Teema

Tulevikuerakonna üldprogramm KOV valimistel 2021

Ava täisvaades
Kokku lubadust 50

Lubatud

50

Peame tähtsaks koostööd globaalsete keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamise nimel

Peame tähtsaks aktiivset ja igakülgset rahvusvahelist koostööd riikide ja organisatsioonidega globaalsete keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamise nimel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame rahvaste enesemääramisõiguse teostamist rahumeelsel teel ja kultuurilist suveräänsust

Toetame rahvaste enesemääramisõiguse teostamist rahumeelsel teel ja kultuurilist suveräänsust. Peame oluliseks põlisrahvaste õiguste ja soovide arvestamist ning tegelikku tagamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sõja-, majandus- ja keskkonnapõgenike probleeme tuleb ennetada või lahendada need nende tekkekohas

Oleme seisukohal, et sõja-, majandus- ja keskkonnapõgenike probleeme tuleb ennetada või lahendada need nende tekkekohas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pooldame tõhusalt toimivat ja suveräänsete liikmesriikide solidaarsusele tuginevat Euroopa Liitu

Pooldame tõhusalt toimivat ja suveräänsete liikmesriikide solidaarsusele tuginevat Euroopa Liitu ning Eesti aktiivset panustamist selles.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame multilateraalse maailmakorra jätkumist ja tugevdamist kahepoolsete „diilide“ asemel

Globaalpoliitikas toetame multilateraalse maailmakorra jätkumist ja tugevdamist kahepoolsete „diilide“ asemel ning ÜRO rolli jätkumist globaalsete läbirääkimiste ja kokkulepete platvormina.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame rahvusvahelistes suhetes vabaduse, demokraatia, õiguse ja õigluse ideaalide eest

Meile on väga tähtis seista rahvusvahelistes suhetes vabaduse, demokraatia, õiguse ja õigluse ideaalide eest. Riigina peame olema valmis võtma julguse ja vastutuse olla nende ideaalide kandjaks ja eestkõnelejaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Välispoliitika peamine eesmärk on kaitsta Eesti rahvuslikke huve

Meie välispoliitika peamine eesmärk on kaitsta Eesti rahvuslikke huve ning esindada ja kaitsta välissuhtluse kaudu Eesti kodanike huve mujal maailmas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kohustuslikku ajateenistust ja Kaitseliidu tegevust

Me toetame kohustuslikku ajateenistust ja Kaitseliidu tegevust, kuid Eesti julgeoleku aluspõhimõtteks peame inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamist ning iga inimese isikliku motivatsiooni ja aktiivsuse kasvatamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame ennetavasse valmisolekusse ja kodanikukaitsesse

Meie Eesti riigikaitse on üles ehitatud laiapõhjaliselt ning läbi põimunud erineva tasandi riigi-, era- ja kolmanda sektori struktuuridega. Me panustame ennetavasse valmisolekusse ja kodanikukaitsesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõikehõlmava hästi toimiva julgeolekusüsteemi peamisteks tagatiseks peame vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolekut ning avatud, läbipaistvat, korruptsioonivaba ja kaasavat poliitikat

Kõikehõlmava hästi toimiva julgeolekusüsteemi peamisteks tagatiseks peame vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolekut ning avatud, läbipaistvat, korruptsioonivaba ja kaasavat poliitikat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Riigi laiapõhjaline julgeolek peab olema üles ehitatud eri valdkondade igakülgsele koostööle

Me leiame, et Eesti kodanike, perede ja kogukondade kindlustunne ning riigi laiapõhjaline julgeolek peavad olema üles ehitatud eri valdkondade igakülgsele koostööle. Kaitsevägi, politsei-, piirivalve- ja päästeteenistus on ainult osa sellest, jäämäe tipp.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks toimiva ja tõhusa kaasaegse tervishoiu- ja arstiabisüsteemi arendamist

Kuna haigused ei ole siiski kadunud, peame oluliseks toimiva ja tõhusa kaasaegse tervishoiu- ja arstiabisüsteemi arendamist. Selle tõhus korraldamine ja piisava rahastuse tagamine on riigi suur hool ja ülesanne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Näeme tervishoiu esmaülesandena terve olemist, inimeste tervise hoidmist, ja alles seejärel haiguste ravi

Me näeme tervishoiu esmaülesandena terve olemist, inimeste tervise hoidmist, ja alles seejärel haiguste ravi. Me pöörame esmatähelepanu haiguste vältimisele ning tervete eluviiside ja haigusi ennetava meditsiini arendamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõdeme, et vaba riiki tahab ja suudab kaitsta vaba, terve, haritud, ettevõtlik ja jõukas kodanik

Me tõdeme, et vaba riiki tahab ja suudab kaitsta vaba, terve, haritud, ettevõtlik ja jõukas kodanik. Meie Eesti riik panustab oma kodanike julgeolekut ja kindlustunnet silmas pidades võrdväärselt kõikidesse valdkondadesse, mis sellist inimest kasvatavad ja kujundavad, eelkõige kultuuri, haridusse, tervishoidu, ettevõtlusse. Tugev ja toimiv julgeolekusüsteem kujuneb nende pinnal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Määratleme Eesti kahe arengupiirkonnana, mis tagab eurotoetuste jõudmise ka väljapoole Tallinna

Euroopa Liidu struktuurifondide abi tõhusamaks rakendamiseks ja Eesti ühtlast arengut silmas pidades määratleme Eesti kahe arengupiirkonnana, mis tagab eurotoetuste jõudmise ka väljapoole Tallinna ja tema „kuldset ringi“ ning elavdaks oluliselt majandust tõmbekeskustest kaugemal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame ja väestame Eesti põliskogukondi ja pärandkultuure

Me näeme Eestit riigina, kus on võimalik täisväärtuslikult elada nii pealinnas kui ka igal pool mujal ning kus riigi vastutuses olevad avalikud teenused on võrdselt kättesaadavad üle kogu Eesti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame ja väestame Eesti põliskogukondi ja pärandkultuure

Me hoiame ja väestame Eesti põliskogukondi ja pärandkultuure, tugevdades sellega kogukondade toimetulekut ja toetades ühistegevuse keskset regionaalpoliitikat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume kogukondliku otsustusmudelist elurikkuse ja elukeskkonna kestma jäämise eesmärgist

Meie vaates lähtub kogukondlik otsustusmudel elurikkuse ja elukeskkonna kestma jäämise eesmärgist ning hõlmab selget vastutust ning järelevalvet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Anname kogukondadele ja omavalitsustele esmase otsustusõiguse kohaliku elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel

Me anname kogukondadele ja omavalitsustele esmase otsustusõiguse kohaliku elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel, sh ka loodusvarade ekspluateerimise ning riigimetsade majandamise ulatuse ja iseloomu üle otsustamisel. Leiame, et see on riigile ka kõige otstarbekam viis riiki pidada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame hästi toimiva riigi ja ühiskonna alustalaks inimeste ühiselus ja -tegevuses loomulikul teel kujunenud kogukonda

Me peame hästi toimiva riigi ja ühiskonna alustalaks inimeste ühiselus ja -tegevuses loomulikul teel kujunenud kogukonda. Riigi poliitika peab sellest lähtuma ja elujõuliste kogukondade toimimist igati soodustama.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme e-riigi teenused kättesaadavaks ka mobiilirakendustel

Me teeme e-riigi teenused kättesaadavaks ka mobiilirakendustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame kõikidele Eesti ettevõtetele ja kodudele ligipääsu kiirele internetile

Me võimaldame kõikidele Eesti ettevõtetele ja kodudele ligipääsu kiirele internetile ja neil endil ka internetiteenuseid osutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame Eesti kui e-riigi teenuste edasiarendamise ja nende töökindluse

Me tagame Eesti kui e-riigi teenuste edasiarendamise ja nende töökindluse ning viime praegused bürokraatlikud protsessid ametnikukesksest inimesekeskseks parima võimaliku IT abiga. Sellega aitame kaasa majanduse konkurentsivõime ja kodanike heaolu kasvule ning tõhusamale riigivalitsemisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jälgime, et maksuraha kasutataks mõistlikult ja sihipäraselt kogu rahva huvides

Me jälgime, et maksuraha kasutataks mõistlikult ja sihipäraselt kogu rahva, mitte valitsevate erakondade huvides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Delegeerime riigile ainult kogu riigi ja rahva hüveolu

Me delegeerime riigile ainult kogu riigi ja rahva hüveolu ning julgeolekut puudutavate valdkondade (haridus, tervishoid, sisejulgeolek, riigikaitse) korraldamise ja rahastamise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vabastame kohalikud omavalitsused valitsevate erakondade diktaadi alt

Me vabastame kohalikud omavalitsused valitsevate erakondade diktaadi alt ning anname omavalitsustele suurema otsustusõiguse, suurendame omavalitsuste iseseisvat tulubaasi ja anname neile suurema õiguse kasutada kogutud maksuraha kohalikes huvides vajamata riigipoolset ümberjagamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Detsentraliseerime riiki ja viime otsustamise inimestele lähemale

Me detsentraliseerime riiki ja viime otsustamise inimestele lähemale, rakendame põhimõtet, et riik peab toimima nii suures osas, kui võimalik, altpoolt ülespoole. Kõik otsused, mida saab ja on mõistlik teha kohapeal (kogukonna, küla, valla, linna tasandil), tehaksegi kohapeal ja riik ei sekku kohalikku elukorraldusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsustamine igal tasandil on teadmispõhine, läbipaistev ja professionaalne

Me lähtume põhimõttest, et otsustamine igal tasandil on teadmispõhine, läbipaistev ja professionaalne.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tugevdame otsedemokraatiat

Me tugevdame otsedemokraatiat ja muudame rahvahääletuste tulemused siduvaks nii kohaliku kui ka kogu riigi poliitika kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lubame üksikisikute ja erakondade valimisliidud taas Riigikogu valimistele

Me lubame üksikisikute ja erakondade valimisliidud taas Riigikogu valimistele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime kriminaalseadusandlusesse poliitilise korruptsiooni mõiste, mis võimaldab selgemat vahet teha erakondade ja riigi huvide vahel

Viime kriminaalseadusandlusesse poliitilise korruptsiooni mõiste, mis võimaldab selgemat vahet teha erakondade ja riigi huvide vahel. Kaotame erakondlikud "toiduahelad" ja muudame võimatuks igasuguste hämarate ja JOKK-skeemide kasutamise erakondade rahastamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame kõikide inimeste võimalust osaleda poliitikas

Me suurendame kõikide inimeste võimalust osaleda poliitikas. Selleks muudame erakonnaseadust ja valimisseadust nii, et erakondade asutamine oleks lihtsam ja kõikidele erakondadele oleks valimistel tagatud võrdsed võimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame riigi lihtsamaks ja tõhusamaks

Me muudame riigi lihtsamaks ja tõhusamaks. Me vähendame ja lihtsustame seadusandlust ja asjaajamist, kärbime riigiaparaati ja bürokraatiat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ülikoolide akadeemilised vabadused

Me tagame ülikoolide akadeemilised vabadused ning suurendame kõrghariduse ja teaduse sisurikkust ja konkurentsivõimet riiklike investeeringute suurendamisega kõrgharidusse ja teadusesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame haridusprogramme

Me muudame haridusprogramme nii, et neis on suurem osakaal inimest ja maailma seostava vaimsuse, kõlbluse, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde kasvatamisel ning kultuuripärandi tundmaõppimisel ja hoidmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme teoks uued paindlikud haridusmudelid, kus on võidule pääsenud isiksuskeskne lähenemine, õpetaja ja õpilase loov koostöö

Me teeme teoks uued paindlikud haridusmudelid, kus on võidule pääsenud isiksuskeskne lähenemine, õpetaja ja õpilase loov koostöö. Koolides rakendatakse rohkem tegevus- ja kogemusõpet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime ellu kauaoodatud haridusreformi

Me viime ellu kauaoodatud haridusreformi, mis tagab eestikeelse hariduse kättesaadavuse igal haridusastmel kõigile Eesti elanikele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me tegutseme selle nimel, et jääb alles ja edeneb kodulähedane kool

Me tegutseme selle nimel, et jääb alles ja edeneb kodulähedane kool. Iga laps peab saama õppida oma kodu lähedal, ükskõik, missuguses Eestimaa paigas tema pere ka ei ela. Väikekoole ei tohi kinni panna, kui nende järele on kogukonnas vajadus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame haridust riigi enesestmõistetavaks ja mööndusteta prioriteediks

Me peame haridust riigi enesestmõistetavaks ja mööndusteta prioriteediks. Ainult tänapäevane haridus tagab Eesti ühiskonna ja riigi kestva arenguvõimekuse ning Eesti inimeste tugevuse, väärikuse ja tarkuse iseseisvate ja iseotsustavate kodanikena. Hariduse pealt ei tohi kokku hoida.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Me pooldame paindlikku ja eristavat maksupoliitikat

Me pooldame paindlikku ja eristavat maksupoliitikat. Me vähendame tööjõumakse, ning maksustame pigem tarbimist. Vähendame alustavate ning mikro- ja väike-ettevõtete maksukoormust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Riik peab inimeste majandustegevusse ja ettevõtlusse sekkuma nii vähe kui võimalik

Me leiame, et riik peab inimeste majandustegevusse ja ettevõtlusse sekkuma nii vähe kui võimalik. Riigi osaks on luua ja tagada soodus ning loodust hoidev majanduskeskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame riiklike regulatsioonide ja maksusoodustustega mahepõllundust ja mahetoodete levikut

Me toetame riiklike regulatsioonide ja maksusoodustustega mahepõllundust ja mahetoodete levikut, kogukonnapõhise, kohaliku tootmise ja tarbimise arengut ning loodushoidlikke majandusvõtteid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame elutähtsaks toiduainete ja esmatarbekaupade tootmist võimalikult tarbija lähedal

Me peame elutähtsaks toiduainete ja esmatarbekaupade tootmist võimalikult tarbija lähedal, et tagada toidujulgeolek ja strateegilised varud ning vähendada transpordiga kaasnevat keskkonnasaastet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime energiatootmise täielikult üle taastuvatele allikatele

Me viime energiatootmise täielikult üle taastuvatele allikatele; energiatootmine peab olema hajutatud, koos tarkade võrkude ja kasutamiseks tarvilike ühendustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Põlevkivikasutusest järkjärgulise loobumine ning saavutame Eesti süsinikuneutraalsuse enne aastat 2050

Me teeme teoks põlevkivikasutusest järkjärgulise loobumise ja saavutame Eesti süsinikuneutraalsuse enne aastat 2050.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keskkonna- ja kliimaeesmärgid

Me seisame selle eest, et üleilmselt kokkulepitud keskkonna- ja kliimaeesmärgid saaksid majandustegevuse pikaajalisel planeerimisel tegeliku sisu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eelistame tasakaaluprintsiipi: sama palju kui võtad, anna ka tagasi.

Nii nagu igas eluvaldkonnas, nii ka majanduses, eelistame tasakaaluprintsiipi: sama palju kui võtad, anna ka tagasi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Majandustegevus peab olema suunatud sellele, et saame vabade, tervete ja õnnelikena elada ja ennast teostada

Me leiame, et majandustegevus peab olema suunatud sellele, et saame vabade, tervete ja õnnelikena elada ja ennast teostada, sh hoides, taastades ja säästlikult kasutades looduse liigirikkust kui inimkonna säilimise ainukeseks tagatiseks olevat olulisimat vara.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram