Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Kohalik Elu programm KOV valimistel 2021 (Tartu vald)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 52

Lubatud

52

Otsime koostöös avalike ürituste korraldajatega lahendusi, et vähendada kohalike elu häirimist suurürituste käigus

Otsime koostöös avalike ürituste korraldajatega lahendusi, et vähendada kohalike elu häirimist suurürituste käigus

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime lahendusi parkimisprobleemidele Raadi tiheasustuse piirkonnas

Otsime lahendusi parkimisprobleemidele Raadi tiheasustuse piirkonnas

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame avaliku korra tagamiseks ennetavate tegevuste korraldamisesse

Panustame avaliku korra tagamiseks ennetavate tegevuste korraldamisesse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vabatahtlike tuletõrjujate, abipolitseinike, kaitseliitlaste ning naabrivalve tegevust

Toetame vabatahtlike tuletõrjujate, abipolitseinike, kaitseliitlaste ning naabrivalve tegevust

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kodude turvalisemaks muutmist riigi ja valla toetusprogrammide kaudu

Toetame kodude turvalisemaks muutmist riigi ja valla toetusprogrammide kaudu

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa kiire interneti jõudmisele hajaasustusega kohtadesse

Aitame kaasa kiire interneti jõudmisele hajaasustusega kohtadesse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame kohaviidad ja -tähised, infotahvlid ja bussiootekojad

Korrastame kohaviidad ja -tähised, infotahvlid ja bussiootekojad

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame eelisjärjekorras kergliiklusteid kõige ohtlikumates lõikudes

Rajame eelisjärjekorras kergliiklusteid kõige ohtlikumates lõikudes

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame kergliiklusteede aastaringset hooldamist

Parandame kergliiklusteede aastaringset hooldamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame Piirissaare heakorratöödel saare elanikke, tasustades neid selle eest

Kaasame Piirissaare heakorratöödel saare elanikke, tasustades neid selle eest

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame valla asulate heakorrale ja väljanägemisele

Panustame valla asulate heakorrale ja väljanägemisele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame puhta vee ja kanalisatsiooni asumitesse, kus seda veel ei ole

Tagame puhta vee ja kanalisatsiooni asumitesse, kus seda veel ei ole

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vähendame bürokraatiat ning tagame tähtaegadest kinnipidamise valla toimingutes

Vähendame bürokraatiat ning tagame tähtaegadest kinnipidamise valla toimingutes

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame aktiivseid ettevõtjaid valla arendamisse

Kaasame aktiivseid ettevõtjaid valla arendamisse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame läbi treenerite tasustamise põhimõtted

Vaatame läbi treenerite tasustamise põhimõtted

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame korras avalikud ujumiskohad, laste mänguväljakud ja spordirajatised

Hoiame korras avalikud ujumiskohad, laste mänguväljakud ja spordirajatised

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame koostöös lähiomavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku arendamisse

Panustame koostöös lähiomavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku arendamisse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame vahendeid liikumisharrastuste avardamiseks valla territooriumil igale vanusegrupile

Rahvatervise olukorra parandamiseks leiame vahendeid liikumisharrastuste avardamiseks valla territooriumil igale vanusegrupile

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame Tartu vallas paiknevaid kirikuid valla kultuuriellu

Kaasame Tartu vallas paiknevaid kirikuid valla kultuuriellu

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Piirissaare arengut

Toetame Piirissaare arengut ning astume samme Piirissaare ainulaadse kultuuriruumi kandmiseks UNESCO maailma kultuuripärandi nimistusse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame kõiki huvigruppe kaasates parima lahenduse, kuidas kasutada valla omanduses olevaid hooneid huvitegevuseks

Leiame kõiki huvigruppe kaasates parima lahenduse, kuidas kasutada valla omanduses olevaid hooneid huvitegevuseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame Kõrveküla vana spordihoone ja selle ümbruse kultuuri- ja spordikeskuseks

Kujundame Kõrveküla vana spordihoone ja selle ümbruse kultuuri- ja spordikeskuseks, mille juurde kuuluksid laululava, välijõusaal, atraktsioonid lastele, istumiskohad eakatele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühtlustame kultuuritöötajate ja ringijuhendajate vallapoolse palgatoetuse süsteemi riikliku tasustamise korraga

Ühtlustame kultuuritöötajate ja ringijuhendajate vallapoolse palgatoetuse süsteemi riikliku tasustamise korraga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume ellu korteriühistute infopäevad ning paneme aluse korteriühistute programmile

Kutsume ellu korteriühistute infopäevad ning paneme aluse korteriühistute programmile

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame korteriühistute nõustamise vallas kohapeal või vajadusel spetsialistide abil väljastpoolt

Tagame korteriühistute nõustamise vallas kohapeal või vajadusel spetsialistide abil väljastpoolt

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame päevakeskuste tegevuse laiendamist ning seltsielu elavdamist eakatele

Toetame päevakeskuste tegevuse laiendamist ning seltsielu elavdamist eakatele

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paneme käima kauplusautod piirkondades, kus puudub võimalus sisseoste teha

Kaardistame vajadused ning paneme käima kauplusautod piirkondades, kus puudub võimalus sisseoste teha, vajadusel korraldame eakate poekülastusi valla transpordiga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame igakülgselt eakate abistamise ja hooldamise teenuseid

Toetame igakülgselt eakate abistamise ja hooldamise teenuseid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame üksi elavate eakate vajaduspõhise küttepuudega varustamise

Tagame üksi elavate eakate vajaduspõhise küttepuudega varustamise

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame sellesse, et eakad saaksid elada kõrge vanuseni oma kodudes

Panustame sellesse, et eakad saaksid elada kõrge vanuseni oma kodudes

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõhustame järelvalvet sotsiaalkorterite kasutamise üle

Tõhustame järelvalvet sotsiaalkorterite kasutamise üle

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja toimiva koduhooldusteenuse

Arendame välja toimiva koduhooldusteenuse

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame kõikide toimivate hoolekandeteenuste edasiarendamist

Jätkame kõikide toimivate hoolekandeteenuste edasiarendamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Jääaja Keskuse üleriigilise tähtsusega loodushariduskeskuseks

Arendame Jääaja Keskuse üleriigilise tähtsusega loodushariduskeskuseks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt noorte suvemaleva tegevust

Toetame jätkuvalt noorte suvemaleva tegevust

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame noorteesinduste kaudu noorte arvamusi valla arengusuundade küsimustes

Kaasame noorteesinduste kaudu noorte arvamusi valla arengusuundade küsimustes

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame huviharidust ning viime huvihariduse tasustamise kooskõlla naaberomavalitsustega

Toetame huviharidust ning viime huvihariduse tasustamise kooskõlla naaberomavalitsustega

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame elurajoonidesse juurde uusi laste mänguväljakuid

Rajame elurajoonidesse juurde uusi laste mänguväljakuid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lahendame koostöös Tartu linnaga koolikohtade probleemi Raadi piirkonnas

Lahendame koostöös Tartu linnaga koolikohtade probleemi Raadi piirkonnas

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähte Ühisgümnaasiumi jätkusuutlikkuse, toetades õppetöö tehnilist arendust ning renoveerides koolihooneid

Lähte Ühisgümnaasiumi jätkusuutlikkuse, toetades õppetöö tehnilist arendust ning renoveerides koolihooneid

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kodu- ja eralastehoiu teenuste kasutamist

Toetame kodu- ja eralastehoiu teenuste kasutamist

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame üle lasteaiakohtade loomise prioriteedid lähtuvalt piirkondlikest vajadustest

Vaatame üle lasteaiakohtade loomise prioriteedid lähtuvalt piirkondlikest vajadustest

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame valla majandustegevuses riigihangete seaduses sätestatud põhimõtete range täitmise

Tagame valla majandustegevuses riigihangete seaduses sätestatud põhimõtete range täitmise

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame korruptsiooniohu vähendamiseks vallavalitsusse inimesi väljastpoolt valla ametkonda vähemalt pooles ulatuses

Kaasame korruptsiooniohu vähendamiseks vallavalitsusse inimesi väljastpoolt valla ametkonda vähemalt pooles ulatuses

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga vallaelanik saab valla poole pöördudes esialgse ammendava vastuse mõistliku aja jooksul

Töötame selle nimel, et iga vallaelanik saab valla poole pöördudes, olenevalt küsimuse raskusastmest, esialgse ammendava vastuse mõistliku aja jooksul

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame ametijuhendites ametnike töökohustused ja nende vastavuse valla vajadustele üle

Vaatame ametijuhendites ametnike töökohustused ning nende vastavuse valla vajadustele üle, vähendades sel viisil bürokraatiat

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame ametnike ja elanike konsulendipõhise suhtlemise, luues vastava süsteemi

Algatame ametnike ja elanike konsulendipõhise suhtlemise, luues vastava süsteemi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame kaasava eelarve hääletussüsteemi

Muudame kaasava eelarve hääletussüsteemi selliselt, et ka väiksema elanike arvuga piirkondades tekiks võimalus konkureerida

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame kaasava eelarve mahu seniselt 30 000-lt 50 000-ni

Tõstame kaasava eelarve mahu seniselt 30 000-lt 50 000-ni

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tihendame Koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas Vahi aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanike heaks

Tihendame Koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas Vahi aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanike heaks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame arengukavad ning uuendame nende baasil kogu valla arengukava

Töötame koostöös alevike, külade ja Piirissaare elanikega välja piirkondlikud arengukavad ning uuendame nende baasil kogu valla arengukava tihendame koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas Vahi aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanike heaks

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame ja arendame edasi kõiki edukalt toimivaid initsiatiivi igas külas ja alevikus

Jätkame ja arendame edasi kõiki edukalt toimivaid kogukondade tegevuse ja osalemise vorme ning toetame kohalike kogukondade initsiatiivi igas külas ja alevikus

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram