Teema

Keskerakonna maaeluprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 28
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

28

Langetame toiduainete käibemaksu kahekümnelt protsendilt viiele

Langetame toiduainete käibemaksu kahekümnelt protsendilt viiele. Kiire inflatsiooni olukorras tuleb tarbijatele tagada mõistlik toidu hind ja toidutootjatele konkurentsivõime.

Loome soodsad tingimused kodumaise toidutootmise arenguks

Loome soodsad tingimused kodumaise toidutootmise arenguks, et tagada Eesti isevarustatuse taseme tõstmine nendes sektorites, kus Eesti varustamine toiduainetega pole tagatud (sh lihatootmine ja aiandus).

Nimetame olulised põllumajandus- ja toidutootmise ettevõtted riiklikult elutähtsa teenuse osutajateks

Nimetame olulised põllumajandus- ja toidutootmise ettevõtted riiklikult elutähtsa teenuse osutajateks.

Säilitame Maaelu Edendamise Sihtasutus kui Eesti maapiirkonna ettevõtlust toetav eraldiseisev asutus

Säilitame Maaelu Edendamise Sihtasutus kui Eesti maapiirkonna ettevõtlust toetav eraldiseisev asutus, et tagada maaettevõtjate ligipääs pangalaenude käendustele ja teistele finantsinstrumentidele.

Säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatava diislikütuse aktsiisimäär EL minimaalsel lubatud tasemel

Tootmiskulude kiire tõusu leevendamiseks eelolevatel aastatel säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatava diislikütuse aktsiisimäär EL minimaalsel lubatud tasemel.

Tagame õiglased otsetoetused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames

Tagame õiglased otsetoetused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames. Vaatame üle riigipoolne rahastamine, loomaks meie põllumajandussektorile võimalikult võrdsed konkurentsitingimused kauplemaks sise- ja välisturgudel.

Jätkame riigieelarvest põllumajanduse siseriiklikku toetamist Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras

Jätkame riigieelarvest põllumajanduse siseriiklikku toetamist Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras.

Tagame toidu, sööda, loomaravimite, väetiste ja muu põllumajandus- ja toidutootmiseks kriitiliste sisendite riiklik varu

Tagame toidu, sööda, loomaravimite, väetiste ja muu põllumajandus- ja toidutootmiseks kriitiliste sisendite riiklik varu.

Seisame Euroopa Liidu tasandil Eesti suhtes õiglaste kohustuste eest taimekaitsevahendite vähendamisel ja säästlikul kasutamisel

Seisame Euroopa Liidu tasandil Eesti suhtes õiglaste kohustuste eest taimekaitsevahendite vähendamisel ja säästlikul kasutamisel.

Tagame põllumajandus- ja toidusektori jaoks strateegiliselt olulistel erialadel kvalifitseeritud järelkasvu koolitus nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel

Tagame põllumajandus- ja toidusektori jaoks strateegiliselt olulistel erialadel (veterinaaria, looma- ja taimekasvatus, toiduainetööstus) kvalifitseeritud järelkasvu koolitus nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel. Suurendame üliõpilaste vastuvõttu veterinaarmeditsiini erialale ja tagame riigi poolt selleks täiendavad rahalised vahendid.

Suurendame üliõpilaste vastuvõttu veterinaarmeditsiini erialale

Tagame põllumajandus- ja toidusektori jaoks strateegiliselt olulistel erialadel (veterinaaria, looma- ja taimekasvatus, toiduainetööstus) kvalifitseeritud järelkasvu koolitus nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel. Suurendame üliõpilaste vastuvõttu veterinaarmeditsiini erialale ja tagame riigi poolt selleks täiendavad rahalised vahendid.

Võtame vastu seadus väärtusliku põllumaa kaitsmiseks ja hoidmiseks põllumajanduslikus kasutuses

Võtame vastu seadus väärtusliku põllumaa kaitsmiseks ja hoidmiseks põllumajanduslikus kasutuses. Vähem väärtuslikku põllumajandusmaad ja metsa kasutada biomajanduse arendamiseks.

Kasutame strateegilist ja vastutustundlikku lähenemist maa maksustamisel ning riigimaade müümisel ja rentimisel

Kasutame strateegilist ja vastutustundlikku lähenemist maa maksustamisel ning riigimaade müümisel ja rentimisel. Riigimaa müümisel tagame põllumaa jäämine põllumajandustootjate kasutusse, rakendades selleks eelisostuõigust.

Arendame Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (PRIA) eraldiseisva asutusena

Arendame Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (PRIA) eraldiseisva asutusena, et tagada sihtgrupi tõhus ning selgelt suunitletud toetamine ja vajalike teenuste kättesaadavus. Suurendame PRIA ja teiste põllumajandusega seotud valitsusasutuste koostööd, mis viib sünergia tekkimiseni ja halduskoormuse vähendamiseni ettevõtjate jaoks.

Tagame sektori spetsiifikat arvestav põllumajandustootmise finantseerimine

Tagame sektori spetsiifikat arvestav põllumajandustootmise finantseerimine, sh vähemalt 20-30 aasta pikkuste pikaajaliste hüpoteeklaenude kättesaadavus põllumaa tagatisel.

Seame eesmärgiks minimaalselt 1 TWh biogaasi tootmise võimekuse arendamise Eestis lähiaastatel

Loome biogaasi (sh biometaani) tootmise arendamiseks riiklik programm, et kiirendame ettevõtete investeeringuid biometaani tootmisesse. Seame eesmärgiks minimaalselt 1 TWh biogaasi tootmise võimekuse arendamise Eestis lähiaastatel. Oluline on säilitame aktsiisivabastus biogaasile.

Investeerime jaotusvõrkude ehitusse, et parandada liitumistingimusi väiksema mahuga päikeseparkide ja teiste energiatootmise üksuste ühendamiseks võrku

Investeerime jaotusvõrkude ehitusse, et parandada liitumistingimusi väiksema mahuga päikeseparkide ja teiste energiatootmise üksuste ühendamiseks võrku. Korrastame maakasutuse planeeringutega seotud poliitikat, mis ei võimaldaks päikeseparkide rajamist väärtuslikule põllumaale.

Arvestame Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnapoliitika elluviimisel liikmesriikide põllumajandussektorite eripärade ja arenguvõimalustega

Arvestame Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnapoliitika elluviimisel liikmesriikide põllumajandussektorite eripärade ja arenguvõimalustega ning senise panusega saasteainete heite vähendamisel.

Tagame mõistlikel tingimustel välistööjõu kättesaadavus põllumajandussektoris

Tagame mõistlikel tingimustel välistööjõu kättesaadavus põllumajandussektoris.

Suurendame investeeringuid amortiseerunud maaparandussüsteemidesse

Suurendame investeeringuid amortiseerunud maaparandussüsteemidesse.

Soodustame säästlikku pakendikasutust toiduainetööstuses

Soodustame säästlikku pakendikasutust toiduainetööstuses, kuid ilma et see vähendaks toiduohutust, nõrgendaks toidutootmise konkurentsivõimet ja tõstaks märkimisväärselt toiduainete hinda.

Tagame toiduainete korrektne märgistamine, et tarbija oleks informeeritud toidu päritolust, tootmis- ja töötlemisviisist

Tagame toiduainete korrektne märgistamine, et tarbija oleks informeeritud toidu päritolust, tootmis- ja töötlemisviisist.

Eelistame toitlustamises riigihangete korraldamisel kvaliteedikavade raames toodetud põllumajandustooteid ja toitu

Eelistame toitlustamises riigihangete korraldamisel kvaliteedikavade raames toodetud põllumajandustooteid ja toitu.

Tugevdame Eesti toidu programmi

Tugevdame Eesti toidu programmi, kasutades selleks ulatuslikumalt nii siseriikliku turuarendustoetuse kui Euroopa Liidu promotsioonimeetme vahendeid, sh suurendada välismessidel osalemise eelarvet.

Tugevdame Eesti toiduainete ekspordistrateegiat

Tugevdame Eesti toiduainete ekspordistrateegiat, mis toetab Eesti kui puhta ja kvaliteetse, sh maheda toidu päritolumaa kuvandit.

Toetame kodumaise mesinduse kestlikkust ning mesilasperede toetuse maksmist

Toetame kodumaise mesinduse kestlikkust ning mesilasperede toetuse maksmist.

Kaasajastame loomakaitse põhimõtteid

Kaasajastame loomakaitse põhimõtteid. Anname loomakaitse organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi loomade väärkohtlemise ennetamiseks ning järelevalve tugevdamiseks.

Arendame ja kiirendame avamere vesiviljelusega tegelevate ettevõtete teket Eestis, eesmärgiga luua rohkem töökohti väljaspool suurlinnu

Arendame ja kiirendame avamere vesiviljelusega tegelevate ettevõtete teket Eestis, eesmärgiga luua rohkem töökohti väljaspool suurlinnu.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram