Teema

Keskerakonna kultuuriprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 43
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

43

Arendame koostöös omavalitsustega maakondlike kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku

Arendame koostöös omavalitsustega maakondlike kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku, tagamaks ligipääs kultuurile igas Eesti nurgas. Regionaalpoliitiliselt olulise objektina toetame uue Hiiumaa kultuurikeskuse rajamist Kärdlasse.

Regionaalpoliitiliselt olulise objektina toetame uue Hiiumaa kultuurikeskuse rajamist Kärdlasse

Arendame koostöös omavalitsustega maakondlike kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku, tagamaks ligipääs kultuurile igas Eesti nurgas. Regionaalpoliitiliselt olulise objektina toetame uue Hiiumaa kultuurikeskuse rajamist Kärdlasse.

Arendame välja Tallinna Lauluväljak vastavalt toimunud arhitektuurikonkursile

Arendame koostöös kohaliku omavalitsusega välja Tallinna Lauluväljak vastavalt toimunud arhitektuurikonkursile. Lauluväljak peab jääma laulupidude koduks, suurürituste toimumispaigaks ning täitma kaasaegse linnaruumi funktsioone.

Toetame Tallinna filmilinnaku rajamist ning Eesti filmitööstuse arengut

Toetame Tallinna filmilinnaku rajamist ning Eesti filmitööstuse arengut. Soodustame rahvusvaheliste filmitootjate tulekut Eestisse läbi tagasimaksefondi Film Estonia, toetades meie valdkonna professionaalide tööhõivet.

Laiendame Kultuuriranitsa programmi, suurendades toetust iga õpilase kohta 60 euroni

Laiendame Kultuuriranitsa programmi, suurendades toetust iga õpilase kohta 60 euroni. Kõikidel lastel on võimalus läbi Kultuuriranitsa programmi osaleda kultuuriüritustel, näitustel, teatrietendustel sõltumata nende perekondade rahalistest võimalustest ning regionaalsest eripärast.

Toetame kultuurivautšerite kasutusele võtmist

Toetame kultuurivautšerite kasutusele võtmist. Kultuurivautšerid aitaksid parandada majandus- ja sotsiaalsetesse raskustesse sattunud inimeste vaimset heaolu ning enesehinnangut.

Täiendama teatrite toetusmeedet, et soodustada külalisetenduste korraldamist igas Eesti maakonnas, arvestades ka saarelist eripära.

Täiendama teatrite toetusmeedet, et soodustada külalisetenduste korraldamist igas Eesti maakonnas, arvestades ka saarelist eripära.

Tagades igakuiselt ühel pühapäeval tasuta sissepääsu muuseumidesse

Laiendame “Muuseumipühapäeva” programmi kõikidesse omavalitsustesse, tagades igakuiselt ühel pühapäeval tasuta sissepääsu muuseumidesse.

Toetame professionaalse kõrgkultuuri püsimist ja arengut ning loomemajandust.

Toetame professionaalse kõrgkultuuri püsimist ja arengut ning loomemajandust.

Kindlustame kultuuri riikliku toetussüsteemi jätkumine ning toetame Eesti kultuuri

Kindlustame kultuuri riikliku toetussüsteemi jätkumine ning toetame Eesti kultuuri.

Toetame tutvustamist maailmas erinevatel festivalidel ja üritustel

Toetame tutvustamist maailmas erinevatel festivalidel ja üritustel.

Tugevdame vabakutseliste loovisikute sotsiaalseid garantiisid, tagamaks neile ravikindlustus

Tugevdame vabakutseliste loovisikute sotsiaalseid garantiisid, tagamaks neile ravikindlustus.

Algatame kultuuritöötajate tööandjapensioni seadustamine

Algatada kultuuritöötajate tööandjapensioni seadustamine.

Ettevõtete ja eraisikute annetuste rahastuse suurendamiseks viime läbi maksupoliitika muutmise analüüsi

Soodustada kultuuri rahastamise erinevaid võimalusi. Ettevõtete ja eraisikute annetuste rahastuse suurendamiseks viime läbi maksupoliitika muutmise analüüsi.

Tõstame Eesti autoritele makstava laenutushüvitise fondi mahtu, tagamaks väärikam loometöö tasu

Tõsta Eesti autoritele makstava laenutushüvitise fondi mahtu, tagamaks väärikam loometöö tasu.

Anname hoogu raamatukogude digivõimekuse parandamisele

Anda hoogu raamatukogude digivõimekuse parandamisele ning suurendame koostöös omavalitsustega kõrgharidusega raamatukoguhoidja palka Eesti kultuuritöötaja palgamiinimumini.

Suurendame koostöös omavalitsustega kõrgharidusega raamatukoguhoidja palka Eesti kultuuritöötaja palgamiinimumini.

Anda hoogu raamatukogude digivõimekuse parandamisele ning suurendame koostöös omavalitsustega kõrgharidusega raamatukoguhoidja palka Eesti kultuuritöötaja palgamiinimumini.

Suurendame teavikute soetamise rahastust, et igas Eesti raamatukogus oleks lai valik kirjandust

Suurendada teavikute soetamise rahastust, et igas Eesti raamatukogus oleks lai valik kirjandust.

Loome programm raamatukoguhoonete kujundamiseks multifunktsionaalseteks kogukonnakeskusteks

Luua koostöös kohalike omavalitsustega programm raamatukoguhoonete kujundamiseks multifunktsionaalseteks kogukonnakeskusteks.

Vähendame raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära 5 protsendile

Vähendada raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära 5 protsendile.

Toetame igakülgselt laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning jätkame laulu- ja tantsupeo juhendajate toetamist

Toetame igakülgselt laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning Jätkame laulu- ja tantsupeo juhendajate toetamist. Loome toetusmeetme autentsete rahvariiete soetamiseks, et näidata parimal viisil Eesti maakondade ja kihelkondade kultuurilist rikkust.

Loome toetusmeetme autentsete rahvariiete soetamiseks

Toetame igakülgselt laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning Jätkame laulu- ja tantsupeo juhendajate toetamist. Loome toetusmeetme autentsete rahvariiete soetamiseks, et näidata parimal viisil Eesti maakondade ja kihelkondade kultuurilist rikkust.

Võimeldame puuetega inimestele ligipääsu kultuurivähemuste toetusmeetmele

Toetame puuetega inimeste, sh kurtide kultuuri säilimist ja arendamist, võimaldades neile ligipääsu kultuurivähemuste toetusmeetmele.

Arendame nägemispuudega inimeste viitesüsteeme kunstinäitustel ning erinevates kultuuriasutustes

Tugevdame kultuuriasutuste ligipääsetavuse arendamist erivajadustega inimestele, sh pakkume viipekeele tõlkega teatrietendusi, arendame nägemispuudega inimeste viitesüsteeme kunstinäitustel ning erinevates kultuuriasutustes.

Pakkume viipekeele tõlkega teatrietendusi

Tugevdame kultuuriasutuste ligipääsetavuse arendamist erivajadustega inimestele, sh pakkume viipekeele tõlkega teatrietendusi, arendame nägemispuudega inimeste viitesüsteeme kunstinäitustel ning erinevates kultuuriasutustes.

Säilitame Eesti kultuurilist mitmekesisust

Säilitame Eesti kultuurilist mitmekesisust toetades rahvusvähemuste kultuuriüritusi, uurimistööde koostamist ning pärandi säilitamist.

Aitame kaasa audiovisuaalse kirjaoskuse ja filmialase teadlikkuse kasvule ühiskonnas

Aitame kaasa audiovisuaalse kirjaoskuse ja filmialase teadlikkuse kasvule ühiskonnas, toetades Eesti Filmi Instituudi osalusel filmikultuurikeskuse käivitamist ja filmide (arhiivi) tihedamat sidumist õppekavaga.

Tagame Eesti kultuuripärandi säilimine

Tagame Eesti kultuuripärandi säilimine, toetades kaasaegsete pärandihoidlate ehitamist, muuseumide toetusmeetme jätkumist ning kogude digiteerimist kõigile avatud platvormidel.

Käivitame Eesti mõisate renoveerimise ja hoidmise riiklik programm

Käivitame Eesti mõisate renoveerimise ja hoidmise riiklik programm. Hoiame ja säilitame meie ajaloolisi mõiskomplekse ning anname neile uue hingamise.

Tagame muinsuskaitse tõhus töö kaitsealuste objektide säilitamisel

Tagame muinsuskaitse tõhus töö kaitsealuste objektide säilitamisel, töötades koos kohalike omavalitsustega pärandi restaureerimisel, konserveerimisel ja taastamisel.

Leiame tänapäevaseid võimalusi arhitektuurimälestiste kasutusele võtmiseks

Leiame tänapäevaseid võimalusi arhitektuurimälestiste kasutusele võtmiseks. Lähtume põhimõttest – vana hoone taaskasutusse võtmise ökoloogiline jalajälg on väiksem kui uusehitusel.

Pakkume võimalusi muinsuskaitse all olevates hoonetes vähendada hoonete ülalpidamiskulusid ja keskkonna jalajälge

Pakkume võimalusi muinsuskaitse all olevates hoonetes kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid eesmärgiga vähendada hoonete ülalpidamiskulusid ja keskkonna jalajälge.

Säilitame ajaloolise ning kultuurilise väärtusega hooneid

Säilitame ajaloolise ning kultuurilise väärtusega hooneid, arvestades muinsuskaitse spetsialistide ja kunstiajaloolaste arvamusega.

Konserveerime Maarjamäe memoriaal

Konserveerime Maarjamäe memoriaal koostöös Tallinna linnaga ning liitume kogu ala Eesti Ajaloomuuseumi välinäitusega.

Kaardistame kõik Eesti looduslikud pühapaigad ning tagame nende korrashoid ja säilimine

Kaardistame kõik Eesti looduslikud pühapaigad ning Tagame nende korrashoid ja säilimine.

Tagame seadusloomes südametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadus

Tagame seadusloomes südametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadus. Selle rakendamine peab olema tasakaalus kõikide teiste põhiseadusest tulenevate õigustega.

Toetame kirikute igapäevast lahtiolekut ja toimimist

Toetame kirikute igapäevast lahtiolekut ja toimimist. Kirikutel on oluline roll rahva kultuuritemplitena, sealhulgas rahva vaimse tervise toetajana ja hingehoiu pakkujana.

Toetame usundiõpetuse laialdasemat pakkumist valikainena

Toetame usundiõpetuse laialdasemat pakkumist valikainena.

Jätkame sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandeasutuste kaplanaadi riigipoolset rahastamist

Jätkame sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandeasutuste kaplanaadi riigipoolset rahastamist.

Taastame kaitseväes kaplaniteenistus

Taastame kaitseväes kaplaniteenistus, et tagame reserv- ja tegevväelastele kaitsetahte säilimine ning pakkume neile moraalset tuge.

Tagame emakeelsete usutalitust ja usuõpetuse kättesaadavuse Eesti diasporaa eestlastele välismaal

Toetame Eesti diasporaasid välismaal, et tagame võimalus saada emakeelset usutalitust ning usuõpetust.

Kindlustame Eesti kirikute ja kloostrite korrashoid ning nende säilimine järgmistele põlvedele.

Kindlustame Eesti kirikute ja kloostrite korrashoid ning nende säilimine järgmistele põlvedele.

Koostame kõikidest Eesti kirikutest 3D mudelid

Koostame kõikidest Eesti kirikutest 3D mudelid, mille abil oleks võimalik meie pühapaikadega tutvuda interaktiivselt üle maailma.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram