Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve programm KOV valimistel 2021 (Kohtla-Järve)

Change to Kanban view
Kokku lubadust 43

Lubatud

43

Loome e-linnavalitsuse

Loome e-linnavalitsuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ergutame noortevolikogu ja väärikate nõuandva kogu loomist

Ergutame noortevolikogu ja väärikate nõuandva kogu loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linna arengu jaoks oluliste objektide planeerimisel kaasame elanikkonda, vajadusel viime läbi rahvaküsitlusi

Linna arengu jaoks oluliste objektide planeerimisel kaasame elanikkonda, vajadusel viime läbi rahvaküsitlusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasajastame linna kommunikatsiooni ning muudame selle elanikele operatiivseks ja arusaadavaks

Kaasajastame linna kommunikatsiooni ning muudame selle elanikele operatiivseks ja arusaadavaks (nt linnavalitsemise otsuste avaldamine koos kommentaaridega, linnavolikogu istungite otseülekanded jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni

Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni. Algatame tegevused linnaosadele juriidilise staatuse andmiseks, et juhtimisel lähtuda nende eripärast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaatame üle linnavalitsusele antud volitused ja tõstame linnaametnike kvalifikatsiooni

Vaatame üle linnavalitsusele antud volitused, tõstame linnaametnike kvalifikatsiooni ning jaotame ülesanded efektiivsemalt. Kaasame volikogu ja komisjonide töösse erialaspetsialiste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt

Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame haridus-, sotsiaalvaldkonna, avaliku korra ja julgeoleku kulusid, vähendame valitsemiskulusid, sh vähendame volikogu esimehe palka, mis ei ületa 50% linnapea palgast

Suurendame haridus-, sotsiaalvaldkonna, avaliku korra ja julgeoleku kulusid, vähendame valitsemiskulusid, sh vähendame volikogu esimehe palka, mis ei ületa 50% linnapea palgast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Täiendame linna arengustrateegiat, kaasates erinevaid sihtrühmi

Täiendame linna arengustrateegiat, kaasates erinevaid sihtrühmi, sh valdkondlikud professionaalid, puuetega inimesed, noored, eakad, korteriühistute juhid jt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame ümber, laiendame ja kaasajastame linna huvihariduse võimalusi

Kujundame ümber, laiendame ja kaasajastame linna huvihariduse võimalusi. Selleks: a) eraldame muusikakoolid ja muusikaõppe muust huviharidusest, et tagada erinevatele rahvuskultuuridele Ida-Virumaa piirkonnast väärikas ja kvaliteetne järelkasv; b) motiveerime ja toetame haridusasutusi ning vabaühendusi huvihariduse mitmekesistamisel kõikidele vanuserühmadele, sh täiskasvanutele rahvaülikooli koolitused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks

Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks (uued spordirajatised kõigile kasutamiseks, talvisel perioodil hooldatud suusarajad, terviserajad, välidrenažöörid, disc golfʼi rada, tenniseväljak, rulapark jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme Kohtla-Järvest noorte- ja üliõpilaslinna, sh toetades noorte kultuuri- ja spordiüritusi

Teeme Kohtla-Järvest noorte- ja üliõpilaslinna, sh toetades noorte kultuuri- ja spordiüritusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kaevurite ja keemikute päeva läbiviimist ning uusi algatusi ameti- vm tähtpäevade tähistamisel, sh tudengi- vm noortepäevad

Toetame kaevurite ja keemikute päeva läbiviimist ning uusi algatusi ameti- vm tähtpäevade tähistamisel, sh tudengi- vm noortepäevad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paneme linnaosade vahel käiku tasuta teatribussi

Paneme linnaosade vahel käiku tasuta teatribussi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linnas mitmekesiste, erinevaid kultuure väärtustavate sündmuste korraldamist kõikidele sihtrühmadele, nt tantsu- ja laulupeod linnapargis

Toetame linnas mitmekesiste, erinevaid kultuure väärtustavate sündmuste korraldamist kõikidele sihtrühmadele, nt tantsu- ja laulupeod linnapargis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sotsiaalvaldkonna probleemid lahendame juhtumipõhiselt

Sotsiaalvaldkonna probleemid lahendame juhtumipõhiselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taotleme busse liikumispuudega inimestele

Taotleme busse liikumispuudega inimestele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast

Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome süsteemi (asendus) hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel

Loome süsteemi (asendus) hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame sügava või raske puudega lapse hooldajatoetust kuni 150 euroni

Suurendame sügava või raske puudega lapse hooldajatoetust kuni 150 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame täisealise raske või sügava puudega lähedase inimese hooldajale hooldajatoetust kuni 200 euroni

Suurendame täisealise raske või sügava puudega lähedase inimese hooldajale hooldajatoetust kuni 200 euroni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Maksame kord aastas 60 eurot toetust Tšernobõli ATEJ ja Afganistani sõja veteranidele

Maksame kord aastas 60 eurot toetust Tšernobõli ATEJ ja Afganistani sõja veteranidele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame ranitsatoetust 150 euroni praeguselt 100 eurolt

Tõstame ranitsatoetust 150 euroni praeguselt 100 eurolt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame lapse sünnitoetust 300 euroni praeguselt 250 eurolt

Tõstame lapse sünnitoetust 300 euroni praeguselt 250 eurolt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame linna elamufondi jätkusuutliku arengu

Tagame linna elamufondi jätkusuutliku arengu

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome tingimused ettevõtluse elavdamiseks

Loome tingimused ettevõtluse elavdamiseks – toetame ettevõtlust arendavaid projekte, kiirendame planeeringute menetlemist, julgustame ettevõtjaid Kohtla-Järvele tulema.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome linnaosade vahel toimiva transpordiühenduse

Loome linnaosade vahel toimiva transpordiühenduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame prioriteediks hoovisiseste teede korrastamise

Muudame prioriteediks hoovisiseste teede korrastamise, koostame ja avalikustame teehoiukava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korteriühistuid Kredex jm toetuste taotlemisel

Toetame korteriühistuid Kredex jm toetuste taotlemisel, viime läbi taotluste koostamise koolitusi, kaasame spetsialiste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme aktiivselt linna looduskeskkonna parandamisega

Tegeleme aktiivselt linna looduskeskkonna parandamisega, aitame kaasa keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisele ja levikule. Toetame keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame linnapargi, sh kaasates riiki ja ettevõtjaid ehitame kõlakoja tantsu- ja laulupidude korraldamiseks

Korrastame linnapargi, sh kaasates riiki ja ettevõtjaid ehitame kõlakoja tantsu- ja laulupidude korraldamiseks, taastame paadilaenutuse ja lõbustusatraktsioonid, loome (kodu)kohvikute traditsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome kogunemiskohad peredele), noortele ja vanemaealistele

Loome kogunemiskohad peredele (rohkem tegevusväljakuid, perepark), noortele (rulapargid, noorteklubid) ja vanemaealistele (taastame tantsuõhtute traditsiooni, korraldame eakohaseid spordiüritusi, nt kepikõnni-, võimlemisfestival vms).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame õpetajate küla, et tuua piirkonda väljastpoolt Ida-Virumaad motiveeritud ja professionaalseid haridustöötajaid ning soodustada nende pikemaajalist karjääri siinses piirkonnas

Rajame õpetajate küla, et tuua piirkonda väljastpoolt Ida-Virumaad motiveeritud ja professionaalseid haridustöötajaid ning soodustada nende pikemaajalist karjääri siinses piirkonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele, korrastades vaatamisväärsusi, mis kajastavad linna ajalugu

Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele, korrastades vaatamisväärsusi, mis kajastavad linna ajalugu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi

Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele

Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise

Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise. Selleks laiendame põhikoolide valikut: eestikeelne kool eesti keelt valdavatele õpilastele; vähemalt üks varajane keelekümbluskool neile, kes soovivad põhikooli lõpuks omandada riigikeele; vene põhikoolides tagame kvaliteetse riigikeele õppe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendades sobivaid õpetamismetoodikaid, tagame kõikidele lastele kvaliteetse emakeeleõppe, st eesti keel emakeelena ja vene keel emakeelena

Rakendades sobivaid õpetamismetoodikaid, tagame kõikidele lastele kvaliteetse emakeeleõppe, st eesti keel emakeelena ja vene keel emakeelena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime kõikidesse lasteaedadesse sisse varajase keelekümbluse, sh abistame eestikeelsete (abi)õpetajate leidmisel

Viime kõikidesse lasteaedadesse sisse varajase keelekümbluse, sh abistame eestikeelsete (abi)õpetajate leidmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame prioriteediks õpetajate tööle kutsumise ja motiveerimise Kohtla-Järve haridusasutustesse, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi

Seame prioriteediks õpetajate tööle kutsumise ja motiveerimise Kohtla-Järve haridusasutustesse, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel

Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel. Selleks teeme koostööd: a) Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et vajadusel riigistada teatud perioodiks kohaliku omavalitsuse koole ning tagada hariduse kvaliteedi hüppeline kasv; b) haridusklastri ja haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool, et parendada õppetöö kvaliteeti ja populariseerida linna haridusasutusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme põhimõttelised muudatused Kohtla-Järve hariduskorralduses

Teeme põhimõttelised muudatused Kohtla-Järve hariduskorralduses, seades esiplaanile õpilase arengu ja kvaliteetse hariduse võimaldamise. Seame koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks. Teeme muudatused KOVi koolide juhtimises, nii et koolid oleksid noortele esitatavate kaasaegse maailma väljakutsete väärilised.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame haridusvaldkonna linna prioriteediks

Seame haridusvaldkonna linna prioriteediks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram