Teema

Keskerakonna tööturu programm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 32
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

32

Soodustame tööhõive kasvu, pöörates tähelepanu alahõivatud gruppidele

Soodustame tööhõive kasvu, pöörates tähelepanu alahõivatud gruppidele (noored, vanemaealised, vähenenud töövõimega inimesed). Uute töökohtade loomisel ning täitmisel tuleb eelistada kohalikku tööjõudu.

Uute töökohtade loomisel ning täitmisel tuleb eelistada kohalikku tööjõudu

Soodustame tööhõive kasvu, pöörates tähelepanu alahõivatud gruppidele (noored, vanemaealised, vähenenud töövõimega inimesed). Uute töökohtade loomisel ning täitmisel tuleb eelistada kohalikku tööjõudu.

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides ning jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel.

Jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides ning jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel.

Laiendame tööhõive suurendamiseks ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi ning riiklikke tööturu tugiteenuseid

Laiendame tööhõive suurendamiseks ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi ning riiklikke tööturu tugiteenuseid.

Tõstame ühiskonnale eeskujuks peresõbralikke ettevõtteid

Tõstame ühiskonnale eeskujuks peresõbralikke ettevõtteid, kes avavad oma töötajate laste tarbeks hoiutubasid, võimaldavad emadel ja isadel teha kaugtööd ning hoolitsevad selle eest, et väikelaste vanemad saaksid võrdselt teistega oma kutsetööle pühenduda ja ametiredelil edeneda.

Kaasajastame töötuskindlustussüsteemi ning võimaldada vähemalt osalist hüvitist ka omal soovil töölt lahkujatele

Kaasajastame töötuskindlustussüsteemi ning võimaldada vähemalt osalist hüvitist ka omal soovil töölt lahkujatele.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Suurendame ausa konkurentsi toetamiseks Maksu- ja Tolliameti vahendeid võitluseks varimajanduse ning ümbrikupalkadega

Suurendame ausa konkurentsi toetamiseks Maksu- ja Tolliameti vahendeid võitluseks varimajanduse ning ümbrikupalkadega.

Arendame täiskasvanute digioskuseid

Arendame täiskasvanute digioskuseid, et tõsta tootlikkust ning meie inimeste konkurentsivõimet kiirelt areneva majanduse ja tööturu tingimustes.

Vähendame soolist, ealist ja rahvuspõhist palgalõhet

Vähendame soolist, ealist ja rahvuspõhist palgalõhet, mille aluseks on koostöö ning läbipaistev ja õiglane palgapoliitika nii avalikus kui erasektoris.

Suurendame riigi- ja rahvuspühadega seonduvate puhkepäevade arvu

Suurendame riigi- ja rahvuspühadega seonduvate puhkepäevade arvu. Muudame puhkepäevaks sellele eelneva või järgneva tööpäeva juhul kui rahvus- või riigipüha langeb nädalavahetusele.

Tagadame riigipalgaliste töökohtade õiglane regionaalne jaotus

Tagadame riigipalgaliste töökohtade õiglane regionaalne jaotus. Avaliku sektori töökohtade väljaviimisega pealinnast tuleb jätkata, võimaldades ka kaugtöö tegemist.

Avaliku sektori töökohtade väljaviimisega pealinnast tuleb jätkata, võimaldades ka kaugtöö tegemist

Tagadame riigipalgaliste töökohtade õiglane regionaalne jaotus. Avaliku sektori töökohtade väljaviimisega pealinnast tuleb jätkata, võimaldades ka kaugtöö tegemist.

Jätkame läbirääkimisi alampalga kokkuleppimisel ja teistes tööturgu mõjutavates küsimustes

Jätkame kolmepoolseid läbirääkimisi (riik, tööandjad ja ametiühingud) alampalga kokkuleppimisel ja teistes tööturgu mõjutavates küsimustes.

Kaasame riikliku tööpoliitika väljakujundamisse ka väikeettevõtete esindusorganisatsioonid

Kaasame riikliku tööpoliitika väljakujundamisse ka väikeettevõtete esindusorganisatsioonid.

Kaasame senisest enam ametiühinguid töötajate heaolu ja õigusi puudutavasse seadusloomesse

Kaasame senisest enam ametiühinguid töötajate heaolu ja õigusi puudutavasse seadusloomesse.

Loome õigusselgus platvormitöö mõiste ja maksunduse osas

Loome õigusselgus platvormitöö mõiste ja maksunduse osas. Tagame platvormitöötajatele vajalikud sotsiaalsed garantiid (tervise-, töötus- ja pensionikindlustus) koos kollektiivse esindamise õigusega.

Soodustame osalise töövõimega inimeste tööturule integreerimist ja elukestvat õpet ning töötute ümberõpet

Soodustame osalise töövõimega inimeste tööturule integreerimist ja elukestvat õpet ning töötute ümberõpet.

Arendame eakatele ja erivajadustega inimestele sobilikke ning paindlikke töövõimalusi

Arendame eakatele ja erivajadustega inimestele sobilikke ning paindlikke töövõimalusi, et toetada nende aktiivset osalemist tööturul ja ühiskonnaelus.

Toetame aktiivsete tööturumeetmete ja noorsootöö abil mittetöötavate ning mitteõppivate noorte tööellu suunamist

Toetame aktiivsete tööturumeetmete ja noorsootöö abil mittetöötavate ning mitteõppivate noorte (NEET- noorte) tööellu suunamist.

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus. Tagame alampalga järjepideva tõusu, et vähendame palgavaesust ja ebavõrdsust tööturul.

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Tagadame alates teisest päevast töötajale haiguspäevade hüvitamine koostöös riigi ja tööandjaga

Tagadame alates teisest päevast töötajale haiguspäevade hüvitamine koostöös riigi ja tööandjaga.

Suurendame riigiametite ja ametnike rolli nõustamaks ettevõtteid hea ja turvalise töökeskkonna loomisel

Suurendame riigiametite ja ametnike rolli nõustamaks ettevõtteid hea ja turvalise töökeskkonna loomisel.

Kasutame avalikus sektoris enam tähtajalist töösuhet

Kasutame avalikus sektoris enam tähtajalist töösuhet. Soodustame erinevates riigiasutustes- ja ametites töötajate rotatsiooni ja konkurentsi.

Parandame tööohutust ning tõstame töötervishoiuteenuste kättesaadavust

Parandame tööohutust ning tõstame töötervishoiuteenuste kättesaadavust. Suurendame läbi riikliku tellimuse töötervishoiu spetsialistide arvu.

Kehtestame välistööjõu puhul teatud sektorites sektoripõhine keskmisest palgast suurem palganõue

Kehtestame välistööjõu puhul teatud sektorites sektoripõhine keskmisest palgast suurem palganõue, arvestades sektori majandusnäitajaid ja konkurentsivõimet.

Vaadame üle töölepinguseadus ning ajakohastada seda tööturu olukorda arvestades

Vaadame üle töölepinguseadus ning ajakohastada seda tööturu olukorda arvestades.

Soodustame senisest enam tööandja võimalusi oma töötajatele lastehoiuteenuse pakkumiseks

Soodustame senisest enam tööandja võimalusi oma töötajatele lastehoiuteenuse pakkumiseks, selleks vaatame üle tänased kehtivad regulatsioonid.

Suurendame kollektiivlepinguga seotud töötajate hulka Eesti tööjõuturul

Suurendame kollektiivlepinguga seotud töötajate hulka Eesti tööjõuturul.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram