Teema

Reformierakonna programm KOV valimistel 2021 (Tartu linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 36

Lubatud

36

Arstiabi kättesaadavus

Teeme jätkuvalt koostööd Tartu ülikooli kliinikumi ning teiste tervishoiuasutustega, et tagada tartlastele kiire ja kvaliteetne arstiabi. Suurendame perearstikeskustes töötavate hoolduskoordinaatorite arvu, et inimesed saaksid vajaliku toe meditsiinisüsteemi ja sotsiaalsüsteemi koostöös.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sotsiaalhoolekanne

Soovime, et tartlased saaksid elada võimalikult pikalt ja tervelt omas kodus. Töötame koos keskvalitsuse ja erasektoriga, et lahendada pikaajalise hoolduse (hooldekodud, koduhooldus) väljakutsed. Loome juurde hooldekodukohti, suurendame koduhoolduse mahtu ning kvaliteeti. Otsime uusi viise, kuidas inimesed saaksid vajaliku abi kohta infot võimalikult kiirelt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Easõbralik linn

Arendame linna easõbralikuna, võttes fookusesse enam kui 60-aastaste inimeste vajadused. Teeme tihedat koostööd puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega – loome puuetega inimeste jaoks vajalike teemade aruteluks püsiva koostöökogu. Toetame jätkuvalt Tartu Eakate Nõukoja, Tartu Puuetega Inimeste Koja, Kodukotuse ja teiste eakate elukvaliteedi tõstmisega tegelevate organisatsioonide tegevust. Laiendame eakate kukkumisennetusprogramme ning korraldame erinevaid [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaimne tervis

Teeme üldrahvalikku teavitustööd vaimse tervise kohta. Töötame välja erinevad meetmed, et toetada lapsi, üksikuid eakaid ning inimesi vaimselt keerulistel töökohtadel. Suurendame haridus- ja sotsiaaltöötajate võimalusi saada tuge, luues neile mentorlus- ja nõustamisfondi. Pakume rohkematele peredele võimalust osaleda vanemlusprogrammides ning perenõustamises. Tegeleme kõiki osapooli hõlmava ennetustöö ja kriisilahendustega vägivallaolukordade (sealhulgas perevägivalla) [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugev spordielu

Teeme koostööd erasektoriga uute sportimisvõimaluste (jäähall, Annelinna ujula, vehklemishall, golf jne) rajamisel. Toetame suurte treeninglaagrite toimumist Tartus. Arendame edasi välispordivõimalusi, täiustame välijõusaale, ehitame sisehalli rulatajatele ja trikiratturitele. Toome linnaruumi rohkem avalikke joogipunkte. Loome Tähtvere puhkeparki Baltikumi mitmekesiseima välispordikeskuse. Taliujujad saavad paremad olmetingimused. Suurendame linna esindusmeeskondade toetust. Toetame koos alaliitudega erinevate [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vilgas kultuurelu

Tartu on Euroopa kultuuripealinn aastal 2024. Võtame sellest maksimumi – Tartust saab ajaloo kõige nähtavam ning põnevama programmiga kultuuripealinn. Kultuuripealinna aastaks renoveerime Tartu linnamuuseumi ja rajame uue püsiekspositsiooni. Arendame terviklikult välja Tähtvere kultuuri- ja puhkepargi, sh ajakohastame lauluväljaku. Toetame kodumaiste ning rahvusvaheliste suurte spordi- ja kultuurisündmuste (nt Rally Estonia, Coldplay [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Põnev huviharidus

Algatame 65+ tartlastele huvitegevuse toetuse. Viime kultuuriseltside tegevuse endisesse ERM-i (raudteelaste klubi) hoonesse avaramale pinnale. Näeme huviharidust haridussüsteemi täisväärtusliku osana. Laiendame üldhariduse rikastamiseks pakutavaid huvihariduse aktiivõppe programme ja projekte. Kaasame huvikoole partnerina ka kultuuri- ja noortesündmuste planeerimisse ja korraldamisse. Loome fondi huvikoolidele oma ruumide kohandamiseks erivajadustega osalejate tarbeks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoitud koolipere

Tagame kõikides Tartu koolides ja lasteaedades vajalikud tugispetsialistid ning koordineerime asutustevahelist koostööd, et kõik lapsed oleksid veelgi paremini hoitud, nende vajadused varakult märgatud. Pöörame kõrgendatud tähelepanu laste vaimsele tervisele, nt toetades „Kiusamisvaba Kooli” programmi laienemist. Toetame andekaid lapsi täiendavate koolitusprogrammidega. Pakume Tartu koolides võimalikult kvaliteetset, mahedat ja eestimaist toitu. Toetame [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaluserohkem koolid

Jätkame koolihoonete täielikku renoveerimist ning kujundame koolihoovid mitmekülgselt liikumisrõõmu pakkuvateks aladeks. Koolidest saavad kogukonnakeskused, kus ka pärast tunde leiavad tegevust nii lapsed kui ka nende vanemad. Toetame kõikide Tartu koolide tegutsemist Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtete järgi. Toetame rahvusvahelise hariduse andmist ning ingliskeelsete tugiteenuste kättesaadavust rahvusvahelistele õpilastele. Jätkame koolide ja lasteaedade [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugev alusharidus

Jätkame lasteaiahoonete ning mänguväljakute renoveerimist. Toetame mitmekesise alushariduse kättesaadavust ning lapsevanemate valikuvabadust leida lasteaiakoht linna- või eralasteaedade ja hoidude hulgast. Toetame erasektorit uute lasteaedade rajamisel kiirelt arenevatesse piirkondadesse, näiteks Supilinna ja Kvissentali. Suurendame tugispetsialistide arvu lasteaedades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lemmikloomad

Tartlastega koos elab palju lemmikloomi, kelle heaolule tuleb tähelepanu pöörata. Arvestame peamiste jalutusteede kujundamisel koerte pissipostide ja kakakonteinerite paigaldamisega. Jätkame uute tarastatud jalutusväljakute rajamist (Veeriku, Ränilinn, Tammelinn). Ajakohastame loomade varjupaiga ruumid ja väliala.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sujuv ja ohutu liiklus

Jätkame transiitliikluse hajutamist linnaservadesse, ehitades välja põhjapoolse ümbersõidu koos Tiksoja sillaga. Leevendame Annelinna majade vahelist liikluskitsikust, rajades juurde valgustatud parkimiskohti. Jätkame tänavavalgustuse moderniseerimist, mh valgustame Märja-Haage kergliiklustee. Muudame raudteeületused turvalisemaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ligipääsev linn

Pöörame tähelepanu, et linn oleks sõbralik kõigi suhtes (sh erivajadusega inimesed, lastega pered). Avardame juurdepääsuvõimalusi sportimisele, kultuurile ja linnaruumile laiemalt. Lisame liikumisteedele rohkem pinke ja tualette, madaldame äärekive. Suurendame kirjeldustõlke ja viipekeele tuge linnaga seotud sündmustel. Uute hoonete puhul tagame, et kõikidel liiklejagruppidel oleks ühtviisi mugav ligipääs.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väiksem jalajälg

Toetame elurikkust suurendavaid algatusi. Seame uusarendustele tingimuse rajada ka kõrghaljastus. Toetame elamufondi energiatõhusamaks muutmist ja kaugküttevõimaluse laienemist. Sarnaselt kesklinnas renoveeritud hruštšovkadele toetame Annelinna paneelmajade ja nende lähiümbruse tänapäevastamist. Propageerime vesinik- ja elektriautode soetamist, lubades neile tasuta parkimise. Seisame vesinikutankla ja enamate laadimispunktide rajamise eest. Laiendame sadeveetorustiku piirkonda, et muutuva kliimaga [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avatud jõeäär

Lähtume põhimõttest, et jõekaldad peavad saama linna piires läbitavaks. Loome loodusraja, mis kulgeb suunal kesklinn-Vorbuse-Maramaa-kesklinn. Ülejõe ja Tähtvere ühendamiseks ehitame jalakäijatele Marja silla. Turuhoone ja Karlova sadama lõigul arendame välja jõepromenaadi, mille äärde tekib ka uusi võimalusi paadiga randumiseks. Ajakohastame ujumiskohad ja rajame esimese murukattega roheranna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ratastel Tartu

Rattaringluse edulugu annab innustust jätkata jalgsi ja rattal liikumise arendamist. Ohutuks liiklemiseks plaanime linnaosasid ühendavate kergliikluse otseteede rajamist ja kogujateede prioriteetset renoveerimist nii, et ratastel sõidukid oleksid jalakäijast eraldatud. Toome juurde rendirattaid ja -punkte, laiendame teeninduspiirkonda ka linnast välja. Rajame suured katustega rattaparklad kesklinna ja koolide juurde ning toetame nende [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avatud linnaplaneerimine

Arendame välja kliendihaldussüsteemi, et koostöö ettevõtete ja linnavalitsuse vahel oleks järjepidevam ning kontaktisikud kergelt leitavad. Teeme planeerimise ja ehitusega seotud toimingud e-teenuseks, et info liiguks paberivabalt, kiiremini ja samaaegselt kõigi osapoolte vahel. Avame rohkem avaandmeid, et võimaldada ettevõtetel uute teenuste arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Noored ettevõtluses

Maailma kitsaskohti lahendavad julged noored on väärtus, mis vajab toetamist ja tunnustamist. Töötame välja noorte ettevõtlikkuse arengukava ja viime ettevõtlusõppe kõikidesse Tartu koolidesse. Näeme vajadust noortele suunatud arengufondi ja tugisüsteemi järele, mis aitaks äriideedel areneda (nt õpilasfirmades).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ettevõtjaid

Toetame iduettevõtluse kogukonda ühistegevustes ja rahvusvahelise ärifestivali sTARTUp Day korraldamist. Aitame turunduskampaaniate kaudu kaasa sise- ja välisturistide Tartusse jõudmisele ja siin ööbimisele. Lööme kaasa uue suurehaardelise tarkvaraarendajate kon

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Head ühendused

Tartusse peab olema mugav tulla ning siit peab olema ka võimalik kiirelt ära käia. Peame piirkonna arengu seisukohast ülioluliseks toimivate maantee-, lennu- ja rongiühenduste olemasolu. Aitame kaasa, e

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöö ja sünergia

Tahame, et Tartu oleks tootearenduseks parim asukoht, tänu millele jõuaksid kõige moodsamad tehnilised lahendused Tartu argipäeva esimesena: isejuhtivad sõidukid, nutikad liikluskorraldusvahendid, pakirobotid jne. Turundame regiooni ühiselt koos Lõuna-Eesti omavalitsuste ja ettevõtetega. Samuti seisame ettevõtetega ühiselt energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tasuvad töökohad

Osaleme aktiivselt uue rohetehnoloogiate ärikiirendi käivitamisel ja jätkame teiste innovaatiliste valdkondade (teadusest ärisse, kosmosetehnoloogia, biotehnoloogia, arvutimängutööstus jms) ärikiirendite ja -inkubaatorite toetamist. Jätkame tootmis- ja teenindussektori ettevõtete toetamist digilahenduste juurutamisel ning lisaks hoiame linna investeeringute kõrget taset, mis edendab seeläbi kohalikku ettevõtlust. Toetame tööstusparkide ja nende taristu arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aeg-ajalt vajavad paraku kõik arstiabi

Aeg-ajalt vajavad paraku kõik arstiabi, mistõttu tuleb hoolt kanda, et arstiabiteenused oleksid mugavalt ja ühtviisi kõigile kättesaadavad. Seda nii uutes valminud ja valmivates moodsates tervisekeskustes kui ka Tartu ülikooli kliinikumis. Erilist tähelepanu pöörame inimeste vaimsele tervisele. Suurendame koostööd vaimse tervise ekspertidega, et hoitud oleksid nii lapsed, üksikud eakad kui ka [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Endale meelepärase võimaluse liigutamiseks peavad leidma igas vanuses ja erineva treenitusega inimesed, sest see hoiab tervena nii vaimu kui ka füüsise

Endale meelepärase võimaluse liigutamiseks peavad leidma igas vanuses ja erineva treenitusega inimesed, sest see hoiab tervena nii vaimu kui ka füüsise. Järgnevatel aastatel kujundame Tähtvere puhkepargist Baltikumi mitmekesiseima välitreeningala koos laste mänguväljakuga ning rajame linnaosadesse treenimiseks uued lahendused: mägironimisseinad, minirambid, asteklaverid, golfirajad jms. Võtame prioriteediks, et ka erivajadustega inimeste liikumisvõimalused [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Argipäeva stressi ja närvilisust aitab maandada autovabalt liiklemine, olgu selleks kõndimine või mõnel ratastega liikuril kulgemine

Argipäeva stressi ja närvilisust aitab maandada autovabalt liiklemine, olgu selleks kõndimine või mõnel ratastega liikuril kulgemine. Kondiaurul liikumise plahvatuslik areng kinnitab astutud sammude õigsust, kuid ilmnevad ka kitsaskohad, millega kiirelt tegeleda. Senisest enam pöörame tähelepanu jalgratturite ja jalakäijate turvalisusele – seda aitavad saavutada erinevatele liiklejagruppidele selgelt eraldatud teeosad. Jätkame kõikide [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tahame, et Tartu oleks üks tõeliselt mõnus paik, kus õhk on puhas, müra vähe ja linnaruum sõbralik ning roheline

Tahame, et Tartu oleks üks tõeliselt mõnus paik, kus õhk on puhas, müra vähe ja linnaruum sõbralik ning roheline. Selleks pingutame, et meie linna majad muutuksid tänapäevasemaks – uued ventilatsiooni- ja küttesüsteemid, laialdasem päikeseenergia ja kaugkütte kasutamine mitte ainult selleks, et parandada õhukvaliteeti siseruumis, vaid ka väljas. Soovime, et oleksime [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tahame, et ka linna piirides püsiks kvaliteetsete elu- ja äripindade arendamine kiire tempoga kaasas

Olgugi, et Suur-Tartu on juba praegu enam kui 100 000 elanikku, tahame, et ka linna piirides püsiks kvaliteetsete elu- ja äripindade arendamine kiire tempoga kaasas. Selleks võtame kasutusse uusi elamumaid, näiteks Ränilinna, Jaamamõisa ning Kvissentali piirkonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ettevõtlus vajab kiireid transpordiühendusi

Töötame neljarealise maantee, kiire rongi- ja lennuühenduse nimel, mis aitaks targal tööjõul aina rohkem tee siia leida. Toetame edaspidigi teadus- ja tehnoloogiaparke, inkubaatoreid, et Tartu oleks labor, kus sünnivad ideed ja nende pinnalt uued ettevõtted.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu oma paljude ülikoolide ja kutsehariduskeskusega on tõeline hariduse Meka, kus omandada tasemel ettevalmistus soovitud erialal

Linna juhtimisel tuleb teha nende kõigiga tihedat koostööd, et ligi meelitada veel enam õppureid ja teadusetegijaid ka väljastpoolt Eestit. On tähtis, et üheskoos paneksime linnaruumigi kõnelema vaimsuse ja nooruse keeles – jätkame head koostööd, mis on toonud kesklinna näiteks AHHAA keskuse ja Delta õppehoone. See on see, mis kutsub siia [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu põhikoolid ja gümnaasiumid on õpitulemustelt tipptasemel

Soovime, et koolipäev oleks rõõmus sündmus iga päev. Selleks läheme edasi koolihoonete täieliku renoveerimise kavaga ning ühtlasi kujundame koolihoovid kogukonnaaladeks, mis võimaldavad liikumisest täit rõõmu tunda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maailmatasemel haridus loob eeldused kõrgema sissetuleku teenimiseks eneseteostust pakkuvas valdkonnas

Maailmatasemel haridus loob eeldused kõrgema sissetuleku teenimiseks eneseteostust pakkuvas valdkonnas. Me töötame selle nimel, et juba meie lasteaedades ja -hoidudes oleksid parimad õpetajad ja tagatud vajalikud tugiteenused, et toetada iga lapse arengut. Tahame, et sobivat lasteaeda valides oleksid lapsevanemad jätkuvalt vabad, sest munitsipaal- ja eralasteaed ei erine pere kuludes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tartu kasvab, kui igal inimesel on siin võimalik omandada sobiv haridus, leida hästi tasustatud töö ning soovitud eluase

Tartu kasvab, kui igal inimesel on siin võimalik omandada sobiv haridus, leida hästi tasustatud töö ning soovitud eluase. Selle eesmärgi nimel jätkame juba seatud plaanide elluviimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühendame kaldad

Jõgi on rikkus, mille kaldad peavad olema avatud matkamiseks või promeneerimiseks terves ulatuses. Matkajate kasutusse jääv Vorbuse endine raudteesild lubab välja ehitada kahel kaldal katkematu kesklinn-Vorbuse-Maramaa-kesklinn 14 km pikkuse loodusraja. Jalakäijatele mõeldes ehitame jõe ületamiseks ka Marja silla Tähtvere linnaosas. Elavnenud jõeliikluse teenindamiseks saab rajatud mitu uut randumiskohta kesklinna piirkonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uuendame avaturu

Jõepromenaadi lõigule jääb ka aiasaadusi pakkuv avaturg, mis jõeäärse melu osana tänapäevastatakse. Oleme erasektorile partneriks, et jõeäär areneks nii avaturu ümbruses kui ka Turu tänava vana katlamaja aladel modernseks linnaruumiks, kuhu saabuda kas või veesõidukiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame jõepromenaadi

Näeme turupoolsel kaldal ette turuhoonest Karlova sadamani moodsa jõepromenaadi rajamise, kus jalgsi või rattaga liigelda, vaimu puhata või lihtsalt jalgu vees kõlgutada. 1.5 km pikkusel lõigul hakkavad olema jooksurajad, trepistikud, vaateplatvormid ja kõik, mis värskes õhus vaba aja mõnusaks veetmiseks vajalik.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja linnasüdame

Poe tänava pargi, Südalinna kultuurikeskuse ja Vabaduse puiestee Emajõega harmooniliseks sidumiseks otsime rahvusvahelise võistlusega parima lahenduse, mis rikastaks linnaruumi nii uute tegevuste kui ka esteetilise väljanägemisega. Atlantise-poolsel kaldal vabastame jõesängi betoonpaneelidest ja toome jõkke ulatuva astmestikuga suvise õhtupäikese tartlastele lähemale. Kogu kesklinn saab kultuuripealinna aastaks uue hingamise: korrastame südalinna pargid, [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram