Teema

Roheliste tervishoiu programm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 42
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

42

Kõigile suurema vähiriskiga inimestele võimaldame teha 50 erineva vähi väga varajase avastamise veretesti riigi raha eest

Paneme vähi taanduma! Kõigile suurema vähiriskiga inimestele võimaldame teha 50 erineva vähi väga varajase avastamise veretesti riigi raha eest. Varajane avastamine ja kiire ravi alustamine aitab vähki võita.

Seame eesmärgiks, et aastaks 2025 on kõigil kodanikel võimalus olla ravikindlustatud sõltumata nende tööhõivest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast

Seame eesmärgiks, et aastaks 2025 on kõigil kodanikel võimalus olla ravikindlustatud sõltumata nende tööhõivest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast

Paneme liigse kehakaalu taanduma

Paneme liigse kehakaalu taanduma! Aitame kõigil, kes on võtnud nõuks oma diabeedi ja südamehaiguste, vähi ning teiste haiguste ning raskete terviseseisundite ohtu vähendada, kasutada vajadusel ja lisaks teistele võimalustele ka kaasaegseid tõhusaid kaalu alandavaid ravimeid

Tõstame tervishoiu eelarve arenenud riikidele omase 9%ni SKPst

Tõstame tervishoiu eelarve arenenud riikidele omase 9%ni SKPst. Toetame ressursitasude, riiklikke sihtotstarbeliste investeeringute (nn karbi- ehk betooniraha) ja kodanikupalga osa suunamist tervishoidu. Lisaraha peaks eelkõige minema ennetusse, et lisada tervelt elatud aastaid, esmatasandile ehk perearstidele, teadustulemuste kiiremasse rakendamisse ja taastus- ning järelravisse, et arstide heast tööst võimalikult palju kasu oleks. Teeme tervishoiutaristule sihtotstarbelise taastuvenergia tootmise ja salvestuslahenduste programmi energiajulgeoleku suurendamiseks.

Toetame ressursitasude, riiklikke sihtotstarbeliste investeeringute (nn karbi- ehk betooniraha) ja kodanikupalga osa suunamist tervishoidu

Tõstame tervishoiu eelarve arenenud riikidele omase 9%ni SKPst. Toetame ressursitasude, riiklikke sihtotstarbeliste investeeringute (nn karbi- ehk betooniraha) ja kodanikupalga osa suunamist tervishoidu. Lisaraha peaks eelkõige minema ennetusse, et lisada tervelt elatud aastaid, esmatasandile ehk perearstidele, teadustulemuste kiiremasse rakendamisse ja taastus- ning järelravisse, et arstide heast tööst võimalikult palju kasu oleks. Teeme tervishoiutaristule sihtotstarbelise taastuvenergia tootmise ja salvestuslahenduste programmi energiajulgeoleku suurendamiseks.

Teeme tervishoiutaristule sihtotstarbelise taastuvenergia tootmise ja salvestuslahenduste programmi energiajulgeoleku suurendamiseks

Tõstame tervishoiu eelarve arenenud riikidele omase 9%ni SKPst. Toetame ressursitasude, riiklikke sihtotstarbeliste investeeringute (nn karbi- ehk betooniraha) ja kodanikupalga osa suunamist tervishoidu. Lisaraha peaks eelkõige minema ennetusse, et lisada tervelt elatud aastaid, esmatasandile ehk perearstidele, teadustulemuste kiiremasse rakendamisse ja taastus- ning järelravisse, et arstide heast tööst võimalikult palju kasu oleks. Teeme tervishoiutaristule sihtotstarbelise taastuvenergia tootmise ja salvestuslahenduste programmi energiajulgeoleku suurendamiseks.

Vabastame ettevõtete kulutused haiguste ennetusele, tervishoiule, taastusravile, hambaravile ning hooldusravile nn erisoodustusmaksust

Vabastame ettevõtete kulutused haiguste ennetusele, tervishoiule (sh ravi ja ravimid), taastusravile, hambaravile ning hooldusravile nn erisoodustusmaksust, et ettevõtted saaksid hoolitseda oma töötajate ja nende lähedaste tervise eest parimal võimalikul moel. See toob tervishoidu lisaraha, vähendab haiguspäevi ja töötajate stressi ning vabastab ettevõtted ebaõiglasest ning mittevajalikust karistuslikust maksust.

Ettevõtete kulutused töötajate jalgrattakasutuse tõstmiseks – autokasutuse asemel – teeme samuti maksuvabaks

Ettevõtete kulutused töötajate jalgrattakasutuse tõstmiseks – autokasutuse asemel – teeme samuti maksuvabaks

Leiame lisarahastust väiksemate linnade meditsiiniteenuste püsimiseks ning uute ravivõimaluste pakkumiseks haiglates üle Eesti

Leiame lisarahastust väiksemate linnade hästi toimivate meditsiiniteenuste püsimiseks ning uute ravivõimaluste pakkumiseks (näiteks keemiaravi) haiglates üle Eesti, kui tehnoloogia seda võimaldab. Väljaspool Tallinna ja Tartut töötavatele perearstidele on vaja välja töötada tööd hõlbustavate, piiranguid ja arsti läbipõlemisohtu vähendavate ja nende patsientidele paremat ligipääsu võimaldavate meetmete pakett

Suurendame uuringufondi

Perearstil peab olema võimalus inimese tervist põhjalikult uurida ilma, et ta peaks muretsema liigsete kulutuste pärast – seetõttu tuleb uuringufondi suurendada. E-konsultatsiooni võimalused peavad laienema kõikidele erialadele ja kõigile Haigekassa lepingupartneritele, et lahendada võimalikult palju küsimusi esmatasandil.

Seome ennetuse, ravi, taastusravi ning hoolduse funktsioonid üheks tervikuks, et kalli ja hea ravitöö tulemus oleks parim

Seome ennetuse, ravi, taastusravi ning hoolduse funktsioonid üheks tervikuks, et kalli ja hea ravitöö tulemus oleks parim.

Meditsiini IT-lahendused on vaja kaasajastada ja teha need kõigile kasutajale mugavamaks

Meditsiini IT-lahendused on vaja kaasajastada ja teha need kõigile kasutajale mugavamaks – IT-lahendused peavad andma kiire ülevaate inimese EMO külastustest, ravimite väljaostmisest, kõikidest uuringutest, sõeluuringute võimalustest ja läbimisest nii inimesele endale kui teda ravivatele arstidele.

Õdede iseseisevat tööd tuleb soodustada kõikides meditsiinivaldkondades

Õdede iseseisevat tööd tuleb soodustada kõikides meditsiinivaldkondades. Tagatud peab olema õe pädevuse laienemine nii iseseisvate vastuvõttude kui ka retseptide, saatekirjade, tõendite ja töövõimetuslehtede väljastamisel.

Meil on plaanid ravijärjekordade lühendamiseks

Ravijärjekordade lühendamiseks tuleb lisaks üleriigilisele e-registratuurile tõsta tervishoiukulutuste osakaalu, tagada arstide-õdede järelkasv, parandada perearstide rahastust, laiendada e-konsultatsioonide võimalusi ja pikendada arstikeskuste vastuvõtuaegu, reguleerides õdede ja perearstide külastusaegade katvust. Lisaks peaks eriarsti juurde mitteilmumisel rakendama topeltvisiiditasusid, vältimaks olukordi, kus spetsialistide aega ei kasutata otstarbekohaselt

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond peavad olema lõimitud juba enne probleemide teket

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond peavad olema lõimitud juba enne probleemide teket – Eesti peab jätkama Maailmapanga poolt alustatud mitme kroonilise haigusega inimeste personaalse jälgimise programmi ja tegelema tervisemurede lahendamisega enne tüsistuste väljakujunemist

Pakume õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja treeneritele vaimse tervise esmaabi koolitusi

Jälgime, et riiklik vaimse tervise poliitika saaks selged kaasaegsed tegevuskavad ja finantseerimise ning riik võimaldaks arstidel kasutada kõige kaasaegsemaid ravivõimalusi. Pakume õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja treeneritele vaimse tervise esmaabi koolitusi. Lasteaedade ja koolide jaoks töötame välja sotsiaalsete-emotionaalsete oskuste treeningumetoodikad.

Lasteaedade ja koolide jaoks töötame välja sotsiaalsete-emotionaalsete oskuste treeningumetoodikad

Jälgime, et riiklik vaimse tervise poliitika saaks selged kaasaegsed tegevuskavad ja finantseerimise ning riik võimaldaks arstidel kasutada kõige kaasaegsemaid ravivõimalusi. Pakume õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja treeneritele vaimse tervise esmaabi koolitusi. Lasteaedade ja koolide jaoks töötame välja sotsiaalsete-emotionaalsete oskuste treeningumetoodikad.

Suurendame vaimse tervise abi esmatasandi kättesaadavust koolides

Suurendame vaimse tervise abi esmatasandi kättesaadavust koolides koolipsühholoogide ja teiste tugispetsialistide arvu suurendamise läbi. Kõigile lastele peaks olema tagatud tasuta psühholoogi ning psühhiaatri abi. Toetame vaimsele tervisele keskenduvate teemade osakaalu suurendamist õppeprogrammides. Tagame värsketele psühholoogia eriala lõpetajatele õpingutejärgne rahastatud kutseaasta, toetamaks sisenemist tööturule

Vähendame patsiendi omaosalustasu ravimite eest

Uued ja tõhusad ravimid peavad kiiremini jõudma soodusravimite nimekirja ja kasutusse – vähendame patsiendi omaosalustasu ravimite eest

Käivitame suutervise programmi

Käivitame suutervise programmi, mille rahastus on piisav, et oleks tagatud tõhus ennetus, igeme- ja hambapõletike jm ohtlike hambahaiguste ravi. Väljaravimata kroonilised põletikud suus ja kurgus on immuunsüsteemi koormavad ning neist saavad alguse muud põletikud ja autoimmuuntõved, mille ravi on väga kallis

Vähendame arstide-õdede soovi Eestist lahkuda tervishoiuteenuste ekspordi abil

Vähendame arstide-õdede soovi Eestist lahkuda tervishoiuteenuste ekspordi abil – teiste riikide patsiendid saavad Eestis ravi ja hooldust ning nende makstud raviraha jääb Eestisse

Anname inimestele võimaluse koguda raviraha isiklikku maksuvabasse fondi

Anname inimestele võimaluse koguda raviraha isiklikku maksuvabasse fondi

Loome perearstidele ja patsientidele eksperimentaalse vabatahtliku terviselepingute süsteemi

Loome perearstidele ja patsientidele eksperimentaalse vabatahtliku terviselepingute süsteemi, millega patsient kohustub täitma kokkulepitud tervisekava ning saab kava täitmisel soodustusi isiklikuks terviseedenduseks. Selline süsteem annab lisamotivatsiooni, et seista hea oma tervise eest

Vaatame üle puuduliku töövõimereformi tervishoiu valdkonnas

Vaatame üle puuduliku töövõimereformi, kaasates erivajadustega inimesi ja erialaspetsialiste – arste, sotsiaaltöötajaid ja psühholooge

Vähendame tervisliku mahetoidu käibemaksu ja sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete sotsiaalmaksukoormust

Vähendame tervisliku mahetoidu käibemaksu ja sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete sotsiaalmaksukoormust.

Toetame täisväärtusliku taimetoidu kättesaadavamaks tegemist ja seisame Eesti riiklike toitumissoovituste kaasajastamise

Toetame täisväärtusliku taimetoidu kättesaadavamaks tegemist ja seisame Eesti riiklike toitumissoovituste kaasajastamise eest nii, et need käsitleksid ka täisväärtuslikku taimset toitumist. Teeme riigiasutustes ja avalikku sektorit teenindavate toitlustusasutuste menüüdes täisväärtusliku taimse toidu pakkumise ühe alternatiivina kohustuslikuks.

Pakume avalikest vahenditest toetatud üritustel tervislikku ja kvaliteetset taimetoitu, eelistades kohalikku ja kõrvale pakkudes võimalusel alati ka kraanivett

Pakume avalikest vahenditest toetatud üritustel tervislikku ja kvaliteetset taimetoitu, eelistades kohalikku ja kõrvale pakkudes võimalusel alati ka kraanivett.

Viime tervisliku ja kodumaise mahetoidu nii lasteaedade kui ka koolide menüüdesse

Viime tervisliku ja kodumaise mahetoidu nii lasteaedade kui ka koolide menüüdesse. Tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste, tööharjumuste ning koostöövaimu kujundamine peab algama juba lasteaias. Kogukonnaaedade rajamine, õues ja looduses liikumise harjumuse kujundamine annab tervislike harjumuste kujunemisele hea aluse.

Toit, mida hoolekandeasutustes serveeritakse, peab olema toitev, jätkusuutlikult toodetud ning kohalikel toorainetel põhinev

Toit, mida hoolekandeasutustes serveeritakse, peab olema toitev, jätkusuutlikult toodetud ning kohalikel toorainetel põhinev.

Reguleerime e-sigarettide, suitsuvaba kuumutatavat tubakat ja nikotiini sisaldavate vedelike kaubanduse ja aktsiisiga maksustamise

Reguleerime e-sigarettide, suitsuvaba kuumutatavat tubakat ja nikotiini sisaldavate vedelike kaubanduse ja aktsiisiga maksustamise, arvestades rahvatervise parandamise ja kahjude vähendamise eesmärke ning liikudes tubakavaba Eesti suunas.

Keskendume narkopoliitikas kahjude vähendamise pragmaatilisele ja teaduspõhisele poliitikale ning sõltuvuse ennetusele ja ravile

Keskendume narkopoliitikas kahjude vähendamise pragmaatilisele ja teaduspõhisele poliitikale ning sõltuvuse ennetusele ja ravile. Narkokuritegevuse vähendamiseks ja sõltlaste kui haigetega tegelemiseks kasutame Šveitsi vastavate kliinikute ja teisi kahjude vähendamise kogemusi üle maailma.

Töötame välja kaasaegsed kanepi kasvatamist, eksporti, töötlemist, müüki ja maksustamist puudutavad riigi regulatsioonid

Töötame välja kaasaegsed kanepi kasvatamist, eksporti, töötlemist, müüki ja maksustamist puudutavad riigi regulatsioonid sarnaselt tubaka, alkoholi ja ravimituru regulatsioonidele. Meditsiiniline kanep ja neist tehtud ravimid peaksid olema retsepti alusel arstidele ja patsientidele kättesaadavad nagu tavalised retseptiravimidki.

Kanada eeskujul kanepi riiklik regulatsioon

Oleme mittemeditsiinilise kanepi riikliku reguleerimise ning alkoholile ja tubakale sarnase maksustamise poolt, mis ühe olulise aspektina vähendab alaealiste, kui suurima riskirühma, kanepitarvitamisega seotud riske. Võtame eeskuju Kanadast

Tööaja normi alandamine 32 tunnile nädalas

Peame oluliseks töökoormuse ja tööstressi ning sellest lähtuvate vaimse tervise probleemide vähendamist ning ennetamist. Alandame sammhaaval tööajanormi 40 tunnilt 32 tunnile nädalas, luues nii eeldusi efektiivsemaks tööajakasutuseks, osaajaga töötamiseks ja töövõime tagamiseks pikemateks aastateks

Linnaplaneerimine ökosüsteemi põhimõtete järgi

Arvestame linnaplaneerimisel linna kui ökosüsteemi põhimõtetega. Kaasaegsetel teadmistel põhinev planeerimine (sh 15-minuti-linna-kontseptsioon) on võtmeküsimuseks tervist soosiva, esteetilise, liikumakutsuva, turvalise, ökonoomse, kliimamuutuste suhtes kindlama ja mugava linnakeskkonna kujundamisel

Turvalisuseauditi kohustus projektidele

Tõstame liikluse ohutust ja teeme kõigi projektide ja planeeringute puhul kohustuslikuks tervise- ja turvalisusauditi. Toetame turvaliste, katusega ja laadijatega rattaparklate ehitamist autode parkimiskohtade ehitamise asemel. Kergliiklusteede võrgustikku tuleb oluliselt suurendada ja teede kvaliteet viia kooskõlla Euroopas valitseva tasemega

Rattaregister ja -varaste jälitamise süsteem

Rattakasutuse lihtsustamiseks ja rattavarguste vähendamiseks loome riikliku vabatahtlikult ja lihtsalt toimiva rattaregistri. Koos IT- sektoriga töötame välja ka rataste märgistuse ja varastatud rataste jälitamise süsteemi

Investeeringud spordirajatistesse

Toetame liikumisaktiivsuse integreerimist igapäevaellu, et rahva tervis säiliks ja paraneks. Investeeringud spordirajatistesse peavad teenima võimalikult suure harrastajatehulga huve ning sporditaristu rajamise riikliku toetamise eeltingimuseks on kaasaegsed, energiaefektiivsed ning looduskeskkonda mitte reostavad projektid

Elulõpujuhiste seadustamine ja eutanaasia seadustamine

Seadustame elulõpujuhised, arendame leinatoetust ja alustame eutanaasia seadustamisega. Ajakirja The Lancet avaldatud nõuandeid järgides kutsume üles tasakaalustama suhtumist surma ja suremisse, eemale kitsast ja meditsiinilisest lähenemisest ning liikudes kaastundliku, suurema leinatoetusega kogukonnamudeli suunas, kus kogukonnad ja pered teevad surevate inimeste eest hoolitsemiseks koostööd tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega. Surma, suremise ja leinamise sotsiaalsete teguritega tuleb tegeleda, et võimaldada inimestel elada tervemat elu ja surra paremat surma

Tõhusad seadused perevägivalla vastu

Võtame vastu tõhusad seadused perevägivalla vastu. Kuriteo avalduse tagasivõtmine ohvri poolt ei tohi takistada kodus toime pandud kuritegude edasist uurimist

Alkoholi- ja uimastipoliitika reformimine

Reformime alkoholi- ja uimastipoliitika. Sõltuvuskäitumise vähendamise võti on isiksuse areng, ülemäärase stressi vältimine, vaba aja mõttekas ja arendav sisustamine ning ühiskondlik sidusus. Sõltlastele on vaja tugigruppe, mitte nulltolerantsipoliitikast johtuvat häbimärgistamist. Teeme jõupingutusi uimastitest, alkoholist, tubakatoodetest, hasartmängudest jms sõltuvusse sattunud inimeste toimetulekuvõime ja staatuse taastamiseks, et nad saaksid elada kogukonna täisväärtuslike liikmetena. Hooliv ühiskond ei kanna maha ühtki oma liiget

Lihtsustame teadvuse seisundit muutvate ainete, sh kanepisaaduste kasutamist teadusuuringutes ja ravis

Lihtsustame teadvuse seisundit muutvate ainete, sh kanepisaaduste kasutamist teadusuuringutes ja ravis

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram