Vaata kõiki programme ja kandidaate KOV valimistel 2021 👉
Teema

Valimisliidu Vali Viimsi programm KOV valimistel 2021 (Viimsi)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 111

Lubatud

111

Võimaldame Viimsi valla lemmikloomaomanikel teha lemmikloomaregistri toiminguid mobiil-ID abil

Võimaldame sarnaselt pealinnale ka Viimsi valla lemmikloomaomanikel teha LLR ehk lemmikloomaregistri toiminguid mobiil-ID abil, kuna ID-kaardi tehingute tegemise võimalus paljudel puudub.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Viimsisse aiaga piiratud koerte jalutusväljakuid.

Rajame Viimsisse aiaga piiratud koerte jalutusväljakuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame koostöös lemmikloomaomanikega ja teiste vallaelanikega välja Viimsi lemmikloomade pidamise hea tava.

Töötame koostöös lemmikloomaomanikega ja teiste vallaelanikega välja Viimsi lemmikloomade pidamise hea tava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame üheskoos lemmikloomade pidamise kultuuri Viimsis.

Parandame üheskoos lemmikloomade pidamise kultuuri Viimsis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame hõbemajanduse programme, millega toetame eakaid osutama jõukohaseid teenuseid teistele eakatele

Käivitame hõbemajanduse programme, millega toetame eakaid osutama jõukohaseid teenuseid teistele eakatele ja tagame neile väärtusliku eneseteostuse ja rõõmu ühiskonnaelus osalemisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Iga Viimsi eaka kodu peab olema turvaline - toetame kodukohandusi abivajajatele

Iga Viimsi eaka kodu peab olema turvaline - toetame kodukohandusi abivajajatele. Korraldame heaolumeistrite tegevust, kes aitavad eakaid lihtsamate kukkumisohuga töödega nagu lambipirni vahetus või kardinapuu kinnitamine jms.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Viimsi eakate spordi- ja liikumisvõimalusi nendele ligipääsetavates kohtades ehk seal, kus Viimsi eakad kogunevad

Toetame Viimsi eakate spordi- ja liikumisvõimalusi nendele ligipääsetavates kohtades ehk seal, kus Viimsi eakad kogunevad (nt Randvere ja Viimsi päevakeskuses). Ujumishommikud eakatele, petankiväljak, võimlemisplatsid ja muu eakohane seltskondlik tegevus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame aktiivse ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste loomist

Toetame aktiivse ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste loomist (elukestev õpe, täiskasvanute täienduskursused, TÜ väärikate ülikool, huviringid, vestlusõhtud, regulaarsed soodsad kinohommikud jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ükski Viimsi inimene ei pea kannatama üksildust.

Ükski Viimsi inimene ei pea kannatama üksildust. Võtame kasutusele teaduspõhised meetmed üksilduse ennetamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eakad on kogukonna hinnatud liikmed

Eakad on kogukonna hinnatud liikmed. Väärikas vananemine tähendab tegevusi, kogukonda, sõpru ja suhtlemist. Viimsi vald julgustab aktiivset pensioniiga läbi erinevate teenuskeskuste, eakate klubide ja eakatele suunatud osalusvõimaluste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalusi ratsaspordikeskuse rajamiseks Viimsi valla territooriumil.

Otsime võimalusi ratsaspordikeskuse rajamiseks Viimsi valla territooriumil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame rahvaspordiürituste korraldamist Viimsi vallas, et toetada aktiivsemat liikumist

Soodustame rahvaspordiürituste korraldamist Viimsi vallas, et toetada aktiivsemat liikumist. Keskendume tugevasti rahvaspordi propageerimisele, mis kaasaks võimalikult palju lapsi ning noori, aga ka eakaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame turvalised, ligipääsetavad, kaasaegsed ja kaasavad ning mitmekülgset aktiivset liikumist toetavad rekreatsioonialad

Rajame turvalised, ligipääsetavad, kaasaegsed ja kaasavad ning mitmekülgset aktiivset liikumist toetavad rekreatsioonialad meie noortele ja teistele vallaelanikele, kaasates noori planeerimis- ja arendamisprotsessidesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Viimsi lastele parimad võimalused sportlikeks harrastusteks

Loome Viimsi lastele parimad võimalused sportlikeks harrastusteks ning seda võimalikult mitmekülgsetes spordiklubides (nt vehklemine, rulliluuisutamine, kiiruisutamine, lauatennis jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tähtsustame laste ja noorte õigete toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamist

Tähtsustame laste ja noorte õigete toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamist. Suurendame koolides liikumisvahetundide ning lasteaedades, koolides ja noortekeskustes õuesõppe osakaalu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Motiveerime haridusasutusi avama uksed õppetööväliseks tegevuseks õppetöövälisel ajal

Motiveerime haridusasutusi avama uksed õppetööväliseks tegevuseks õppetöövälisel ajal (õhtustel aegadel ja koolivaheaegadel) noorte ja täiskasvanute huvitegevuseks. Haridusasutuste ruumide rendist tulev tulu jääb haridusasutustele kasutada (õppevahendite/õppevara ja väikevara soetamine, väikeinvesteeringud jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Viimsi lastele parimad võimalused huvihariduseks ning seda võimalikult mitmekülgsetes huviringides.

Loome Viimsi lastele parimad võimalused huvihariduseks ning seda võimalikult mitmekülgsetes huviringides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Viimsi valla loomekollektiivide tegevust.

Toetame Viimsi valla loomekollektiivide tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kultuurifestivalide ja -ürituste korraldamist Viimsis.

Toetame kultuurifestivalide ja -ürituste korraldamist Viimsis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Artium peab kujunema terve kogukonna kultuurikeskuseks ja olema õppetöövälisel ajal avatud kõigile vallaelanikele sõltumata nende vanusest.

Artium peab kujunema terve kogukonna kultuurikeskuseks ja olema õppetöövälisel ajal avatud kõigile vallaelanikele sõltumata nende vanusest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hea kultuurikogemus algab kodu lähedalt ja on tarbimisele orienteerituse asemel võimestav ja kaasav.

Hea kultuurikogemus algab kodu lähedalt ja on tarbimisele orienteerituse asemel võimestav ja kaasav.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime kiire interneti kõikjale Viimsisse, võimaldamaks kõigil kaugtööd teha.

Viime kiire interneti kõikjale Viimsisse, võimaldamaks kõigil kaugtööd teha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kohalikul ettevõtjal leida kohaliku töötaja

Aitame kohalikul ettevõtjal leida kohaliku töötaja, pakkudes tasuta töökuulutuste (sh tööampsude) vahendamise keskkonda valla kodulehel ja “Viimsi Teatajas”.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame loomemajanduse arendamisse kohalikul tasandil, seda läbi ühistegevuse, loomemajade ja arengutoetuste.

Panustame loomemajanduse arendamisse kohalikul tasandil, seda läbi ühistegevuse, loomemajade ja arengutoetuste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Omanäolisel ja Viimsi elanikke abistaval ettevõtlusel on potentsiaali

Omanäolisel ja Viimsi elanikke abistaval ettevõtlusel on potentsiaali .Üleilmastumise tasakaaluks väärtustatakse järjest enam kohalikku, ehtsat ja kordumatut. Kohalikul eripäral tuginev ettevõtlus on alati teistest sammu võrra ees.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Julgustame ettevõtlikku ellusuhtumist, toetades ja nõustades õpilasfirmasid ja väikeettevõtteid.

Julgustame ettevõtlikku ellusuhtumist, toetades ja nõustades õpilasfirmasid ja väikeettevõtteid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soosime keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku ettevõtluse arengut

Soosime keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku ettevõtluse arengut meie vallas, toetame ringmajandust arendavaid ühinguid ja ettevõtmisi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame loodusturismi ja kestliku turismi arengut meie väikesaartel, arendame vajaliku taristu.

Toetame loodusturismi ja kestliku turismi arengut meie väikesaartel, arendame vajaliku taristu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Uusi äripindu ja töökohti tuleb rajada pere- ja loodussõbralikkust silmas pidades, mitte vaid ruutmeetreid ehitades.

Uusi äripindu ja töökohti tuleb rajada pere- ja loodussõbralikkust silmas pidades, mitte vaid ruutmeetreid ehitades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koostöös lähivaldade ja Tallinnaga ettevõtlussõbraliku keskkonna arendamist ja töökohtade loomist.

Toetame koostöös lähivaldade ja Tallinnaga ettevõtlussõbraliku keskkonna arendamist ja töökohtade loomist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame sotsiaalmaja programmi, pakkumaks taskukohast elamispinda valla jaoks kriitilise tähtsusega spetsialistidele (nt haridustöötajad).

Käivitame sotsiaalmaja programmi, pakkumaks taskukohast elamispinda valla jaoks kriitilise tähtsusega spetsialistidele (nt haridustöötajad).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Mähkimislauad peaksid avalikes tualettides olema ligipääsetavad kõikidele väikelapse vanematele, mitte vaid emadele.

Mähkimislauad peaksid avalikes tualettides olema ligipääsetavad kõikidele väikelapse vanematele, mitte vaid emadele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime läbi Viimsi valla avaliku ruumi ja ühiskondlike hoonete ligipääsetavuse auditi

Viime läbi Viimsi valla avaliku ruumi ja ühiskondlike hoonete ligipääsetavuse auditi. Viimsi vald peab tagama uute ja renoveerivate hoonete ning muude taristuobjektide sh sotsiaaleluruumide ligipääsetavuse, sh liikumisabivahendite kasutajatele ja teistele, nt lapsevankriga liikujatele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame perearstiabi ja kohapealse meditsiiniabi kättesaadavust. Jätkame kiirabibrigaadi toetamist.

Suurendame perearstiabi ja kohapealse meditsiiniabi kättesaadavust. Jätkame kiirabibrigaadi toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vald rahastab teenuseid, mis aitavad lähisuhtevägivalla käes kannatavat inimest ja tema peret ning nõustab inimesi

Vald rahastab teenuseid, mis aitavad lähisuhtevägivalla käes kannatavat inimest ja tema peret ning nõustab inimesi, kelle suhtes kasutatakse vaimset, füüsilist, majanduslikku või seksuaalselt vägivalda. Vallavalitsus haldab kogemusnõustamise ja tugiisikute võrgustikku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume nõustamist ja tuge majanduslikesse raskustesse ja võlgadesse sattunud elanikele.

Pakume nõustamist ja tuge majanduslikesse raskustesse ja võlgadesse sattunud elanikele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame korrakaitseüksuste ja noorte tugigruppide vahel toimivat koostööd, pakkumaks riskinoortele alternatiivseid võimalusi raskustest väljumiseks.

Toetame korrakaitseüksuste ja noorte tugigruppide vahel toimivat koostööd, pakkumaks riskinoortele alternatiivseid võimalusi raskustest väljumiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koolipsühholoogide tööd nii koolides kui ka näiteks noortekeskuste juures ja Artiumis.

Toetame koolipsühholoogide tööd nii koolides kui ka näiteks noortekeskuste juures ja Artiumis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame, et Viimsi haridusasutused tegeleksid aktiivselt kiusamise ennetamisega

Tagame, et Viimsi haridusasutused tegeleksid aktiivselt kiusamise ennetamisega. Viimsi vallavalitsuses ja hallatavates asutustes on nulltolerants töökiusamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vaimne tervis on tähtis

Vaimne tervis on tähtis. Rahastame vaimset tervist toetavaid tegevusi valla asutustes (sh lasteaiad ja koolid), korraldame tõenduspõhiseid vaimset tervist toetavaid kampaaniaid. Teeme koostööd ettevõtetega vaimse tervise parendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume vajadustele vastavaid ja kodus elamist toetavaid teenuseid

Pakume vajadustele vastavaid ja kodus elamist toetavaid teenuseid (nt sotsiaaltranspordi teenus, isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, viipekeele tõlketeenus), abistamisel läheneme juhtumikorralduslikult.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame sotsiaalosakonna ametnike volitusi, pakkumaks vajaduspõhist abi.

Suurendame sotsiaalosakonna ametnike volitusi, pakkumaks vajaduspõhist abi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame sissetulekust sõltuvaid toetusi ja vaatame kriitiliselt üle sissetulekust mittesõltuvate toetuste vajaduse.

Suurendame sissetulekust sõltuvaid toetusi ja vaatame kriitiliselt üle sissetulekust mittesõltuvate toetuste vajaduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Sotsiaalabi on kättesaadav kõigile, sõltumata inimeste digioskuste tasemest.

Sotsiaalabi on kättesaadav kõigile, sõltumata inimeste digioskuste tasemest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallaametnikud märkavad koostöös valla allasutustega abivajajaid ja pakuvad ise abi peredele, kes seda kõige rohkem vajavad.

Vallaametnikud märkavad koostöös valla allasutustega abivajajaid ja pakuvad ise abi peredele, kes seda kõige rohkem vajavad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame tõenduspõhise ja elanikele arusaadava abivajaduse hindamise protsessi.

Kujundame tõenduspõhise ja elanikele arusaadava abivajaduse hindamise protsessi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pöörame erilist tähelepanu noortele, kes ei õpi ega tööta, ning anname hoogu nende eneseleidmisele

Pöörame erilist tähelepanu noortele, kes ei õpi ega tööta, ning anname hoogu nende eneseleidmisele, tagades karjääriteenuste kättesaadavuse ning noorte teavitamise nende võimalustest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame hariduse rahastamist ja toetame igakülgselt oma õpetajaskonda.

Suurendame hariduse rahastamist ja toetame igakülgselt oma õpetajaskonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võrdsustame Viimsi õpetajate palgad Tallinna ja teiste nn „kuldse ringi“ valdade õpetajate palkadega

Võrdsustame Viimsi õpetajate palgad Tallinna ja teiste nn „kuldse ringi“ valdade õpetajate palkadega. Loome õpetajate tulemuspalga süsteemi vastavalt õpetaja kutsestandardile. Toetame Viimsi õpetajaid kutse taotlemisel, tasudes kutseeksami ja taastõendamise tasu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Viimsisse tänapäevase erinevaid õppevorme ja -viise pakkuva kutsehariduskeskuse

Loome Viimsisse tänapäevase erinevaid õppevorme ja -viise pakkuva (mittestatsionaarne õpe, sessioonõpe, e-õpe, täiskasvanuharidus, eriala- ja täiendkursused) kutsehariduskeskuse. Teeme kutsehariduskeskuse rajamisel koostööd ettevõtete ja ülikoolidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame riigigümnaasiumil leida võimalusi gümnaasiumikohtade puuduse oluliseks leevendamiseks

Aitame riigigümnaasiumil leida võimalusi gümnaasiumikohtade puuduse oluliseks leevendamiseks. Valla vastutus ei lõpe siis, kui laps lõpetab põhikooli. Gümnaasiumiastme koolikohtade probleem on eriti suur just järgmise 4 aasta jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame aktiivselt Prangli haridustaristut mandri kooli õpilastele õpilaagrite läbiviimiseks

Kasutame aktiivselt Prangli haridustaristut mandri kooli õpilastele õpilaagrite läbiviimiseks (õpiabilaagrid, olümpiaadideks ettevalmistumine).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame Prangli kooli püsimise

Tagame Prangli kooli püsimise. Korraldame Prangli kooli kolmanda kooliastme õpilastele loodusainete (keemia, füüsika, bioloogia) tunnid mandri koolides, mahus ja tingimustel (laboritunnid, programmeerimine, robootika), mis tagab väikesaare õpilastele võrdsed võimalused mandri koolide õpilastega. Mitmekesistame Prangli saare laste huvihariduse võimalusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame eesti keelt ja keeleõpet laiemalt

Väärtustame eesti keelt ja keeleõpet laiemalt. Loome eesti keele tugiõpetaja ametikoha kõikidesse Viimsi lasteaedadesse, toetamaks teise emakeelega laste eesti keele õpet.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vald tagab, et erivajadustega lapsed on sotsiaalselt kaitstud ja hoitud

Vald tagab, et erivajadustega lapsed on sotsiaalselt kaitstud ja hoitud. Rahastame puuetega ja erivajadustega laste tugiteenuseid vajadustele vastavas mahus. Toetame hariduslike erivajadustega laste arengut ja õppimist lasteaedades ja koolides. Tagame sotsiaal- ja haridussüsteemi tõhusama koostöö abivajavate laste toetamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame lasteaiakoha munitsipaallasteaedades kõikidele Viimsi lastele

Tagame lasteaiakoha munitsipaallasteaedades kõikidele Viimsi lastele, kelle vanematel on vallas sissekirjutus. Moodullasteaedade ja teiste meetmete abil viime kahe aastaga lasteaia järjekorra nulli.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume rohkem taimseid valikud Viimsi lasteaedades ja koolides

Pakume rohkem taimseid valikud Viimsi lasteaedades ja koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame toiduraiskamise vähendamisele suunatud algatusi,

Toetame toiduraiskamise vähendamisele suunatud algatusi, toidujagamisvõrgustikke ja Toidupanka, samuti ringmajandust arendavaid ühinguid ja ettevõtmisi. Tähistame 29. septembril rahvusvahelise toidukao ja toiduraiskamise teadlikkuse päeva.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame liitumist keskkonnahoidlike kaugküttevõrkudega ning ühisveevärgiga

Toetame liitumist keskkonnahoidlike kaugküttevõrkudega ning ühisveevärgiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lihtsustame katusel asuvate päikeseparkide rajamiseks vajalikku bürokraatiat, nõustame kodanikke ja lihtsustame ehitusloamenetlust

Lihtsustame katusel asuvate päikeseparkide rajamiseks vajalikku bürokraatiat, nõustame kodanikke ja lihtsustame ehitusloamenetlust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaorganisatsioonide koostöös temaatilisi keskkonnakaitse päevi

Korraldame Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaorganisatsioonide koostöös temaatilisi keskkonnakaitse päevi ning näeme koole ja lasteaedu oluliste partneritena keskkonnaalase teadlikkuse kasvuks kogu elanikkonna seas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teavitame ja kaasame elanikke enam keskkonnaalastes küsimustes

Teavitame ja kaasame elanikke enam keskkonnaalastes küsimustes nagu prügisorteerimine, kaitsealused taimed ja loomad, igaühe looduskaitse, valgus- ja mürareostus, elurikkus põllumajanduses ja metsanduses.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame ühishanke robotniidukite ostmiseks

Korraldame ühishanke robotniidukite ostmiseks, et pakkuda vallaelanikele soodsamat hinda. Seeläbi vähendame oluliselt mürareostust suveperioodil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kus vähegi võimalik, väldime kõrghaljastuse langetamist elamukvartalite vahel

Kus vähegi võimalik, väldime kõrghaljastuse langetamist elamukvartalite vahel, et ära hoida nn "kuumasaarte" teket ja säiliks rohealad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame puhta joogivee Prangli saarel.

Tagame puhta joogivee Prangli saarel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame elanikke võitluses Hispaania teetigudega

Toetame elanikke võitluses Hispaania teetigudega, paigaldades küladesse ja alevikesse spetsiaalseid kogumiskaste.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame avalikus ruumis loodussäästlikke haljastusviise

Kasutame avalikus ruumis loodussäästlikke haljastusviise, väldime inimestele ja loodusele kahjulike umbrohutõrje- ja taimekaitsevahendite kasutamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jälgime Muuga sadama tegevuse mõju Viimsi valla territooriumil asuvate külade õhukvaliteedile

Jälgime Muuga sadama tegevuse mõju Viimsi valla territooriumil asuvate külade õhukvaliteedile (e-Ninad, 4 tk), vajadusel reageerime.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jälgime Viimsis tegutsevate tootmisettevõtete saastelubade kehtivust ning jälgime, et tootmine ei reostaks meie elukeskkonda

Jälgime Viimsis tegutsevate tootmisettevõtete saastelubade kehtivust ning jälgime, et tootmine ei reostaks meie elukeskkonda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegeleme aktiivselt ja kompleksselt õhusaaste ja mürasaaste vähendamisega Viimsi vallas

Tegeleme aktiivselt ja kompleksselt õhusaaste ja mürasaaste vähendamisega Viimsi vallas, seda nii liikluse rahustamise abil kui ka metsamassiivide hoidmise ja suurendamise läbi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Keskkonnaalane kommunikatsioon peab olema aus ja tõenduspõhine

Keskkonnaalane kommunikatsioon peab olema aus ja tõenduspõhine ning tunnistama ka probleeme ja otsima koos kogukonnaga lahendusi parematele tegevusmudelitele üleminekul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meie valimisliit väärtustab loodust ja rohelist elukeskkonda

Meie valimisliit väärtustab loodust ja rohelist elukeskkonda. Hoiame meie merd, metsi, parke, ei raiu metsi vaid ärihuvides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame tänapäevase päästevalmiduse Prangli saarel ja Naissaarel.

Tagame tänapäevase päästevalmiduse Prangli saarel ja Naissaarel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kehtestame 30 km/h liikluspiirangud sisekvartalites ja 50 km/h piirangud Viimsi vallas asuvatel asulavälistel teedel

Kehtestame 30 km/h liikluspiirangud sisekvartalites ja 50 km/h piirangud Viimsi vallas asuvatel asulavälistel teedel. Seeläbi rahustame liiklust, suurendame turvalisust ning vähendame oluliselt mürareostust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame meetmeid autoliikluse rahustamiseks Viimsi vallas

Kasutame meetmeid autoliikluse rahustamiseks Viimsi vallas. Viimase 4 aasta jooksul on juhtunud palju liiklusõnnetusi, milles on inimesed viga või surma saanud. Vald peab tegutsema aktiivselt, et kehtestada nn nullvisioon, vajadusel koostöös Maanteeametiga. Nullvisioon on Rootsist pärit liiklusohutuse käsitlusviis, millega välistatakse maksimaalselt inimlike eksimuste võimalused ja vähendatakse liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Haabneeme randa ja elanike huvi korral ka Rohuneeme ja Leppneeme randa aastaringselt kasutatavad avalikud käimlad

Rajame Haabneeme randa ja elanike huvi korral ka Rohuneeme ja Leppneeme randa aastaringselt kasutatavad avalikud käimlad, suveperioodil suuremas mahus ja hajutatult. Talvisel ajal saavad seda kasutada riietusruumina ka näiteks talisuplejad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame avalikku ruumi rohkem prügikaste nii jalakäijatele kui ka koertega jalutajate jaoks

Heakord on oluline. Paigaldame avalikku ruumi rohkem prügikaste nii jalakäijatele kui ka koertega jalutajate jaoks. Reageerime kohe avaliku ruumi risustamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukonnaaedade rajamist Viimsi vallas.

Toetame kogukonnaaedade rajamist Viimsi vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Haabneeme keskusesse puhkeala avalikuks kasutamiseks

Haabneeme keskuse ja Viimsi aleviku kortermajade elanikel puuduvad aiad, kus meeldivalt aega veeta. Rajame Haabneeme keskusesse puhkeala avalikuks kasutamiseks. Sobiva kohana näeme Viimsi Gümnaasiumi kõrval olevat ala.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Haabneeme keskuses ja Viimsi aleviku kortermajade juures rakendame elava linnatänava põhimõtteid

Haabneeme keskuses ja Viimsi aleviku kortermajade juures rakendame elava linnatänava põhimõtteid ehk tagame turvalise ja mugava tänavate kasutamise ka jalakäijatele ja kergliiklejaile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Üheski Viimsi huviringis või trennis käiv laps ja üheski Viimsi allasutuses töötav inimene ei pea kartma vääritut ja sobimatut kohtlemist kaaslaste, kolleegide või juhendajate poolt.

Üheski Viimsi huviringis või trennis käiv laps ja üheski Viimsi allasutuses töötav inimene ei pea kartma vääritut ja sobimatut kohtlemist kaaslaste, kolleegide või juhendajate poolt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi vald peab olema turvaline kodukant, kus on turvalised tänavad, turvaline õpi-, elu- ja töökeskkond

Vaid end turvaliselt tundev inimene tunneb end õnnelikuna. Viimsi vald peab olema turvaline kodukant, kus on turvalised tänavad, turvaline õpi-, elu- ja töökeskkond.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame Viimsi rattaringluse ehk avaliku iseteenindusega rataste kasutamise süsteemi lühikesteks sõitudeks Tartu linna eeskujul.

Käivitame Viimsi rattaringluse ehk avaliku iseteenindusega rataste kasutamise süsteemi lühikesteks sõitudeks Tartu linna eeskujul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime võimalusi rattakiirteede rajamiseks Miiduranna-Maardu raudteekoridori ning Rohuneeme-Haabneeme metsasihile.

Otsime võimalusi rattakiirteede rajamiseks Miiduranna-Maardu raudteekoridori ning Rohuneeme-Haabneeme metsasihile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kõnni- ja rattateede ligipääsetavuse ja hoolduse ka talvisel ajal. Jalgsi, lapsevankriga, ratastooliga ja jalgrattaga liikumine peab olema võimalik, turvaline ja mugav aastaringselt.

Tagame kõnni- ja rattateede ligipääsetavuse ja hoolduse ka talvisel ajal. Jalgsi, lapsevankriga, ratastooliga ja jalgrattaga liikumine peab olema võimalik, turvaline ja mugav aastaringselt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühendame jalg- ja rattateed nii, et tekiks võrgustik, mis on turvaline ja mugav kasutamiseks nii jalakäijal, lapsevankriga ja ratastooliga liikujal kui ka jalgrattureil

Viimsi rattateede võrk on rajatud eri aegadel ja eri osadena. Seetõttu on tekkinud võrgustikus „augud“. Ühendame jalg- ja rattateed nii, et tekiks võrgustik, mis on turvaline ja mugav kasutamiseks nii jalakäijal, lapsevankriga ja ratastooliga liikujal kui ka jalgrattureil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avaliku ruumi, sh rattateede planeerimisel lähtume 8-80 printsiibist

Avaliku ruumi, sh rattateede planeerimisel lähtume 8-80 printsiibist, mille kohaselt on avalikus ruumis liikumine turvaline nii 8- kui ka 80-aastastele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame Viimsi rattastrateegia

Koostame Viimsi rattastrateegia, mille sihiks on loogilise, turvalise ja mugava rattateede võrgustiku arendamine aastaks 2030. Lühemas perspektiivis tähendab see lisaks rattateede ehitamisele ka rattaparklate rajamist avalike hoonete ja sõlmbussipeatuste juurde, toetusmeedet rattamajade rajamiseks korteriühistute juurde, liiklusõpet Viimsi lasteaedades ja koolides jm.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame ranna ehituskeeluvööndi ja avame kallasrajad!

Säilitame ranna ehituskeeluvööndi ja avame kallasrajad!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Säilitame ja toetame unikaalse ranna- ja saarekultuuri hoidmist ja arendamist Viimsi valla saartel (Prangli, Naissaar, Aksi, Keri jt).

Säilitame ja toetame unikaalse ranna- ja saarekultuuri hoidmist ja arendamist Viimsi valla saartel (Prangli, Naissaar, Aksi, Keri jt).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõiki Viimsi valla arenguid ja arendusi vaatame läbi rohelise ja keskkonnahoidliku filtri. Hoiame Viimsi rohealasid. Metsad on meie kopsud, teeme koostööd RMK-ga metsamassiivide säilitamisel.

Kõiki Viimsi valla arenguid ja arendusi vaatame läbi rohelise ja keskkonnahoidliku filtri. Hoiame Viimsi rohealasid. Metsad on meie kopsud, teeme koostööd RMK-ga metsamassiivide säilitamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame Viimsi valla üldplaneeringu koostamise koos keskkonnamõjude hindamisega. Kehtestame Haabneeme ÜP. Kõik detailplaneeringud peavad lähtuma kehtestatud üldplaneeringust.

Algatame Viimsi valla üldplaneeringu koostamise koos keskkonnamõjude hindamisega. Kehtestame Haabneeme ÜP. Kõik detailplaneeringud peavad lähtuma kehtestatud üldplaneeringust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lõpetame Viimsi valla elanike arvu hoogsa kasvu uute kinnisvaraarenduste tõttu.

Lõpetame Viimsi valla elanike arvu hoogsa kasvu uute kinnisvaraarenduste tõttu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi vald teeb koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega ning sõlmib mitmekesisuse kokkuleppe.

Viimsi vald teeb koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega ning sõlmib mitmekesisuse kokkuleppe.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi vald on LGBT+ kogukonna sõbralik vald

Viimsi vald on LGBT+ kogukonna sõbralik vald, muu hulgas mõistame hukka igasugu kogukonda vaenava või kiusava tegevuse. Aktsepteerime lisaks abielule ka kooselu (Kooseluseaduse mõistes) ning arvestame valla määrustes, toetustes ja asjaajamises kõikide kooseluvormidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla ametlik info peab olema ligipääsetav kõigile. Vald tagab vajadusel viipekeelse tõlke, pimekirjas materjalid või muul moel kohandatud info.

Valla ametlik info peab olema ligipääsetav kõigile. Vald tagab vajadusel viipekeelse tõlke, pimekirjas materjalid või muul moel kohandatud info.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume Viimsi noortevolikogu, Viimsi eakate nõukoja esindajad ja teiste huvigruppide esindajad volikogusse ja volikogu komisjonidesse ja kaasame neid sisuliste partneritena.

Kutsume Viimsi noortevolikogu, Viimsi eakate nõukoja esindajad ja teiste huvigruppide esindajad volikogusse ja volikogu komisjonidesse ja kaasame neid sisuliste partneritena.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vald toetab oma elanikke igakülgselt, sealjuures aitab kodanikke taotluste, avalduste ja kaebuste esitamisel. Avaliku huvi puudumisel ei lähe vald üldjuhul oma elanike vastu kohtusse.

Vald toetab oma elanikke igakülgselt, sealjuures aitab kodanikke taotluste, avalduste ja kaebuste esitamisel. Avaliku huvi puudumisel ei lähe vald üldjuhul oma elanike vastu kohtusse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Järgime inimeste palkamisel võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Lisa- või erivajadus, sugu, vanus, etniline-keeleline taust ei saa olla takistuseks vallas töötamisele.

Järgime inimeste palkamisel võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Lisa- või erivajadus, sugu, vanus, etniline-keeleline taust ei saa olla takistuseks vallas töötamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste maine tööandjana on atraktiivne ning vaba poliitilistest “ärapanemisest ja mehitamisest”

Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste maine tööandjana on atraktiivne ning vaba poliitilistest “ärapanemisest ja mehitamisest”. Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad on oma alal tippspetsialistid, pühendunud valla arengu eesmärkide tätjad ja innovaatiliste lahenduste ideemeistrid. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste personali töötasustamise alused (sh motivatsiooni- ja tulemustasustamise süsteem) on avalikud, arusaadavad ja läbipaistvad. Vallavalitsus [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud ja valla palgal olevad töötajad peavad olema oma ala spetsialistid, nende erakondlik kuuluvus on teisejärguline. Ka Viimsi valla osalusega äriühingutes näeme valdkonna spetsialiste, mitte ustavaid „parteisõdureid“.

Vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud ja valla palgal olevad töötajad peavad olema oma ala spetsialistid, nende erakondlik kuuluvus on teisejärguline. Ka Viimsi valla osalusega äriühingutes näeme valdkonna spetsialiste, mitte ustavaid „parteisõdureid“.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

„Viimsi Teataja“ ei ole vaid võimukoalitsiooni hääletoru, sellest peab saama sisukas kogu valla sõltumatu väljaanne. Võimupoliitikutele jääb rubriik „Ametlikud teadaanded“.

„Viimsi Teataja“ ei ole vaid võimukoalitsiooni hääletoru, sellest peab saama sisukas kogu valla sõltumatu väljaanne. Võimupoliitikutele jääb rubriik „Ametlikud teadaanded“.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame Viimsi valla kodulehe kasutajasõbralikuks ja informatiivseks. Teave peab jõudma õigeaegselt ka nendeni, kelle digipädevus on väiksem.

Muudame Viimsi valla kodulehe kasutajasõbralikuks ja informatiivseks. Teave peab jõudma õigeaegselt ka nendeni, kelle digipädevus on väiksem.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Igal vallakodanikul on võimalus algatada pöördumisi volikogule ning osaleda vallajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite teel.

Igal vallakodanikul on võimalus algatada pöördumisi volikogule ning osaleda vallajuhtimises rahvaküsitluste ja digireferendumite teel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vallavalitsus kaasab huvirühmi aktiivselt otsustusprotsesside algfaasis, mitte vaid kooskõlastamiseks lõppfaasis. Vallaelanikke tuleb vallas toimuvasse aktiivselt ja sisuliselt kaasata, mitte passiivselt teavitada.

Vallavalitsus kaasab huvirühmi aktiivselt otsustusprotsesside algfaasis, mitte vaid kooskõlastamiseks lõppfaasis. Vallaelanikke tuleb vallas toimuvasse aktiivselt ja sisuliselt kaasata, mitte passiivselt teavitada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kõik vallajuhtide lobikohtumised huvirühmadega avalikustatakse, võttes eeskujuks vabariigi valitsuse poolt kinnitatud lobistidega suhtlemise hea tava.

Kõik vallajuhtide lobikohtumised huvirühmadega avalikustatakse, võttes eeskujuks vabariigi valitsuse poolt kinnitatud lobistidega suhtlemise hea tava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avalikustame Viimsi Haldus OÜ, AS Viimsi Vesi ja teiste valla osalusega äriühingute tegevuse ja palganumbrid, kuna tegemist on de facto valla allasutustega.

Avalikustame Viimsi Haldus OÜ, AS Viimsi Vesi ja teiste valla osalusega äriühingute tegevuse ja palganumbrid, kuna tegemist on de facto valla allasutustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ütleme EI! sahkerdamisele ja kahtlastele JOKK-skeemidele. Valla asjaajamine peab olema läbinisti aus ja läbipaistev.

Ütleme EI! sahkerdamisele ja kahtlastele JOKK-skeemidele. Valla asjaajamine peab olema läbinisti aus ja läbipaistev.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame valla rahakotti avaliku huvi, mitte väikese kildkonna huvide edendamiseks.

Kasutame valla rahakotti avaliku huvi, mitte väikese kildkonna huvide edendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viimsi valla juhtimine peab olema läbipaistev

Viimsi valla juhtimine peab olema läbipaistev, aktiivselt kaasav, konsensuslik, kompetentne ja vastutustundlik. Läbipaistev juhtimine tähendab nii passiivset avatust (vald vastab kodanike küsimustele sisuliselt ja kiiresti) kui ka aktiivset avatust (vallavalitsus tutvustab/põhjendab oma otsuseid omal algatusel ja faktidele tuginedes).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Reeglid kehtivad ühtemoodi kõigile, olgu inimesed seotud võimul olevate inimestega või mitte.

Reeglid kehtivad ühtemoodi kõigile, olgu inimesed seotud võimul olevate inimestega või mitte.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historymenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram