Teema

Keskerakonna siseturvalisuse programm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 41
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

41

Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti teenuste kättesaadavus ja reageerimisvõimekus peab paranema igas Eesti maakonnas

Suurendame tänast töötajate arvu sisejulgeolekus. Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti teenuste kättesaadavus ja reageerimisvõimekus peab paranema igas Eesti maakonnas.

Pidurdame Politsei- ja Piirivalveametis ning Päästeametis kaadrivoolavust

Pidurdame Politsei- ja Piirivalveametis ning Päästeametis kaadrivoolavust, pakkudes töötajatele paindlikumaid töötingimusi, konkurentsivõimelist palka ja stabiilsemat töökeskkonda.

Tagame inimestele suurem turvatunne, mille eelduseks on laiem ühiskonna informeeritus ja kaasamine

Tagame inimestele suurem turvatunne, mille eelduseks on laiem ühiskonna informeeritus ja kaasamine. Pakume rohkem võimalusi vabatahtlikuks ning kogukondlikuks panustamiseks.

Suurendame lähiaastatel lisaks siseturvalisuse töötajate arvule ka vabatahtlike abipolitseinike, päästjate ja merepäästjate arvu

Suurendame lähiaastatel lisaks siseturvalisuse töötajate arvule ka vabatahtlike abipolitseinike, päästjate ja merepäästjate arvu. Käivitame eraldi programmi vabatahtliku töö suurendamiseks ja tunnustamiseks koos lisarahastusega.

Toetame Elanikkonnakaitse arendamist, et tagada reaalne ning toimiv süsteem kriisi- ja sõjaolukordades

Toetame Elanikkonnakaitse arendamist, et tagada reaalne ning toimiv süsteem kriisi- ja sõjaolukordades, selle tagamiseks tuleb panustada vähemalt 0,5 protsenti SKPst.

Alustame õppeasutustes ühiskonna teadlikkuse tõstmist laiapindsest riigikaitsest

Alustame õppeasutustes ühiskonna teadlikkuse tõstmist laiapindsest riigikaitsest. Korraldame haridusasutustes tuleohutus- ja äkkrünnaku õppusi. Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes.

Korraldame haridusasutustes tuleohutus- ja äkkrünnaku õppusi

Alustame õppeasutustes ühiskonna teadlikkuse tõstmist laiapindsest riigikaitsest. Korraldame haridusasutustes tuleohutus- ja äkkrünnaku õppusi. Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes.

Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes

Alustame õppeasutustes ühiskonna teadlikkuse tõstmist laiapindsest riigikaitsest. Korraldame haridusasutustes tuleohutus- ja äkkrünnaku õppusi. Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes.

Suurendame kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksuse õigusi, et tagada linnaruumis parem avalik kord.

Suurendame kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksuse õigusi, et tagada linnaruumis parem avalik kord.

Vähendame alkoholismi ning uimastitega seotud kuritegude ja õnnetuste arvu.

Vähendame alkoholismi ning uimastitega seotud kuritegude ja õnnetuste arvu.

Suurendame võitlust lähisuhtevägivallaga. Arendame turvakodude võrgustikku ja tegeleme ennetustegevusega. Ühiskond peab suutma rohkem märgata perevägivalda ning aidata hätta sattunud ohvreid.

Suurendame võitlust lähisuhtevägivallaga. Arendame turvakodude võrgustikku ja tegeleme ennetustegevusega. Ühiskond peab suutma rohkem märgata perevägivalda ning aidata hätta sattunud ohvreid.

Suurendame politsei ja prokuratuuri ressursse seksuaalkuritegude uurimiseks ning koolitada seksuaalkuritegude spetsiifikas kõiki õigussüsteemi osapooli.

Suurendame politsei ja prokuratuuri ressursse seksuaalkuritegude uurimiseks ning koolitada seksuaalkuritegude spetsiifikas kõiki õigussüsteemi osapooli.

Jätkame lastemajateenuse kättesaadavuse arendamist üle Eesti.

Jätkame lastemajateenuse kättesaadavuse arendamist üle Eesti.

Suurendame koostööd erinevate ametkondade, et ennetada alaealiste õigusrikkumisi

Suurendame koostööd erinevate ametkondade, sh kohalike omavalitsuste vahel, et ennetada alaealiste õigusrikkumisi. Tagame erinevate programmide stabiilse rahastuse, et aidata seadusega vastuollu läinud noori.

Parandame Eesti julgeolekuasutuste võimekust ennetada ja tõkestada küberturvalisusega seotud ohte

Parandame Eesti julgeolekuasutuste võimekust ennetada ja tõkestada küberturvalisusega seotud ohte. Tõstame ühiskonna teadlikkust erinevatest küberriskidest, et vähendada e-kanalite kaudu pettuse ohvriks langenud inimeste arvu.

Tõstame ühiskonna teadlikkust erinevatest küberriskidest, et vähendada e-kanalite kaudu pettuse ohvriks langenud inimeste arvu.

Parandame Eesti julgeolekuasutuste võimekust ennetada ja tõkestada küberturvalisusega seotud ohte. Tõstame ühiskonna teadlikkust erinevatest küberriskidest, et vähendada e-kanalite kaudu pettuse ohvriks langenud inimeste arvu.

Suurendame veebipolitsei võimekust vältimaks ja avastamaks e-keskkonnas toimuvaid kuritegusid

Suurendame veebipolitsei võimekust vältimaks ja avastamaks e-keskkonnas toimuvaid kuritegusid.

Tõstame liiklusohutust ja -kultuuri eesmärgiga viia rasked liiklusõnnetused miinimumini

Tõstame liiklusohutust ja -kultuuri eesmärgiga viia rasked liiklusõnnetused miinimumini. Rakendame rangemaid karistusmäärasid korduvrikkujatele.

Ennetame ja avastada korruptsioonikuritegusid era- kui ka avalikus sektoris

Ennetame ja avastada korruptsioonikuritegusid era- kui ka avalikus sektoris.

Võidleme organiseeritud kuritegevuse vastu, et vältida selle mõju ühiskonna turvatundele

Võidleme organiseeritud kuritegevuse vastu, et vältida selle mõju ühiskonna turvatundele.

Hoiame konservatiivset joont erinevate rahvuste sisserände osas, et vältida äärmuslike liikumiste ning relvastatud vägivalla ilminguid Eestis

Hoiame konservatiivset joont erinevate rahvuste sisserände osas, et vältida äärmuslike liikumiste ning relvastatud vägivalla ilminguid Eestis.

Jätkame politsei rahvusvahelist koostööd kuritegevuse vastu võitlemisel

Jätkame politsei rahvusvahelist koostööd kuritegevuse vastu võitlemisel.

Suurendame piirivalve isikkoosseisu, et tagada parem riigipiiri kaitse

Suurendame piirivalve isikkoosseisu, et tagada parem riigipiiri kaitse.

Kiirendame idapiiri väljaehitamist ning kasutada selleks rohkem innovaatilisi lahendusi

Kiirendame idapiiri väljaehitamist ning kasutada selleks rohkem innovaatilisi lahendusi. Peame oluliseks, et Euroopa Liit panustaks tervikuna rohkem vahendeid Euroopa Liidu välispiiri taristu arendamisse.

Tõhustame kriisiolukordades meie riigipiiri kaitse- ja valvevõimekust

Tõhustame kriisiolukordades meie riigipiiri kaitse- ja valvevõimekust. Tagame kiire koostöö kriisiolukordades nii siseriiklikult ametkondade vahel kui ka rahvusvaheliselt.

Arendame laiapindse riigikaitsepõhimõtte alusel meie kordoneid ja piiripunkte

Arendame laiapindse riigikaitsepõhimõtte alusel meie kordoneid ja piiripunkte, eesmärgiga tagada võimekus tõkestada suuremahulisi ebaseaduslikke piiriületusi.

Suurendame võimekust mereseireks ning merepiiri kaitsmiseks

Suurendame võimekust mereseireks ning merepiiri kaitsmiseks.

Tõhustame järelevalvet ebaseadusliku sisserände ja elamislubade väärkasutuse vastu

Tõhustame järelevalvet ebaseadusliku sisserände ja elamislubade väärkasutuse vastu, ohjeldamaks sellega kaasneva kuritegevuse kasvu ning vähendamaks julgeoleku ohtu.

Soetame kaasaegset päästetehnikat ja -varustust, tagamaks laiem päästevõimekus kogu Eestis

Soetame kaasaegset päästetehnikat ja -varustust, tagamaks laiem päästevõimekus kogu Eestis. Toetame kasutatud päästetehnika annetamist vabatahtlikuks tegevuseks.

Toetame kasutatud päästetehnika annetamist vabatahtlikuks tegevuseks.

Soetame kaasaegset päästetehnikat ja -varustust, tagamaks laiem päästevõimekus kogu Eestis. Toetame kasutatud päästetehnika annetamist vabatahtlikuks tegevuseks.

Taastame päästekopterite üle-eestiline programm

Taastame päästekopterite üle-eestiline programm, et tagada võimekus õnnetuste korral kiireks reageerimiseks ning patsientide transportimiseks sõltumata piirkonnast.

Suurendame ühiskonna laiemat informeeritust elanikkonnakaitsest

Suurendame ühiskonna laiemat informeeritust elanikkonnakaitsest. Toetame suuremate õppuste läbiviimist Eesti elanike hulgas.

Arendame välja tervet Eestit kattev ohusireenidel põhinev teavituse süsteem

Arendame välja tervet Eestit kattev ohusireenidel põhinev teavituse süsteem, et informeerida ühiskonda sõjalise ohu, suurõnnetuste või hädaolukorra eest.

Loome eraldi digitaalne teavitussüsteem, et informeerida ühiskonda sõjalise ohu, suurõnnetuste või hädaolukorra eest

Loome eraldi digitaalne teavitussüsteem, et informeerida ühiskonda sõjalise ohu, suurõnnetuste või hädaolukorra eest.

Arendame välja varjumiskohad hädaolukorra või sõjaohu tarbeks, et kaitsta meie inimesi

Arendame välja varjumiskohad hädaolukorra või sõjaohu tarbeks, et kaitsta meie inimesi. Seame avalikule sektorile kohustuse rajada uusehitustesse varjendid.

Seame avalikule sektorile kohustuse rajada uusehitustesse varjendid

Arendame välja varjumiskohad hädaolukorra või sõjaohu tarbeks, et kaitsta meie inimesi. Seame avalikule sektorile kohustuse rajada uusehitustesse varjendid.

Kaardistame üleriigiliselt elutähtsate teenuste valmisolek kriisiolukordadeks

Kaardistame üleriigiliselt elutähtsate teenuste valmisolek kriisiolukordadeks.

Ennetame ja vähendada tule- ning veeõnnetuses hukkunute arvu

Ennetame ja vähendada tule- ning veeõnnetuses hukkunute arvu. Rahastame järjepidevalt programme ohutuse parandamiseks ning inimeste teadlikkuse tõstmiseks. Laiendame ennetustegevust haridusasutustes.

Jätkame „Kodud tuleohutuks“ programmi koostöös kohalike omavalitsustega

Jätkame „Kodud tuleohutuks“ programmi koostöös kohalike omavalitsustega. Suurendame päästjate kodukülastuste arvu, et ennetada ja vähendada kodudes toimuvaid õnnetusi.

Tõstame Eesti mere- ja lennupäästevõimekust, kaitsmaks nii meie inimesi kui ka keskkonda

Tõstame Eesti mere- ja lennupäästevõimekust, kaitsmaks nii meie inimesi kui ka keskkonda.

Arendame võimekust suuremahuliste keskkonnareostuste likvideerimiseks

Pöörame erilist tähelepanu keskkonnareostuse ja ohtude ennetamisele ning arendame võimekust suuremahuliste keskkonnareostuste likvideerimiseks.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram