Teema

Reformierakonna programm KOV valimistel 2021 (Harku vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 57

Lubatud

57

Rajame suurimatesse asulatesse koerte jalutusplatsid ja paigaldame jäätmete kogumiskastid

Viimaste aastatega on suurenenud vajadus koerte jalutusplatside järele. Paigaldame koerte väljaheidete kogumiskastid paikadesse, kus loomadega enim liigutakse ja tõhustame järelevalvet loomapidamise eeskirjade järgimisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame rohkem säästlikke nutitehnoloogiaid

Kergliiklusteede valgustamisel leiame lahenduse valgusreostuse vähendamiseks. Õpime teiste valdade kogemustest säästliku nutitehnoloogia kasutamisel ning leiame võimalusi nende rakendamiseks Harku vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame tervisliku ja loodust säästva toitlustamise korraldamist haridusasutustes

Toetame mahetoidu osakaalu suurendamist haridusasutustes. Lisame valla haridusasutuste toiduainete hangetesse kohustusliku mahetoidu osakaalu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame liiklemise turvalisust

Kaardistame koostöös transpordiametiga liiklusohtlikud kohad ja otsime üheskoos võimalusi nende turvalisemaks muutmisel (rajame maanteede alla tunnelid jms).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame kergliiklusteede võrgustikku.

Rajame kergliiklusteed maanteede äärde, kus neid veel pole. Arendame suurima koormusega külateedel kõnniteede võrgustikku. Eesmärk on parandada inimeste võimalusi liikumiseks ning ühistranspordi kasutamiseks. Ühtlasi loob kergliiklusteede võrgustik turvalisema keskkonna erinevate valla piirkondade vahel liikumiseks ja soodustab tervisesporti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Inventeerime valla teed ja tänavad ning koostame selle põhjal pikaajalise remonttööde plaani

Inventuuri tulemusel saab hinnangu teede olukorra kohta. Vastava analüüsi põhjal teeme remondiplaani, mis aitab koostada ka koondhankeid. Kaardistatud teedevõrgu analüüs saab avalikult kättesaadavaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame üle ning ajakohastame ühistranspordiliinid ja liikumissageduse, viies need vastavusse tegelike vajadustega

Töötame Harku valla ja Tallinna ning Harjumaa ühistranspordivõrgu osalise ühendamise nimel. Soodustame sõidujagamise majanduse arengut ja lisame avalikku ruumi rattaparklad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja rohelise turu

Turul kauplemine mahetoodetega on oma valla tootjatele/kasvatajatele tasuta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome valla sõlmpunktidesse visuaalselt atraktiivsed haljastuskompositsioonid

Planeerime ruumi nii, et elurikkus suureneks ja ökosüsteemide seisund paraneks. Panustame Harku valla avaliku ruumi arendamisse, et kujundada koduvallast nähtavalt kaunis elukeskkond kõikidele elanikele. Korras ja hooldatud avalik ruum suurendab turvalisust ja piirkonnas asuva kinnisvara väärtust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla jäätmejaama töö parendamine

Jäätmejaam peab olema valla elanikule soodsam ning toetama ringmajandust ja taaskasutust. Suurema võimekusega jäätmete loovutamiskoha rajamisel teeme koostööd ümbruskaudsete omavalitsustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame jäätmete sorteerimise süsteemi väljatöötamise koostöös jäätmeveo korraldaja(te)ga

Tagame, et prügi sorteerimine oleks mugav ja seda saaks teha kodu lähedal. Panustame elanike teadlikkuse suurendamisse ja jäätmete liigiti kogumise lisavõimalusse igas külas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame vihmavee kasutamist

Leiame kastmisveelahendusi põhjavee ressurssi kasutamata.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Analüüsime põhjavee varusid

Töötame välja lahendused põhjaveekriisi ennetamiseks. Tegeleme Harku valla joogivee kvaliteedi parandamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame ja kaitseme valla kõiki rohealasid, vajadusel ja võimalusel loome neid juurde

Toetame Sõrve LKA moodustamist ja teeme tihedat koostööd kõikide partneritega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome strateegia taastuvenergia suuremaks kasutuselevõtmiseks Harku vallas

Analüüsime päikese- ja/või tuuleenergia kasutuselevõtu võimalusi ja kulu ning toetame uuele energiakasutusele üleminekut, alustades vallale kuuluvatest suurimatest tarbijatest: haridusasutustest, teistest avalikest asutustest ja tänavavalgustusest. Otsime võimalusi, kuidas taastuvenergia kasutamine aitaks vähendada Tabasalu ja Harku aleviku kaugküttevõrgu kaudu müüdava sooja hinda valla elanikele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome ülevallalise tugikeskuse erivajadustega lastele ja noortele

Keskuse eesmärk on abivajavate laste ja nende perede juhtumikorralduslik abistamine, et pered ei peaks teenuse või abi saamiseks erinevate riigi- ja vallaasutuste vahel pendeldama.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Harku valda eakate sotsiaalmaja

Loome eakatele paindlikumad võimalused koduvallas sotsiaalteenuste tarbimiseks. Eakad saavad enam tuge oma kodus elamise jätkamiseks, aga ka soodsamad tingimused selleks, et elada koduvallas hooldekodus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me ei toeta uute karjääride loomist Harku valda

Uued karjäärid hävitaksid nii looduskeskkonda kui ka rikuksid elanike elukvaliteeti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kestlike algatuste toetuse

Kestlike algatuste toetus on sisult sarnane kaasavale eelarvele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd Rohetiigriga

Kasutame maksimaalselt rohepöörde ning teisi EL-i rahastuse võimalusi, et luua koduvallas tervislikke eluviise võimaldav ja loodust säästev keskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Juhtimise abil loome keskkonnateadliku mõtteviisi eeskuju

Kõik valla asutused on head eeskujud selle osas, kuidas lõpetada ebavajalik energiakasutus valla territooriumil ja asutustes. Kaasame säästva arengu arengukavade koostamisse ettevõtteid ja elanikke. Eelistame võimalusel rohehankeid ja sõnastame selgelt eesmärgid, mille poole liikuda soovime.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös erasektoriga soovime Harku valda rajada külmutusseadmetega uisuplatsi, mis töötab novembrist märtsini

Sobiva asukoha leidmiseks teeme koostööd kogukondadega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Harku rattaringi koos nutika rendisüsteemiga

Nutika rendisüsteemiga saab bussipeatuste ja avalike rajatiste juurest rentida jalgratta (või tõukeratta või elektritõukeratta) järgmistes piirkondades: Tiskre, Harkujärve, Tabasalu, Rannamõisa, Liikva, Muraste, Suurupi, Vääna-Jõesuu. Täpne rattaringivõrgustik luuakse koostöös kogukondadega, mis annab võimaluse arendada vallas seiklusturismi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome logistiliselt sobivatesse paikadesse rattaparklad ja/või -hoiukohad

Rattaparklad ja/või -hoiukohad soodustavad vallaelanike tervislikumaid eluviise ja loovad elanikele ratta turvaliseks hoiustamiseks mugavamad tingimused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kõikide valla koolide juurde ajakohased liikumis- ja sportimisvõimalused

Loome õppimist ja liikumist toetavad terviklikud koolide õuealad koos miniareenidega, mida saavad kasutada ka lähedalasuvad lasteaiad ja kogukonnad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame igasse külla välijõusaali koos tervisekilomeetriga, mida oleks talvel võimalik kasutada ka suusarajana

Tegeleme metsaradade korrastamisega ja sportimisvõimaluste parandamisega looduses. Rajame uusi metsaradu, mille pikkus on orienteeruvalt 1–2 km. Kaardistame vajaduse valgustatud jooksu- ja suusaradade järele. Vajadusel seame erateedele avaliku kasutusõiguse, et kõik saaksid takistamatult looduskaunites kohtades liikuda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tänapäevase kogu pere liikumispargi

Vaba aega saab veeta seiklusrajal, kiigepargis, pumptrack’il, välijõusaalis, mänguväljakutel ja talvisel perioodil uisuväljakul. Mitmekülgses liikumispargis leiavad aktiivset tegevust nii suured kui ka väikesed, noored ja vanad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sport saab sisehalli

Toetame täismõõtmetes jalgpalliväljakuga ja kergejõustikule vajalike funktsioonidega sisehalli rajamist Tabasallu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kultuur saab Paelava vabaõhulava ja tervisesport paremad võimalused

Arendame Murastes asuva paeplatsi Harku valla kultuuri- ja harrastusspordiürituste läbiviimise paigaks, parendame tervisespordi taristut kõikjal vallas. Loome võimaluse tuua koduvalda senisest enam kultuuriüritusi ja arendada sportimisvõimalusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume Harku valla elanikele ellu erinevate harrastusspordiürituste sarjad

Spordipäevade ja -sarjade läbiviimine (ratta-, jooksu-, rulluisusarjad jne) lasteaialastele, kooliõpilastele ja täiskasvanud harrastajatele. Nende ürituste kaudu tutvustame oma koduvalla erinevaid piirkondi nii vallaelanikule kui ka külalistele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Harku valla raamatukogud ürituste, info- ja kogukonnakeskusteks

isaks heale kirjandusele toome raamatukogudes elanikeni ka näitused, töötoad ja koolitused. Ehitame Tabasalu keskraamatukogule uue ja tänapäevase hoone, mis võimaldab korraldada erinevaid väiksemaid ja suuremaid üritusi. Uurime ja analüüsime raamatukogude klientide vajadusi ja planeerime ootuste kohaselt uusi tegevusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame vaimset kultuuripärandit

Toetame laulu- ja tantsupeotraditsioonis osalevate kollektiivide jätkusuutlikku arengut. Koolides ja lasteaedades tuleb jätkata rahvakultuuri tutvustamist, sh koorilaulu, rahvapilliõpet ja -tantsu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd ning otsime parimaid viise kohalike MTÜ-de ja kogukonnakeskustega kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks

Jätkusuutliku toetuste süsteemiga tagame kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmise võimalused kõigile ja kõigis piirkondades. Toetame mittetulundusühinguid külakeskuste ja kooskäimiskohtade rajamisel ja arendamisel. Valla omandis olevad külakeskused antakse konkursi teel parimale pakkujale, kelle visioon ja tegevused sobivad kõige paremini piirkonna elanike huvidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome rohkem kultuuri koduvalda

Aitame luua võrgustikku ja võimalusi, mis soodustaksid koduvalda kultuuriürituste toomist. Soodustame ürituste korraldajate jaoks nende läbiviimist Harku vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Mitmekesistame võimalusi aktiivsete noorte kaasamiseks

Kaasame noori nende haridust ja kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse (nt noortevolikogu ja piirkondlike noortekeskuste aktiivgruppide loomise abil jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ja arendame valla huviharidust ja -tegevust

Loome avaramaid võimalusi huvihariduse mitmekesistamiseks. Erilist tähelepanu pöörame noortele vanuses 15+, kelle jaoks on valikuvõimalusi praegu vähem kui noorematel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Harku valla malevat koostöös kohalike ettevõtetega ja kaasame projekti noori kogu vallast

Noore inimese töökogemus ja sõbrad tulevad suviste tegevuste kaudu. Loome valla noortele võimaluse esmase töökogemuse saamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Täiendame laste ja noorte võimalusi aktiivseteks tegevusteks koolide ja kogukonnakeskuste juures

Loome ka külades lastele ja noortele mitmekesised võimalused välijõusaalide, mänguväljakute ja rulaparkide abil. Noortel peab olema igas kandis võimalik omale vaba aja tegevust leida. Tihendame koostööd külaseltside ja koolidega, et leida üheskoos parimad võimalused laste ja noorte aktiivseks tegevuseks. Parendame noorsootöö kvaliteeti vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ettevõtluse juurdetoomist valda

Tänu ettevõtlusele on rohkematel vallaelanikel võimalik töötada koduvallas, mis vähendab pendelrännet Tallinnasse ning toetab toitlustuse ja teenuste infrastruktuuri kujunemist vallas. Toetame tööpesade ehk vajaduspõhiste kontoripindade loomist, mis võimaldavad teha tööd kodule lähemal juhul, kui kodus selleks võimalused puuduvad, aga kaugtöö võimaldab tööülesannete täitmist. Oleme ettevõtjatele partneriks: vastused ettevõtjatele on selged [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame õpetajate ja tugipersonali palgad ning motivatsioonipaketi konkurentsivõimeliseks lähiomavalitsuste omadega

Kaasame haridusjuhid ja vaatame koos tulevikku, kuidas tagada haridusasutustes võimalikult head töö- ja palgatingimused. Nii väärtustame praeguseid Harku valla haridustöötajaid ning toome parimad uued õpetajad just meie koolidesse ja lasteaedadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame toe lastele, kes vajavad haridusteel rohkem tähelepanu

Jätkame tugisüsteemi esmatasandi arendamist koolidele ja lasteaedadele ning rajame koostöös teiste omavalitsustega kooli erivajadustega lastele. Pöörame tähelepanu ja leiame lisavõimalusi andekatele lastele. Loome toetava õppekorralduse süsteemi muukeelsetele lastele lasteaia- ja koolitee läbimiseks Harku valla õppeasutustes. Vene emakeelega õpilastele loome Tabasalu koolis võimaluse õppida valikainena vene keelt tasemel, mis tagab keele [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame igale Harku valla lapsele kodulähedase koolikoha

Teeme otsuseid, tuginedes korrektsele ja põhjalikule demograafilisele uuringule, kus lähtutakse prognoosimisel muu hulgas ka planeeringutest ning väljastatud ehituslubadest. Uuringute alusel hindame vajadust koolikohtade järele nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Loome lastele valikuvõimaluse erinäoliste koolide vahel, suurendades seeläbi koduvallas õppivate laste osakaalu ning hoides kokku kodu ja kooli vahel liiklemisele [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame igale Harku valla lapsele elukohta arvestava lasteaiakoha

Lasteaiakohtade prognoosimisel ja rajamisel arvestame demograafilist uuringut, et katta vajadused nii lähi- kui ka kaugemas tulevikus. Tagame kõigile 1,5−7-aastastele lastele elukohta arvestava lasteaiakoha, avades Vääna-Jõesuu, Tabasalu Mürsiku ja Tiskre lasteaiad. Kasutame võimalusel olemasolevaid hooneid, laiendame juba toimivaid lasteaedu uute lahendustega või ehitame juurde ajakohaseid hooneid. Loome IT-süsteemi, kus lasteaia- ja [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome koostöös kogukonnakeskustega motivatsioonisüsteemi, et kutsuda vallas elavaid inimesi end oma elukohta sisse kirjutama

Rohkem inimesi, kes on registreerinud oma elukoha Harku vallas, tagab investeeringuteks suurema tulubaasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame asjaajamise elaniku ja valla vahel selgeks ning lihtsaks

Tagame, et kogu valla juhtimist ning elanikke puudutavad toimingud ja otsused on lihtsasti leitavad valla veebilehelt. Loome veebikeskkonna, mille kaudu on elanikel lihtne ja läbipaistev vallaga suhelda ning algatusi teha. Enda esitatud küsimuse või taotluse hetkeseisu on võimalik pidevalt jälgida.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla arengukava alusdokumendid on piirkondade arengukavad

Piirkonnapõhiste arengukavade koostamiseks kaasame Harku valla kantide kodanikuühendusi senisest süsteemsemalt, millega tagame parima teadmise piirkondade vajaduste kohta ja loome tegevuskavas süsteemi nende huvide ja vajaduste võrdseks arvestamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Moodustame vallaelanikest ekspertide võrgustiku

Loome võrgustiku koduvallas elavatest oma ala ekspertidest, keda saame kaasata volikogu komisjonide töösse ja arengukavade koostamisse. Roteerime pidevalt komisjonide liikmeid vajamineva kompetentsi põhjal. Loome arengukavade täitmise kontrolli- ja hindamissüsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arengukavad peavad sisaldama tagasivaadet

Arengukavad peavad sisaldama tagasivaadet, tuginema adekvaatsetele hinnangutele ja olema koostatud huvigruppe kaasates. Korrektsele andmestikule tuginev ja tõene eelarve võimaldab arvestada valla arenguvajadustega parimal võimalikul viisil ning kasutab valla ressursse otstarbekalt, maksimaalses võimalikus mahus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaardistame vallavalitsuse töötajate ametikirjeldustest lähtuvalt tööülesanded

Et igast osakonnast saaks oma valdkonnas tugev kompetentsikeskus, kaoksid dubleerivad tegevused ning vallaelanike jaoks oleks selge, kelle poole oma küsimustega pöörduda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram