisega iga nelja aasta tagant on Kose vald Eestis viimaste seas. Meil on jõudu enamaks. Kasutame maksimaalselt ära fondide võimalused ning kontaktid riiklikul tasandil, et leida lisaraha ja ehitada 2022–2025 valmis vähemalt üks uus kergtee aastas.

Korraldame ümber Kose valla prügimajanduse.

Leiame lahenduse, et prügivedu toimiks tõrgeteta ja oleks elanike jaoks parima hinnaga. Rajame kaasaegse ja mõistlikel aegadel avatud jäätmejaama koos kõikide jäätmete tasuta loovutamise võimalusega vallaelanikele. Otsime rahastust ja võimalusi prügi ümbertöötlemise võimekuse loomiseks Kose vallas.

Jätkame vallateede mustkatte alla panemist

Korrastame kruusakattega teid ning teostame alevikes ja külades tänavate remonditööd. Organiseerime külade ja alevite kõnniteede talihoolduse senisest paremal tasemel. Viime valla tänavavalgustuse üle kaasaegsele ja säästlikule LED valgustusele ning otsime täiendavaid kokkuhoiuvõimalusi alternatiivsete energiaallikate kasutamise kaudu.

Vaatame üle Kose valla heakorra, teeme vajalikud muudatused, et vald püsiks korras.

Lumi peab olema kõnniteedelt kiiresti koristatud ning libedad tänavad liivatatud, alevite ja külade keskustes peab olema muru niidetud ning prügikastid tühjendatud. Leiame kiired ja konkreetsed lahendused ohtlikult lagunenud hoonete probleemile. Rajame Kose keskusesse ööpäevaringselt toimiva avaliku tualeti.

Käivitame uute töökohtade ja suurettevõtete toomise Kose valda ning rahvusvahelise ja kohaliku ettevõtluskoostöö arendamise.

Palkame arendusjuhi ja tõhustame valla majanduskomisjoni tööd. Käivitame ühisprojektid Kose valla ja vallas toodetava tutvustamiseks üle riigi. Kohaliku toodangu kättesaadavuse parandamiseks rajame Kosele korraliku turu.

Aastaks 2050 võiks Kose ja Kose-Uuemõisa moodustada hubase ning rohelise Lõuna-Harjumaa keskuse

Kahest asulast koosnev ühendatud aedlinn, kus on maakonna parim elukeskkond, kodulähedased töökohad, kõik vajalikud teenused ning lisaks maanteele mõlemast asulast kiire ühendus pealinna kiirtrammi või linnalähirongiga. Suured asjad võtavad aega, aga eelduste loomisega tuleb alustada täna.

Kahekordistame noorte perede toetused alates 01.01.2022.

Esimesse klassi mineva lapse toetus 400 eurot. Lapse sünnitoetus 1000 eurot. Vajalik ressurss toetuste suurendamiseks on olemas, raiskamise ja kahjulike tehingute lõpetamisega on toetusi võimalik tõsta juba järgmisel aastal.

Toetame kohalike projektide kaasfinantseerimist valla eelarvest

Toetame kohalike projektide kaasfinantseerimist valla eelarvest, et küladel oleks oma elukeskkonna arendamiseks ja kultuuri ning liikumisürituste korraldamiseks suuremad võimalused. Kasutame erinevate projektide ja meetmete pakutavad rahastusvõimalused valla elu arendamiseks maksimaalselt ära.

Seisame eakate heaolu eest.

Tagame Kose Spordimaja ja ujula teenuste tasuta kasutamise pensionäridele alates 01.01.2022. Toetame Kose vallas tegutsevate eakate klubide tegevust ja otsime selleks täiendavat rahastust. Tagame eakate kohtumised valla esindajatega ka valimiste vahelisel ajal.

Tagame valla elanikele tasuta bussisõidu valla õpilasliinidel ja sõidugraafikute ning ühenduste sobivamaks muutmise.

Leiame lahendused, et saada Tallinna ja Tartu vahel liikuvad liinibussid peatuma ka Kose ja Ardu piirkonnas ning korraldame mõistlikel aegadel bussiliikluse Ardust Kosele.

Rajame külades ja alevites uusi mänguväljakuid, rulaparke ja puhkealasid.

Rajame külades ja alevites uusi mänguväljakuid, rulaparke ja puhkealasid, kombineerides selleks valla omavahendeid ja otsides lisarahastust. Paigaldame juurde istepinke, vaatame üle jalakäijate ülekäigurajad ning loome uusi nõuetekohaselt tähistatud ülekäigukohti.

Me ei sulge ühtegi Kose valla kooli ega lasteaeda.

Vallavarade raiskamise lõpetamisega saame lisavahendeid Oru ja Ardu koolide ja valla lasteaedade remondiks, ühtlasi kasutame ära kõik fondide pakutavad võimalused. Ehitame Kosele uue lasteaia. Säilitame Kose Gümnaasiumi, toetame kooli arengut ja otsime koostöövõimalusi riigiga.

Parandame huvihariduse kättesaadavust valla äärealadel ja toetame Kose Huvikooli tegevust.

Suurendame valla panust noorsootöös – toetame noorteürituste, töömalevate ja päevalaagrite korraldamist, et võimaldada lastele aktiivset puhkust.

Väärtustame kodukanti, toetame kohaliku identiteedi kujunemist.

Lapsed on uudishimulikud – kodukandi vastu huvi tõstmiseks anname välja Kose valla kodukandi aabitsa. Toetame koduloouurimist ning Kose Kihelkonna Muuseumi tegevust ja kaasajastamist. Edendame eestlust, eetikat ja ettevõtlikkust Kose valla noorte seas.

Ehitame Kosele välisrahastuse abil korraliku kunstmuruga sisehalli.

Vabastame selle kaudu saaliaegu teistele spordialadele ning loome noortespordiks ja jalgpalliharrastuseks tingimused, mida meie noored väärivad. Koondame kogu info pakutavatest treeningutest ja huvitegevusest ühte kohta.

Korrastame Kose valla vaatamisväärsused ja looduskaunid kohad

Lisame vajadusel täiendavaid viitasid ja infotahvleid ning teeme tööd Kose valla tutvustamiseks turismisihtkohana. Toetame Kose valla kogudusi, et kirikuhooned saaksid remonditud ja säiliks meie kultuur kirikutes.

Loome uusi võimalusi tervisespordiks ning puhkuseks looduses.

Rajame looduskaunistesse kohtadesse piknikuplatse, kus pere või sõpradega looduses aega veeta. Me ei unusta ajaviitepaikade regulaarset korrashoidu ja heakorratöid. Arendame edasi Kose Aasumäge ja Kose ning Kose-Uuemõisa lauluväljakuid.

Korraldame vastavalt elanike eelistustele uusi sündmusi ja säilitame traditsioonid.

Käivitame Kose vallas suure laste- ja perefestivali korraldamise. Organiseerime Kosel senisest väärikama ja suurema võidupüha tähistamise koos sellele järgneva tasuta jaaniõhtuga. Toetame rohkem ka külade sündmusi.

Paneme vallamaja ja volikogu elanike heaks tööle, kõrvaldame asjatu bürokraatia.

Asjaajamine vallaga peab olema sujuv ning suhtumine elanikke ja ettevõtjaid toetav. Kõikvõimalikud load, kooskõlastused ja kinnitused ei tohi võtta rohkem aega kui hädapärast vajalik.

Kose vald on meie juhtimisel turvaline. Migrante Kose valda ei majutata, meie kvoot on null.

Koostöö Politsei- ning Päästeametiga, ka vabatahtlike päästjate ja Kaitseliiduga, saab olema senisest sujuvam. Tegeleme narkoennetusega ja tervislike eluviiside soodustamisega. Säilitame perearstide vastuvõtukohad ja otsime võimalusi uute avamiseks.

Kiirendame ja parandame valla suhtlust elanikega.

Loome täiendavad infokanalid ja Kose valla mobiiliäpi, millega käivitame elanike ja valla vahelise otsesuhtluse. Äpi kaudu saab vallamajja saata infot ja teateid probleemidest ning vald saab kiirelt teavitada elanikke ümberkorraldustest ja uudistest. Parandame valla ajalehe kvaliteeti, loome korraliku veebiväljaande ning kasutame paremini sotsiaalmeedia võimalusi.

Vallaelanikel peab olema ligipääs meie spordirajatiste kasutamisele.

Toetame välijõusaalide arendamist ja parandame võimalusi sportimiseks Kose staadionil. Ehitame välja Kose Aasumäe kelgunõlva, toetame spordiharrastusi ja käivitame uued ülevallalised spordivõistluste sarjad.

Käivitame koostöö transpordiametiga

Käivitame koostöö transpordiametiga leidmaks lahendused Kose aleviku läbiva raskeveokiliikluse ümbersuunamiseks ja kiiruste piiramiseks, et liiklus alevi keskuses oleks turvalisem ja väheneks müra- ning vibratsioonikahjustused.

Rahvaküsitlused valda puudutavates olulise mõjuga küsimustes saavad normiks.

Me ei ühine vabatahtlikult, ega nõustu ka sunniviisilise Kose valla liitmisega teiste omavalitsustega järgmises kohalike omavalitsuste ühendamise ringis. Ääremaastumine on meie vallas juba praegu probleem, mille peame lahendama ja täiendavad ühinemised suurendaksid seda veelgi.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram