Teema

Reformierakonna programm KOV valimistel 2021 (Hiiumaa vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 77
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

77

Kaasame Hiiumaa arendamiseks 20 miljonit eurot investeeringuid.

Meie inimeste elu läheb paremaks siis, kui Hiiumaa edendamiseks tehakse piisavalt tarku ja hästi läbimõeldud investeeringuid. Finantseeritagu nendest Kõpu uut külastuskeskust, kergliiklusteede rajamist, Kärdla uut kultuurimaja, elektriühenduste väljaehitamist ringtoite põhimõttel, Suuremõisa lossikompleksi, kogukonnaparkide loomist, Hiiumaa uusi elamuprojekte, sotsiaalkeskuse järgmist etappi, väikesadamate arendamist, kiire interneti tagamist või mõnd teist paljudest käesolevas programmis nimetatud projektidest. Hiiumaa taristu vajab elanike elukvaliteedi tõstmiseks uut hoogu.

Teeme kvaliteetse praamiühenduse tagamiseks tihedat koostööd riigi ja vedajaga ning taotleme omavalitsusele suuremat otsustes kaasa rääkimise õigust.

Teeme kvaliteetse praamiühenduse tagamiseks tihedat koostööd riigi ja vedajaga ning taotleme omavalitsusele suuremat otsustes kaasa rääkimise õigust.

Töötame koostöös riigiga välja parimad mudelid nii Hiiumaa ja mandri kui ka Saaremaa ja Hiiumaa vahelise laevaühenduse ning Hiiumaa ja mandri vahelise lennuühenduse jaoks

Töötame koostöös riigiga välja parimad mudelid nii Hiiumaa ja mandri kui ka Saaremaa ja Hiiumaa vahelise laevaühenduse ning Hiiumaa ja mandri vahelise lennuühenduse jaoks, misjärel alustame nende ellurakendamist.

Leiame lahenduse Heltermaa–Rohuküla mereühenduse arendamiseks

Leiame koostöös riigi, vedaja ja AS-iga Saarte Liinid lahenduse Heltermaa–Rohuküla mereühenduse arendamiseks selliselt, et suvekuudel oleks Hiiumaa liinil lisalaev.

Otsime võimalusi enam kui sajandivanuse Lehtma sadama käigushoidmiseks.

Otsime võimalusi enam kui sajandivanuse Lehtma sadama käigushoidmiseks.

Toetame väikesadamate arendamist

Toetame väikesadamate arendamist, et need saaks toimida kohaliku elu sõlmpunktidena ning Hiiumaa oleks Läänemerd mööda liikuvatele turistidele ahvatlevaks sihtkohaks.

Arendame maakonnasisest transpordi- ja liikluskorraldust

Arendame maakonnasisest transpordi- ja liikluskorraldust, eelistades paindlikke ja keskkonda säästvaid lahendusi.

Loome hästi toimivate ühenduste abil Hiiumaale parima elu- ja töökeskkonna.

Loome hästi toimivate ühenduste abil Hiiumaale parima elu- ja töökeskkonna.

Edendame kaugtöö tegemise võimalusi igas Hiiumaa piirkonnas ning toetame selle praktiseerijaid lisateenustega

Edendame kaugtöö tegemise võimalusi igas Hiiumaa piirkonnas ning toetame selle praktiseerijaid lisateenustega, sest näeme kaugtöö tegemises suurt potentsiaali Hiiumaa elanike sissetulekute tõstmiseks.

Eraldame omavahendid valla eelarvest kiire interneti võrku üle terve Hiiumaa laendamiseks.

Eraldame omavahendid valla eelarvest, et koostöös riigi ja sideettevõtetega laiendada kiire interneti võrku üle terve Hiiumaa kõigi seda soovivate eraisikute ja ettevõteteni.

Teeme Hiiumaa energiakindluse tõstmiseks koostööd riigi ja erasektoriga

Teeme Hiiumaa energiakindluse tõstmiseks koostööd riigi ja erasektoriga, et välja ehitada elektriühendused ringtoite põhimõttel Hiiumaa ja mandri vahel.

Lähtume nii energeetikaalaste kui ka teisi valdkondi puudutavate otsuste tegemisel Hiiumaa energia- ja kliimakavas kinnitatud põhimõtetest.

Lähtume nii energeetikaalaste kui ka teisi valdkondi puudutavate otsuste tegemisel Hiiumaa energia- ja kliimakavas kinnitatud põhimõtetest.

Pooldame Hiiumaa liikumist energiasõltumatuse poole ning teeme taastuvallikatel põhinevate energiatootmislahenduste arendamiseks koostööd riigi ja arendajatega.

Pooldame Hiiumaa liikumist energiasõltumatuse poole ning teeme taastuvallikatel põhinevate energiatootmislahenduste arendamiseks koostööd riigi ja arendajatega.

Toetame kohalike energiaühistute loomist

Toetame kohalike energiaühistute loomist, et soodustada kogukonnakesksele taastuvenergiale üleminekut ja fossiilkütustest loobumist.

Taotleme riigilt Käina–Hüti–Puski teele tolmuvaba katte paigaldamist. Aitab tolmust!

Taotleme riigilt Käina–Hüti–Puski teele tolmuvaba katte paigaldamist. Aitab tolmust!

Loome koostöös ettevõtjate ja investoritega eeldused Kärdla sadama piirkonda spaahotelli rajamiseks.

Loome koostöös ettevõtjate ja investoritega eeldused Kärdla sadama piirkonda spaahotelli rajamiseks.

Asutame koostöös Hiiumaa arenduskeskusega väikeettevõtlusinkubaatori või spetsiaalse süsteemi

Asutame koostöös Hiiumaa arenduskeskusega väikeettevõtlusinkubaatori või spetsiaalse süsteemi, et konsultatsioonide ja tootearenduse kaudu toetada ettevõtete kasvu. Eraldi tähelepanu pöörame rohemajandusega seotud tootearendusele.

Seame sisse programmi

Seame sisse programmi, mille kaudu aidata alustavatel ettevõtetel leida ja/või välja ehitada vajalik taristu.

Tagame, et omavalitsuse suhtlus nii kodanike kui ka ettevõtetega oleks kiire, professionaalne ja tulemuslik ning väldime tarbetut bürokraatiat.

Tagame, et omavalitsuse suhtlus nii kodanike kui ka ettevõtetega oleks kiire, professionaalne ja tulemuslik ning väldime tarbetut bürokraatiat.

Algatame programmi „Hiiumaa tulevikuettevõtjad”

Algatame programmi „Hiiumaa tulevikuettevõtjad”, et panna noored elus läbilöömiseks ettevõtlikult mõtlema, nt tutvustame gümnasistidele Hiiumaaga seotud edukaid ettevõtjaid, mis võimaldab neil eelkäijate kogemustest õppida ja inspireeruda.

Aitame Hiiumaa ametikooli ja arenduskeskuse abiga kohalikel tootjatel siseneda nii Eesti kui ka välisturgudele

Aitame Hiiumaa ametikooli ja arenduskeskuse abiga kohalikel tootjatel siseneda nii Eesti kui ka välisturgudele, et kasvatada Hiiumaa jõukust.

Loome omavalitsuse juurde Hiiumaa Kaugtöö Arenguprogrammi

Loome omavalitsuse juurde Hiiumaa Kaugtöö Arenguprogrammi, et süsteemselt kõrvaldada saarel kaugtöö tegemist takistavaid tõkkeid ning kasutada EL vahendeid nii täiendõppeks kui ka koolitusteks. Usume, et parim võimalus Hiiumaa inimeste sissetulekute suurendamiseks on tuua siia tasuvaid kaugtöö tegemist võimaldavaid töökohti.

Alustame Hiiumaa kaugtöövõimalusi tutvustava turundusprogrammiga

Alustame Hiiumaa kaugtöövõimalusi tutvustava turundusprogrammiga, et kutsuda üles inimesi, kelle töö seda võimaldab, kolima suurepärase loodus- ja elukeskkonnaga Hiiumaale. See tõstaks maksulaekumisi, mis omakorda võimaldaks omavalitsusel paremini Hiiumaa inimeste heaolu eest hoolitseda.

Toetame Hiiumaa ettevõtjate ühiseid mainekujundus- ja teavituskampaaniaid

Toetame Hiiumaa ettevõtjate ühiseid mainekujundus- ja teavituskampaaniaid, sest koos oleme tugevamad.

Koostame Hiiumaa ürituste kalendri

Koostame Hiiumaa ürituste kalendri, et neist teaks osa saada nii oma inimesed kui ka siia saabuvad külalised. Teeme Hiiumaa jaoks oluliste tähtpäevade tähistamiseks koostööd valla allasutuste ja erasektoriga.

Eraldame valla eelarvest vahendid Hiiumaa ühtse identiteedi turunduskava koostamiseks ja ellu viimiseks

Eraldame valla eelarvest vahendid Hiiumaa ühtse identiteedi turunduskava koostamiseks ja ellu viimiseks, et kasvatada Hiiumaa tähtsust turismisihtkohana.

Rajame struktuurifondide toel 500. sünnipäeva tähistava Kõpu tuletorni juurde uue Kõpu külastuskeskuse.

Rajame struktuurifondide toel 500. sünnipäeva tähistava Kõpu tuletorni juurde uue Kõpu külastuskeskuse.

Paneme õla alla Hiiumaa kohaliku toidu ja mahetoodete valdkonna arengule

Paneme õla alla Hiiumaa kohaliku toidu ja mahetoodete valdkonna arengule, et väärtustada piirkonna eripära ja puhast loodust.

Toetame turismiinfopunktide tegevust

Toetame turismiinfopunktide tegevust, et meie külalised saaksid osa parimast, mida Hiiumaal pakkuda on.

Kujundame koostöös riigiga Suuremõisa lossikompleksist

Kujundame koostöös riigiga Suuremõisa lossikompleksist, ühest kõige suurejoonelisemast barokkstiilis mõisaansamblist Eestis, tervikliku haridus-, turismi- ja ajalookeskuse.

Teeme tööd selle nimel

Teeme tööd selle nimel, et Hiiumaa saaks oma püsiekspositsiooniga mereajaloo keskuse.

Toetame külaseltside ja kohalike kogukondade tegevust

Toetame külaseltside ja kohalike kogukondade tegevust, tagades neile esmatasandi teenuste osutamiseks vajalikud vahendid ja viies läbi vastavaid koolitusi.

Väärtustame kohalikke algatusi ja elanike aktiivset osalust Hiiumaa elu kujundamises. Lähtume põhimõttest

Väärtustame kohalikke algatusi ja elanike aktiivset osalust Hiiumaa elu kujundamises. Lähtume põhimõttest, et kodanikualgatusi ja vabatahtlikku tegevust tuleb alguses toetada ja hiljem tunnustada.

Kavandame üle Hiiumaa 20 km ulatuses uusi kergliiklus- ja kõnniteid ning viis uut puhkekohta

Kavandame üle Hiiumaa 20 km ulatuses uusi kergliiklus- ja kõnniteid ning viis uut puhkekohta, kus pered saavad ühiselt aega veeta. Oleme seisukohal, et avalik ruum peab olema inspireeriv ja aktiivses kasutuses.

Usaldame kohalikke kogukondi oma elukeskkonna kujundamisel. Rajame koostöös piirkonna elanikega kogukonnapargid ja toetame nende hooldamist.

Usaldame kohalikke kogukondi oma elukeskkonna kujundamisel. Rajame koostöös piirkonna elanikega kogukonnapargid ja toetame nende hooldamist.

Algatame nn kolemajade kaotamise programmi

Algatame nn kolemajade kaotamise programmi, mille esimeses etapis loome Hiiumaal asuvate suurte nõukogudeaegsete hoonete ja nende omanike andmebaasi, misjärel rakendame vajalikke meetmeid, et motiveerida neid ohtlikke kolemajasid lammutama. Programmi eesmärk on puhastada Hiiumaa 10 aastaga nõukogudeaegsetest lagunevatest hoonetest.

Hindame ja hoiame ühtekuuluvustunnet ka väljaspool Hiiumaad elavate hiidlastega

Hindame ja hoiame ühtekuuluvustunnet ka väljaspool Hiiumaad elavate hiidlastega, sest Hiiumaa omasid ei jäta! Meie kogukonda on alati teretulnud uued inimesed, kes soovivad Hiiumaale kolida.

Valmistame ette piirkonnad uuselamute rajamiseks

Valmistame ette piirkonnad uuselamute rajamiseks, et arendajatel oleks huvi siin uusi elamuprojekte ellu viia, ning panustame koostöös riigiga munitsipaalkorterite rajamisse. Hiiumaa väärib uusi ja kaasaegseid elamuid!

Teeme koostööd politsei ja kogukondlike algatustega

Teeme koostööd politsei ja kogukondlike algatustega, et hoida Hiiumaad ka edaspidi Eesti kõige turvalisema maakonnana.

Toetame kaitseliidu Hiiumaa malevkonna tegevust ja töötame koostöös selle nimel

Toetame kaitseliidu Hiiumaa malevkonna tegevust ja töötame koostöös selle nimel, et tõsta Hiiumaa kaitseliitlaste motivatsiooni, aktiivsust ja liikmete arvu. Usume, et kaitseliit on Eesti inimeste vabal tahtel põhinev riigikaitse tugisammas.

Suurendame koostöös riigivalitsusega riigikaitselist tegevust saarel

Suurendame koostöös riigivalitsusega riigikaitselist tegevust saarel, arendame rannakaitse võimekust ning parandame kaitseväe ja kaitseliidu üksuste ühistegevust.

Ühendame Hiiumaa spordihoone ja Paluküla terviserajad ühtseks Põhja-Hiiumaa spordikompleksiks

Ühendame Hiiumaa spordihoone ja Paluküla terviserajad ühtseks Põhja-Hiiumaa spordikompleksiks, et luua terviklik sporditaristu.

Rajame koostöös riigi ja Euroopa Liiduga uusi kergliiklusteid

Rajame koostöös riigi ja Euroopa Liiduga uusi kergliiklusteid, et suurendada liiklusohutust ja edendada elanike tervist.

Teeme koostööd Kõrgessaare endise kalatehase kinnistu omanikuga

Teeme koostööd Kõrgessaare endise kalatehase kinnistu omanikuga, et rajada sealsetesse ruumidesse elektrikardi rada, tekitades nii Hiiumaale uue sportimisvõimaluse.

Arendame koostöös RMK-ga kogu Hiiumaad ümbritsevat terviklikku matkateed

Arendame koostöös RMK-ga kogu Hiiumaad ümbritsevat terviklikku matkateed, mida mh saaks kasutada ka sporditurismi edendamiseks, nt iga-aastaste nn ümber Hiiumaa võistluste korraldamiseks.

Toetame rahaliselt noorpurjetajaid ja teisi noori sportlaseid

Toetame rahaliselt noorpurjetajaid ja teisi noori sportlaseid, et tervislikud eluviisid ja sportimisharjumus oleks lastele omased juba maast madalast.

Ajame sobivate lumeolude korral kõikides Hiiumaa piirkondades sisse suusarajad

Ajame sobivate lumeolude korral kõikides Hiiumaa piirkondades sisse suusarajad, et ka talveperioodil oleks võimalus värskes õhus sportida ning isegi maheda talve korral ei jääks talisport saarel võõraks.

Rajame soodsate ilmaolude korral igasse Hiiumaa piirkonda loodusliku uisuplatsi ning otsime koostöös ettevõtjate ja riigiga võimalusi saarele vähemalt ühe tehiskattega uisuplatsi rajamiseks.

Rajame soodsate ilmaolude korral igasse Hiiumaa piirkonda loodusliku uisuplatsi ning otsime koostöös ettevõtjate ja riigiga võimalusi saarele vähemalt ühe tehiskattega uisuplatsi rajamiseks.

Korrastame ja arendame avalikke supluskohti kõikides Hiiumaa piirkondades. Laiendame talisupluse harrastamise võimalusi.

Korrastame ja arendame avalikke supluskohti kõikides Hiiumaa piirkondades. Laiendame talisupluse harrastamise võimalusi.

Anname uue kultuurikeskuse rajamisega Kärdla kultuurielule uue hingamise. Usume

Anname uue kultuurikeskuse rajamisega Kärdla kultuurielule uue hingamise. Usume, et kultuur vajab õitsemiseks kodu, kuid Kärdla praegune kultuurikeskus on inspiratsiooniks vajaliku sära kaotanud.

Loome programmi omakultuuri algatuste toetamiseks kõikjal üle Hiiumaa

Loome programmi omakultuuri algatuste toetamiseks kõikjal üle Hiiumaa, sest oleme oma pärimuse üle uhked ja väärtustame selle edasikandumist.

Seisame selle eest

Seisame selle eest, et hea hariduse saamine oleks võimalik ka Hiiumaalt lahkumata. Töötame koostöös riigi ja ettevõtjatega selle nimel, et Suuremõisa ametikool tagaks vähemalt ühel erialal Eesti parima hariduse.

Toetame noortevahetuse programmi

Toetame noortevahetuse programmi, mille raames saab minna vahetusõpilaseks mõnda vällisriiki või olla ise võõrustaja teisest riigist pärit noorele. Oleme seisukohal, et hea haridus tähendab mh ka avarat silmaringi.

Paneme õla alla Hiiumaa noorte suvise töölaagri korraldamisele

Paneme õla alla Hiiumaa noorte suvise töölaagri korraldamisele, et kujundada tööharjumust ja pakkuda võimalust taskuraha teenimiseks.

Seame eesmärgiks parima võimaliku hariduse andmise järeltulevatele põlvedele. Teeme koostööd Hiiumaa ametikooli ja Hiiumaa gümnaasiumiga ning toetame kutse- ja gümnaasiumihariduse lõimimist läbi ühiste õppekavade loomise. Pooldame õpilaste valikuvabaduse suurendamist kutsehariduses.

Seame eesmärgiks parima võimaliku hariduse andmise järeltulevatele põlvedele. Teeme koostööd Hiiumaa ametikooli ja Hiiumaa gümnaasiumiga ning toetame kutse- ja gümnaasiumihariduse lõimimist läbi ühiste õppekavade loomise. Pooldame õpilaste valikuvabaduse suurendamist kutsehariduses.

Asutame Ungern-Sternbergi stipendiumiprogrammi

Asutame Ungern-Sternbergi stipendiumiprogrammi, et toetada noorte loovust, edasiõppimist ning et vältida haridustee poolelijäämist majanduslikel põhjustel. Loome andmebaasi inimestest, kellega teha koostööd noorte silmaringi laiendamiseks ja inspireerimiseks.

Toetame uute tulevikku vaatavate õppekavade avamist Hiiumaa ametikoolis

Toetame uute tulevikku vaatavate õppekavade avamist Hiiumaa ametikoolis, mis aitab laiendada erialade valikut, hoida kohalikke õpilasi saarel, tutvustada Hiiumaad väljapoole ning meelitada uusi inimesi Hiiumaale õppima ja elama.

Teeme koostööd Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga

Teeme koostööd Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga, et mittestatsionaarse õppe kaudu aidata kaasa poolelijäänud haridustee jätkamisele töö kõrvalt. Nii soosime elukestvat õpet, haridustee jätkamist, hariduse järjepidevust ja õppimist toetavate tingimuste loomist.

Seisame e-õppe võimaluste avardamise eest elukestvas õppes

Seisame e-õppe võimaluste avardamise eest elukestvas õppes, et parandada täiend- ja ümberõppe võimalusi.

Leiame koostöös Hiiumaa gümnaasiumiga lahenduse ruumipuudusele

Leiame koostöös Hiiumaa gümnaasiumiga lahenduse ruumipuudusele, mis piirab õpilastele parima võimaliku hariduse andmist.

Soosime koostööd Hiiumaa koolide vahel: toetame koolidevahelisi projekte ja loome ühtse hariduse infosüsteemi.

Soosime koostööd Hiiumaa koolide vahel: toetame koolidevahelisi projekte ja loome ühtse hariduse infosüsteemi.

Paneme õla alla uute huvikoolide loomisele

Paneme õla alla uute huvikoolide loomisele, et avardada huvitegevuse võimalusi Hiiumaal. See aitab laiendada ka Hiiumaa gümnaasiumi valikkursuste valikut ning muuta õppekava veelgi paindlikumaks ja õpilasesõbralikumaks.

Panustame huvihariduse kättesaadavusse

Panustame huvihariduse kättesaadavusse, toetades laste ja noorte osalemist spordi- ja huvialaringides, olenemata sellest, kas neid pakuvad valla enda asutused või mitte.

Toetame alternatiivseid hariduse andmise viise ja võimalusi (nt koduõpe

Toetame alternatiivseid hariduse andmise viise ja võimalusi (nt koduõpe, erakoolid ja -lasteaiad, Hiiumaa vabakool).

Viime erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumise ühe juhtimise alla

Viime erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumise ühe juhtimise alla, et tagada nende ühtlaselt kõrge kvaliteet ja kättesaadavus kogu saarel.

Kohandame koduhooldusteenuse vastavaks iga eaka ja erivajadusega inimese individuaalsetele vajadustele

Kohandame koduhooldusteenuse vastavaks iga eaka ja erivajadusega inimese individuaalsetele vajadustele, et nad saaksid võimalikult head just neile sobivat teenust. Toetame omastehooldajate koolitusi ja muid vajalikke tegevusi.

Viime ellu Pargi 3 sotsiaalkeskuse ehituse teise etapi

Viime ellu Pargi 3 sotsiaalkeskuse ehituse teise etapi, millega valmivad ruumid kauaoodatud hooldekodule ning pansionaadi- ja päevahoiouteenuse pakkumiseks eakatele. Rajame nõudlikumate teenuste pakkumiseks Tohvri hooldekodu juurdeehitise, et pakkuda kõikidele klientidele turvalist ning arengut soodustavat elu- ja rehabilitatsioonikeskkonda.

Toetame aktiivselt tegutsevaid päevakeskuseid ning tagame pansionaadi- ja päevahoiuteenuse kättesaadavuse igas osavallas. Usume

Toetame aktiivselt tegutsevaid päevakeskuseid ning tagame pansionaadi- ja päevahoiuteenuse kättesaadavuse igas osavallas. Usume, et päevakeskused täidavad olulist rolli eakatele ja erivajadustega inimestele tegevusvõimaluste pakkumisel.

Parandame jätkuvalt koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja erinevate riigiasutustega

Parandame jätkuvalt koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja erinevate riigiasutustega, et tagada kvaliteetse eri-, üldarsti- ning sünnitusabi kättesaadavus Hiiumaal.

Tugevdame koostööd tervishoiu ja sotsiaalhoolekande vahel

Tugevdame koostööd tervishoiu ja sotsiaalhoolekande vahel, et tagada inimeste sujuv liikumine ühelt teenuselt teisele.

Toetame esmatasandi tervisekeskuste rajamist ning edasist arendamist ja tööshoidmist

Toetame esmatasandi tervisekeskuste rajamist ning edasist arendamist ja tööshoidmist, sest usume, et perearstisüsteem peab olema kõikidele kaasaegsetes ruumides kättesaadav.

Juhime valda professionaalselt

Juhime valda professionaalselt, avatult, ausalt ja südamega. Teeme seda väärtuspõhiselt, arvestades kõikide piirkondade huvide ja vajadustega. Paneme osavallakogud tegutsema kogukonnakogu põhimõttel, et ka väiksemate piirkondade elanike hääl oleks oma kodupaiga arengutes kaasarääkimisel selgelt kuulda.

Viime Hiiumaa valla haldusjuhtimise üle valdkonnapõhisele mudelile

Viime Hiiumaa valla haldusjuhtimise üle valdkonnapõhisele mudelile, et igas valdkonnas teenindaksid kodanikke professionaalsed ja kiired kvalifitseeritud spetsialistid.

Lähtume põhimõttest

Lähtume põhimõttest, et omavalitsus ei tohi inimestest kaugeneda, mille vältimiseks tagame kodanike parima teenindamise igas valla piirkonnas.

Näeme ette, et Hiiumaa osavallad on hästi toimivad piirkondlikud teenuskeskused

Näeme ette, et Hiiumaa osavallad on hästi toimivad piirkondlikud teenuskeskused, kust inimesed saavad kiirelt esmase lahenduse oma probleemidele.

Loome igasse osavalda haldusjuhi ametikoha

Loome igasse osavalda haldusjuhi ametikoha, kelle vastutada on piirkonna avaliku ruumi heakord ja vallale kuuluva kinnisvara tõhus haldamine.

Viime lõpule Hiiumaa valla üldplaneeringu koostamise

Viime lõpule Hiiumaa valla üldplaneeringu koostamise, arvestades sealjuures kohalike kogukondade seisukohtadega. Toetame üldplaneeringuga Hiiumaa kui unikaalse ja loodussõbraliku elukeskkonnaga valla arengut. Lähtume nii ehituses kui maa- ja metsamajanduses ning tootmise planeerimisel energia- ja kliimakava põhimõtetest.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram