Teema

Sotsiaaldemokraadide programm "Tark ja ettevõtlik rahvas" Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 53
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

53

Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast

Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast.

Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi

Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi.

Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele

Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele, toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga ning pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel.

Toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga

Toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga.

Pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel

Pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel.

Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega

Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust.

Varustame haridusasutused tugispetsialistidega

Varustame haridusasutused tugispetsialistidega, makstes tugispetsialistidele 150% ning erirühmade õpetajatele 130% õpetaja miinimumtöötasust.

Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist

Arendame välja õpetaja karjäärimudeli ja kujundame palgadünaamika õpetaja karjääri jooksul. Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist.

Toetame alustavat õpetajat ning pakume talle lisatuge

Toetame alustavat õpetajat ning pakume talle lisatuge, mentorlust ja õppematerjale ning lisaressurssi koolidele, et ta saaks töötada mõistliku koormusega.

Väärtustame klassijuhatajatööd

Väärtustatakse senisest enam klassijuhatajatööd. Õpetajatele on tagatud klassijuhataja töö eest vääriline töötasu.

Toetame õpetaja turvalisust koolis ja tema vaimset tervist

Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele.

Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil

Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil.

Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid

Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid.

Toetame kõrgharidusega spetsialistide karjääripööret pedagoogi kutse omandamiseks

Toetame kõrgharidusega spetsialistide karjääripööret pedagoogi kutse omandamiseks.

Asume süsteemselt koolitama tugiisikuid ja abiõpetajaid

Asume süsteemselt koolitama tugiisikuid ja abiõpetajaid, sealjuures tagame tugiisikutele abiõpetaja omadega sarnased sotsiaalsed garantiid.

Tagame kõikides koolides väikeklassid, kus erivajadustega lapsed saavad sobivat õpet

Tagame kõikides koolides väikeklassid, kus erivajadustega lapsed saavad sobivat õpet.

Toetame lasteaedades muusika- ja liikumisõpetajate ametikohtade olemasolu

Toetame lasteaedades muusika- ja liikumisõpetajate ametikohtade olemasolu.

Vaatame üle ja nüüdisajastame riikliku õppekava

Koostöös õpetajate esindusorganisatsioonide ja õpilasorganisatsioonidega vaatame üle ja nüüdisajastame riikliku õppekava. Laiendame õpilase võimalusi õppe isikupärastamiseks.

Toetame kvaliteetse gümnaasimihariduse kättesaadavust kõigis Eestimaa piirkondades

Toetame kvaliteetse gümnaasimihariduse kättesaadavust kõigis Eestimaa piirkondades.

Soodustame väikekoolide püsimist ja loomist paikades, kus kogukonnad seda vajavad

Soodustame väikekoolide püsimist ja loomist paikades, kus kogukonnad seda vajavad.

Aitame kutseõppeasutustel kujuneda piirkondlikeks arengumootoriteks

Aitame kutseõppeasutustel kujuneda piirkondlikeks arengumootoriteks.

Arendame digitaalset haridusplatvormi, et eestikeelset üldharidust saaks omandada üle maailma

Arendame digitaalset haridusplatvormi, et eestikeelset üldharidust saaks omandada üle maailma.

Soodustame üldhariduse ja kutseõppe lõimimist eelkutseõppe ja karjääriplaneerimise kaudu

Soodustame üldhariduse ja kutseõppe lõimimist eelkutseõppe ja karjääriplaneerimise kaudu.

Kaasame rohkem spetsialiste, et ennetada ja vähendada kiusamist lasteaedades ja koolides

Kaasame rohkem spetsialiste, et ennetada ja vähendada kiusamist lasteaedades ja koolides.

Valmistame kõik õpetajad, tugispetsialistid ja abiõpetajad õpetajakoolituse ja täiendusõppe kaudu ette õpetamiseks mitmekesises ja -keelses klassiruumis

Valmistame kõik õpetajad, tugispetsialistid ja abiõpetajad õpetajakoolituse ja täiendusõppe kaudu ette õpetamiseks mitmekesises ja -keelses klassiruumis.

Koostöös kohalike omavalitsustega teeme tasuta menstruatsioonitooted kättesaadavaks kõigis Eesti koolides

Koostöös kohalike omavalitsustega teeme tasuta menstruatsioonitooted kättesaadavaks kõigis Eesti koolides.

Soodustame formaal- ja mitteformaalõppe lõimimist

Soodustame formaal- ja mitteformaalõppe lõimimist.

Pikendame koolikohustust 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni

Pikendame koolikohustust 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni.

Toetame üleminekut eestikeelsele õppele arvestades seadusega võimaldatud erandeid

Toetame üleminekut eestikeelsele õppele arvestades seadusega võimaldatud erandeid.

Seame eesmärgiks koosõppiva kooli mudeli, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga lapsed õpivad koos

Seame eesmärgiks koosõppiva kooli mudeli, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga lapsed õpivad koos.

Valmistame kõrgkoolide keele- ja aineõpetajaid ette üleminekuks eestikeelsele õpetamisele seni vene või mitmekeelsetes koolides

Valmistame kõrgkoolides ette piisavalt keele- ja aineõpetajaid, kelle abil saab toimuda sujuv ja aineteadmiste tasemel kvaliteetne üleminek eestikeelsele õppele seni vene- või mitmekeelse õppega koolides.

Tagame täieliku koolihõive sõjapõgenike perede lastele

Tagame täieliku koolihõive sõjapõgenike perede lastele, seades nad varakult eestikeelsele õpperajale.

Toetame lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimist

Toetame seoses üleminekuga eestikeelsele õppele muu kodukeelega lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimist.

Tagame võimaluse kultuurilise erikallakuga koolidele praktiseerida mitmekeelset õpet, tagades hea eesti keele lõpetajatele

Tagame võimaluse kultuurilise erikallakuga koolidele praktiseerida mitmekeelset õpet, tagades hea eesti keele lõpetajatele.

Pakume koolidele ja õpetajatele piisavalt tuge õppe korraldamiseks mitmekeelses klassiruumis

Pakume koolidele ja õpetajatele piisavalt tuge õppe korraldamiseks mitmekeelses klassiruumis ja muu kodukeelega laste lõimimiseks.

Toetame rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide tegevust omakultuuri hoidmiseks

Toetame rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide tegevust omakultuuri hoidmiseks.

Toetame välismaalt Eestisse naasnud rahvuskaaslaste pereliikmete (taas)lõimumist eestikeelsesse haridussüsteemi

Toetame välismaalt Eestisse naasnud rahvuskaaslaste pereliikmete (taas)lõimumist eestikeelsesse haridussüsteemi.

Kujundame üle-eestilised õpetajavahetus- ja mentorlusmudelid kümblus- ning lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika

Kujundame üle-eestilised õpetajavahetus- ja mentorlusmudelid kümblus- ning lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika kasutamiseks erinevates mitmekeelsetes koolikeskkondades.

Suurendame teadus- ja arendustegevuse rahastust 5 aastaga 3%-ni SKP-st, millest riik panustab 1%

Suurendame teadus- ja arendustegevuse rahastust 5 aastaga 3%-ni SKP-st, millest riik panustab 1%.

Tagame tasuta kõrghariduse kättesaadavuse kõigil õppeastmetel

Tagame tasuta kõrghariduse kättesaadavuse kõigil õppeastmetel.

Doktorikraadiga õppejõu miinimumpalk peab olema vähemalt kaks keskmist Eesti palka

Doktorikraadiga õppejõu miinimumpalk peab olema vähemalt kaks keskmist Eesti palka.

Tõstame vajaduspõhise õppetoetuse 500 euroni ning nüüdisajastame õppelaenu tingimusi

Tõstame vajaduspõhise õppetoetuse 500 euroni ning nüüdisajastame õppelaenu tingimusi.

Tagame õppejõudude piisava palgaraha riigi tellitud õppekavadel õpetamiseks

Tagame õppejõudude piisava palgaraha riigi tellitud õppekavadel õpetamiseks, et ülikoolid ei peaks teadusrahastust kasutama õppetöö doteerimiseks.

Teeme kõrgkoolides tavapäraseks nüüdisaegsed tööõiguse põhimõtted

Teeme kõrgkoolides tavapäraseks nüüdisaegsed tööõiguse põhimõtted, sealjuures tagame mõistliku palgakindluse ja vähendame sõltuvust projektipõhisest rahastusest.

Tõstame riikliku doktoranditoetuse võrdseks Eesti keskmise palgaga

Tõstame riikliku doktoranditoetuse võrdseks Eesti keskmise palgaga.

Loome programmid väljaspool Eestit kõrghariduse ja teaduskraadi omandanud üliõpilaste naasmiseks Eesti teadusasutustesse ja tööturule

Loome koostöös ettevõtetega programmid väljaspool Eestit kõrghariduse ja teaduskraadi omandanud üliõpilaste naasmiseks Eesti teadusasutustesse ja tööturule.

Peame oluliseks baasteaduste piisavat rahastust ülikoolides

Peame oluliseks baasteaduste piisavat rahastust ülikoolides, et luua tugev teoreetiline alus rakendusteadustele ja valmistada ette head õpetajad Eesti koolidele.

Toetame Eesti teadlaste võimekust osaleda rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse programmides

Toetame Eesti teadlaste võimekust osaleda rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse programmides ning neid programme juhtida.

Loome eriprogramme Eesti kultuuri, ajaloo, ühiskonna, majanduse ja looduse uurimise rahastamiseks.

Loome eriprogramme Eesti kultuuri, ajaloo, ühiskonna, majanduse ja looduse uurimise rahastamiseks.

Suurendame nõudlust doktorikraadiga töötajate rakendamiseks avalikus sektoris

Suurendame nõudlust doktorikraadiga töötajate rakendamiseks avalikus sektoris.

Toetame eestikeelse teaduse ja teaduskeele arengut

Toetame eestikeelse teaduse ja teaduskeele arengut.

Suurendame rakendusuuringute ja arendusprojektide süsteemset rahastust

Suurendame rakendusuuringute ja arendusprojektide süsteemset rahastust, et teadustöö tulemused jõuaksid ettevõtlusesse ja poliitika kujundamine oleks teadmispõhine.

Toetame teadus- ja arendustegevuse kasvu ettevõtetes ja maksuerandid investeeringutele

Toetame teadus- ja arendustegevuse (TA) kasvu ettevõtetes, sealjuures kehtestame teadus- ja arendustegevuse maksuerandid ettevõtetes TA-investeeringutele.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram