Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Regionaalpoliitika ja maaelu" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Vähendame piirkondlikku mahajäämust ja suuname senisest rohkem investeeringuid väikepiirkondade konkurentsivõimesse. Kiirendame elamufondi renoveerimist ja parandame elukeskkonda targema ruumiplaneerimise abil. Laiendame omavalitsuste tulubaasi ja motiveerime omavalitsusi suuremale koostööle avalike teenuste korraldamisel. "

Kokku lubadust 28
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

28

Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamine ja kohalike maksude paindlikum kehtestamine

Suurendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Võimaldame kohalikele omavalitsustele suuremat paindlikkust kohalike maksude kehtestamisel.

Omavalitsuste tulubaasi tasakaalustamine vähendab valglinnastumise ja regionaalse mahajäämuse negatiivseid mõjusid

Tasakaalustame omavalitsuste tulubaasi, et vähendada valglinnastumise ja regionaalse mahajäämuse negatiivseid mõjusid, arvestades mh rahvastiku jaotust ja töökohtade paiknemist

Kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse ülesannete ja rahastuse kaasajastamine KOKS-i ja KOFS-i raames

Vaatame KOKS-i ja KOFS-i kaasajastamise käigus üle kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse ülesannete jaotuse ning rahastuse.

Kohalike omavalitsuste koostöö toetamine toetuste jagamisel

Soodustame toetuste jagamisel omavalitsuste koostööd. Motiveerime toetusmeetmete omavastutusmäärade ja mahtudega kohalikke omavalitsusi tegema koostööd ning leidma ühiseid investeeringuobjekte.

Tugevdame Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamist ettevõtlustoetuste regionaalse jaotamise põhimõtte järgi

Tugevdame Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisel ettevõtlustoetuste regionaalse jaotamise põhimõtet. Selleks kehtestame suuremat regionaalset tasakaalu loovad tingimused toetuste taotlemiseks ja kasutamiseks eesmärgiga suunata Nutikam Eesti ja Rohelisem Eesti ettevõtlusmeetmete puhul vähemalt 40% toetustest väljapoole Tallinna ja Tartu regioone.

Piirkondlike eripärade arvestamine Euroopa Liidu toetusmeetmete rakendamisel

Euroopa Liidu toetusmeetmete rakendamisel arvestame piirkondlike eripäradega, et vähendada piirkondlikku mahajäämust

Kohalike omavalitsuste autonoomia suurendamine riigimaa kasutamisel

Suurendame kohaliku omavalitsuse autonoomiat riigile kuuluva maa kasutuselevõtmisel. Kaardistame linnades ja asulates kasutuses mitteoleva riigimaa ning võõrandame selle ettevõtluse, kogukondlike ja avalike huvide täitmise eesmärgil kohalikele omavalitsusele.

Maapiirkondadele pakutakse kaaslaenu ja käendusi

Laiendame Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu käivitatud eluaseme kaaslaenu pilootprogrammi kõigisse Eesti piirkondadesse. Pakume maapiirkonda kodu rajavatele peredele läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kaaslaenu ja käendusi.

Korterelamute rekonstrueerimistoetuse omaosalusmäära vähendamine ja kvartalipõhine renoveerimisprogramm

Vähendame väljaspool Tallinnat ja Tartut ning nendega külgnevate omavalitsuste asustusüksuste KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse omaosalusmäära 30%-ni. Piloteerime kvartalipõhist renoveerimisprogrammi.

Kolemajade lammutamine ja avaliku ruumi parandamise programm

Avaliku ruumi kvaliteetsemaks muutmiseks jätkame nn kolemajade lammutamist ja loome avaliku ruumi parandamise programmi.

Parandame Valga/Valka koostööd koos Lätiga

Teeme koostööd Lätiga selleks, et parandada Valga/Valka koostööd ning ühiste teenuste väljaarendamist.

Regionaalsete investeeringute programmide loomine ja katuserahade jagamise lõpetamine

Loome regionaalsete investeeringuteprogrammi ja lõpetame Riigikogus nn katuserahade jagamise.

Suurendame omavalitsuste IT-võimekust ja teadlikkust läbi keskselt arendatavate teenuslahenduste pakkumise

Suurendame omavalitsuste IT-võimekust ja teadlikkust läbi nõustamise ning keskselt arendatavate teenuslahenduste pakkumise. Võtame eesmärgiks viia kohalike omavalitsuste ja riigi IT-süsteemid ja -teenused ühtsesse personaalse riigi süsteemi.

Ida-Virumaa väljakutsete lahendamiseks ametisse valitsuse esindaja ja kaasatakse arhitekte ja EKA linnaruumi eksperte

Ida-Virumaaga seotud väljakutsete lahendamise paremaks juhtimiseks nimetame Ida- Virumaale ametisse valitsuse esindaja. Parandame Ida-Virumaa elukeskkonda, kaasates arhitekte ja EKA linnaruumi eksperte.

Kiirendame ÕÜF-i rahade kasutamist ja parandame venekeelset kommunikatsiooni

Kiirendame ÕÜF-i rahade kasutamist ning teeme vajadusel meetmeid ümber, et need vastaksid rohkem piirkonna vajadustele. Tõstame ÕÜF-i võimaluste selgitamiseks venekeelset kommunikatsioonivõimekust.

Kaasajastame Narva Haigla Euroopa Liidu toel

Kaasajastame Euroopa Liidu vahendite toel Narva Haigla.

Tagame kodumaise toidu varustuskindluse

Tagame kodumaise toidu varustuskindluse ja määratleme toidu varustuskindluse elutähtsa teenusena.

Põllumehed ja toidutootjad saavad erakorralisi toetusi, diislikütuse aktsiisimäär säilib

Otsime võimalusi toetada põllumehi ja toidutootjaid sihipäraselt suunatud erakorraliste toetustega või üleminekutoetusega. Säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatavale diislikütusele EL-i lubatud minimaalse aktsiisimäära.

Motiveerime Eesti haridusasutusi toidutootmise teadmiste parandamises ja järelkasvu koolitamises

Motiveerime Eesti haridusasutusi osalema toidutootmise teadmispõhisemaks muutmises ja ettevõtjate vajadustele vastava järelkasvu koolitamises. Tagame toidujulgeolekut toetava kõrghariduse tellimuse vastavalt OSKA raportile.

Põllumajandusmaa kaitse ja kasutusele andmise regulatsiooni väljatöötamine

Töötame välja väärtusliku põllumajandusmaa kaitse regulatsiooni. Panustame maaparandussüsteemide korrashoidu ning vaatame üle riigi põllumajandusmaa omandamise ja kasutusele andmise põhimõtted, et põllumajandusmaa jääks selle sihipärasele kasutajale.

Kitsendame kolmandate riikide kodanike kinnisvara omandamist Eesti julgeoleku tagamiseks

Piirame kolmandate riikide kodanikele ligipääsu põllu- ja metsamaa ostmisele ja rentimisele. Eesti julgeoleku tagamiseks kitsendame kolmandate riikide kodanike kinnisasja omandamise võimalusi.

Mahetoodangu eelistamine ja tervislike toitumisharjumuste toetamine koolides ja lasteaedades

Suurendame mahetoodangu eelistamist nügimismeetoditega. Jätkame laste tervislike toitumisharjumuste kujundamise toetamiseks mahetooraine kasutamise kompenseerimist koolides ja lasteaedades.

Kestlikud põllumajandustavad vähendavad taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamist

Jätkame kestlike põllumajandustavade juurutamist, mille tulemusena väheneb taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine.

Kohaliku ja tervisliku toidu suurendamine avalikus toitlustamises

Otsime võimalusi kasutada avalikus toitlustamises senisest suuremas mahus kohalikku ja tervislikku toitu ning suurendame taimse toidu osakaalu.

Toiduraiskamise vähendamise programm koostatakse riiklikul tasandil

Koostame riikliku toiduraiskamise vähendamise programmi.

Toidu raiskamise vähendamine läbi õiguslike regulatsioonide ja kommunikatsiooni

Soodustame toidu annetamist läbi õiguslike regulatsioonide parandamise ja kommunikatsiooni, mis julgustaks kaubandus-, sh hulgikaubanduse ettevõtteid toitu annetama. Rakendame toidu raiskamise vähendamiseks Euroopa Liidus juba toimivaid meetmeid.

Parandame taimetoidu kättesaadavust avalikus sektoris

Parandame tervisliku taimetoidu kättesaadavust avalikku sektorit teenindavates toitlustusasutustes.

Lemmikloomade seadusandluse ja registreerimisega tegeletakse

Ajakohastame lemmikloomade pidamisega seotud seadusandlust ja lemmikloomade registreerimisega seonduvat.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram