Teema

KOV 2021 Roheliste Tallinna üldprogramm

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 173
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

0

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

173

Hoida Tallinn atraktiivse õppelinnana

Hoida Tallinn atraktiivse õppelinnana ja teha koostööd ülikoolidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas.

Aidata abivajajatel jalgealust kindlustada ja leida tee hädaabimajutusest oma koju

Kedagi ei tohi jätta peavarjuta. Erakorraline majutus peab olema tagatud kõigile.

Vähendada kodutust, tagades piisaval hulgal sotsiaalkorterid

Laiendada kodututele pakutavaid tugiteenuseid ning luua uusi paremaid teenuseid. Eluase on inimõigus.

Saavutada uus tase istungitel interaktiivses osaluses ja otsustuses

Saavutada uus tase istungitel interaktiivses osaluses ja otsustuses. Kodanikud peavad olema otsustamiseks piisavalt informeeritud

Suurendada kaasava eelarve mahtu

Arendada eelarve koostamise protsessi läbipaistvust. Parandada ametnike ja kogukonna vahelist dialoogi.

Muuta Tallinn aktiivsemaks osalejaks avaandmete, avatud lähtekoodiga ja avatud liideste lubamiseks

Muuta Tallinn aktiivsemaks osalejaks avaandmete, avatud lähtekoodiga ja avatud liideste lubamiseks, et suurendada ühiskonnale kasulike teenuste toetamist ja targa linna potentsiaali paremat kasutamist.

Hoolitseda linnaelanike inimõiguste eest

Hoolitseda linnaelanike inimõiguste eest, kanda abivajajate eest paremini hoolt ning teha tööd vägivalla ennetamiseks ja ohvrite abistamiseks.

Senisest enam kaasata naisi otsustamise protsessidesse.

Naiste kaasamine kohalike omavalitsuste otsustesse ja planeeringutesse aitab kaasa ligipääsetavuse ja ohutuse suurendamisele.

Tugevdada soolise mõju hindamist kõigis avalikes otsustes

Tugevdada soolise mõju hindamist kõigis avalikes otsustes. Koostöös riigiga keskenduda palgalõhe vähendamisele ja jälgida palkade võrdsust Tallinnas.

Võimaldada kõigil inimestel sõltumata nende olukorrast töötada

Võimaldada kõigil inimestel sõltumata nende olukorrast töötada. Toetada osalise töövõimega inimeste tööhõivet õiglase palga ja erinevate tööhõive võimaluste pakkumise kaudu. Pakkuda kvaliteetseid tööturuteenuseid ning toetada klientide juurdepääsu tööhõivele, koolitusele ja teenustele.

Investeerida ringmajandusse

Tsitaat: "Investeerida ringmajandusse. Palju."

Aidata Tallinnal kujuneda ettevõtluse rahvusvaheliseks kasvuplatvormiks

Aidata Tallinnal kujuneda ettevõtluse rahvusvaheliseks kasvuplatvormiks: toetada loomemajanduse struktuuride, idufirmasid, äriinkubaatoreid ja kiirendeid.

Lihtsustada väikeettevõtete hangetel osalemist

Lihtsustada väikeettevõtete hangetel osalemist, näiteks projektide osadeks jagamise ja läbipaistvuse nõudmise kaudu.

Teha Tallinn kohaks, kus ettevõtted saavad pärast kriisi taas jalule tõusta

Teha Tallinn kohaks, kus ettevõtted saavad pärast kriisi taas jalule tõusta ja saavutada edu. Linn edendab aktiivselt ja pikaajaliselt töökohtade loomist. Otsida uusi viise toetamaks tallinnakeskseid ärisektoreid, mida kriis tugevalt mõjutab, näiteks sündmuste- ja kultuurisektorit.

Tagada vastutustundlik finantsjuhtimine pikaajaliselt

Tagada vastutustundlik finantsjuhtimine pikaajaliselt: linna tegevus on tõhusalt korraldatud ja vajalikud teenused on kogukonna liikmetele kättesaadavad.

Juhtida linna majandust inimlikult ja õiglaselt

Juhtida linna majandust inimlikult ja õiglaselt. Linna investeeringud loovad tingimused jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks.

Toetada katkenud haridustee jätkamist töö- ja perekohustuste kõrvalt

Toetada katkenud haridustee jätkamist töö- ja perekohustuste kõrvalt. Soodustada karjääripöördeid ja ümberõpet, et aidata inimestel tulla toime muutuva maailmaga.

Edendada teaduspõhise hariduse pakkumist koolides, et soodustada kriitilist mõtlemist

Edendada teaduspõhise hariduse pakkumist koolides, et soodustada kriitilist mõtlemist. Tutvustada õpilastele kaasaegset keskkonnahoidu ja tervisekäitumist.

Soodustada üldhariduskoolide koostööd erinevate kutseõppeasutustega

Soodustada üldhariduskoolide koostööd erinevate kutseõppeasutustega, ennetamaks õpimuresid ja välistamaks väljalangevust. Luua võimalused eelkutseõppe ainete integreerimiseks koolide õppekavasse. Tagada valikainete olemasolu üldhariduskoolides ning heatasemeline üldainete õpe kutsekoolides.

Toetada noorte erinevate annete avaldumist koolis

Toetada noorte erinevate annete avaldumist koolis. Soodustada koostööd teaduskoolide ja ülikoolidega, et võimaldada võimekaile noortele parimat tuge. Kasutada koolides teaduspõhiseid andekate arengut toetavaid meetmeid.

Kaasajastada õppekorraldust

Kaasajastada õppekorraldust, et tagada tänapäevaste teadmiste ja piisava digipädevusega noorte toetamist. Toetada koolide koostööd kooliväliste asutuste ja organisatsioonidega, soodustamaks individuaalsete õpiradade kujunemist.

Tagada koolides kvaliteetne siseõhk

Tagada koostöös riigiga koolides kvaliteetne siseõhk selleks vajaliku remondi, hoolduse ja nõuetekohase järelevalvega.

Tasuta sportimis-, kultuuri- ja enesetäiendusvõimalused haridustöötajatele

Kindlustada haridustöötajate ülekoormuse ja läbipõlemise vältimiseks tervist toetavad meetmed: tasuta sportimis-, kultuuri- ja enesetäiendusvõimalused.

Toetada õpetajate töökoormuse vähendamist

Toetada õpetajate töökoormuse vähendamist, leides lisavõimalusi tõhusat tuge vajavate laste individuaalseks toetamiseks. Soodustada koolikogukonna koostööd, toetades vanemate kaasatust koolielu korraldusse.

Tagada koostöös riigi ja erasektoriga kvaliteetse tehnika ja tarkvaralahenduste olemasolu õpilaste tarbeks

Tagada koostöös riigi ja erasektoriga kvaliteetse tehnika ja tarkvaralahenduste olemasolu õpilaste tarbeks, mis kindlustab sujuva õppe ka distantsõppe perioodidel.

Integreerida heatasemeline huviharidus koolipäeva, et vältida tarbetut ressursi- ja ajakulu lastele ning vanematele

Tagame, et huvihariduses osalemist arvestatakse õppekava täitmisel. Toetame individuaalse õpiraja kujundamist kooli, kodu ja õpilase koostöös.

Tagada õpiabi ja tugiteenuste olemasolu kõigis koolides

Tagada õpiabi ja tugiteenuste olemasolu kõigis koolides. Võimestada haridusliku erivajadustega laste tõhusamat toetamist kodulähedases koolis, soodustades õpet väiksemais rühmades.

Edendada haridusuuendust, loovuse toetamist ja koolikogukonna sidusust

Edendada haridusuuendust, loovuse toetamist ja koolikogukonna sidusust. Toetada parimate teaduspõhiste hariduspraktikate juurutamist koolis ning koolide koostööd nende jagamisel.

Soodustada kvaliteetse kodulähedase põhihariduse pakkumist

Iga laps peab saama õppida talle sobivas tempos optimaalse suurusega klassis.

Tagada igale lapsele arengut toetav päev

Iga päev peab hõlmama juhendatud mängu, treeningut või kunsti ning keskkonnaga tutvumist. Soodustada nii piisava kooliks ettevalmistumise kui ka loova huvihariduse pakkumist lastele.

Toetada laste üldist heaolu

Investeerida õpiabisse ja koostöösse nõustamiskeskustega. Soodustada erivajaduste varajast märkamist ja kaasata alusharidusse piisaval määral kompetentseid tugispetsialiste.

Muuta alushariduse andmine atraktiivsemaks

Investeerides töötajate, täiendkoolitusse ja mentorlusesse ning parandades töötingimusi, palka ja juhtimist

Jätkame kogukonnaaedade rajamise toetamist ja koolituste läbiviimist

Pakume erinevaid linnarajatisi paindlikul ja odaval viisil kultuuri-, spordi- ja noortetegevuseks ning võimaldada ka rajatiste ajutist ja osalist kasutamist.

Parandame kultuuri- ja vabaajateenuste füüsilist, sotsiaalset ja majanduslikku kättesaadavust

Tagame vahendite ja teenuste kättesaadavuse ning abivajajate juurdepääsu kultuuri- ja sporditeenustele.

Toetame kehakultuuri ja aktiivse liikumise võimaluste edendamist ning jalgrattakasutust kõikide koolide juures

Iga koolipäev peab sisaldama aktiivse liikumise aega. Kultuuri-, spordi- ja muude vaba aja veetmise teenuste osutamine peab koos linnaga kasvama.

Toetame liikumisharjumuse kujundamist igas eas linlaste puhul

Toetame liikumisharjumuse kujundamist igas eas linlaste puhul. Linnaruum peab soosima aktiivset ja ohutut liikumist värskes õhus.

Jätkame Rahvusraamatukogu renoveerimist

Jätkame Rahvusraamatukogu renoveerimist ja tagame raamatukogu olemasolu igas linnaosas. Toetame raamatukogude arendamist mitmekesisteks kultuurikeskusteks, laiendades veelgi nende teenuste valikut ja lahtiolekuaegu.

Muuseumid avatud kauem

Ühel päeval nädalas peaks olema Kumu, Kadriorg ja Tarbekunstimuuseum Niguliste kirik jt. muuseumid ja näitusesaalid ühel õhtul kauem avatud ja ühel hommikul nädalas varem

Töötame välja restaureerimistoetused

Teeme tasuta kättesaadavaks kõik juhendid ja abid mis aitavad muinsuskaitse all olevate või miljööväärtuslike hoonete remontimisel parandamisel või rekonstrueerimisel kasutada õigeid võtteid. Linnaametnik peab olema toetaja ja juhendaja, mitte karistaja.

Koostada kesklinna üldplaneering nii, et kesklinn jääks inimkeskseks ja hubaseks

Teeme koostööd valdkondlike esindusorganisatsioonidega parimate lahenduste saamiseks olulistel objektidel.

Suurendada kultuuri- ja sportimisvõimaluste rahastamist

Jätkata toetuste arendamist, et toetada kunstivaldkonnas tegutsejaid ja luua uusi spordi harrastamise võimalusi. Toetame kultuuri- ja kunstisektorit koroonakriisist ülesaamisel. Rohelises Tallinnas õitseb ühine ja kogukonnale suunatud linnakultuur.

Leiame uusi lahendusi ainete kuritarvitamise vähendamise teenustele

Leiame uusi lahendusi ainete kuritarvitamise vähendamise teenustele. Kontrollitud uimastitarbimise tingimused vähendaksid uimastitarbimisest tulenevat kahju nii kasutajatele endile kui ka kõrvalseisjatele. Samal ajal annaksid need hea võimaluse jõuda nendeni, kes teenuseid vajavad.

Vähendada uimastitarbimise kahjusid

Toetame sotsiaal- ja tervishoiuteenustega tihedalt seotud toe pakkumist, et vähendada uimastitarbimisest tulenevat kahju ning hõlbustada juurdepääsu võõrutus- jm vajalikule ravile.

Tõhustada koostööd lastekaitse ja vaimse tervise teenuste vahel

Tõhustada koostööd lastekaitse ja vaimse tervise teenuste vahel. Tagada asjatundlik võrgustikutöö lastekaitse, tugispetsialistide ja kooliväliste organisatsioonide vahel.

Toetada koostöös riigiga kodulähedase abi pakkumist vaimse tervise probleemide riskirühmadele

Toetada koostöös riigiga kodulähedase abi pakkumist vaimse tervise probleemide riskirühmadele: lähisuhtevägivalla ohvritele, omastehooldajatele, sõltuvushäirete all kannatajaile ja nende lähedastele jne.

Vähendada vaimse tervise probleemide häbimärgistamist

Vähendada vaimse tervise probleemide häbimärgistamist, toetada meeleolu- ja sõltuvushäirete varast märkamist, ennetustööd ja ravi ning hooliva töö- õpikeskkonna kujundamist.

Toetada koostöös riigiga koolipsühholoogide kutseaastat ja asjatundlike tugispetsialistide palkamist koolidesse

Toetada koostöös riigiga koolipsühholoogide kutseaastat ja asjatundlike tugispetsialistide palkamist koolidesse. Sümptomaatiline laps või noor peaks saama abi oma koolis. Varane märkamine ja sekkumine ning ennetustöö peavad olema prioriteediks õpilaste vaimse tervise probleemidega tegelemisel.

Hõlbustada juurdepääsu nõustamisele ja lühiteraapiale esmatasandi arstiabis

Hõlbustada juurdepääsu nõustamisele ja lühiteraapiale esmatasandi arstiabis. Toetame teraapiafondi ja teiste meetmete kasutamisel vaimse tervise teenuste tarbeks.

Leida lahendusviisid, et inimesed mittekindlustatu staatusest välja tuua

Selgitada välja sagedasemad põhjused, miks osadel tallinlastel pole tervisekindlustust ja leida lahendusviisid, et inimesed mittekindlustatu staatusest välja tuua.

Koostada sigaretisuitsetamisest loobumise ja kahjude vähendamise kaasaegne programm

Koostada sigaretisuitsetamisest loobumise ja kahjude vähendamise kaasaegne programm, mis vähendab linnaelanike haigestumist vähki ja teistesse rasketesse haigustesse.

Leida koos Tervisekassa ja riigiga viisid, et info vähi varajase avastamise programmidest jõuaks kindlasti kõigi kutsututeni

Leida koos Tervisekassa ja riigiga viisid, et info vähi varajase avastamise programmidest jõuaks kindlasti kõigi kutsututeni, et raskete haigusjuhtude ennetustegevus paraneks.

Toetada uute perearstipraksiste avamist

Toetada uute perearstipraksiste avamist, tasudes linna poolt 25% üürikuludest esimese kolme aasta jooksul.

Hoida COVID-19 vastased vaktsineerimisvõimalused avatud inimeste kodulähedastes kohtades

Hoida COVID-19 vastased vaktsineerimisvõimalused avatud inimeste kodulähedastes kohtades. Haridus- ja linnaasutuste ventilatsioonisüsteemid tuleb vajadusel renoveerida.

Panustada terviseteenustega seotud digilahenduste arendamisse

Panustada digilahenduste arendamisse, mis võimaldavad vähendada järjekordi, aga ka perearstidel teha kaugkonsultatsioone näiteks krooniliste haigetega.

Laiendada koostöös erasektoriga nõustamisteenuste pakkumist

Laiendada koostöös erasektoriga nõustamisteenuste pakkumist inimestele, kes soovivad abi tervislike eluviiside rakendamisel või sõltuvustest vabanemisel.

Avada valveperearstikeskused igas linnaosas

Avada valveperearstikeskused igas linnaosas, et valveperearstile ja pediaatri konsultatsioonile oleks võimalik pääseda ka õhtuti ja nädalavahetustel.

Avada koolide spordiväljakud üle linn

Avada koolide spordiväljakud üle linna, toetades nende valvet ja turvalisuse hoidmist. Võrkaiad ei saa piirata inimesi enda tervise eest hoolitsemisel!

Luua aktiivsed vaba aja veetmise võimalused igas eas inimestele

Mänguväljakute ja spordiplatside loomisel tuleb arvestada kõigi vanusegruppidega, sealhulgas noortega.

Luua spordikompensatsioon 200 eurot aastas

Luua sissetulekuga seotud spordikompensatsioon 200 eurot aastas, mis on kättesaadav kõigile elanikele vanusest sõltumata.

Esmatasandi arstiabi peab olema kättesaadav inimese elupiirkonnas

Linnakodanik peab tundma, et linn toetab tema tervisekäitumist, aitab teha terviseteadlikke valikuid ning tagab abi terviseprobleemide korral. Õigeaegne arstiabi ei tohi sõltuda inimese sotsiaalmajanduslikest näitajatest ega suhtevõrgustikust. Esmatasandi arstiabi peab olema kättesaadav inimese elupiirkonnas ning nõustamisteenused tagatud, kui inimene soovib parandada tervisekäitumist.

Tagada väärika vananemisega seotud teenused kõigile

Tagada väärika vananemisega seotud teenused kõigile. Leida uusi viise, kuidas lasta individuaalsusel ja kogukonnal areneda, võttes arvesse eakate mitmekesisust.

Pakkuda puuetega inimestele kõikehõlmavaid ja kvaliteetseid teenuseid

Pakkuda puuetega inimestele kõikehõlmavaid ja kvaliteetseid teenuseid. Teenuste eesmärk on tagada kõigile võimalus elada iseseisvalt.

Tugevdada hooldajate toetust ja vastupanuvõimet

Tugevdada hooldajate toetust ja vastupanuvõimet, kahekordistades omastehooldajate toetust, arendades koduväliseid tugiteenuseid, hooldajate tervishoiuteenuseid ja võimaldades hooldajatele puhkust.

Auditeerida linnakinnisvara kasutust

Auditeerida linnakinnisvara kasutust. Kindlustame inimväärse majutus- ja elukoha igale linlasele, sissetulekust sõltumata.

Korrastada elementaarsed hügieenivõimalused üle linna nii oma elanikele kui turistidele

Korrastada elementaarsed hügieenivõimalused üle linna nii oma elanikele kui turistidele. Avalikud veekraanid ja tualetid on tervete ja puhastena kõikjal kättesaadavad.

Viia läbi analüüs eakate päevakeskuste kohta

Viia läbi analüüs eakate päevakeskuste kohta. Uurida samuti, miks on jätkuvalt palju eakaid, kes kodust välja ei saa. Vastavalt tulemustele luua juurde või kaasajastada eakate ajaveetmise võimalusi.

Kindlustada koolivaheaegadel kõigile lastele igapäevane soe toidukord

Kindlustada koolivaheaegadel kõigile lastele igapäevane soe toidukord. Ka täiskasvanutele luua vaba juurdepääsuga supiköök igasse linnaosasse.

Ajakohastada kõigi lasteaedade ja koolide menüüd

Ajakohastada kõigi lasteaedade ja koolide menüüd: toidud peavad olema mahedad, tervislikud ja mitmekesised. Lasteaedade ja koolide puhul tuleb üle vaadata laste õues liikumise võimalused ja muuta õuesõppe vormid sagedamaks.

Anda noorte- ja perekeskustele suurem ennetuslik ja toetav roll

Lapsevanemaks ei saada, vaid seda õpitakse. Linn saab seda protsessi toetada. Toome Tallinnas tõenduspõhised vanemlusprogrammid kõigi soovivate lastevanemateni.

Tagada, et lastega pered saaksid pere- ja nõustamiskeskustelt hõlpsalt vajalikku tuge

Kohalik omavalitsus peab hoolima ja abistama eakaid, erivajadustega ja madala sissetulekuga inimesi.

Arendada ja viia edasi Pargi ja Reisi süsteemi

Arendada ja viia edasi Pargi ja Reisi süsteemi ning funktsionaalse elektriautode laadimisvõrgustikuga ühilduvat linnatranspordi süsteemi.

Toetada kastirataste ja elektrijalgrataste ostu

Toetada kastirataste ja elektrijalgrataste ostu, et ka lastega pered ja eakad saaksid Tallinnas autota paremini liikuda.

Algatada vanade ristmike ümber ehitamise tervikprogramm, et likvideerida jalgrattastrateegia pudelikaelad ennaktempos ja vähendada konfliktikohtade arvu linnas

Ristmike ohutus peab kasvama kiiremini nii jalakäijate, jalgratturite kui ka kõigi teiste liikurvahendite kasutajate jaoks. Eluohtlik teenus ei kutsu ennast kasutama.

Ühendada kõik Tallinna transpordikeskused rattateede võrgustikuga

Ühendada kõik Tallinna transpordikeskused (bussijaam, Balti Jaam, lennujaam) rattateede võrgustikuga. Ohutud teed kõndijatele ja rattaga sõitjatele on eraldi autoliiklusest. Teede kavandamisel lähtume jalgrattastrateegiast.

Suurendada kõndimise ja jalgrattasõidu populaarsust, ehitades paremaid jalutus- ja jalgrattateid

Tagada jalgsi ja rattaga liiklemise võimalikkus 365 päeval aastas. Tänavahooldusring peab algama kergliiklusteedelt.

Taastada öötransport

Pikendame nädalavahetustel osade ühistranspordiliinide graafikuid, et inimesed saaksid vajadusel öösel linnas ühistranspordiga sõita.

Kaasajastada Tallinna ühistranspordivõrku ja parandada selle kvaliteeti

Tagada, et Tallinna ühistranspordi kasutamine oleks ohutu iga päev, ka viiruspuhangute ajal.

Vältida piirkondlikku ebavõrdsust

Kõik elurajoonid peavad pakkuma laia valikut eluasemeid ja üüripindu, kvaliteetseid teenuseid, mugavat ning turvalist keskkonda

Hoolitseda selle eest, et kogu linnas oleksid eri vanuses lastele ja noortele huvitavad ajaveetmisvõimalused

Hoolitseda selle eest, et kogu linnas oleksid eri vanuses lastele ja noortele huvitavad ajaveetmisvõimalused: mänguväljakud, ronimispuud ja rularambid jm. Spordiväljakuid ja korvpalliplatse ööseks ei lukustata

Luua mugav linnaruum ja kesklinn, kus inimesed tahavad läbisõidu asemel kõndida ja peatuda

Anda tänavad tagasi jalakäijatele. Elav linnaruum on atraktiivne ka tänaval kauplejatele.

Säilitada kultuurikeskkond ja arhitektuuripärand

Investeerida arhitektuuri ja avaliku kunsti kvaliteeti vastavalt protsendikunsti põhimõttele.

Edendada rohelist ruumi säästvaid ehitisi

Hoolitseda selle eest, et elanikega peetaks nõu ehitusprojektide osas juba varases etapis.

Rakendada "15 minuti linna" põhimõtet

Kõik kohalikud teenused asuvad 15-minutilise jalutuskäigu, jalgratta või ühistranspordisõidu kaugusel.

Algatada toetusprogramm viiekordsetesse kortermajadesse liftide paigaldamiseks

Algatada toetusprogramm viiekordsetesse kortermajadesse liftide paigaldamiseks, et eakad ja liikumisraskustega inimesed pääseksid kodust rohkem välja ja väikelastega peredel oleks mugavam liikuda.

Algatame protsessi Tallinna loomaaia muutmiseks riiklikuks asutuseks

Algatame protsessi Tallinna loomaaia muutmiseks riiklikuks asutuseks või linna ja riigi ühiseks sihtasutuseks. Tallinna loomaaed vajab kohaliku omavalitsuse võimetest suuremat eelarvet, et tagada muu seas rahvusvaheliste looduskaitseprioriteetide kompromissitumat täitmist, senisest suuremat fookust loomaaia asukate heaolule ning motiveerivaid töötasusid loomaaia personali kõrget spetsialisatsiooni nõudvatele töökohtadele.

Istutada 100 000 uut puud

Istutada 100 000 uut puud. Soodustada katusehaljastust ja mitmekesistada linnakeskkonda sobivat taimestikku. Muuta tänased murukõrbed elurikasteks niitudeks.

Takistada kaldaerosiooni teket ja ehitada ujumiskaisid

Anda inimeste kasutusse sõudepaate, et Tallinnas saaks paremini meresõitu nautida

Kaitsta Tallinna bioloogilist mitmekesisust

Kaitsta Tallinna bioloogilist mitmekesisust, õhu ja veekogude puhtust. Suurendada rohealasid ja linnaosade vahelist rohevõrgustikku. Muuta linn linnalindude ja -loomade sõbralikuks paigaks. Kaitsta Tallinna bioloogilist mitmekesisust, hoida väärtuslikku Lasnamäe paepealset ja kujundada sellest alaline puhkeala. Luua uusi kaitsealasid.

Igas Tallinna linnaosas oleksid mitmekesised ja ligipääsetavad haljasalad

Tagada, et igas Tallinna linnaosas oleksid mitmekesised ja ligipääsetavad haljasalad. Igal elanikul peab olema juurdepääs lähedal asuvale metsale või pargile.

Analüüsida Tallinna reoveepuhastuse kaasajastamise ümbertöötlemise võimalusi

Analüüsida Tallinna reoveepuhastuse kaasajastamise ning plasti- ning pakendijäätmete reaalseid ümbertöötlemise (pürolüüs põletamise asemel) võimalusi.

Lõpetada õhku saastavate ja mürarikaste lehepuhurite kasutamine

Lõpetada õhku saastavate ja mürarikaste lehepuhurite kasutamine. Hoida avalikku ruumi konivabana. Reostajatele määrata kõrged trahvid, mida neil on võimalik tasuda ka heakorratöö tundides.

Kasvatada jõuliselt keskkonnateadlikkust

Astuda samm edasi – kasvatada jõuliselt keskkonnateadlikkust, propageerida mikroplasti vähendamist ja teha keskkonnateadlikkuse kampaaniaid. Tänu Rohelistele ei kasutata Tallinna avalikel üritustel enam ühekordseid plastnõusid ning jäätmeid kogutakse liigiti.

Liituda koostöökokkuleppega Organic Cities Network Europe

Liituda koostöökokkuleppega Organic Cities Network Europe, mille on algatanud Milaano ja millega on juba liitunud Pariis ning Viin. Vähendada pestitsiidide koormust inimestele ja elukeskkonnale.

Vähendada mittemaheda liha- ja piimatoodete kasutamist ning toiduraiskamist

Vähendada mittemaheda liha- ja piimatoodete kasutamist ning toiduraiskamist. Tuua mahetoit kõigisse asutustesse ja soodustada väikeettevõtjate kauba pakkumist pealinnas. Taimne toit peaks alati olema võrdselt lihtne ja hea valik tervishoiu- ja haridusasutustes. Eelistada hooajalist, kohalikku ja mahedalt toodetud toitu ja teha vegantoit kättesaadavaks.

Julgustame linnaelanikke, korteriühistuid ja ettevõtteid tootma energiat kohapeal

Julgustada linnaelanikke, korteriühistuid ja ettevõtteid tootma energiat kohapeal, investeerima taastuvenergia tootmisesse ja energiatõhususe parandamisse.

Tallinn kliimasõbralikuks linnaks

Muuta Tallinn kliimasõbralikuks linnaks, kus on lihtne kõndida või sõita jalgrattaga tööle, kooli, koju ja kohvikusse, paigaldada soodsalt oma kodule maasoojuspump või päikesepaneelid. Valida taimetoit ja asjade ostmise asemel neid rohkem laenutada.

Edendada aktiivselt heitmevaba energia kasutuselevõttu

Edendada aktiivselt heitmevaba energia kasutuselevõttu. Taaskäivitada Roheliste algatatud ulatuslik päikeseparkide rajamise kava. Soodustame üleminekut tahkekütuselt maaküttele ja liitumist keskkütte- ja jahutusvõrguga.

Kaitsta Tallinna ainulaadset loodust

Meie eesmärk on kaitsta Tallinna ainulaadset loodust ja tagada, et iga kodanik saaks nautida rohelust – parke, metsi, rabasid ja randu – oma kodu lähedal. Tallinna väärtuslikke rohealasid tuleb kaitsta.

Rakendada süsinikuneutraalset Tallinna programmi, mille järel muudame meie pealinna C02-negatiivseks.

Ainult tänu Rohelistele võtab Tallinn eesmärgiks saavutada süsinikneutraalsuse hiljemalt aastaks 2040. Aastaks 2030 tuleb vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni vähemalt 60%.

Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram