Teema

Isamaa programm “Kodanike riik” Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 36
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

36

Toetame kodanikuühenduste arengut, eriti neid, mis toetavad eestluse elujõulisust, lasterikkust, loodushoidu, tervislikke eluviise

Toetame aktiivsete, iseseisvate, eraannetustel ja -initsiatiivil toimivate kodanikuühenduste arengut, pöörates erilist tähelepanu eestluse elujõulisust, lasterikkust, kaitsetahet, tervislikke eluviise, majanduslikku, hariduslikku ja kultuurilist arengut, loodushoidu ja kristlikku kultuuripärandit toetavatele kodanikualgatustele.

Kaasame kolmanda sektori organisatsioone poliitika kujundamisse ja elluviimisesse

Kaasame kolmanda sektori organisatsioone poliitika kujundamisse, otsuste väljatöötamisse ja elluviimisesse.

Tagame rahastamise läbipaistvuse poliitikas osalevate organisatsioonide jaoks

Tagame poliitikas osalevate huvirühmi esindavate organisatsioonide rahastamise läbipaistvuse (suuremate annetajate ja rahastajate avalikustamise).

Reformime kohalike tulubaasi omavalitsuste finantsvõimekuse suurendamiseks

Reformime kohalike omavalitsuste finantsvabaduse ja -võimekuse suurendamiseks omavalitsuste tulubaasi moodustamise põhimõtteid, otsides võimalusi sihtotstarbeliste eraldiste üleandmiseks tulubaasi ja võtta tulubaasi kujunemisel aluseks ka pensionitulu ning töökohtade ja elukohtade paiknemine.

Hüvitame maamaksu vabastuse keskkonnakaitseliste piirangute korral

Tagame omavalitsustele keskkonnakaitseliste piirangute korral maamaksu vabastuse hüvitamise.

Toetame kohalike omavalitsuste funktsioonide täitmiseks vajalike tarkvaralahenduste ja platvormide arengut

Toetame kohalikke omavalitsusi nende funktsioonide paremaks täitmiseks vajalike standardsete tarkvaralahenduste ja platvormide väljatöötamisega.

Suurendame kohalike omavalitsuste rolli ja vastutust ettevõtluskeskkonna arendamisel

Suurendame kohalike omavalitsuste rolli ja vastutust ettevõtluskeskkonna arendamisel, tagades selleks asjakohased instrumendid ja finantseerimise.

Toetame omavalitsuste innovatsiooni ja omavalitsusmudeli uuendamist

Toetame omavalitsuste innovatsiooni, omavalitsusmudeli uuendamist ja regionaalseid arenguleppeid omavalitsuskorralduse ja pakutavate teenuste parandamiseks.

Toetame tugevaid, asulatega hästi ühendatud maakonnakeskusi

Toetame regionaalse arengu aluse ja maaelu jätkusuutlikkuse tagatisena tugevaid, asulatega hästi ühendatud maakonnakeskuseid, mis suudavad pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid.

Suurendame maakondlike arenduskeskuste osalust Euroopa Liidu ja riigieelarveliste toetusmehhanismide kasutamisel

Suurendame maakondliku tasandi arenduskeskuste osalust maakonna arengut toetavate Euroopa Liidu ja riigieelarveliste toetusmehhanismide disainimisel ja kasutamisel.

Suurendame maakondlike arenguskeskuste rolli regioonide arengus

Toetame kõigi regioonide tasakaalustatud arengut ja kohalike huvidega arvestamist.

Viime riigiasutused välja Tallinnast ja Harjumaalt

Jätkame riigiasutuste väljaviimist Tallinnast ja Harjumaalt, pidades silmas regioonide tasakaalustatud arengut ning Loome ja laiendab riigisektoris kaugtöövõimalusi üle Eesti.

Kujundame Tartust Eesti haridus- ja teaduspealinna

Kujundame Tartust Eesti haridus-, innovatsiooni- ja teaduspealinna.

Tasandame erisused erineva arengukiirusega piirkondade vahel

Peame oluliseks erisuste tasandamist erineva arengukiirusega piirkondade vahel ning kohalike eripärade arvestamist arengu toetamisel.

Investeerime infrastruktuuri, väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete toetusesse

Peame oluliseks investeeringuid infrastruktuuri, väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete toetamist ning algatusi uute ettevõtete, töökohtade ja elanike ligimeelitamiseks maapiirkondadesse ja äärealadele.

Parandame kultuuri kogemise võimalusi üle Eesti

Parandame kultuuri kogemise võimalusi üle Eesti (loe lähemalt valdkonnast „EESTLUS“).

Leime lahenduse valglinnastumise mõjudega kaasnevatele probleemidele

Peame oluliseks valglinnastumise mõjudega kaasnevatele probleemidele lahenduse leidmist omavalitsuste rahastamisel ning piiride ülesel teenuste pakkumisel.

Toetame omavalitsuste koostööd avalike teenuste pakkumisel

Toetame omavalitsuste koostööd avalike teenuste pakkumisel.

Kasvatame liikumisvabadust ning tagame kodudele ja ettevõtetele hea ühenduse

Kasvatame inimeste liikumisvabadust ning Seisame selle eest, et kodud ja ettevõtted üle Eesti oleksid heade transpordiühenduste ja kiire internetiga ühendatud iga ilmaga.

Viime ellu pikaajalise taristuehitusplaani

Loome ja viime ellu taristuehituse pikaajalise kava (loe lähemalt valdkonnast „MAJANDUS“).

Viime ellu riigireformi demokraatlike institutsioonide tugevdamiseks

Näeme riigireformi pideva protsessina demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ning riigihalduse kaasajastamisel ja optimeerimisel.

Vähendame bürokraatiat ja ülereguleerimist

Piirame bürokraatiat, ülereguleerimist ja ametnike arvu kasvu, Toetame kokkuhoidu ning aitab kaasa inimeste vabale eneseteostusele, turumajandusele, omandivabadusele ja ausale konkurentsile.

Suurendame läbipaistvust, juurutame kontrolli

Suurendame läbipaistvust ning Vähendame teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise praktikat, juurutame mõõdikud ja kontrolli.

Hindame suurprojektide vastavust avalikele huvidele kaasates eksperte ja kodanike

Hindame suurprojektide avalikele huvidele vastavust, kaasates sõltumatuid asjatundjaid, väliseksperte ja kodanikuühiskonna esindajaid.

Vähendame dubleeritavaid tegevusi

Vähendame dubleeritavaid tegevusi, jätkates sarnaste funktsioonide ja asutuste konsolideerimist ning kujundades riigipoolse klienditeeninduse põhimõttel “kõik ühest kohast”.

Kasvatame Riigikogu ja kodanike rolli poliitika kujundamisel ja valitsuse tegevuse kontrollimisel.

Kasvatame Riigikogu ja kodanike rolli poliitika kujundamisel ja valitsuse tegevuse kontrollimisel.

Toetame suurandmetel põhinevate lahenduste testimistavalikus sektoris

Toetame suurandmetel põhinevate lahenduste testimist ja kasutuselevõttu avalikus sektoris ning teeme võimalikult palju suurandmeid avalikkusele masinloetavalt kättesaadavaks.

Vähendame eelarveprotsessis mittevajalike andmete kogumist ja aruandlust

Vaatame lähtudes Riigikontrolli soovitustest üle kehtiva riigieelarve seaduse, Vähendame eelarveprotsessis mittevajalike andmete kogumist ja aruandlust ning keskendume Riigikogule ja avalikkusele otsustamiseks tegelikult vajaliku informatsiooni esitamisele ja monitoorimisele.

Seisame vastu avaliku teenistuse politiseerimisele

Seisame vastu avaliku teenistuse politiseerimisele ning Peame ametnike valikul esmatähtsaks nende erialast kompetentsust.

Seame e-riigi fookuse kasutajasõbralike teenuste arendamisele.

Seame e-riigi fookuse kasutajasõbralike teenuste arendamisele.

Tagame baasrahastuse digiriigi toimimiseks, arendamiseks ja turvariskide ennetamiseks

Tagame digiriigi toimimiseks, arendamiseks ja turvariskide ennetamiseks iga-aastase baasrahastuse olemasolu, et digiriik oleks lihtsasti kohandatav, efektiivne, paindlikult arendatav ja erinevates olukordades toimepide.

Toetame riigile loodud IT-lahenduste eksporti

Toetame riigile loodud IT-lahenduste eksporti, viies riigi IT-lahenduste tellimise ühe mõõdikuna sisse ekspordipotentsiaali hindamise.

Vähendame riigile andmete esitamisel koormust

Vähendame riigile andmete esitamisel koormust, juurutades andmetöötluses andmete ühekordse sisestamise põhimõtet.

Tõstame elanike teadlikkust küberhügieenist ja -turvalisusest.

Tõstame elanike teadlikkust küberhügieenist ja -turvalisusest.

Tagame avalikule sektorile esitatud delikaatsete isikuandmete kaitse

Tagame avalikule sektorile esitatud delikaatsete isikuandmete kaitse ja inimeste võimaluse kontrollida oma andmete kasutamist.

Arendame e-majandust

Arendame e-majandust (loe lähemalt valdkonnast MAJANDUS.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram