Teema

Isamaa riikluse programm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 70
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

70

Seisame Eesti püsimise eest Lääne kursil ning NATO ja Euroopa Liidu autoriteetseks liikmeks olemise eest

Seisame Eesti püsimise eest Lääne kursil ning NATO ja Euroopa Liidu autoriteetseks liikmeks olemise eest.

Seisame Lääne ühtsuse eest

Seisame Lääne ühtsuse eest, töötades selle nimel, et NATO ja Euroopa Liit oleksid tõhusad ja töövõimelised organisatsioonid ning riigid panustaksid ühiselt julgeolekupoliitika eest seismisse.

Toetame lääne täielikku kaubandusembargot Venemaaga ja Venemaa täielikku rahvusvahelist isoleerimist.

Jätkame Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist kuni Ukraina vabadussõja võiduka lõpuni. Selle nimel toetab Isamaa lääne täielikku kaubandusembargot Venemaaga, Ukrainale ilma piiranguteta kõigi konventsionaalsete relvasüsteemide ja moona tarnimist, Venemaa täielikku rahvusvahelist isoleerimist.

Toetame Ukrainale ilma piiranguteta kõigi konventsionaalsete relvasüsteemide ja moona tarnimist

Jätkame Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist kuni Ukraina vabadussõja võiduka lõpuni. Selle nimel toetab Isamaa lääne täielikku kaubandusembargot Venemaaga, Ukrainale ilma piiranguteta kõigi konventsionaalsete relvasüsteemide ja moona tarnimist, Venemaa täielikku rahvusvahelist isoleerimist.

Seisame selle eest, et loodaks rahvusvaheline tribunal Vladimir Putini ja teiste Venemaa agressioonisõja süüdlaste vastutusele võtmiseks

Seisame selle eest, et loodaks rahvusvaheline tribunal Vladimir Putini ja teiste Venemaa agressioonisõja süüdlaste vastutusele võtmiseks.

Seisame Eesti kuulumise eest Euroopa Liitu

Seisame Eesti kuulumise eest Euroopa Liitu.

Seisame Euroopa Liidu kui suveräänsete rahvusriikide liidu püsimise eest

Seisame Euroopa Liidu kui suveräänsete rahvusriikide liidu püsimise eest.

Me ei toeta kaudset või varjatud liikumist Euroopa unitaarriigi suunas, sealhulgas ei toeta Euroopa Liidu ühtset maksu-, sotsiaal- ja migratsioonipoliitikat

Seisame vastu algatustele, mis kätkevad endas otsest, kaudset või varjatud liikumist Euroopa unitaarriigi suunas, sealhulgas ei toeta Euroopa Liidu ühtset maksu-, sotsiaal- ja migratsioonipoliitikat.

Toetame Euroopa Liidu poolse bürokraatia ja ülereguleerimise vähendamist

Toetame Euroopa Liidu poolse bürokraatia ja ülereguleerimise vähendamist.

Seisame Euroopa Liidus Eesti ja teiste liikmesriikide majanduse ja kohalike tavade kaitsmise eest asjatundmatu ja ekstsessiivse Euroopa poliitika vastu

Seisame Euroopa Liidus Eesti ja teiste liikmesriikide majanduse ja kohalike tavade kaitsmise eest asjatundmatu ja ekstsessiivse Euroopa poliitika vastu.

Seisame Eesti kodanikuühenduste ja esindusorganisatsioonide parema kaasamise eest Euroopa Liidust lähtuvate regulatsioonide väljatöötamisse.

Seisame Eesti kodanikuühenduste ja esindusorganisatsioonide parema kaasamise eest Euroopa Liidust lähtuvate regulatsioonide väljatöötamisse.

Suurendame kaitsekulutusi eesmärgiga viia riigi kaitsevõimekus vastavusse julgeolekukeskkonnaga

Suurendame kaitsekulutusi eesmärgiga viia riigi kaitsevõimekus vastavusse julgeolekukeskkonnaga.

Seisame NATO-s Eesti kaitsedoktriini muutmise eest

Seisame NATO-s Eesti kaitsedoktriini muutmise eest, et mitte anda agressor Venemaale sõjaolukorras ajutist võimalust hõivata osa Eesti territooriumist, vaid hoida agressiooni korral sõjategevus agressori territooriumil.

Me lubame jätkata kaitseväe arengut vastavalt plaanidele

Me lubame jätkata täielikult mehitatud, välja õpetatud, relvastatud ja varudega kindlustatud kaitseväe arengut vastavalt plaanidele ning loome vajalikud eeldused plaanide kaasajastamiseks.

Me lubame suurendada julgeolekuasutuste rahastamist

Me lubame suurendada julgeolekuasutuste rahastamist tõhusa eelhoiatuse ja arendamiseks.

Me lubame suurendada kaitseväe valmidust ohule reageerimiseks

Me lubame suurendada kaitseväe valmidust ohule reageerimiseks.

Me lubame jätkata mobilisatsiooni süsteemi tõhustamist

Me lubame jätkata mobilisatsiooni süsteemi tõhustamist.

Me lubame investeerida täiendavalt küberturvalisusesse

Me lubame investeerida täiendavalt küberturvalisusesse.

Me lubame töötada välja meetmeid, et võidelda üheskoos liitlastega desinformatsiooni leviku vastu

Me lubame töötada välja meetmeid, et võidelda üheskoos liitlastega desinformatsiooni leviku vastu.

Me lubame hoides riigikaitseinvesteeringute tegemisel tähelepanu all üksikvõitleja ja väikeüksuste tasandit

Me lubame hoides riigikaitseinvesteeringute tegemisel tähelepanu all üksikvõitleja ja väikeüksuste tasandit.

Suurendame kulutusi elanikonnakaitsele ja laiapindsele riigikaitsele

Suurendame kulutusi elanikonnakaitsele ja laiapindsele riigikaitsele

Suurendame Kaitseliidule riigikaitseliste ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid

Suurendame Kaitseliidule riigikaitseliste ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid

Toetame Kaitseliidu mittesõjalisi tegevusi tagamaks Eesti riigi vastupidavust ja kodanikukaitse vajadused

Toetame Kaitseliidu mittesõjalisi tegevusi tagamaks Eesti riigi vastupidavust ja kodanikukaitse vajadused

Kiirendame riigikaitselise sporditaristu

Kiirendame riigikaitselise sporditaristu, sh lasketiirude rajamist

Motiveerime ettevõtteid looma riigikaitsesse panustamise võimalusi

Motiveerime ettevõtteid looma töötajatele riigikaitsesse panustamise võimalusi riigipoolsed soodustused ja tunnustussüsteemi luues

Viime gümnaasiumis ja kutsekoolis sisse kohustusliku riigikaitseõpetuse

Viime gümnaasiumis ja kutsekoolis sisse kohustusliku riigikaitseõpetuse

Suurendame kodanike võimalusi iseseisvalt panustada riigikaitse võimekuse loomisesse

Suurendame kodanike võimalusi iseseisvalt panustada riigikaitse võimekuse loomisesse, sh suurendame relvaseaduse alusel kodus hoitava laskemoona piirmäära ja lihtsustame tulirelvade soetamist laskmisharrastuse eesmärgil

Võimaldame ajateenistuse raames tsiviilrelvaloa eksami sooritamist

Võimaldame ajateenistuse raames tsiviilrelvaloa eksami sooritamist

Loome koostöös Kaitseliidu ja kohaliku kogukonnaga maakondadesse noorte kaitsetahte keskused

Loome koostöös Kaitseliidu ja kohaliku kogukonnaga maakondadesse noorte kaitsetahte keskused

Toetame Eesti kaitsetööstuse uurimis- ja arendustegevust ning ekspordivõime kasvu

Toetame Eesti kaitsetööstuse uurimis- ja arendustegevust ning ekspordivõime kasvu

Tugevdame elanikkonnakaitse seadusandlikku baasi.

Tugevdame elanikkonnakaitse seadusandlikku baasi.

Taastame kaitseväekaplanaadi

Taastame kaitseväekaplanaadi.

Määratleme veteranidena ka Eesti vabadusvõitluse ja riigikaitse taastamise veteranid

Määratleme veteranidena ka Eesti vabadusvõitluse ja riigikaitse taastamise veteranid.

Kaasajastame veteranipoliitika

Kaasajastame veteranipoliitika, lähtudes muutunud julgeolekukeskkonnast ning tuginedes veteranide esindusorganisatsiooni kogemustele ja ettepanekutele.

Vaatame üle kaitseväelaste kui riigiteenistujate staatuse ja vajadusel seadustame muudatused

Vaatame üle kaitseväelaste kui riigiteenistujate staatuse ja vajadusel seadustame muudatused.

Väärtustame inimest riigikaitse alustalana

Väärtustame inimest riigikaitse alustalana.

Toetame koostöös kaitseväe juhtkonnaga jalaväemiinide kasutuselevõttu võimaldavate otsuste ja muudatuse tegemist

Toetame koostöös kaitseväe juhtkonnaga jalaväemiinide kasutuselevõttu võimaldavate otsuste ja muudatuse tegemist.

Seisame Eesti toidujulgeoleku eest

Seisame Eesti toidujulgeoleku eest, tagades toiduvarude olemasolu ning hajutatud tootmise ja ladustamise, kaasates partneritena üle Eesti paiknevad mikrotootjad.

Seisame Eesti energiajulgeoleku eest

Seisame Eesti energiajulgeoleku eest (lähemalt loe valdkonnast „MAJANDUS“).

Toetame kodakondsuspoliitika põhialuseid

Toetame kodakondsuspoliitika põhialuseid, mis lähtuvad Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest ja põhinevad demokraatliku õigusriigi alustel.

Oleme vastu mitmikkodakondsuse võimaldamisele

Oleme vastu mitmikkodakondsuse võimaldamisele.

Oleme võõrtööjõu sisserände suhtes konservatiivsel positsioonil

Oleme võõrtööjõu sisserände suhtes konservatiivsel positsioonil, eelistades sellele eestlaste tagasipöördumist ning passiivsete inimeste naasmist tööturule.

Me ei suurenda kehtivat migratsioonikvooti, mis on 0,1% Eesti elanikkonnast

Me ei suurenda kehtivat migratsioonikvooti, mis Oleme 0,1% Eesti elanikkonnast.

Euroopa Liit peab viivitamatult kehtestama tõhusa kontrolli Schengeni piiride üle

Oleme seisukohal, et Euroopa Liit peab viivitamatult kehtestama tõhusa kontrolli Schengeni piiride üle, panustama pagulaste abistamisele kriisikollete pagulaslaagrites ning saatma Euroopast välja illegaalsed majandusimmigrandid.

Aitame Ukraina sõjapõgenikke ja tagame vajaliku toe

Aitame Ukraina sõjapõgenikke, tagame neile vajaliku toe ja loome tagasipöördumist toetava programmi, mis aitame ukrainlastel naasta sõjategevusest puutumata piirkondadesse

Loome Ukraina sõjapõgenikke tagasipöördumist toetava programmi

Aitame Ukraina sõjapõgenikke, tagame neile vajaliku toe ja loome tagasipöördumist toetava programmi, mis aitame ukrainlastel naasta sõjategevusest puutumata piirkondadesse

Säilitame Euroopa Liidu liikmesriikide iseseisev immigratsioonipoliitika

Peame tarvilikuks säilitada Euroopa Liidu liikmesriikide iseseisev immigratsioonipoliitika.

Leiame Euroopa Liidu eelarvest raha välispiiride kindlustamiseks ja väljaarendamiseks

Oleme seisukohal, et Euroopa Liidu välispiiride kindlustamiseks ja moodsaks väljaarendamiseks tuleb vahendid leida Euroopa Liidu eelarvest.

Säilitame riigikogu kontrolli pagulaste ümberasustamise ja ümberpaigutamise üle

Säilitame riigikogu kontrolli pagulaste ümberasustamise ja ümberpaigutamise üle.

Kehtestame Schengeni piirikontroll seoses Ukraina sõjaga

Peame vajalikuks kehtestada Schengeni piirikontroll seoses Ukraina sõjaga, arendada eraldi piirivalve võimekus, luues selleks iseseisva käsuliiniga piirivalve teenistuse, millel on ka riigikaitselised ülesanded.

Tühistame Eesti suhtes vaenulike riikide kodanike õiguse hääletada Eesti kohalikel valimistel

Tühistame Eesti suhtes vaenulike riikide kodanike õiguse hääletada Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

Kehtestame elavatele Venemaa kodanikele lojaalsusdeklaratsiooni kohustuse

Kehtestame Eestis elavatele agressorriik Venemaa kodanikele lojaalsusdeklaratsiooni kohustuse, millega isik kinnitab oma hukkamõistu Venemaa agressioonisõjale.

Tühistame lojaalsusdeklaratsiooniga mitte ühinenud isikute elamisload

Tühistame lojaalsusdeklaratsiooniga mitte ühinenud isikute elamisload.

Oleme vastu Venemaa kodanike riiki lubamisele, välja arvatud humanitaarerandid

Oleme vastu Venemaa kodanike riiki lubamisele, välja arvatud humanitaarerandid.

Toetame Venemaa ja Valgevene kodanikelt relvade kiiret ärakorjamist

Toetame Venemaa ja Valgevene kodanikelt relvade kiiret ärakorjamist.

Viime sisse täiendavad kinnisvara omandamise piirangud Venemaa kodanikele

Viime sisse täiendavad kinnisvara omandamise piirangud Venemaa kodanikele.

Kõrvaldame avalikust ruumist punamonumendid

Kõrvaldame avalikust ruumist punamonumendid.

Jätkame Eesti-Vene kontrolljoone füüsiliste kaitserajatiste kiiret väljaehitamist

Jätkame Eesti-Vene kontrolljoone füüsiliste kaitserajatiste kiiret väljaehitamist, et takistada ebaseadusliku migratsiooni kasutamist hübriidründena Eesti riigi vastu, tõhustame lõunapiiril järelevalvemeetmeid Eestisse saabujatest parema ülevaate tagamiseks.

Arendame elanikkonna kaitsevõimet, strateegiliste varude soetamist ning varjumisvõimalusi

Arendame elanikkonna kaitsevõimet, strateegiliste varude soetamist ning varjumisvõimalusi.

Me ei piira seaduslikult relva omavate Eesti kodanike relvakandmise võimalusi

Me ei piira seaduslikult relva omavate Eesti kodanike relvakandmise võimalusi.

Vähendame kohtute töökoormust

Vähendame kohtute töökoormust, vabastades kohtunikud õigusemõistmisega mitteseotud ülesannete täitmisest, lihtsustab menetlusnorme ja viime kohtusüsteemist välja nende ülesannete täitmise, mis oma olemuselt kujutavad sotsiaalteenuseid ja mitte õigusemõistmist.

Toetame ühiskonna turvalisust suurendavaid kodanikuühendusi ja vabatahtlikke, sh abipolitseinikke ja päästjaid

Toetame ühiskonna turvalisust suurendavaid kodanikuühendusi ja vabatahtlikke, sh abipolitseinikke ja päästjaid.

Pöörame erilist tähelepanu korruptsiooni tõkestamisele

Pöörame erilist tähelepanu korruptsiooni tõkestamisele, tagades seadusloome ajakohastamise ja õiguskaitseorganite tööks vajalikud eelarvevahendid.

Tõstame päästjate ja politseinike palka

Tõstame päästjate ja politseinike palka.

Toetame alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks nende suuremat kaasamist huvitegevusse

Toetame alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks nende suuremat kaasamist huvitegevusse ja õigusrikkujatele mõjusate meetmete kohaldamist.

Toetame plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Loome vajalikud eeldused liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Tihendame kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Tihendame kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Loome NATO raamistikus ühine julgeolekuruum

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram