Teema

KOV 2021 SDE üldprogramm

Ava täisvaades
Kokku lubadust 34

Lubatud

34

Hoiame kõige nõrgemaid

Lapsed, eakad, lapsevankriga vanemad, ratastooliga liikujad ja jalgratturid on liikluses kõige nõrgem ja haavatavam pool, kellele turvalise, mugava ja tervisliku liikumise võimaldamine on meie prioriteet. Toetame investeeringuid, et kõikides ühistranspordisõlmedes ja ühiskondlikes hoonetes oleks tagatud eakate ja erivajadusega inimeste täielik ligipääs igal aastaajal. Algatame taristuplaneerimise ja liikluskorralduse muudatused, mis rakendavad [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ulatame politseile abikäe

Kui kaamerapilt viib kiirelt kurjategija tabamisele ning pisirikkumistega tegelevad omavalitsuse ametnikud, jääb politseil rohkem aega tõsiste kuritegude ennetamiseks ja lahendamiseks. Ohutuse tagamiseks ja kuritegude kiireks avastamiseks lisame linnadesse ja asulatesse turvakaameraid. Tagame samas, et seadused kaitsevad ka meie õigust privaatsusele. Võimestame kohalikke korrakaitseüksuseid, et vähendada PPA koormust pisirikkumistega tegelemisel. Kohaliku [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igaüks saab aidata

Riigikaitses ja siseturvalisuses on igal riigiasutusel oma roll ja vastutusala, kuid parima tulemuse saavutame koostöös, kuhu on kaasatud ka inimesed ja ühingud. Peale kuritegevuse võivad olla meile ohuks ka viirused ja valeuudised ning üksteise hoidmiseks peame olema paindlikud. Toetame senisest enam abipolitseinike, Kaitseliidu, naabrivalve ja teiste vabatahtlikkusel põhinevate organisatsioonide tegevust, [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöö on piirideülene

Kohalike omavalitsuste ja regioonide koostöö toob piiri tagant väärtuslikke kogemusi ja uusi teadmisi. Nii saab iga piirkond paremini leida näo, partnerite võrgustiku ja oma vajadustele sobivad koostöövormid. Algatame igas omavalitsuses uusi regionaalseid ja rahvusvahelisi koostööprojekte näiteks sotsiaalse ettevõtluse, kliima- ja energeetika ning hea valitsemise valdkondades. Tutvustame oma regionaalarengu ja koostöökogemusi [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetused aitavad edasi

Erinevad Euroopa Liidu, Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse toetusmeetmed edendavad kohalikku ettevõtlust ja tööhõivet, kultuurielu ja sotsiaalvaldkonda. Nende võimaluste kasutamine on seda tulemuslikum, mida enam on kaasatud kohalikud ise ja mida parema tasakaalu me saavutame Eesti regioonide vahel. Korraldame koos arenduskeskustega kohalikele ettevõtjatele toetuste teemalisi infopäevi ja nõustame taotluste koostamisel [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Mitmekesisus on rikkus

Head spetsialistid kogu maailmast on Eestisse oodatud, olgu seda hariduse, IKT, põllumajanduse või hoopis laevaehituse valdkonnas. Migratsioonipoliitika ei saa põhineda hirmudel, Euroopa Liidu liikmelisus on meile väärtus, mitte oht. Teeme informatsiooni sisserändajale vajalike peamiste teenuste kohta kättesaadavaks ka erinevates võõrkeeltes, näiteks vene, ukraina, valgevene, läti, gruusia jm vastavalt kohalikele vajadustele. [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eakad on kogukonna hinnatud liikmed

Väärikas vananemine tähendab tegevusi, kogukonda, sõpru ja suhtlemist. Tänapäevane omavalitsus julgustab aktiivset pensioniiga läbi erinevate teenuskeskuste, eakate klubide ja eakatele suunatud osalusvõimaluste, sealhulgas läbi hõbemajanduse arengu. Rajame seenioride teenusmajad, toetame eakate ühendusi ja klubisid. Arendame sotsiaaltransporditeenust nutikate IKT lahenduste abil, et eakad ja erivajadustega inimesed saaksid vabalt liikuma. Käivitame hõbemajanduse [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parim koht on kodu

Hoolekodudel on oluline roll eakatele väärika vanaduspõlve tagamise ja omaste hoolduskoormuse jagamisel. Parim koht vanaduspõlve veetmiseks on aga oma kodu, kus on tagatud sobilik keskkond ja vajalikud teenused. Vähendame inimeste omaosalust koduteenuste eest tasumisel ja tagame sotsiaalteenuste kättesaadavuse kõigile abivajajatele. Arendame ka uusi teenuseid ja rakendame nii nende väljatöötamisel kui [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Inimesekeskne hoolekanne, alati

Omastehooldus vajab põhjalikke uuendusi, et tagada inimväärne elukvaliteet nii hooldust vajavale kui hooldajale. Omastehooldus ei ole täna tihti vaba valik, vaid möödapääsmatu kohustus, ning abistajad ise võivad sattuda abivajaja rolli, kui riik ei pööra rohkem tähelepanu hoolduskoormuse vähendamisele ning töö- ja pereelu ühildamisele. Tagame koostöös riigiga kohalikele omavalitsusele rahalised vahendid [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ennetus hoiab tervena

Teadlikkus, tervislikud eluviisid, abi halbadest harjumustest ja vaimse tervise häiretest jagusaamiseks, aga ka kukkumisennetus ja kodude kohandamine aitavad hoida ära õnnetusi ja lisada kõigi ellu tervena elatud aastaid. Arendame liikumis- ja ennetusprogramme ning tagame vajaliku taristu, sh ka erivajadustega inimestele ligipääsetavad välitrenažöörid. Korraldame heaolumeistrite tegevust, kes aitavad eakaid lihtsamate kukkumisohuga [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Esmatasandi arstiabi hoiab hullemast

Just haiguste varajane märkamine võimaldab saada nad ruttu kontrolli alla ja hoida ära hilisemad ja tõsisemad tagajärjed. Seetõttu peab esmatasandi arstiabi olema võrdselt kättesaadav kõigile igas Eestimaa omavalitsuses ja tihedamat koostööd tuleb teha sotsiaalja tervishoiuasutuste vahel. Toetame ja motiveerime perearste ja -õdesid näiteks tasuta elamispinna, tööruumide või transpordiga. Tagame perearstidele [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valdkondadeülene koostöö viib edasi

Hea elukeskkond hõlmab erinevate valdkondade ülest koostööd parimate eneseteostusvõimaluste loomiseks. Mitme valdkonna võimaluste ja vahendite ristumisel saavad sündida uudsed lahendused. Kohalike kultuuritegijate jõustamine toob kogukonda värsket hingamist. 15 Toetame ja viime ellu programme, mille keskmes on looming ning loojad avalikus ruumis ja harjumuspärasest keskkonnast väljaspool toimuvad sündmused: pargiluulest kultuuritehaseni. Loome [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Noored vajavad tähelepanu

Lisaks haridusele on noorte jaoks oluline sisukas vaba aja veetmise võimalus ning tugi kohalikes asjades kaasa rääkimisel ja oma seisukoha väljendamisel kogukonnaülestes küsimustes. Soodustame erinevate noorte vaba aja tegutsemis- ja enesearenguvõimaluste kättesaadavust (huvikoolid, noortekeskused, noorteühingud, kultuuriühingud, spordiklubid), tagame ea- ja huvikohase noorteinfo kättesaadavuse kõigile noortele. Pöörame erilist tähelepanu noortele, kes [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kultuur võrsub kogukonnast

Hea kultuurikogemus algab kodu lähedalt ja on tarbimisele orienteerituse asemel võimestav ja kaasav. Oskust tunda ära, hoida ja arendada kohalikke väärtusi tuleb julgustada läbi kogukonnaseltside, erinevate stipendiumide, rahvakultuuri traditsioonide või pöörates tähelepanu kogukonnale olulistele paikadele ja hoonetele. Toetame rahvamajade ja asumi- ning külaseltside tegevust, mis pakuvad võimalusi kultuuriloomeks ja selles [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Head teenused maal kättesaadavaks

Kõik peamised teenused peavad maakohas olema kättesaadavad tõmbekeskusega võrdsetel tingimustel. Vajadusel aitame ka eluasemelaenu käendamisel. Nii saavad noored pered kolida linnast maale elama, mitte vaid suvitama. Tagame koostöös riigiga pääste ja kiirabi kättesaadavuse maapiirkondades, toetame maakoole, soodustame maapiirkondades töökohtade loomist. Teeme maapiirkondade ühistranspordivõrgustiku kiireks ja mugavaks, ehitame enam asulalähedasi kergliiklusteid [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme teed ja kodud korda

Teed on maapiirkonna üks olulisemaid taristuobjekte, mille korrashoiust sõltub võimalus pääseda tööle, kooli ja poodi. Teid vajavad nii päästeteenus kui ühistransport, hea teedevõrguta ei arene kohalik ettevõtlus. Tagame kohalike teede hoolduse põhimõttel „kus tuled põlevad, on tee lahti“. Ettevõtjatega arutame täiendavalt läbi nende vajadused transporditaristule. Suurendame koostöös riigiga hajaasustuse programmi [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Juhe jõuab igasse maakodusse

Elektri- ja internetiühendused peavad olema kättesaadavad igas maakodus mõistliku hinna eest. Elukohavalik ei tohi jääda taristu puudumise taha, ainult nii saame tagada Eesti tasakaalustatud arengu ja hoida elu maapiirkondades. Toetame koostöös riigiga nn „viimase miili“ kiire interneti lahenduste väljaehitamist või raadioühendusi seal, kus valguskaabli vedamine ei ole mõistlik. Internetipõhise kaugtöö [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hääletame oma rahakotiga

Ettevõtja jaoks pole paremat toetust kui rahulolev klient. Tihti on väiketootjatel raske jõuda tarbijani ja omavalitsus oma koostöövõrgustikuga saab siinkohas olla vahendajaks ja võimaluste loojaks. Tagame hea kontakti kohalike tootjatega, kaasajastades turgude müügiplatsid ja letid, et kohalik ostja saaks soetada ehtsat värsket talutoodangut. Arendame ja toetame nutilahendusi, mis viivad tootjad [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Omanäolisel ettevõtlusel on potentsiaali

Üleilmastumise tasakaaluks väärtustatakse järjest enam kohalikku, ehtsat ja kordumatut. Kohalikul eripäral tuginev ettevõtlus on alati teistest sammu võrra ees. Panustame loomemajanduse ja kultuuriekspordi arendamisse kohalikul tasandil, seda läbi ühistegevuse, loomemajade ja arengutoetuste. Hoiame turismi arendamisel fookuses omakultuuri väärtustamist, luues kohalikule kogukonnale ainuomaseid külastuskogemusi, mis toetavad majandust läbi mitme sektori

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname ettevõtjatele hoogu

Korras teed, hea internet, mõistlik asjaajamine, nõustamine ja ettevõtjate tunnustamine on vaid mõned näited sellest, kuidas tugev ja hästitoimiv omavalitsus saab aidata arendada ettevõtlust, luua töökohti ja sealtkaudu ka maksutulu kvaliteetsete teenuste pakkumiseks. Tagame transpordi- ja sideühendused, pakume kaugtöö võimalusi ning arendame kaugtöökeskusi. Kaugtöö osakaalu suurenemine annab rohkem võimalusi keskustest [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome rohkem rohelust elukeskkonda

Puhkuseks ja kvaliteetseks vaba aja veetmiseks arendame hästi läbimõeldud rohealasid. Katkematu rohekoridoride võrgustik on vajalik ka loomade vabaks liikumiseks. Hea planeerimise ja vastutustundliku arengut silmas pidades saame luua paremad tingimused nii iseendale kui elusloodusele meie ümber. Loome katkematud ühendused seniste pargi- ja metsaalade vahel ja tagame koostöös riigiga seaduse tasemel [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keskkonnahoid on valik

Keskkonnahoidu saame mõjutada omavalitsuse tasemel valikutega toetades elurikkust soodustavaid põllumajandusvorme, eelistades kaugkütet ning ühisveevärki ja luues paremaid võimalusi jalgsi ja jalgrattaga liikumiseks. Loome kohalikul tasandil võimaluse toetada neid põllumajandusettevõtteid, kelle tegevus soodustab elurikkust, seda näiteks mesinduses või karjakasvatuses, samuti metsanduses kestlike lahenduste kasutamisel. Käivitame programme põllumajandusest tuleva keskkonnareostuse vähendamiseks. Toetame [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teadlikkus on kõige alus

Keskkonnasõbralike valikute tegemiseks on vaja teadmisi nii üksikisikul, kogukonnal kui riigil, sest läbi teadmiste tekivad motivatsioon ja harjumused. Keskkonnaalane kommunikatsioon peab olema aus ja tõenduspõhine ning tunnistama ka probleeme ja otsima koos kogukonnaga lahendusi parematele tegevusmudelitele üleminekul. Teavitame ja kaasame elanikke enam keskkonnaalastes küsimustes nagu prügisorteerimine, kaitsealused taimed ja loomad, [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame haridustöötajaid

Teame, et just meie tublid ja tegusad inimesed on need, kes viivad Eesti elu edasi. Soovime väärtustada kõiki haridustöötajaid, õpilasi ja lapsevanemaid, kes moodustavad ühe suure hariduskogukonna. Töötame selle nimel, et vähendada õpetajate kontakttundide arvu. Toetame õpetajate vaimset ja füüsilist tervist: tasuta sportimisvõimalused, arengupäevad, tervisepäevad, nõustaja teenused, vaba semester enesetäiendamiseks. [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome hariduses võrdsed võimalused

Meie hulgas on palju lapsi, kes vajavad õppimisele keskendumisel suuremat tuge, samuti ka neid lapsi, kes vajavad lisategevusi oma ande arendamiseks. Selleks on vaja luua toimiv märkamis- ja tugivõrgustik. Kõik need põhimõtted peavad toimina üle Eesti igas koolis, et vältida regionaalsetest erinevustes tuleneva ebavõrdsuse süvenemist. Soodustame ja toetame lisatasuga individualiseeritud, [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õppekorraldus lähtub õppija vajadustest

Kogukonnapõhine, ealisi ja teisi erisusi, huve ning võimeid arvestav individuaalsetel õpiradadel põhinev hariduskorraldus ühendab õppetöö koolis või lasteaias ja väljaspool seda. Oma õpitee kujundamine annab kogemuse hilisemaks enesejuhtimiseks ja õpirütmi ning - harjumuse arenemiseks. Võtame koos riigiga suuna tasuta alusharidusele lasteaia kohatasu kaotamise läbi. Haridus peab olema kvaliteetne, kättesaadav ja [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Haridusruum on avatud

Õppimine on elukestev protsess, mis ei leia aset vaid klassiruumis. Iga kogukond on kõige pädevam otsustama, kuidas teha koostööd erinevate mälu- ja kultuuriasutustega, ühildada klassitunde huvihariduse, loovtegevuste või õuesõppega ning luua kodukohas õppimist soodustav funktsionaalne avalik ruum. Teeme koostöös kogukonnaga läbimõeldud otsused haridusvõrgu kohta, tähtsustame esimestel haridusastmetel kodukohalähedust ja tagame [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Erivajadused ei ole takistus

Iga inimene on väärtuslik. Loome võimalused igaühele rakendada täiel määral oma töövõime ja ühiskondlikus elus osalemise soovi. Individuaalsete erivajadustega arvestamine on võrdse ja sidusa ühiskonna toimimise vältimatu eeldus. Mida enam märkame ja toetame erivajadusega kaaslasi, seda suurema panuse saavad nad anda meie kogukonna arendamisele. Arendame omavalitsustes erivajadustega elanike osalemise ja [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame noori ja eakaid

Nii noorte kui eakate kaasa rääkimine kohaliku elu korraldamisel loob parema elukeskkonna meile kõigile ning aitab muuta kogukonna hääle tugevamaks. Nende sihtgruppidega töötamiseks peame aga astuma välja oma harjumuspärastest asjaajamise tavadest. Töötame välja noorte kaasamiseks vajalikud platvormid ning toetame ühiskonnaõpetuse mitmekesistamist ja aktiivsete kodanike kasvamist. Loome noortele turvalise elu- ja [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Naiste hääl saab kuuldavaks

Naised moodustavad poole inimkonnast ja nende esindatus kohaliku omavalitsuse tasandil on oluline ja vajalik võrdsema ühiskonna arengus. Töötame selle nimel, et naised oleksid meie valimisnimekirjades ja kohaliku omavalitsuse juhtide seas esindatud võrdselt meestega. Jätkame tööd naiste tööhõive parandamiseks ja Euroopa suurima palgalõhe vähendamiseks näiteks palkade läbipaistvuse soodustamisega ja paremate tingimuste [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tänapäevast elukorraldust

Elukohavalik on muutunud paindlikuks, suurenenud on liikuvus kõigis vanusegruppides. Kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöös saame tagada maksude õiglase laekumise ja toetada inimeste paindlikku elukohavalikut, loomata sellega uut ebavõrdsust regioonide vahel. Arvestame inimeste tänapäevast liikuvat elukorraldust nii tööalaselt kui elukohavalikul ning vaatame sellest lähtuvalt koos riigiga üle ja muudame paindlikumaks kohalikule [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetuste üle otsustab kogukond

Riiklike ja Euroopa Liidu toetuste jagamisel kohaliku arengu projektidesse tuleb usaldada senisest enam kohalike endi kompetentsi. Kaasame kogukondi ja kohalikke ettevõtjaid maakasutuse, metsanduse, maavarade ja põllumajandusega seotud otsustesse, et tagada kogukonna huvide esindatus ja pikaaegne ühine arusaam õiglasest üleminekust igas regioonis. Rakendame koostöös riigiga LEADER-programmi põhimõtteid ka teiste sektorite toetusprogrammides [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kohalik hääl loeb

Peame oluliseks omavalitsuste edasist liitumist tõmbekeskuste järgi ja tagame läbi külavanemate, osavaldade ja õiglaste valimisringkondade, et kõik omavalitsuse asumid oleks võrdselt esindatud ka liitumise järgselt. Vaatame liitunud omavalitsustes üle ja tugevdame osavaldade rolli, anname külavanematele sõna volikogudes. Toetame riiklikult omavalitsuste liitumist tegelike tõmbekeskuste baasil eraldi rahaliste vahenditega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Omavalitsuste koostöö on prioriteet

Omavalitsusi tuleb julgustada ühiste huvide elluviimiseks rohkem koostööd tegema transpordi, hariduse, ruumilise planeerimise ja muudes valdkondades. Peame Eesti kõige suuremaks arengujõuks omavalitsuste ülest regionaalset koostööd. Arvestame ühistranspordikorralduses ja haridusteenustes inimeste tegelike liikumistrajektooridega, mis ületavad tihti omavalitsuste piire, ja jätkame omavalitsuste koostöös ühistranspordivõrkude ühildamist. Toetame riiklikult maakondlikke ja regionaalseid koostöökogusid ja [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram