Vaata kõiki 2021. aasta kohalikel valimistel valitud erakondade koalitsioonilepinguid 👉
Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Saku vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 45

Lubatud

45

Parandame koostööd kaitseliidu, politsei, päästeameti ja turvafirmadega.

Parandame koostööd kaitseliidu, politsei, päästeameti ja turvafirmadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame konstaablipunkti rajamist igasse valda.

Toetame konstaablipunkti rajamist igasse valda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Inimesed peavad kõikjal Saue vallas tundma end turvaliselt.

Inimesed peavad kõikjal Saue vallas tundma end turvaliselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eestlased peavad jääma peremeheks enda kodumaal.

Eestlased peavad jääma peremeheks enda kodumaal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kvoodipagulasi tohib Saue valda tuua ainult kohalike inimeste ja omavalitsuse nõusolekul.

Kvoodipagulasi tohib Saue valda tuua ainult kohalike inimeste ja omavalitsuse nõusolekul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei tee teistele eelistusi enda inimeste arvelt.

Me ei tee teistele eelistusi enda inimeste arvelt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keeldume kvoodiimmigrantide paigutamisest valla territooriumile ja omavalitsuse elupindadele, mis on mõeldud meie hädasolijatele.

Keeldume kvoodiimmigrantide paigutamisest valla territooriumile ja omavalitsuse elupindadele, mis on mõeldud meie hädasolijatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame töökohtade loomise ning kaupluste ning teiste vajalike teenuste säilimise ja kättesaadavuse eest. Soodustame tootva tööstuse rajamist valda.

Seisame töökohtade loomise ning kaupluste ning teiste vajalike teenuste säilimise ja kättesaadavuse eest. Soodustame tootva tööstuse rajamist valda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime sisse ettevõtjate ümarlaua, et leida ühiseid lahendusi võimalikele kitsaskohtadele.

Viime sisse ettevõtjate ümarlaua, et leida ühiseid lahendusi võimalikele kitsaskohtadele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame bürokraatiat, tagame kiire asjaajamise elanikele ja ettevõtjatele

Kui ettevõtetel läheb hästi, on inimestel tööd ja elanike jõukus kasvab. Vähendame bürokraatiat, tagame kiire asjaajamise elanikele ja ettevõtjatele, lihtsustame vajaliku teabe kättesaadavust. Omavalitsusest peab saama ettevõtja partner.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalust pansionaat-hooldekodu rajamiseks.

Otsime võimalust pansionaat-hooldekodu rajamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame perearstikeskuste säilimise ja vajadusel uute loomise eest.

Seisame perearstikeskuste säilimise ja vajadusel uute loomise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame sotsiaal- ja arstiabi kättesaadavuse.

Tagame sotsiaal- ja arstiabi kättesaadavuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe.

Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime sisse palgalised sporditreeneri ametikohad.

Viime sisse palgalised sporditreeneri ametikohad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame välja meie valla sporditraditsiooni.

Kasutades ära olemasolevaid spordirajatisi ja loodusvõimalusi, kujundame välja meie valla sporditraditsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Asume korraldama Eesti meistrivõistlusi ja piirkondlikke spordivõistluseid.

Koostöös Eesti spordialaliitudega, asume korraldama Eesti meistrivõistlusi ja piirkondlikke spordivõistluseid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavaid ning koduloouurimist

Toetame rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavaid ning koduloouurimist ja kohaliku kultuuri ja traditsioone põlistavaid tegevusi. Jätkame kultuurimajade ja spordirajatiste ehitamist ja renoveerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igale lapsele vähemalt üks tasuta huviring.

Igale lapsele vähemalt üks tasuta huviring.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame vaba aja veetmise, huvitegevuse-, kultuuri- ja sportimisvõimalusi, arvestades elanike soove.

Laiendame vaba aja veetmise, huvitegevuse-, kultuuri- ja sportimisvõimalusi, arvestades elanike soove.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tahame jätkuvalt toetada kõigi muude huvitegevustega võrdselt ka meie valla territooriumil tegutsevaid kristlikke kogudusi ja anda neile priotiteet mistahes imporditavate võõrusundite ees.

Lähtuvalt Põhiseadusega deklareeritud usu ja südametunnistusevabadusest tahame jätkuvalt toetada kõigi muude huvitegevustega võrdselt ka meie valla territooriumil tegutsevaid kristlikke kogudusi ja anda neile priotiteet mistahes imporditavate võõrusundite ees.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tahame toetada ja edendada meie rahvuskultuurist lähtuvaid huvitegevusi.

Tahame toetada ja edendada meie rahvuskultuurist lähtuvaid huvitegevusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame seenioride kodu PPP põhimõttel

Rajame seenioride kodu PPP põhimõttel, lähtudes seal eakate elanike eripärast ja kognitiivsetest vajadustest, et pikendada nende suutlikust iseseisvalt hakkama Saada. Eakatekodu rajatakse päevakeskuse ja aktiivse elukeskkona juurde. Keskus kuulub vallale ja eakad saavad seal üürida kortereid. Üürnike miinimumvanuseks kehtestame riikliku vanaduspensioniea.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame vajalikud meetmed, et suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ning valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.

Rakendame vajalikud meetmed, et suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ning valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame naabrivalve piirkondade teket.

Soodustame naabrivalve piirkondade teket.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Kaitseliidu Saue kompanii ja abipolitseinike tegevust

Toetame Kaitseliidu Saue kompanii ja abipolitseinike tegevust ning piirkondlikke vabatahtlikke päästeseltse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arstiabi, politsei ja päästeteenistuse tugi peavad olema operatiivselt kättesaadavad.

Kõik valla elanikud peavad tundma end turvaliselt: erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistuse tugi peavad olema operatiivselt kättesaadavad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei lase oma lastest kujundada juurte ja identiteedita globalistlikku inimmassi.

Me ei lase oma lastest kujundada juurte ja identiteedita globalistlikku inimmassi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust või muid eestlaste elujõudu pärssivaid äärmusideoloogiaid.

Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust või muid eestlaste elujõudu pärssivaid äärmusideoloogiaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tahame taas ausse tõsta isamaalise kasvatuse ja eesti kultuuri ja traditsioonide väärtustamise

Tahame taas ausse tõsta isamaalise kasvatuse ja eesti kultuuri ja traditsioonide väärtustamise. Eesti lastest peavad saama Eesti kodanikud, kes oma maad austavad, armastavad ja edendavad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame uue aja kasvatushullused valla lasteasutustest eemal

Hoiame uue aja kasvatushullused valla lasteasutustest eemal. Meie poisid jäägu poisteks ja tüdrukud tüdrukuteks! Huviharidus ja sport peavad olema kõikidele, ka vähekindlustatud lastele kättesaadavad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse ja üksnes eluterved ja jätkusuutlikud väärtushoiakud. Seisame laste meele puhtuse eest.

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse ja üksnes eluterved ja jätkusuutlikud väärtushoiakud. Seisame laste meele puhtuse eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koolitee peab olema ühtmoodi jõukohane ja turvaline olenemata õpilase elukohast.

Koolitee peab olema ühtmoodi jõukohane ja turvaline olenemata õpilase elukohast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tahame noori julgustada uute kodude loomisel vajalike meetmete kaudu

Tahame noori julgustada uute kodude loomisel vajalike meetmete kaudu. Iga lapsel peab olema võimalus käia kodu lähedal lasteaias ja koolis. Me ei sulge koole, lasteaedu ega raamatukogusid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahaliselt suurperesid.

Toetame rahaliselt suurperesid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame sünni- ja ranitsatoetust. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus

Tõstame sünni- ja ranitsatoetust. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus.Valla elanikkonna põlvkondliku jätkusuutlikkuse tagamiseks, peab meie noorperedel olema usku ja usaldust, et omavalitsus neid igati toetab.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Nõuame omavalitsuste tulubaasi taastamist ja suurendamist

Nõuame omavalitsuste tulubaasi taastamist ja suurendamist riigieelarve vahenditest ning omavalitsuste otsustusõiguse suurendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tasuta transpordiühenduse vallakeskusega, et tagada vajalike teenuste kättesaadavust

Loome tasuta transpordiühenduse vallakeskusega, et tagada vajalike teenuste kättesaadavust. Parandame bussiühendusi Tallinnaga, toetame rongiliikluse taastamist. Valla tänavad ja teed peavad olema terved ja puhtad igal aastaajal. Viime kruusateed mustkatte alla. Rajame kohtadesse, kus vaja, kergliiklusteed. Seisame elektri-, vee- ja kanalisatsionni kättesaadavuse ja soodsama prügimajanduse korralduse eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Saue vald ei ole viimane miil! Kiire internet peab jõudma reaalselt inimesteni

Saue vald ei ole viimane miil! Kiire internet peab jõudma reaalselt inimesteni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ettevõtlus peab tuginema kohaliku elanikkonna töökätele

Ettevõtlus peab tuginema kohaliku elanikkonna töökätele, mitte sissetoodud võõrtööjõule. Erinevate piirkondade elanikel peab olema tagatud stabiilne ühendus külade ja keskuse vahel. Valla ülesanne on seista selle eest, et paikkonna tuiksooneks olev raudteeliiklus seda igati toetaks. Teeme oma parima, et kõigis külades oleks võimalik tegeleda kaugtööga ja et kaasaegne internet jõuaks [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame valla arendamise eest piirkonnaks, kuhu ettevõtted saavad ja julgevad investeerida

Seisame valla arendamise eest piirkonnaks, kuhu ettevõtted saavad ja julgevad investeerida. Uute töökohtade loomisel ja ettevõtluse arendamisel peab esmaseks eesmärgiks olema meie oma elanikkonna õiglaselt väärtustatud tööhõive.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome päevavalgele ja juurime välja korruptsiooni, raiskamise, onupojapoliitika ja liigse bürokraatia.

Toome päevavalgele ja juurime välja korruptsiooni, raiskamise, onupojapoliitika ja liigse bürokraatia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukondlikke algatusi, linna- ja külaseltse ning linna- ja külavanemate institutsiooni loomist

Toetame kogukondlikke algatusi, linna- ja külaseltse ning linna- ja külavanemate institutsiooni loomist, kaasates nad valla eluga seotud küsimuste lahendamisse. Seisame näoga inimeste poole, tagame tehtavate otsuste läbipaistvuse ja lühendame dokumentide menetlusaega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame otsuste langetamise protsessi uusi, ausaid ja hakkajaid inimesi.

Vallajuhtide ja elanikkonna vahel stabiilse ja usaldusliku sideme loomiseks kaasame otsuste langetamise protsessi uusi, ausaid ja hakkajaid inimesi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram