Teema

Valimisliidu Kohalik Elu programm KOV valimistel 2021 (Tartu vald)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 52
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

52

Jätkame ja arendame edasi kõiki edukalt toimivaid initsiatiivi igas külas ja alevikus

Jätkame ja arendame edasi kõiki edukalt toimivaid kogukondade tegevuse ja osalemise vorme ning toetame kohalike kogukondade initsiatiivi igas külas ja alevikus

Töötame arengukavad ning uuendame nende baasil kogu valla arengukava

Töötame koostöös alevike, külade ja Piirissaare elanikega välja piirkondlikud arengukavad ning uuendame nende baasil kogu valla arengukava tihendame koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas Vahi aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanike heaks

Tihendame Koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas Vahi aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanike heaks

Tihendame Koostööd Tartu linnaga igas eluliselt olulises valdkonnas Vahi aleviku, Tila küla ja teiste linnalähedaste külade elanike heaks

Tõstame kaasava eelarve mahu seniselt 30 000-lt 50 000-ni

Tõstame kaasava eelarve mahu seniselt 30 000-lt 50 000-ni

Muudame kaasava eelarve hääletussüsteemi

Muudame kaasava eelarve hääletussüsteemi selliselt, et ka väiksema elanike arvuga piirkondades tekiks võimalus konkureerida

Algatame ametnike ja elanike konsulendipõhise suhtlemise, luues vastava süsteemi

Algatame ametnike ja elanike konsulendipõhise suhtlemise, luues vastava süsteemi

Vaatame ametijuhendites ametnike töökohustused ja nende vastavuse valla vajadustele üle

Vaatame ametijuhendites ametnike töökohustused ning nende vastavuse valla vajadustele üle, vähendades sel viisil bürokraatiat

Iga vallaelanik saab valla poole pöördudes esialgse ammendava vastuse mõistliku aja jooksul

Töötame selle nimel, et iga vallaelanik saab valla poole pöördudes, olenevalt küsimuse raskusastmest, esialgse ammendava vastuse mõistliku aja jooksul

Kaasame korruptsiooniohu vähendamiseks vallavalitsusse inimesi väljastpoolt valla ametkonda vähemalt pooles ulatuses

Kaasame korruptsiooniohu vähendamiseks vallavalitsusse inimesi väljastpoolt valla ametkonda vähemalt pooles ulatuses

Tagame valla majandustegevuses riigihangete seaduses sätestatud põhimõtete range täitmise

Tagame valla majandustegevuses riigihangete seaduses sätestatud põhimõtete range täitmise

Vaatame üle lasteaiakohtade loomise prioriteedid lähtuvalt piirkondlikest vajadustest

Vaatame üle lasteaiakohtade loomise prioriteedid lähtuvalt piirkondlikest vajadustest

Toetame kodu- ja eralastehoiu teenuste kasutamist

Toetame kodu- ja eralastehoiu teenuste kasutamist

Lähte Ühisgümnaasiumi jätkusuutlikkuse, toetades õppetöö tehnilist arendust ning renoveerides koolihooneid

Lähte Ühisgümnaasiumi jätkusuutlikkuse, toetades õppetöö tehnilist arendust ning renoveerides koolihooneid

Lahendame koostöös Tartu linnaga koolikohtade probleemi Raadi piirkonnas

Lahendame koostöös Tartu linnaga koolikohtade probleemi Raadi piirkonnas

Rajame elurajoonidesse juurde uusi laste mänguväljakuid

Rajame elurajoonidesse juurde uusi laste mänguväljakuid

Toetame huviharidust ning viime huvihariduse tasustamise kooskõlla naaberomavalitsustega

Toetame huviharidust ning viime huvihariduse tasustamise kooskõlla naaberomavalitsustega

Kaasame noorteesinduste kaudu noorte arvamusi valla arengusuundade küsimustes

Kaasame noorteesinduste kaudu noorte arvamusi valla arengusuundade küsimustes

Toetame jätkuvalt noorte suvemaleva tegevust

Toetame jätkuvalt noorte suvemaleva tegevust

Arendame Jääaja Keskuse üleriigilise tähtsusega loodushariduskeskuseks

Arendame Jääaja Keskuse üleriigilise tähtsusega loodushariduskeskuseks

Jätkame kõikide toimivate hoolekandeteenuste edasiarendamist

Jätkame kõikide toimivate hoolekandeteenuste edasiarendamist

Arendame välja toimiva koduhooldusteenuse

Arendame välja toimiva koduhooldusteenuse

Tõhustame järelvalvet sotsiaalkorterite kasutamise üle

Tõhustame järelvalvet sotsiaalkorterite kasutamise üle

Panustame sellesse, et eakad saaksid elada kõrge vanuseni oma kodudes

Panustame sellesse, et eakad saaksid elada kõrge vanuseni oma kodudes

Tagame üksi elavate eakate vajaduspõhise küttepuudega varustamise

Tagame üksi elavate eakate vajaduspõhise küttepuudega varustamise

Toetame igakülgselt eakate abistamise ja hooldamise teenuseid

Toetame igakülgselt eakate abistamise ja hooldamise teenuseid

Paneme käima kauplusautod piirkondades, kus puudub võimalus sisseoste teha

Kaardistame vajadused ning paneme käima kauplusautod piirkondades, kus puudub võimalus sisseoste teha, vajadusel korraldame eakate poekülastusi valla transpordiga

Toetame päevakeskuste tegevuse laiendamist ning seltsielu elavdamist eakatele

Toetame päevakeskuste tegevuse laiendamist ning seltsielu elavdamist eakatele

Tagame korteriühistute nõustamise vallas kohapeal või vajadusel spetsialistide abil väljastpoolt

Tagame korteriühistute nõustamise vallas kohapeal või vajadusel spetsialistide abil väljastpoolt

Kutsume ellu korteriühistute infopäevad ning paneme aluse korteriühistute programmile

Kutsume ellu korteriühistute infopäevad ning paneme aluse korteriühistute programmile

Ühtlustame kultuuritöötajate ja ringijuhendajate vallapoolse palgatoetuse süsteemi riikliku tasustamise korraga

Ühtlustame kultuuritöötajate ja ringijuhendajate vallapoolse palgatoetuse süsteemi riikliku tasustamise korraga

Kujundame Kõrveküla vana spordihoone ja selle ümbruse kultuuri- ja spordikeskuseks

Kujundame Kõrveküla vana spordihoone ja selle ümbruse kultuuri- ja spordikeskuseks, mille juurde kuuluksid laululava, välijõusaal, atraktsioonid lastele, istumiskohad eakatele

Leiame kõiki huvigruppe kaasates parima lahenduse, kuidas kasutada valla omanduses olevaid hooneid huvitegevuseks

Leiame kõiki huvigruppe kaasates parima lahenduse, kuidas kasutada valla omanduses olevaid hooneid huvitegevuseks

Toetame Piirissaare arengut

Toetame Piirissaare arengut ning astume samme Piirissaare ainulaadse kultuuriruumi kandmiseks UNESCO maailma kultuuripärandi nimistusse

Kaasame Tartu vallas paiknevaid kirikuid valla kultuuriellu

Kaasame Tartu vallas paiknevaid kirikuid valla kultuuriellu

Leiame vahendeid liikumisharrastuste avardamiseks valla territooriumil igale vanusegrupile

Rahvatervise olukorra parandamiseks leiame vahendeid liikumisharrastuste avardamiseks valla territooriumil igale vanusegrupile

Panustame koostöös lähiomavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku arendamisse

Panustame koostöös lähiomavalitsustega kergliiklusteede võrgustiku arendamisse

Hoiame korras avalikud ujumiskohad, laste mänguväljakud ja spordirajatised

Hoiame korras avalikud ujumiskohad, laste mänguväljakud ja spordirajatised

Vaatame läbi treenerite tasustamise põhimõtted

Vaatame läbi treenerite tasustamise põhimõtted

Kaasame aktiivseid ettevõtjaid valla arendamisse

Kaasame aktiivseid ettevõtjaid valla arendamisse

Vähendame bürokraatiat ning tagame tähtaegadest kinnipidamise valla toimingutes

Vähendame bürokraatiat ning tagame tähtaegadest kinnipidamise valla toimingutes

Tagame puhta vee ja kanalisatsiooni asumitesse, kus seda veel ei ole

Tagame puhta vee ja kanalisatsiooni asumitesse, kus seda veel ei ole

Panustame valla asulate heakorrale ja väljanägemisele

Panustame valla asulate heakorrale ja väljanägemisele

Kaasame Piirissaare heakorratöödel saare elanikke, tasustades neid selle eest

Kaasame Piirissaare heakorratöödel saare elanikke, tasustades neid selle eest

Parandame kergliiklusteede aastaringset hooldamist

Parandame kergliiklusteede aastaringset hooldamist

Rajame eelisjärjekorras kergliiklusteid kõige ohtlikumates lõikudes

Rajame eelisjärjekorras kergliiklusteid kõige ohtlikumates lõikudes

Korrastame kohaviidad ja -tähised, infotahvlid ja bussiootekojad

Korrastame kohaviidad ja -tähised, infotahvlid ja bussiootekojad

Aitame kaasa kiire interneti jõudmisele hajaasustusega kohtadesse

Aitame kaasa kiire interneti jõudmisele hajaasustusega kohtadesse

Toetame kodude turvalisemaks muutmist riigi ja valla toetusprogrammide kaudu

Toetame kodude turvalisemaks muutmist riigi ja valla toetusprogrammide kaudu

Toetame vabatahtlike tuletõrjujate, abipolitseinike, kaitseliitlaste ning naabrivalve tegevust

Toetame vabatahtlike tuletõrjujate, abipolitseinike, kaitseliitlaste ning naabrivalve tegevust

Panustame avaliku korra tagamiseks ennetavate tegevuste korraldamisesse

Panustame avaliku korra tagamiseks ennetavate tegevuste korraldamisesse

Otsime lahendusi parkimisprobleemidele Raadi tiheasustuse piirkonnas

Otsime lahendusi parkimisprobleemidele Raadi tiheasustuse piirkonnas

Otsime koostöös avalike ürituste korraldajatega lahendusi, et vähendada kohalike elu häirimist suurürituste käigus

Otsime koostöös avalike ürituste korraldajatega lahendusi, et vähendada kohalike elu häirimist suurürituste käigus

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram