Teema

Isamaa üldprogramm KOV valimistel 2021

Ava täisvaades
Kokku lubadust 28

Lubatud

28

Isamaa toetab rahvatervise edendamist

Panustame tervislikku koolitoitu, tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse rahvatervise valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab eakate eest

Avaliku ruumi ja teenuste kavandamisel arvestame eakate vajadustega. Me pakume eakatele teenuseid, mis on vajalikud iseseisvaks toimetulekuks oma kodus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab erivajadusega inimeste eest

Omavalitsuste teenused peavad olema kättesaadavad kõigile erivajadustega inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab sotsiaalse turvalisuse eest

Eestimaal ei tohiks ükski inimene jääda märkamatuks. Me arendame koostöös riigiga sotsiaalseid turvavõrke peredele, eakatele ja puuetega inimestele. Me toetame esmajoones inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus. Kõigepealt peab inimene oma murede korral abi saama koduomavalitsuselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab koduomanike eest

Selleks lõpetame lumerookimise teoorjuse. Omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel peab lume- ja libeduse tõrjega tegelema omavalitsus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab selle eest, et head kodud oleksid inimestele kättesaadavad

Selleks toetame energiatõhusust, vähendame kinnisvaraarendusega kaasnevat bürokraatiat ja soodustame uute kodude ehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab perede, kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest

Lasterikkust, laste kasvatamist ning perede õnnelikku koospüsimist toetatakse avalike teenuste ja toetuste ning oskuste ja hoiakute kujundamise abil haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna koostöös. Avaliku ruumi ja teenuste ligipääsetavus lastega peredele on Isamaa prioriteet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa peab oluliseks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist

Isamaa peab oluliseks väikeettevõtluse arengut ja uute ettevõtete loomist, mis tugineb kohalikule ressursile ja piirkonna arengueeldustele. Ettevõtlus peab toetama kohaliku piirkonna arengut ning kogukonna heaolu kasvu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab ettevõtluse eest

Me usume, et tark ettevõtlus ja paremad töökohad on peamiseks eelduseks, et inimesed elaksid hästi kõikjal Eestis. Omavalitsuse ülesanne on luua ettevõtluseks soodne keskkond. Omavalitsus peab olema ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus. Omavalitsuste motivatsiooni ja võimalusi tegeleda ettevõtluskeskkonna arendamisega tuleb kasvatada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa panustab kohalike teede arengusse

. Selleks panustame kergteede ehitusse ja kruusateede viimisesse mustkatte alla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab heade ühenduste eest

Me kasvatame inimeste liikumisvabadust ning seisame selle eest, et head teed, ühendused ja kiire internet jõuaksid kodude ja ettevõteteni iga ilmaga. Me arendame tarka transpordikorraldust, mis ühendab erinevad transpordiliigid ka üle omavalitsuste piiride. Me arvestame transpordikorralduse kavandamisel tuleviku innovatiivsete lahendustega (elektriautod, isesõitev transport, e-tõukerattad jms).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab selle eest, et igas Eesti omavalitsuses oleks turvaline elada

Toetame erinevaid tegevusi, mis tõstavad meie inimeste turvatunnet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa loob tarka avalikku ruumi, mis toetab tervislikke eluviise ning kus on hea elada, liikuda ja sportida

Avalik ruum peab olema turvaline ja lapsesõbralik ning pakkuma rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks. Me edendame turvalist keskkonda jalakäijatele ja kergliikluseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab rohelise ja atraktiivse eluruumi eest.

Selle saavutamiseks pöörame tähelepanu rohealadele ja parkidele ning väldime tulevikus kogu linnaruumi täisehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa hoiab loodust ja keskkonda

Meie metsad, veekogud ja puhas õhk peavad säilima ka järgmistele põlvkondadele. Otsuseid tehes kaalume alati ka mõju keskkonnale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab kvaliteetse ja kättesaadava eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest

Me hoiame õpetajaametit au sees ning arendame õppetöö toetamiseks vajalikke digitaalseid lahendusi. Me kavandame haridusvõrku lähtudes inimeste elu- ja töökohtade paiknemisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab Eesti kultuuri eest

Ühine kultuuritegevus on tugeva kogukonna alus. Me toetame professionaalseid kultuuritegijaid ja omaalgatust omandivormist sõltumata. Isamaa hoiab laulu- ja tantsupeo traditsioone ning toetab rahvakultuuri.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab eesti keele eest

Igas omavalitsuses peavad lapsed saama selgeks eesti keele. Eestikeelne õpe peab algama lasteaiast. Kõigi Eesti omavalitsuste ja nende allasutuste töökeel on eesti keel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab vabaduse eest

Inimesi ei tohi teha sunnismaisteks. Olukord, kus inimene elab ühes, aga töötab ja kasutab avalikke teenuseid teises omavalitsuses, on normaalsus, millega bürokraatia peab arvestama. Selleks peab raha liikuma koos inimesega omavalitsusele, kus teenust kasutatakse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab innovatsiooni eest

Me kasutame nutikaid lahendusi omavalitsuste juhtimises, avaliku ruumi planeerimisel, transpordisüsteemi ja ühistranspordi kavandamisel, hoonete energiamajanduses ning kohaliku hariduselu ja tervishoiu korraldamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab koostöö eest

Me peame oluliseks koostööd elanike, naaberomavalitsuste, riigi, teadusasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega, et pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab noorte eest

Isamaa seisab noorte eest. Kaasame noori omavalitsuste otsustusprotsessidesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Isamaa seisab kohalike omavalitsuste suurema otsustusõiguse ja -vabaduse eest

Kodanike koostöö on tugeva ja toimiva kogukonna ning kohaliku ühiselu peamine alus. Kohaliku elu küsimuste otsustamine ja korraldamine demokraatlikul viisil, väärikalt, üksteist ja oponente austades, on parim viis arendada omavalitsusi, mis töötavad inimeste heaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram