Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Energeetika ja taristu" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Koalitsiooni eesmärk on rohereformiga tõsta meie majanduse konkurentsivõimet läbi roheenergia tootmise laiendamise. Selleks suurendame meie energia varustuskindlust ja sõnastame energeetika pika vaate. Arendame välja kaasaegsed ja ilmastikukindlad võrgud ning hakkame energiakasutust targalt juhtima. Säästlikuma transpordikorralduse jaoks viime läbi liikuvusreformi ja kaasajastame meie transpordivõimalused."

Kokku lubadust 33
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

33

Taastuvenergeetika arendamine: kiirem planeerimine ja lihtsustatud ehitamine

Käsitleme taastuvenergeetikat kui ülekaalukat avalikku huvi. Muudame kiiremaks taastuvvõimsuste planeerimise, rajamise ja võimaluse võrku pääseda. Määrame kriteeriumid ülekaaluka avaliku huvi projektide valikuks ja kiirendatud ning lihtsustatud korras ehitamiseks.

Energiatarbe vähendamine erasektori abil

Soosime ja rakendame erasektoris loodud võimalusi energiatarbe ning seeläbi tipukoormuse ja kulutuste vähendamisel, töötades EL-i tasandil selle nimel, et tarbimise juhtimise kompenseerimine toimuks elektriturul.

Avalik sektor vähendab kliimajalajälge

Seame avaliku sektori eeskujuks kliimajalajälje vähendamisel.

Tööstusettevõtete toetamine energiaüleminekul ja ressursitõhususe parandamisel

Toetame tööstusettevõtteid energiaülemineku tegemisel ja ressursitõhususe parandamisel.

Energiasüsteemi tulevikuplaanid ja taastuvelektri eesmärk 100% saavutamiseks

Langetame 2023. aasta jooksul analüüsipõhised otsused energiasüsteemi järgnevate kümnendite valikutes. Taastuvelektri 100% eesmärgi täitmiseks korraldame hinnalae ja -põrandaga vähempakkumised, sh meretuuleparkide kiiremaks rajamiseks.

Seame eesmärgiks, et Eestist saaks taastuvenergiat eksportiv riik

Seame eesmärgiks, et Eestist saaks taastuvenergiat eksportiv riik.

Eesti tuumaenergeetika töörühm kaalub tuumaenergia lisamist energeetikaportfelli

Tuumaenergeetika töörühma raporti alusel otsustame, kas ja millises rollis võiks Eesti energeetikaportfellis olla tuumaenergia

Taastuvenergia arendamiseks loodud garantiimehhanism

Taastuvenergeetikaga proportsioonis pöörame tähelepanu salvestusvõimsuste rajamisele ning loome EL-i ühishuviks olevate strateegiliste energeetikaprojektide realiseerimiseks vajaliku garantiimehhanismi.

Taastuvenergia arendamiseks loodud garantiimehhanism

Taastuvenergeetikaga proportsioonis pöörame tähelepanu salvestusvõimsuste rajamisele ning loome EL-i ühishuviks olevate strateegiliste energeetikaprojektide realiseerimiseks vajaliku garantiimehhanismi.

Toetame mitmeid keskkonnasõbralikke energiatehnoloogiaid

Soodustame rohevesiniktehnoloogia arengut. Toetame geotermaalenergia uuringuid, samuti jääksoojuse, reovee- ja merevee soojuse kasutamist kütteks ja jahutuseks.

Investeerime võrkudesse koordineeritud plaani järgi

Investeerime võrguettevõtete koordineeritud plaani järgi võrkudesse eesmärgiga suurendada ilmastikukindlust, puhastada võrgud fantoomliitumistest, tugevdada ühendusi saartega ja anda võimalus liituda uutel tootmistel.

Viime Elektrilevi eraldamise Eesti Energiast lõpuni

Viime lõpuni Elektrilevi eraldamise Eesti Energiast.

Põlevkivi kaevandamise eraldamine ja võrdse ligipääsu tagamine

Eraldame põlevkivi kaevandamise Eesti Energiast ja loome eraldi äriühingu, mis tagab võrdse ligipääsu põlevkivi ressursile kõikidele turuosalistele kulupõhise hinnaga. Eelistame uute kaevanduste avamisele olemasolevate kaevanduste ära kasutamist.

Inimesed lubavad paigaldada rohkem päikesepaneele hoonetele ja rajatistele

Ruumilise arengu ja tõhusaima mitmeotstarbelise maakasutuse eesmärgil peab tulevikus nihkuma fookus suurtelt maapinnale paigaldatud päikeseparkidelt rohkem hoonetele ja rajatistele paigaldatavatele päikesepaneelidele.

Hajutatud energiatootmisprojektide toetamine

Toetame kogukondade, maaomanike ja ettevõtete hajutatud energiatootmisprojektide, sh mikrovõrkude väljaarendamist ja energiaühistute loomist.

Loome kodutarbijatele ja korteriühistutele elektritootjana fikseeritud hinnaga liitumise võimaluse 30 kW ulatuses

Loome kodutarbijatele ja korteriühistutele elektritootjana fikseeritud hinnaga liitumise võimaluse 30 kW ulatuses.

Elektriautode laadimisvõimaluste arendamine võrgus

Võrke arendades võtame arvesse ka elektrisõidukite osatähtsuse kiirenevat kasvu ja sellega kaasnevat laadimisvõimaluste väljaarendamist.

Eesti rajab uusi välisühendusi energiakindluse suurendamiseks

Rajame uusi välisühendusi Eesti energiakindluse kasvatamiseks.

Ühendame Eesti Mandri-Euroopa võrku hiljemalt aastaks 2025

Ühendame Eesti Mandri-Euroopa võrku hiljemalt aastaks 2025.

Toetame Läänemere meretuuleparkide elektrivõrgu rajamist Euroopa projektide hulka

Toetame Läänemere meretuuleparkide elektrivõrgu rajamist ja lisamist Euroopa projektide hulka.

Toetame maavarade uurimist ja keskkonna hoidmist uue jõukuse loomiseks

Toetame Eesti ja Euroopa Liidu jaoks oluliste maavarade kasutuselevõtu uurimise jätkamist ning otsime võimalust keskkonda hoides luua Eesti rahvale seeläbi uut jõukust.

2027. aastaks korraldatakse avalik konkurss võimsusreservi hankimiseks

Aastaks 2027 teeme avaliku konkursi juhitava võimsusreservi hankimiseks.

Laiendame biogaasi turgu dekarboniseerimise kava abil

Teeme gaasituru dekarboniseerimise kava biogaasi turu laiendamiseks.

Lõpetame puidu põletamise tööstuslikus elektritootmises ja toetame kaskaadkasutust

Lõpetame puidu põletamise tööstuslikus elektritootmises ja teeme koostööd selle lõpetamiseks teistes Euroopa riikides, kuid kasutame biomassi kohalikes koostootmisjaamades. Toetame puidu kaskaadkasutust ja kasutamist kõrgema lisandväärtuse loomiseks, mitte energeetilise puidu ekspordiks.

Liikuvusreform: tasuta ühistransport lastele, eakatele ja puuetega inimestele

Viime läbi liikuvusreformi ja sünkroniseerime erinevad transpordiliigid ning arendame nõudepõhist liikuvust. Tagame tasuta ühistranspordi lastele, eakatele ja puuetega inimestele.

Ehitame liiklusohtlike kohtadele uued sõidurajad

Läheme edasi kokkulepitud mahus Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu maanteedel liiklusohtlike kohtade ehitamisega, kasutades 2+2 või 2+1 sõiduradade põhimõtet.

Jätkame Rail Balticu ehitamist

Jätkame Rail Balticu väljaehitamist.

Tagame raudtee arengu ja elektrifitseerimise

Tagame raudteetaristu korrashoiu ja kiiruste kasvu ning läheme edasi raudtee elektrifitseerimisega.

Üleriigiline rattastrateegia: parandame liikumis- ja parkimisvõimalusi ning suurendame jalgratturite ohutust

Koostame üleriigilise rattastrateegia, mille eesmärk parandada rattaga liikumis- ja parkimisvõimalusi ning tagada senisest suurem jalgratturite ohutus igapäevases liikluses.

Tagame saarte parvlaeva- ja lennuühendused senisel tasemel

Tagame parvlaeva- ja lennuühendused saartega vähemalt senisel tasemel ning analüüsime parandamisvõimalusi.

Merenduse seadusandluse kaasajastamine, väikesadamate tähtsustamine ja ekspordigarantiide arvestamine

Meremajanduse arendamiseks kaasajastame merenduse seadusandluse, arvestame valdkonna eripäradega ekspordigarantiide tingimuste puhul ning tähtsustame väikesadamate piirkondlikku rolli.

Vabavõrguna pakiautomaatide võrgustik turutõrkega piirkondades

Turutõrkega piirkondades arendame riiklike meetmetega välja vabavõrguna pakiautomaatide võrgustiku, et tagada side ja teenuse pakkumise võimalused kogu riigis.

Toetame Euroopa Komisjoni algatust viia raudteeliiklus Baltikumis üle Euroopa laiusega raudteele

Toetame Euroopa Komisjoni algatust viia raudteeliiklus Baltikumis üle Euroopa laiusega raudteele.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram