Teema

Keskerakonna tervishoiu programm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 47
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

47

Tõstame inimeste tervena elatud eluaastaid ning oodatavat eluiga

Tõstame inimeste tervena elatud eluaastaid ning oodatavat eluiga.

Suuname tervishoidu lisaraha, et parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi

Suuname tervishoidu lisaraha, et parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi. Peame oluliseks kvaliteetse eratervishoiu arengut ning koostööd avaliku ja erasektori vahel tervishoiusüsteemis.

Peame oluliseks kvaliteetse eratervishoiu arengut ning koostööd avaliku ja erasektori vahel tervishoiusüsteemis

Suuname tervishoidu lisaraha, et parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi. Peame oluliseks kvaliteetse eratervishoiu arengut ning koostööd avaliku ja erasektori vahel tervishoiusüsteemis.

Tagame kõigile Eestis elavatele inimestele ravikindlustus

Tagame kõigile Eestis elavatele inimestele ravikindlustus.

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti investeerides e-tervise lahendustesse, tervise- tehnoloogiatesse ning personaalmeditsiini arendamisse

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti investeerides e-tervise lahendustesse, tervise- tehnoloogiatesse ning personaalmeditsiini arendamisse.

Kaitseme inimeste terviseandmeid ning tagame andmekaitsereeglite täitmine

Kaitseme inimeste terviseandmeid ning tagame andmekaitsereeglite täitmine.

Tagame patsiendikindlustuse ja vaktsiinikindlustuse õiglane ja efektiivne toimimine

Tagame patsiendikindlustuse ja vaktsiinikindlustuse õiglane ja efektiivne toimimine.

Hoiame arstide, õdede ja teiste meditsiinitöötajate palk konkurentsivõimelisena

Hoiame arstide, õdede ja teiste meditsiinitöötajate palk konkurentsivõimelisena, et ennetada nende lahkumist teistesse riikidesse ning motiveerida juba lahkunud tervishoiutöötajaid Eestisse naasma.

Rajame riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös Tallinna Haigla

Rajame riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös Tallinna Haigla, et tõsta meditsiiniteenuste kvaliteeti ja ars- tiabi kättesaadavust Põhja-Eestis.

Hoiame ja arendada igas maakonnas vähemalt ühte haiglavõrgu arengukava haiglat

Hoiame ja arendada igas maakonnas vähemalt ühte haiglavõrgu arengukava haiglat.

Muudame maakondade üldhaiglate rahastamine eelarveliseks

Muudame maakondade üldhaiglate rahastamine eelarveliseks, et tagada ühtlaselt kogu Eestis arstiabi kättesaadavus, arvestades piirkondade vajadusi.

Suurendame esmatasandi arstiabi kättesaadavust maakondades, seda ka õhtustel tundidel ja nädalavahetustel

Suurendame esmatasandi arstiabi kättesaadavust maakondades, seda ka õhtustel tundidel ja nädalavahetustel. Analüüsime praegust perearstisüsteemi, tagamaks jätkusuutlik esmatasandi tervishoid.

Analüüsime praegust perearstisüsteemi, tagamaks jätkusuutlik esmatasandi tervishoid

Suurendame esmatasandi arstiabi kättesaadavust maakondades, seda ka õhtustel tundidel ja nädalavahetustel. Analüüsime praegust perearstisüsteemi, tagamaks jätkusuutlik esmatasandi tervishoid.

Jätkame tervisekeskuste rajamist ja kaasajastamist kogu Eestis

Jätkame tervisekeskuste rajamist ja kaasajastamist kogu Eestis.

Arendame apteegiteenuseid, sh integreerida apteegivõrk paremini esmatasandi tervishoiuga

Arendame apteegiteenuseid, sh integreerida apteegivõrk paremini esmatasandi tervishoiuga.

Tagame patsientidele ja puuetega inimestele paremad võimalused taastusravile pääsemiseks

Tagame patsientidele ja puuetega inimestele paremad võimalused taastusravile pääsemiseks.

Tugevdame riikliku tervishoiusüsteemi juhtimist

Tugevdame riikliku tervishoiusüsteemi juhtimist, et vastutus oleks selgelt määratletud ja tõhusalt kontrollitud. Tervishoiuvõrgustik (haiglad ja tervisekeskused) peab olema patsientide vajadusi arvestades planeeritud ja vajaduspõhiselt rahastatud.

Suurendame tulemuspõhise rahastamise osakaalu tervishoiusüsteemis koos järelevalve tõhustamisega

Suurendame tulemuspõhise rahastamise osakaalu tervishoiusüsteemis koos järelevalve tõhustamisega.

Vähendame inimeste omaosalust tervishoiuteenuste (sh hambaravi) eest tasumisel

Vähendame inimeste omaosalust tervishoiuteenuste (sh hambaravi) eest tasumisel.

Kahekordistame kehtivaid hambaravihüvitisi ning vähendame inimeste omaosalust

Kahekordistame kehtivaid hambaravihüvitisi ning vähendame inimeste omaosalust. Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest ning isikustame selle.

Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest ning isikustame selle

Kahekordistame kehtivaid hambaravihüvitisi ning vähendame inimeste omaosalust. Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest ning isikustame selle.

Tagame koostöös haigekassaga igas maakonnas ortodonditeenus

Tagame koostöös haigekassaga igas maakonnas ortodonditeenus. Suurendame riiklikku tellimust uute ortodontide koolitamiseks, et vähendada ravijärjekordi ning tõsta teenuse kättesaadavust.

Suurendame riiklikku tellimust uute ortodontide koolitamiseks

Tagame koostöös haigekassaga igas maakonnas ortodonditeenus. Suurendame riiklikku tellimust uute ortodontide koolitamiseks, et vähendada ravijärjekordi ning tõsta teenuse kättesaadavust.

Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastada retseptiravimid käibemaksust

Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastada retseptiravimid käibemaksust.

Tagame haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast töötajale koostöös riigi ja tööandjaga

Tagame haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast töötajale koostöös riigi ja tööandjaga.

Propageerime iga-aastaseid tervisekontrolle ning võimalust neid töökohtadel läbi viia

Propageerime iga-aastaseid tervisekontrolle ning võimalust neid töökohtadel läbi viia.

Jätkame ja laiendada Tartu Ülikooli geenivaramu programmi ning pakkuda tulemuste põhjal isikustatud ravimeid ja terviseteenuseid

Jätkame ja laiendada Tartu Ülikooli geenivaramu programmi ning pakkuda tulemuste põhjal isikustatud ravimeid ja terviseteenuseid.

Töötame välja „Vähitõrje tegevuskava 2020-2030“ rakenduskava ning alustada selle elluviimist

Töötame välja „Vähitõrje tegevuskava 2020-2030“ rakenduskava ning alustada selle elluviimist.

Suurendame teavitustööd laste ja riskirühmade immuniseerimise, hambaravi ja tervisliku toitumise kohta

Suurendame teavitustööd laste ja riskirühmade immuniseerimise, hambaravi ja tervisliku toitumise kohta.

Edendame terviseteadlikku käitumist ja tervislikke eluviise

Edendame terviseteadlikku käitumist ja tervislikke eluviise – igaüks meist peab oma tervise hoidmisse ka ise panustama.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Pöörame erilist tähelepanu laste ülekaalulisuse ning sõltuvushäirete, sh nutisõltuvuse vähendamisele

Pöörame erilist tähelepanu laste ülekaalulisuse ning sõltuvushäirete, sh nutisõltuvuse vähendamisele.

Tõstame inimeste teadlikkust ja suurendada ennetustööd alkoholi tarbimise vähendamiseks

Tõstame inimeste teadlikkust ja suurendada ennetustööd alkoholi tarbimise vähendamiseks.

Tõstame ennetustegevuste mahtu, sh sõeluuringutes osalemise määra koostöös perearstide ja kogu tervisesüsteemiga

Tõstame ennetustegevuste mahtu, sh sõeluuringutes osalemise määra koostöös perearstide ja kogu tervisesüsteemiga.

Tõstame uimastisõltlaste ravi ja rehabilitatsiooni mahtu ning uute tõenduspõhiste uimastiennetuse meetodite kasutamist

Tõstame uimastisõltlaste ravi ja rehabilitatsiooni mahtu ning uute tõenduspõhiste uimastiennetuse meetodite kasutamist.

Loome regionaalseid toetusmeetmeid, mille abil aitame tervishoiutöötajaid elama ja töötama maapiirkondadesse, ehitame üürimaju

Loome regionaalseid toetusmeetmeid, mille abil aitame tervishoiutöötajaid elama ja töötama maapiirkondadesse. Rakendame selleks riigi toel ehitatavaid üürimaju.

Suurendame vastuvõttu tervishoiutöötajate erialadele Tartu Ülikoolis ja tervishoiu kõrgkoolides ning arendame järjepidevalt ja kaasajastada nende väljaõpet

Suurendame vastuvõttu tervishoiutöötajate erialadele Tartu Ülikoolis ja tervishoiu kõrgkoolides ning arendame järjepidevalt ja kaasajastada nende väljaõpet

Tõhustame ennetustööd vähendamaks õnnetussurmasid ja suitsiide

Tõhustame ennetustööd vähendamaks õnnetussurmasid ja suitsiide. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust ning esmaabi oskusi vaimse tervise hoidmiseks.

Panustame senisest enam vaimse tervise valdkonda ning parandame psühholoogi ja psühhiaatri teenuse kättesaadavust

Panustame senisest enam vaimse tervise valdkonda ning parandame psühholoogi ja psühhiaatri teenuse kättesaadavust. Suurendame riikliku koolitustellimust vastavatele erialadele.

Teeme tihedat koostööd vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega ning parandame vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavate programmide kättesaadavust

Teeme tihedat koostööd vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega ning parandada vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavate programmide kättesaadavust.

Vaatame üle vaimse tervisega seotud tervishoiuteenuste riiklik nimekiri. Tagame teenuse kättesaadavuse parandamiseks riigieelarvelised vahendid.

Vaatame üle vaimse tervisega seotud tervishoiuteenuste riiklik nimekiri ning laiendame erinevate grupiteraapia meetodite ja teenusepakkujate osa. Tagame teenuse kättesaadavuse parandamiseks riigieelarvelised vahendid.

Laiendame erinevate grupiteraapia meetodite ja teenusepakkujate osa

Vaatame üle vaimse tervisega seotud tervishoiuteenuste riiklik nimekiri ning laiendame erinevate grupiteraapia meetodite ja teenusepakkujate osa. Tagame teenuse kättesaadavuse parandamiseks riigieelarvelised vahendid.

Käivitame tervise hoidmise programm haridusasutustes

Käivitame tervise hoidmise programm haridusasutustes. Üle Eesti tuleb tagada kõikides koolides kooliõdede, tervisedendusspetsialistide ning psühholoogide olemasolu.

Suurendame koostööd haigekassa ja ravimitootjate vahel parandamaks uute ravimite kättesaadavust Eestis

Suurendame koostööd haigekassa ja ravimitootjate vahel parandamaks uute ravimite kättesaadavust Eestis. Haigekassa peab arvestama uute ravimite puhul ravimist saadud positiivset ravitulemit ning sõltuvalt saavutatud eesmärkidest jagama rahalisi riske.

Peame oluliseks uue riikliku harvikhaiguste arengukava koostamist koos tegevuskava ning selle juurde käiva rahastusega.

Suurendame tähelepanu harvikhaigustele. Peame oluliseks uue riikliku arengukava koostamist koos tege- vuskava ning selle juurde käiva rahastusega.

Suurendame haigekassa rahastust erinevatele ennetustegevustele

Suurendame haigekassa rahastust erinevatele ennetustegevustele, sh propageerida liikumist ja tervislikke eluviise kõigis vanuserühmades eesmärgiga vähendada inimeste ravikulusid.

Suurendame palliatiivravi rahastust ja kättesaadavust Eestis

Suurendame palliatiivravi rahastust ja kättesaadavust Eestis.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram