Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Keskerakonna programm "Viimsikeskne" KOV valimistel 2021 (Viimsi vald)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 79

Lubatud

79

Remondime ja kaasajastame Viimsi kooli ujula ning ehitame juurde väikelastebasseini

Remondime ja kaasajastame Viimsi kooli ujula ning ehitame juurde väikelastebasseini, kus on võimalik ka beebidega ja erivajadustega lastel ujumas käia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame perearstide tööleasumist Viimis valda ja uute nimistute avamist

Toetame perearstide tööleasumist Viimis valda ja uute nimistute avamist. Seisame selle eest, et igale viimsilasele oleks kättesaadav kvaliteetne ja kodulähedane perearstiteenus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame mängu- ja spordiväljakud ning arendame muud liikumisvõimalused kodukoha läheduses tagades ligipääsu ka erivajadusega inimestele

Rajame mängu- ja spordiväljakud ning arendame muud liikumisvõimalused kodukoha läheduses tagades ligipääsu ka erivajadusega inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Viimsis toimuvate suurte spordiürituste korraldamist ja soodustame erinevate spordialade aktiivset harrastamist

Toetame Viimsis toimuvate suurte spordiürituste korraldamist ja soodustame erinevate spordialade aktiivset harrastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame rannalõigule Kaevuaia teest Kabelikivideni tervise-, õppe- ja matkaraja

Rajame rannalõigule Kaevuaia teest Kabelikivideni tervise-, õppe- ja matkaraja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame tervisespordi võimalusi – loome ühtse terviseradade võrgustiku poolsaare lääne ja ida kalda vahel

Edendame tervisespordi võimalusi – loome ühtse terviseradade võrgustiku poolsaare lääne ja ida kalda vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Viimsi kergejõustiku- ja jalgpallihalli ning riigigümnaasiumile spordihoone

Ehitame Viimsi kergejõustiku- ja jalgpallihalli ning riigigümnaasiumile spordihoone.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame liikumisharrastuse võimaluste laiendamist, laste, noorte ja täiskasvanute sporditegevust

Toetame liikumisharrastuse võimaluste laiendamist, laste, noorte ja täiskasvanute sporditegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame Viimsi inimeste, sh noorte, vaimset ja füüsilist tervist väga oluliseks

Peame Viimsi inimeste, sh noorte, vaimset ja füüsilist tervist väga oluliseks. Suuname fookuse vaimse tervise teenuste arendamisele ja kättesaadavusele ja töötame välja süsteemsed ennetustegevused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame õpilasmaleva rühmade arvu ning arendame koostööd ettevõtetega võimaldamaks tööpraktikat rohkematele Viimsi noortele

Suurendame õpilasmaleva rühmade arvu ning arendame koostööd ettevõtetega võimaldamaks tööpraktikat rohkematele Viimsi noortele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ettevõtlusõpet ja noorte omaalgatust, loome ettevõtjate ja noorte ümarlaua

Toetame ettevõtlusõpet ja noorte omaalgatust, loome ettevõtjate ja noorte ümarlaua.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Täiendame Viimsi Noortekeskuses pakutavaid teenuseid, töötame välja noorsootöötajate motivatsioonipaketi

Täiendame Viimsi Noortekeskuses pakutavaid teenuseid, töötame välja noorsootöötajate motivatsioonipaketi, kaasame noorsootöösse enam 16+ noori ning liidame Skatepargi Viimsi Noortekeskusega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist

Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist. Soodustame parema ligipääsu praktika ja vabatahtliku töö võimalustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust

Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike ja küsimuste otsustamisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome igale Viimsi lapsele võimaluse osaleda tasuta ühes huvialaringis

Jätkame huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamisega. Loome igale Viimsi lapsele võimaluse osaleda tasuta ühes huvialaringis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame lahenduste loomist, mis tõstavad eakate digipädevust

Toetame lahenduste loomist, mis tõstavad eakate digipädevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maksame sünnipäevatoetust 90-aastastele ja vanematele Viimsi elanikele 100 eurot igal sünnipäeval

Maksame sünnipäevatoetust 90-aastastele ja vanematele Viimsi elanikele 100 eurot igal sünnipäeval.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tunnustame iga-aastaselt Viimsi eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest

Tunnustame iga-aastaselt Viimsi eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome eakatele ühistegevuse platvormi

Loome eakatele ühistegevuse platvormi, mis soodustab aktiivset ühiskondlikku eluviisi, toob rõõmu omavahelisest suhtlusest ning igapäevateenuste vastastikku pakkumisest ja kasutamisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame ja toetame Viimsi Pensionäride Ühingu, Seenioride Nõukoja jt eakate ühingute ja klubide tegevust

Soodustame ja toetame Viimsi Pensionäride Ühingu, Seenioride Nõukoja jt eakate ühingute ja klubide tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Rannapere Pansionaadi tegevuse jätkamist ja laiendamist

Toetame Rannapere Pansionaadi tegevuse jätkamist ja laiendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taaskäivitame Väärikate Ülikooli loengud Viimsi eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut

Taaskäivitame Väärikate Ülikooli loengud Viimsi eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame pensionäridele ühekordse toetuse maksmist ja tõstame toetust 20 euro võrra aastas

Jätkame pensionäridele ühekordse toetuse maksmist ja tõstame toetust 20 euro võrra aastas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome eakatele võimalusi ja soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks Viimsi Artiumis ja Päevakeskustes

Loome eakatele võimalusi ja soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks Viimsi Artiumis ja Päevakeskustes – kunsti- ja muusikaringid, teatrikülastus, keeleõpe jne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimaluste laiendamist

Toetame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimaluste laiendamist – jooga, võimlemine, kepikõnd, rahvatants, ujumine, bowling, ekskursioonid nii Eestis kui välismaal. Jätkame pensionäridele soodustingimustega ujula kasutamise võimaldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks tervena elatud eluaastate pikendamist

Peame oluliseks tervena elatud eluaastate pikendamist, et eakad elaksid oma kodus tervemalt ja õnnelikumalt. Töötame välja sekkumismeetmed, et ennetada sotsiaalset isolatsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame hoolekande- ja esmatasandi tervishoiuteenuste integreeritust

Parandame hoolekande- ja esmatasandi tervishoiuteenuste integreeritust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja sotsiaalprogrammid igas vanuses elanike toetamiseks

Töötame välja sotsiaalprogrammid igas vanuses elanike toetamiseks. Suurendame riskiisikute toetamist ja lõimimist ning loome formaadid taastava õiguse rakendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame erivajadusega inimestele tugiteenuste osutamist

Jätkame erivajadusega inimestele tugiteenuste (tugiisiku- ja lapsehoiuteenus, sotsiaaltransport) osutamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame eakatele ja erivajadustega inimestele võimaluse mugavaks liikumiseks

Tagame eakatele ja erivajadustega inimestele võimaluse mugavaks liikumiseks ja koostöös erivajadustega inimeste esindusorganisatsioonidega muudame avaliku ruumi kõigile paremini ligipääsetavaks. Peame oluliseks, et avalikus rannas oleks puuetega inimestele võimaldatud ligipääs merele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume jätkuvalt mõttest, et sotsiaalteenuste pakkumisel peavad olema esikohal inimene ja tema vajadused

Lähtume jätkuvalt mõttest, et sotsiaalteenuste pakkumisel peavad olema esikohal inimene ja tema vajadused. Tagades abi- ja tugiteenused, võimaldame eakatel elada võimalikult kaua oma kodus. Erivajadustega inimeste puhul liigume teenuste puudest lahti sidumise suunas. Tagame proaktiivse abi kehtiva õiguse piires.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame, et Viimsi vallas töötaks piisavalt lastekaitsetöötajaid, arvestades elanikkonna kasvu ja laste arvu suurenemist

Tagame, et Viimsi vallas töötaks piisavalt lastekaitsetöötajaid, arvestades elanikkonna kasvu ja laste arvu suurenemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame koos teenuskasutajatega välja kodulähedased teenused Viimsi Hoolekandekeskuses

Arendame koos teenuskasutajatega välja kodulähedased teenused Viimsi Hoolekandekeskuses – puudega laste lapsehoiuteenus, koduhooldusteenus ja toetame kodulähedaste teenuskohade loomist erivajadusega inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame kogukondlikud teenusmajad vanemaealistele ja teistele abi vajavatele inimestele

Rajame kogukondlikud teenusmajad vanemaealistele ja teistele abi vajavatele inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel

Vähendame inimeste omaosalust hooldusteenuste tasumisel. Toetame jätkuvalt toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame valdkondade ülese ennetusstrateegia väljatöötamist, et ennetustegevused oleksid süsteemsemad ja mõjusamad

Toetame valdkondade ülese ennetusstrateegia väljatöötamist, et ennetustegevused oleksid süsteemsemad ja mõjusamad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Viimsi valla heaoluprofiili tegevuskava väljatöötamist ja rakendamist

Toetame Viimsi valla heaoluprofiili tegevuskava väljatöötamist ja rakendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame omastehooldaja toetuse vähemalt elatusmiinimumini (2020 aastal 220,48 eurot)

Tõstame omastehooldaja toetuse vähemalt elatusmiinimumini (2020. aastal 220,48 eurot).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Pärnamäe koolihoone ja lasteaia ning sporditaristu nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks

Ehitame Pärnamäe koolihoone ja lasteaia ning sporditaristu nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Haabneeme klindiastangu ja loome sinna tervikliku puhkeala koos Viimsi laululava ja lipuväljakuga

Korrastame Haabneeme klindiastangu ja loome sinna tervikliku puhkeala koos Viimsi laululava ja lipuväljakuga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Viimsi Vabaõhumuuseumisse külastushoone, mis toetaks ka taluturgu kaasaegsete olmetingimustega

Rajame Viimsi Vabaõhumuuseumisse külastushoone, mis toetaks ka taluturgu kaasaegsete olmetingimustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahva- ja pärimuskultuuri säilimist ja arendamist

Toetame rahva- ja pärimuskultuuri säilimist ja arendamist. Tõstame au sisse rahvapärimuse tähtpäevad ning isamaalise kasvatuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kvaliteetse digiõppe ja ühtsete digiõppelatvormide kättesaadavuse arendamist kõikides Viimsi koolides

Toetame kvaliteetse digiõppe ja ühtsete digiõppelatvormide kättesaadavuse arendamist kõikides Viimsi koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorte õpetajate tööleasumist Viimsi koolidesse

Toetame noorte õpetajate tööleasumist Viimsi koolidesse. Loome motivatsioonipaketid ja seisame palgatõusu eest, rajame õpetajate üürimajad (munitsipaalkorterid).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame süvaõppeklasside loomist koolides

Toetame süvaõppeklasside loomist koolides (IT, keeled, ettevõtlus jms).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame koolide kiusamisvabaks muutmist

Jätkame koolide kiusamisvabaks muutmist. Pöörame eraldi rõhku virtuaalsele kiusamisele ja internetiturvalisusele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame prioriteediks õpilaste ja õpetajate vaimse tervise heaolu

Seame prioriteediks õpilaste ja õpetajate vaimse tervise heaolu. Toetame vajalike teenuste arendamist ja kättesaadavust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes nii õppuritele kui ka õpetajatele

Parandame tugiteenuste (sh psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi) kättesaadavust kõigis kooliastmetes nii õppuritele kui ka õpetajatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame gümnaasiumi laiendamise eest juurdeehituse näol, loome täiendavaid gümnaasiumikohti Viimsi õpilastele ja vähendame õpirännet teistesse omavalitsustesse

Seisame gümnaasiumi laiendamise eest juurdeehituse näol, loome täiendavaid gümnaasiumikohti Viimsi õpilastele ja vähendame õpirännet teistesse omavalitsustesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maksame põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis käivatele kuni 19-aastastele lastele iga-aastast ranitsatoetust

Maksame põhikoolis, gümnaasiumis ja kutsekoolis käivatele kuni 19-aastastele lastele iga-aastast ranitsatoetust, et katta koolialgusega seotud kulusid vähemalt jooksva aasta elatusmiinimumi määras (2020. aastal 220,48 eurot).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome juurde lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakuid

Loome juurde lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada

Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused süsinikuneutraalse Viimsi poole liikumiseks

Loome tingimused süsinikuneutraalse Viimsi poole liikumiseks. Selleks toetame taastuvenergia tootmise võimaluste laiendamist, sealhulgas elutähtsate süsteemide energiaga varustatuse tagamist ka kriiside korral. Uute energiaallikate rakendamisel tuleb tagada energeetiline julgeolek, mille üheks alustalaks on energeetiline sõltumatus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös teiste omavalitsustega panustame paindliku ja keskkonnasõbralikku energiat kasutava ühistranspordi kasutuselevõttu

Koostöös teiste omavalitsustega panustame paindliku ja keskkonnasõbralikku energiat kasutava ühistranspordi kasutuselevõttu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise

Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise, tagame kõrgendatud avaliku huviga rohealade ruumiliselt, maastikuliselt ja ökoloogiliselt läbimõeldud planeerimise, kasutamise ja kaitse ning õigusliku regulatsiooni. Lõpetame lageraie kõrgendatud avaliku huviga aladel ja peatame metsamaa sihtotstarvete muutmise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks säästvat arengut toetavat majandust ja toetame puhta toiduga isevarustatuse võimekuse kasvu Viimsis

Peame oluliseks säästvat arengut toetavat majandust ja toetame puhta toiduga isevarustatuse võimekuse kasvu Viimsis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame kallasrajad, korrastame ujumiskohad ja rajame paadilautrid

Avame kallasrajad, korrastame ujumiskohad ja rajame paadilautrid. Teeme Viimsi avaliku ruumi atraktiivseks nii elanikele kui külastajatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame ja kaitseme elurikkust Viimsis

Taastame ja kaitseme elurikkust Viimsis. Säilitame ja taastame looduskeskkonda ja -kooslusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame ja loome keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed

Toetame terviklikku lähenemist inimese tervise edendamisel ja keskkonna hoidmisel. Selleks laiendame ja loome keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestus- ja puhkealad ning erinevad keskkonnahariduslikud programmid. Loome paremad võimalused sorteeritud prügi kogumiseks ja efektiivseks prügimajanduseks, käsitleme jäätmeid kui ressurssi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Püstitame Viimsis pikemaajalised eesmärgid ja koostame tegevuskava nende saavutamiseks

Lähtudes arengustrateegiast „Eesti 2035“ ja kaasates kohalikke elanikke, püstitame Viimsis pikemaajalised eesmärgid ja koostame tegevuskava nende saavutamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoolitseme selle eest, et Viimsil oleks ajakohane hädaolukorra lahendamise plaan, mis tagab toimetuleku võimalike ootamatute olukordade ning kriisidega

Hoolitseme selle eest, et Viimsil oleks ajakohane hädaolukorra lahendamise plaan, mis tagab toimetuleku võimalike ootamatute olukordade ning kriisidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pöörame kriisiolukordades rohkem tähelepanu elanike teavitamisele, sealhulgas lepime asutuste koostöös kokku omavahelised infokanalid

Pöörame kriisiolukordades rohkem tähelepanu elanike teavitamisele, sealhulgas lepime asutuste koostöös kokku omavahelised infokanalid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugevdame korrakaitseametniku funktsiooni ja leiame lahenduse parkimisprobleemidele Viimsi vallas

Tugevdame korrakaitseametniku funktsiooni ja leiame lahenduse parkimisprobleemidele Viimsi vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused isikukaitse- ja päästevarustuse hoiustamiseks ja hooldamiseks (merepäästejaamad)

Tagame kvaliteetse ja kättesaadava merepäästeteenuse. Loome tingimused isikukaitse- ja päästevarustuse hoiustamiseks ja hooldamiseks (merepäästejaamad).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome senisest mitmekesisemaid võimalusi motiveerimaks ja toetamaks vabatahtlikke tegevusi nii kogukonna tugevdamiseks kui ka vabatahtliku pääste- ja abipolitsei tegevuseks

Loome senisest mitmekesisemaid võimalusi motiveerimaks ja toetamaks vabatahtlikke tegevusi nii kogukonna tugevdamiseks kui ka vabatahtliku pääste- ja abipolitsei tegevuseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kaasava eelarve osakaalu kasvatamist seniselt 50 000 eurolt vähemalt 100 000 euroni ja küladepõhise eelarve rakendamist

Toetame kaasava eelarve osakaalu kasvatamist seniselt 50 000 eurolt vähemalt 100 000 euroni ja küladepõhise eelarve rakendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukonnaalgatuse ja -hääletuse võimaldamist kohaliku omavalitsuse tasemel

Toetame kogukonnaalgatuse ja -hääletuse võimaldamist kohaliku omavalitsuse tasemel. Võtame kasutusele e-lahendused, et edendada Viimsis kohalikku rohujuure-demokraatiat ning anda kaasarääkimise võimalus kõigile, kes on huvitatud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel

Toetame kogukonna algatusi ning kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Kaasame külavanemad kogukondade tegutsemist puudutavate otsuste tegemisse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame volikogu tasandil vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel kuni 15 päevaga

Peame oluliseks kiirendada Viimsis asjaajamist. Selleks võtame volikogu tasandil vastu otsuse, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele tuleb vastata poole kiiremini ehk 30 päeva asemel kuni 15 päevaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et Taluranna tee 3 kinnistu Haabneeme alevikus saaks puhkealaks koostöös kogukonna soovidega

Seisame selle eest, et Taluranna tee 3 kinnistu Haabneeme alevikus saaks puhkealaks koostöös kogukonna soovidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kogukonda ühendava valla keskväljaku ning rajame rannapromenaadi

Rikastame Viimsi avalikku ruumi, loome kogukonda ühendava valla keskväljaku ning rajame rannapromenaadi, mis koos terviseradade ja mõisapargiga moodustab tervikliku jalutusteekonna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiirendame kergliiklusteede ja tänavavalgustuse rajamist Viimsi poolsaare ida-kaldal

Kiirendame kergliiklusteede ja tänavavalgustuse rajamist Viimsi poolsaare ida-kaldal (Randvere ja Muuga küla).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Planeerimistegevuses arvestame inimeste turvalisust

Planeerimistegevuses arvestame inimeste turvalisust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Viimsisse oma turuplatside ja äritänava loomist liitmaks kohalikku kogukonda

Toetame Viimsisse oma turuplatside ja äritänava loomist liitmaks kohalikku kogukonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ettevõtluse arengut Viimsis

Toetame ettevõtluse arengut Viimsis, aitame suurendada kodulähedaste töökohtade loomist vallas vähendamaks pendelrännet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugevdame koostööd Tallinnaga ühistranspordivõrkude parendamiseks

Peame oluliseks arvestada veelgi enam ühistranspordikorralduses inimeste tegeliku liikumisega ning tugevdame koostööd Tallinnaga ühistranspordivõrkude parendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome transporditoetuse, mis võimaldab viimsilastel kasutada Tallinna ühistransporti tasuta

Loome transporditoetuse, mis võimaldab viimsilastel kasutada Tallinna ühistransporti tasuta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitus- ja parendustöid planeerides jälgime looduskeskkonna säilimist

Ehitus- ja parendustöid planeerides jälgime looduskeskkonna säilimist, juriidiliselt korrektset asjaajamist ning kogukonna arvamuse kaasamist. Iga planeeringu keskmes peab olema inimese ja keskkonna kooskõla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peatame Viimsi elanike juurdevoolu ja suuname ressursid viimsilastele kvaliteetsete lasteaia- ja koolikohtade tagamiseks, infrastruktuuri, transporditeenuse arendamiseks ning looduskeskkonna säilitamiseks

Peatame Viimsi elanike juurdevoolu ja suuname ressursid viimsilastele kvaliteetsete lasteaia- ja koolikohtade tagamiseks, infrastruktuuri, transporditeenuse arendamiseks ning looduskeskkonna säilitamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram