Teema

Isamaa keskkonnaprogramm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 30
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

30

Seame eesmärgiks hea keskkonnaseisundi saavutamise Eestis vastavalt ÜRO säästva arengu eesmärkidele

Seame eesmärgiks hea keskkonnaseisundi saavutamise Eestis, arvestades, et keskkonna valdkonna tegevused toimuksid koostöös teiste eluvaldkondadega (tervis, majandus), aitaksid kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele ning oleksid läbi viidud ressursitõhusalt ja kaasavalt.

Toetame taastuvate energiaallikate kasutamist, säästva põllumajanduse ja metsanduse arengut

Toetame algatusi taastuvate energiaallikate kasutamise edendamiseks, säästva põllumajanduse ja metsanduse arengut ning jõupingutusi looduslike elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks.

Viime ellu programme kodude, avalike hoonete, tehnorajatiste ning transpordi energiasäästlikumaks muutmiseks

Loome ja viime ellu programme kodude, avalike hoonete, tehnorajatiste ning transpordi energiasäästlikumaks muutmiseks.

Laiendame puhta joogivee kättesaadavust kogu Eestis

Laiendame puhta joogivee kättesaadavust tagavaid programme ka väiksema elanike arvuga piirkondades.

Parandame maapiirkondade reoveekäitlust

Soodustame hajaasustuses kodumajapidamiste reoveekäitluse üleviimist keskkonda säästvamatele lahendustele.

Toetame ringmajanduse põhimõtet ja jäätmete sorteerimist

Jälgime ressursside kasutusel ringmajanduse põhimõtet ja kasvatame jäätmetekitaja motivatsiooni jäätmete mõistlikuks sorteerimiseks.

Algatame hariduslikke programme keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks

Algatame kogukonnahariduslikke programme inimeste keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks.

Ennetame kliimapopulismi, mis ei arvesta ökosüsteemi terviklikkusega

Aitame ühiskonnas ennetada kliimapopulismi ning lihtsustatud ja propagandistlikke lähenemisi, mis ei arvesta ökosüsteemi terviklikkusega. Aitame teadvustada, et negatiivsete keskkonnamõjude ja saaste viimine ühest kohast teise või – globaalses kontekstis – Euroopast teistesse maailmajagudesse ei säästa keskkonda ega paranda kliimat.

Lubame riigistada eramaad looduskaitse eesmärkidel

Rakendame eramaade looduskaitse eesmärkidel riigistamisel või munitsipaliseerimisel samu põhimõtteid kui teisteks eesmärkideks maade riigistamisel või munitsipaliseerimisel. Tagame õiglased hüvitised looduskaitseliste piirangute aluste maade omanikele: Tagame kaitse alla võetud maade omanikele õiglase hüvitise ning töötab välja meetmed, millega luuakse omanikele maade range kaitse alla võtmisel või sundvõõrandamistel võimalus nii rahalise väärtuse kui ka kasutusvõimaluse poolest samaväärse asendusmaa soetamiseks, suurendab Natura 2000 jt looduskaitsealuste alade omanikele suunatud toetuste mahu riigieelarves.

Analüüsime kõrgendatud avaliku huviga alade efektiivsust uute kaitsealade loomisel

Analüüsime kõrgendatud avaliku huviga alade (KAH alad) efektiivsust ning kaalume uute kaitsealade loomisel hoolikalt maaelu jätkusuutlikkust ja kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid.

Viime lõpule metsanduse arengukava koostamise

Viime lõpule metsanduse arengukava koostamise ja kinnitamise, lähtudes loodusteadlaste, metsateadlaste ja valdkonnaga seotud osapoolte arvamustest ning säästliku majandamise põhimõtetest. Lähtume põhimõttest, et metsanduse arengukava Peame edaspidi hõlmama pikemat perioodi kui senine 10 aastat. Toetame taasmetsastamist, erametsade uuendamist ja metsataimede ettekasvatamist ning Viime sisse põhimõtte, et raadamisele mineva metsamaa asemel tuleb metsastada samas mahus asendusmaa-ala.

Otsime võimalusi väikeomanike motiveerimiseks metsamaad müümise asemel ise majandama

Otsime võimalusi väikeomanike motiveerimiseks metsamaad müümise asemel ise majandama.

Teostame Eesti geoloogilise baaskaardistamise.

Jätkame loodusvarade uurimist ja teostame Eesti geoloogilise baaskaardistamise.

Lubame, et maavarade kaevandamine toimub ainult omavalitsuse üldplaneeringuga selleks ette nähtud maal

Juurutame põhimõtte, et maavarade kaevandamisel kaevandusloa väljastamine, samuti kaitseala rajamine toimub ainult omavalitsusüksuse üldplaneeringuga selleks ette nähtud maal, välja arvatud riikliku tähtsusega maardla-alad.

Rakendame maavarade kaevandamisel taluvustasu, mida kaevandaja maksab elanikele

Rakendame maavarade kaevandamisel sarnaselt tuuleenergia tootmisega taluvustasu, mida kaevandaja peab maksma paikkonna elanikele.

Toetame kaevandamise tagajärgede kõrvaldamist

Toetame kaevandamise tagajärgede kõrvaldamist.

Kujundame Eesti majanduse keskkonnasäästlikuks

Kujundame Eesti majanduse konkurentsivõimeliseks keskkonnasäästlikuks ja vähese süsinikuheitega majanduseks.

Langetame kaalukad otsused suure keskkonnamõjuga investeeringute osas

Langetame otsused suure keskkonnamõjuga investeeringute võimalikkuse üle, lähtudes keskkonnamõjude igakülgse hindamise tulemustest.

Soodustame puidu väärindamist kallimateks toodeteks

Soodustame puidu väärindamist kallimateks toodeteks, toetame märkimisväärselt enam puidu kasutamist avaliku sektori hoonete ehitamisel ning kaasaegse biorafineerimistehnoloogia kasutuselevõttu eeldusel, et see ei too kaasa keskkonnakoormuse ja raiesurve suurenemist.

Toetame üleminekut kaalupõhisele jäätmekäitluse tasule

Toetame üleminekut kaalupõhisele jäätmekäitluse tasule koos tekkekohas jäätmete sorteerimist hõlbustavate tehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtuga.

Toetame ringmajanduse mudeli muutumist senisest regionaalsemaks

Toetame ringmajanduse mudeli muutumist senisest regionaalsemaks, et tagada konkurentsivõime valdkonna ettevõtete toodetele ja ressursi kättesaadavusele.

Tagame Eesti toidujulgeolekut toiduainete ekspordimahtude kasvu

Peame oluliseks nii Eesti toidujulgeoleku tagamist kui ka Eesti toiduainete ekspordimahtude kasvatamist ning Toetame kõiki põllumajandusettevõtteid, kes nendesse panustavad.

Toetame talude kui Eesti traditsiooniliste põllumajandustootmisüksuste arengut

Toetame talude kui Eesti traditsiooniliste põllumajandustootmisüksuste arengut, sh Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava teise samba toetuste senisest tõhusamat suunamist väikese ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tõstmiseks.

Maksame noortele põllumajandustootjate tegevuse alustamiseks starditoetuse

Toetame noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamiseks starditoetuse maksmist ja ka järgnevaid meetmeid, et edendada põlvkondade vahetust põllumajandussektoris.

Toetame maaettevõtluse mitmekülgsust

Toetame maaettevõtluse mitmekülgsust ja ÜPP strateegiakava toetuste senisest suuremat suunamist kohaliku ettevõtluse edendamisse eesmärgiga säilitada ja luua konkurentsivõimelise palgaga töökohti.

Parandame põllumajandusettevõtetele arenguks vajaliku krediidi kättesaadavust

Parandame põllumajandusettevõtetele arenguks vajaliku krediidi kättesaadavust, arendades nende riskijuhtmist ja otsides võimalusi alternatiivsete krediidivõimaluste loomiseks.

Algatame väärtusliku põllumajandusmaa kaitse seaduse vastuvõtmise

Algatame väärtusliku põllumajandusmaa kaitse seaduse vastuvõtmise.

Motiveerime põllumajandusmaa sihtotstarbelist kasutamist

Motiveerime põllumajandusmaa sihtotstarbelist kasutamist turukorralduse ning põllumajandustoetuste kaudu.

Kaitseme talutootmist ja looduskeskkonda, ei luba põllumajandusmaa koondumist väliskapitali ja kinnisvarafirmade kätte, kelle eesmärk ei ole toidutootmine

Otsime võimalusi, et vältida põllumajandusmaa ja -tootmise kontsentreerumist sellisel määral, et see hakkaks ohustama traditsioonilist talutootmist ja looduskeskkonda, samuti põllumajandusmaa koondumist väliskapitali ja kinnisvarafirmade kätte, kelle eesmärk ei ole aktiivne toidutootmine.

Toetame ÜPP arendamist ja võrdseid konkurentsitingimusi

Toetame ÜPP (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika) arendamist ja võrdseid konkurentsitingimusi. Toetame ÜPP toetuste võrdsustamist üle Euroopa, et tagada Eesti põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram