Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Sotsiaalpoliitika" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Meie eesmärgiks on üles ehitada integreeritud ja ühtne tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteem, mis põhineb personaalsel lähenemisel ja proaktiivsel teenuste pakkumisel. Soovime hoida inimese vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu tasakaalu ning seame fookusesse vaimse tervise teenuste kättesaadavuse. Otsime võimalusi lisaraha kaasamiseks tervishoidu ja pensionisüsteemi."

Kokku lubadust 38
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

38

Inimeste pensioniks kogumist soodustatakse mitmete meetmetega

Soodustame inimeste pensioniks kogumist, selleks analüüsime võimalusi teise ja kolmanda pensionisamba paindlikumaks tegemiseks ning anname võimaluse tööandjapensioni loomiseks. Kasvatame inimeste teadlikkust võimalustest ja arendame finantsoskusi vanaduspõlveks valmistumisel ning loome personaalse konto pensionikogumise jooksvaks jälgimiseks kõigis kolmes sambas.

Peretoetuste ja vanemahüvitise analüüs lubab parandada teenuste eesmärgipärasust

Viime läbi erinevate peretoetuste ja vanemahüvitise tervikanalüüsi, et parandada toetuste ja teenuste eesmärgipärasust.

Kaasajastame toimetulekutoetuse metoodikat: automaatne alusandmete kogumine

Kaasajastame toimetulekutoetuse metoodika. Analüüsime võimalusi koguda toimetulekutoetuse maksmiseks vajalikud alusandmed automaatselt, et luua kiire ja vajaduspõhine toetussüsteem.

Hooldusreformi jätkamine ja hoolekandeteenuste kvaliteedinõuete kehtestamine

Jätkame hooldusreformi elluviimist ja läheme edasi koduhoolduse, teenusmajade rajamise ja isikukeskse teenuse pakkumisega erihoolekandes. Kehtestame hoolekandeteenuste kvaliteedinõuded.

Paindlikud hooldusteenused erivajadustega inimestele ja nende pereliikmetele

Arendame paindlikke hooldusteenuseid, et vähendada sealhulgas laste ja puudega täiskasvanute pereliikmete hoolduskoormust ning võimaldada erivajadusega inimeste aktiivset osalemist tööturul ja ühiskonnaelus.

Arendame proaktiivseid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid

Arendame proaktiivseid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, mille puhul riik pakub teenust elusündmuste põhiselt ja/või vajaduspõhiselt andmete alusel.

Lubame standardiseeritud andmevahetust erinevate valdkondade vahel

Loome sotsiaal-, töö- ja tervisevaldkonna standardiseeritud andmevahetuse, mis vähendab spetsialistide dubleerivaid tegevusi ning tagab inimestele kiirema ja kvaliteetsema abi.

Tugevdame sotsiaalvaldkonna järelevalvet ja loome integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi

Tugevdame sotsiaalvaldkonna järelevalve võimekust, et tagada inimeste õiguste kaitse sotsiaalhoolekandes, ning võtame riskide tuvastamiseks ja maandamiseks kasutusele uudseid tehnoloogilisi lahendusi. Viime läbi personaalse riigi reformi, mille eesmärgiks on integreeritud ja ühtse tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemi loomine, mis põhineb personaalsel lähenemisel, proaktiivsel teenuste pakkumisel, inimese terviklikul hindamisel ning suurandmete nutikal kasutamisel inimeste heaolu nimel.

Inimesed lubavad ühtset abivajaduse hindamise süsteemi ja integreeritud teenuste paketti

Kujundame inimese vaatest ühtse abivajaduse hindamise süsteemi ja sealt lähtuva miinimumtasemel lahenduse – integreeritud sotsiaal-, tervishoiu- ja tööturuteenuste paketi, nii vahetu- kui teleteenuse

Astangu kutserehabilitatsioonikeskus liigub HTM-i haldusalasse

Viime Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse SOM-i haldusalast HTM-i haldusalasse, eesmärgiga toetada erivajadustega noorte kaasamist kutseharidusse ja Astangu rolli haridusvaldkonna kompetentsikeskusena.

Tõmbekeskused tugevdavad sotsiaal-, haridus- ja terviseteenuste osutamist

Viime läbi analüüsi sotsiaal- ja tervisevaldkonna avalike teenuste osutamise ja juhtumikorralduse uudse korraldusmudeli väljatöötamiseks, mis tagaks tegevuste jätkusuutlikkuse ka tööjõupuuduse tingimustes. Tugevdame tõmbekeskuste rolli integreeritud sotsiaal-, haridus- ja terviseteenuste osutamisel.

Sotsiaalhoolekande innovatsiooniprogramm uute tehnoloogiate leidmiseks hoolduskoormuse vähendamiseks

Käivitame teadus- ja välisraha toel sotsiaalhoolekande innovatsiooniprogrammi, eesmärgiga leida uudsed tehnoloogiad hooldusvajaduse ja -koormuse vähendamiseks.

Ligipääsetavus peab olema tagatud kõigile: rakkerühma soovitused

Avalik ruum peab olema ligipääsetav kõigile Eesti elanikele ning elukeskkonna kujundamisel tuleb lähtuda ligipääsetavuse rakkerühma soovitustest.

Viipekeele-, kirjutus- ja kirjeldustõlke suurendamine avalikel sündmustel ja asutustes

Suurendame viipekeele-, kirjutus- ja kirjeldustõlke olemasolu riigi poolt rahastatud sündmustel, kultuuriüritustel ja asutustes.

Muudame perehüvitiste seadust õiglasemaks ja kulutõhusamaks

Muudame perehüvitiste seadust, et suunata raha õiglasema ja kulutõhusama toetussüsteemi loomiseks.

Suurendame harvikhaigusega laste raviks riigi rahastust

Suurendame riigi rahastust harvikhaigusega laste raviks.

Vanematele hüvitatakse haigus- ja hoolduspäevi varasema sissetuleku alusel

Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasvale vanemale hüvitame haigus- ja hoolduspäevi vanema varasema sissetuleku, mitte töötasu miinimummäära alusel.

Üksikvanematele lubatakse suuremat toetust ja õiglasemat toitjakaotuspensioni

Loome üksikvanematele tervikliku toetuspaketi: tõstame elatisabi 200 euroni kuus ja tagame vanema kaotanud lastele toitjakaotuspensioni asemel õiglasema toetuse.

Tagame vanemliku hooleta laste kasvatamisel tugiteenuste rahastuse peredele

Tagame peredele, kes võtavad enda kasvatada vanemliku hooleta lapse, tugiteenuste riikliku rahastuse.

Erivajadustega laste rehabilitatsioon ja tugiteenused saavad lisaraha

Suuname lisaraha erivajadusega laste rehabilitatsiooni ja tugiteenustesse.

Lapsendatutele tagatakse päritolu teadasaamise õigus

Tagame lapsendatutele õiguse teada oma päritolu.

Eestkostjate bürokraatia vähendamine

Toetame eestkostja rolli täitmist, vähendades asjatut bürokraatiat.

Tagame ennetusprogrammide jätkusuutliku rahastuse peredele ja lastele

Tagame lastele ja peredele suunatud ennetusprogrammide jätkusuutlikku rahastuse.

Tõenduspõhised psühhosotsiaalsed lähi- ja digitaalsed sekkumised vaimse tervise abisüsteemis

Toome vaimse tervise abisüsteemi kohest abi võimaldavad tõenduspõhised psühhosotsiaalsed lähi- ja digitaalsed sekkumised.

Laste ja noorte vaimse tervise parandamise lahendused: koolipsühholoogi teenuse kättesaadavuse suurendamine

Töötame valdkondade üleselt välja laste ja noorte vaimse tervise parandamise lahendused. Suurendame koolipsühholoogi teenuse kättesaadavust.

Vaimse tervise seiresüsteem: tulemuslikkuse hindamine

Kujundame toimiva seiresüsteemi inimeste vaimse tervise toetamiseks suunatud tegevuste tulemuslikkuse väljaselgitamiseks.

Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse laiendamine

Laiendame vaimse tervise nõustamise ja kaasnevate teenuste kättesaadavust.

Toetame vaimse tervise ja riskikäitumise ennetusprogramme

Jätkame vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavate programmide toetamist.

Vaimse tervise esmaabi väljaõpe haridus- ja noorsootöötajatele

Pakume haridus- ja noorsootöötajatele väljaõpet vaimse tervise esmaabi pakkumiseks.

Kõrgema etapi vaimse tervise teenuste plaan

Koostöös erinevate osapooltega loome pikaajalise plaani erinevate kõrgema etapi vaimse tervise teenuste osutamise täiendamiseks, sh ravikodud, päevaravi jms.

Tervishoiu rahastamise analüüs 2023. aastaks

Viime 2023. aasta lõpuks läbi tervishoiu rahastamise analüüsi eesmärgiga tagada senisest laiapõhjalisem tervishoiu rahastamine ja jätkusuutlikkus. Otsime võimalusi kaasata tervishoidu erarahastust. Toetame solidaarse tervisekindlustuse jätkumist.

Tervishoiu digilahenduste uuendamine ja personaalse terviseloo arendamine

Uuendame tervishoiu digilahendusi ja arendame personaalset terviselugu, millega inimene näeb terviseinfot, rahalist kulu ning mille kaudu on võimalik saada tervisenõustamist. Eesmärk on suunata senisest rohkem tähelepanu ja ressursse haiguste ennetamisele ja patsendikesksele tervishoiule.

Eesti haiglavõrgu arenguvajadused 2040

Vaatame üle Eesti haiglavõrgu arenguvajadused, võttes aluseks analüüsi “Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ tulemused. Arendame terviklikku tervishoiuvõrgustikku, mis eeldab esmatasandi tervishoiu, haiglavõrgu ja erakorralise meditsiinivõrgu senisest tugevamat integreeritust.

Loome võimaluse patsientidele testamendi koostamiseks

Loome lihtsama õigusliku võimaluse patsiendi testamendi koostamiseks.

Elulõpu otsuste analüüs algab koostöös erinevate osapooltega

Algatame koos arstide, meditsiinieetika ekspertide, patsiendiorganisatsioonide ja teiste osapooltega elulõpu otsuste määratlemise analüüsi.

Tervishoiu tegevusvarude süsteemi loomine koostöös erinevate organisatsioonidega

Loome koostöös tervishoiuteenuse osutajate, Eesti Varude Keskuse ja Eesti Kaitseväega tervishoiu tegevusvarude süsteemi.

Suurendame hambaravihüvitisi

Suurendame hambaravihüvitist.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram