Ametkond

Isamaa erakonna kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 159
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

159

Suurendame EL rolli rahvusvahelisel areenil

Euroopa Liidu rolli suurendamine rahvusvahelisel areenil, tegutsedes ühtsena välispoliitika ja julgeoleku küsimustes demokraatia ja turumajanduse kandepinna suurendamiseks maailmas

Austame liikmesriikide keele- ja kultuurilist mitmekesisust

Euroopa Liidu liikmesriikide keele- ja kultuurilise mitmekesisuse austamine, rõhutades kultuuripärandit, ajaloolist kogemust ja kristlikke juuri

Lähtume lähimuspõhimõttest

Lähimuspõhimõtte loogikast lähtumine, lahendades probleeme lähimal võimalikul tasandil ja austades liikmesriikide otsustuspädevust

Säilitame ühehäälsuspõhimõtte

Ühehäälsuspõhimõtte säilitamine, et tagada väiksemate liikmesriikide hääl Euroopa Liidu institutsioonides, vältides aluslepingute muutmist liikmesriikide pädevuste piiramiseks

Teeme tihedat koostööd Suurbritannia ja USA-ga

Tihe koostöö Suurbritannia ja USA-ga majandust, demokraatiat ja julgeolekut puudutavates küsimustes

Toetame EL laienemist kriteeriumide täitmisel

Euroopa Liidu laienemist tingimusel, et liitujad täidavad EL-i liitumisega seotud kriteeriumid, sh Ukraina ja Moldova liitumine julgeoleku suurendamiseks

Kaitseme sõna- ja kodanikuvabadusi

Isamaa seisab inimeste sõna- ja valikuvabaduse eest ning on vastu katsetele seda piirata

Toetame EL püsimist rahvusriikide liiduna

Isamaa peab oluliseks, et Euroopa Liit püsiks rahvusriikide liiduna ega poolda liikumist föderatiivse liidu poole

Jälgime ja analüüsime noorte osalust EL otsustusprotsessides

Noorte osaluse jälgimine ja analüüsimine Euroopa Liidu otsustusprotsessides, pakkudes kaasaegseid ja mitmekülgseid osalusvõimalusi erinevate kaasamis- ja koostööformaatide kaudu

Edendame noorte ettevõtlikkust

Algatused ja meetmed, mis pakuvad nõustamist ja võimalusi noortele ettevõtjatele, noortele põllumeestele ning kodanikuühiskonnas osalejatele

Toetame noorte vaimset ja füüsilist tervist

Noorte tervise, eriti vaimse tervise probleemide käsitlemine Euroopa Parlamendis

Edendame keskkonnasäästlikkust ja mõistlikku kliimapoliitikat

Keskkonnasäästlikkus ja mõistlik kliimapoliitika, arvestades Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning liikmesriikide eripärasid

Vähendame NEET-noorte hulka

Programmid ja algatused NEET-noorte (hetkel ei õpi, ei tööta ega osale väljaõppes) hulga vähendamiseks ja nende kaasamise toetamiseks tööturule ning õpingutesse

Tõstame noorte tööhõivet ja tagame vaba liikumise tööturul

Algatused noorte tööhõive tõstmiseks ja noorte vaba liikumise tagamine tööturul terves Euroopa Liidus

Laiendame Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse programmide võimalusi

Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse programmide võimaluste laiendamine nii kutse- kui kõrgkoolide õpilastele ja üliõpilastele

Soodustame noorte osalemist Euroopa õppeprojektides

Eesti noorte osalemine Euroopa õppeprojektides kutse-, kõrg- ja keskkooliõppes, laiendades praktikavõimalusi teistes EL liikmesriikides erinevate koostööformaatide kaudu

Tagame noorte turvalisuse ja võrdsed võimalused

Euroopa Liit, kus on tagatud noorte turvalisus, majanduslik kindlustunne, isikuvabadused ja võrdsed võimalused

Võimendame noorte osalust Euroopa Liidus

Noorte roll on Euroopa Liidu kujundamisel tähtsam kui kunagi varem, eesmärk on võimendada noorte osalust üle-euroopalises koostöös poliitikakujundamise, haridus-, majandus- ja kultuurivaldkonnas

Isoleerime Venemaa ja Valgevene rahvusvaheliselt spordiareenilt

Venemaa ja Valgevene isoleerimine rahvusvaheliselt spordiareenilt ning nende sportlaste eemalhoidmine Pariisi olümpiamängudelt

Suuname EL rahastust liikumisharrastuse suursündmustele

Euroopa Liidu rahastuse suunamine liikumisharrastuse rahvusvahelistele suursündmustele

Tagame võrdsed konkurentsitingimused digireklaamis

Digireklaami ja seonduvate teenuste turul võrdsete konkurentsitingimuste ja ühtlaste maksukohustuste tagamine ning suurplatvormide majandustegevuse läbipaistvus

Aitame Eesti loomeinimesi intellektuaalomandi kaitsel

Eesti loomeinimeste aitamine intellektuaalomandi kaitsel ja eurotoetusega loomingu vahendamiseks tugeva agentuuri rajamine

Finantseerime arheoloogia ja kultuuriloo uurimist

Euroopa rahvusriikide arheoloogia, ajaloo ja kultuurilooga tegelemise finantseerimine Euroopa identiteetide tugevdamiseks

Toetame loojaid rahvusvahelises konkurentsis

Loojate rahvusvahelises konkurentsis toetamine, aidates kaasa piiriülesele koostööle ja professionaalse kultuuriloomingu levitamisele partnerriikides

Säilitame ja kaitseme kultuuripärandit

Kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, järgides kultuuripärandiga seotud konventsioone ja tehes riikideülest koostööd muinsuskaitseobjektide korrastamiseks

Toetame loomemajandust EL fondidest

Loomemajandusvaldkonna toetamine Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastamise ja sisulise arenduse kaudu

Arendame eesti keele tehnoloogilist tuge ja keeleõpet

Eesti keele tehnoloogilise toe ja keeleõpetuse arendamine nii Eestis kui teistes riikides

Kaasajastame talendipoliitikat

Talendipoliitika kaasajastamine, et tugevdada Eesti kõrgkoolide rahvusvahelist mainet

Laiendame Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse võimalusi

Erasmuse õpilas- ja üliõpilasvahetuse programmide võimaluste laiendamine kutse- ja kõrgkoolide õpilastele ja üliõpilastele

Lisame usundiõpetuse koolide õppekavadesse

Usundiõpetuse viimine koolide õppekavadesse Euroopaliku kultuuri ja väärtuste järjepidevuse tagamiseks

Arendame digipädevust kui üldpädevust

Digipädevuse arendamine kui üldpädevust, toetades sama ka mujal Euroopas

Toetame Eesti kõrgkoolide ligipääsu EL teadusrahastutele

Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste ligipääsu toetamine Euroopa Liidu teadusrahastutele ja koostöövõrkudele

Tugevdame ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide konkurentsivõimet

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide tugevuste väljaarendamine rahvusvahelises konkurentsis

Korraldame noorte kutsevõistluse EuroSkills Eestis

Ülejärgmise noorte kutsevõistluse EuroSkills korraldamine Eestis

Tagame noorte hea ettevalmistuse tööellu astumiseks

Noorte hea ettevalmistuse tööellu astumiseks kvaliteetse kutseõppe ja praktikavõimaluste toetamine Eestis ja teistes Euroopa riikides

Arvestame elukallidust teadus- ja õpirändeprogrammides

Elukalliduse arvestamine üle-euroopalistes teadus- ja õpirändeprogrammides, et tuua Eestisse kõrgtasemel rahvusvahelisi teadlasi ja õppejõude

Toetame Eesti kultuuri ja ühiskondlike protsesside uurimist

Eesti kultuuri ja ühiskondlike protsesside uurimise toetamine koostöös Euroopa Liiduga

Moodustame regionaalsed teadusklastrid

Regionaalsete teadusklastrite moodustamine, et hoogustada Eesti teadusinstituutide koostööd Põhjala-Balti piirkonnas

Taotleme EL teadusrahastuse eriprogrammi jätkumist

Euroopa Liidu teadusrahastuse laienemise eriprogrammi jätkumise taotlemine Eesti ja teiste väikeriikide teadlaste võimaluste parandamiseks

Soodustame tehisaru ja robootika kasutuselevõttu

Tähelepanu pööramine tehisaru ja robootika laialdasemale kasutuselevõtule tööstuses ja teenuste pakkumisel

Lihtsustame suurandmete kasutuselevõttu

Suurandmete kasutuselevõtu lihtsustamine, et suurendada lisandväärtust kõigis eluvaldkondades

Loome toimiva EL patendisüsteemi

Toimiva Euroopa Liidu patendisüsteemi loomine, mis vähendab intellektuaalomandi kaitse kulusid

Toetame innovaatilisi ettevõtteid bürokraatiavabalt

Innovaatiliste ettevõtete toetamine Euroopa Liidu struktuurifondidest liigse bürokraatiata

Suuname 3% SKT-st teadus- ja arendustegevustesse

Euroopa Liidu eesmärk suunata 3% SKT-st teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustesse, julgustades riigipoolseid ja erasektori investeeringuid

Toetame Euroopa üleminekut teaduspõhisele majandusele

Isamaa toetab Euroopa Liidu üleminekut teaduspõhisele majandusele, investeeringuid teadusuuringutesse ja tehnoloogilisse innovatsiooni

Lihtsustame reegleid ja planeerimisprotsesse

Reeglite, planeerimisprotsesside lihtsustamine ja piirangute vähendamine, mis takistavad uute töökohtade loomist ja ettevõtete rajamist

Toetame eluasemelaenu saamist turutõrkepiirkondades

Eluasemelaenu saamise toetamine turutõrkepiirkondades täiendavate tagatiste abil

Toetame väikeste ja alustavate ettevõtete arengut

Väikeste ja alustavate ettevõtete toetamine ning algatused uute ettevõtete, töökohtade ja elanike ligimeelitamiseks maapiirkondadesse ja äärealadele

Toetame piirkondade ühtlast arengut ja kohalike eripärade arvestamist

Erinevate piirkondade ühtlase arengu toetamine nii riigisiseselt kui EL-is tervikuna ning kohalike eripärade arvestamine toetusmeetmete kasutamisel

Tagame maaomanikele õiglased hüvitised looduskaitsemaade eest

Euroopa Liidu üleste toetusmeetmete loomine, et tagada maaomanikele õiglased hüvitised looduskaitsealaste maade eest

Investeerime kohalike auto- ja kergliiklusteede arendamisse

Kohalike auto- ja kergliiklusteede arendamine, et toetada majandust ja säästa inimelusid, jätkates teede mustkatte alla viimist igas Eesti maakonnas

Arendame regionaalseid raudteeühendusi

Regionaalsete raudteeühenduste arendamine Euroopa Liidu kaasabil, näiteks Tallinn-Haapsalu-Rohuküla

Tagame ülikiire internetiühenduse

Investeeringud ülikiiresse internetiühendusse, et tagada võrdne ligipääs teenustele

Tagame elektrivõrgu vastupidavuse

Investeeringud elektritaristusse, et tagada elektrivõrgu vastupidavus

Ehitame välja 2+2 teed Tartusse, Pärnusse ja Narva

Investeeringud maanteetaristusse, ehitades välja 2+2 teed Tartusse, Pärnusse ja Narva

Suuname investeeringud maapiirkondade taristusse

Piirkondade tasakaalustatud arengu toetamine, suunates investeeringud teedevõrku, elektritaristusse, ülikiiresse internetiühendusse ja raudteeinfrastruktuuri

Toetame tasakaalustatud regionaalset arengut

Eesti ja Euroopa tasakaalustatud regionaalse arengu jaoks on oluline ettevõtlus, kaasaegne taristu, tugevad kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste kättesaadavus

Tagame metsandussektori jätkusuutlikkuse

Metsandussektori jätkusuutlikkuse tagamine ja metsandussektori toodangu kõrge väärindamine Eestis ja Euroopa Liidus tervikuna

Soodustame ringmajandust põllumajanduses

Ringmajanduse soodustamine põllumajandussektoris, näiteks piima- ja veisekarjakasvatuste investeeringud biometaani tootmisse

Vähendame põllumajandussektori keskkonnajalajälge

Põllumajandussektori keskkonnajalajälje vähendamine, eelistades kodumaist ja kvaliteetset toodangut

Kaitseme väärtuslikku põllumaad

Väärtusliku põllumaa kaitsmine ja põllumaa sunniviisilise metsastamise vastu seismine

Kindlustame toidujulgeoleku

Euroopa Ühise Põllumajanduspoliitika eesmärkideks peab olema Eesti ja Euroopa toidujulgeoleku kindlustamine ning maapiirkondade majandusliku jätkusuutlikkuse toetamine

Tõstame hektaripõhiste otsetoetuste taset

Hektaripõhiste otsetoetuste taseme tõus vähemalt 100%-ni EL-i keskmisest järgmise eelarveraamistiku läbirääkimistel

Suurendame Ühise Põllumajanduspoliitika eelarvet

Järgmise Ühise Põllumajanduspoliitika eelarve suurendamine, sest karmistuvate nõudmistega peab kaasnema parem rahastus

Investeerime elamufondi energiatõhususe suurendamiseks

Investeeringud elamufondi energiatõhususe suurendamiseks, tagades koduomanikele vajalikud investeeringutoetused ja vältides piiranguid eraomandile

Rakendame tehisaru eri valdkondades

Tehisaru rakendamine eri valdkondades nagu transport ja energeetika, energia kokkuhoiu ja efektiivsema kasutamise eesmärgil

Edendame heaperemehelikku ja säästlikku eluviisi

Heaperemeheliku ja säästliku eluviisi edendamine, arvestades toote tervet elukaart ja suurendades teadlikkust ning võimalusi taaskasutamiseks

Loome toetusmeetmed maaomanikele

Euroopa Liidu üleste toetusmeetmete loomine, et tagada maaomanikele õiglased hüvitised looduskaitsealaste piirangute eest

Teeme koostööd Läänemere-äärsete riikidega

Koostöö Läänemere-äärsete riikidega Läänemere kaitseks, keskkonnareostuse vähendamiseks ja seirevõimekuse parendamiseks

Lihtsustame reegleid ja planeerimisprotsesse

Reeglite ja planeerimisprotsesside lihtsustamine ning keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse investeeringuid pidurdavate piirangute vähendamine

Soodustame keskkonnasäästlikku lähenemist

Keskkonnasäästliku lähenemise soodustamine, arvestades sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja tagades Eesti majanduse konkurentsivõime

Vähendame kliimaeesmärkidega kaasnevat bürokraatiat

Kehtestame moratooriumi kõigile täiendavatele rohepöörde initsiatiividele, mis pidurdavad ettevõtlust ja majandust

Tagame inimeste valikuvabaduse kliimaeesmärkide täitmisel

Kliimaeesmärkide täitmist tuleb soodustada garantiide ja toetusmeetmetega, seistes vastu sundmehhanismidele ja käskude-keeldude poliitikatele

Toetame paremat elukeskkonda ja kestlikku majandamist

Parema elukeskkonna, loodusliku mitmekesisuse ja kestliku majandamise edendamine, arvestades sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja liikmesriikide eripärasid

Tagame läbimõeldud ja vastutustundliku kliimapoliitika

Seatud kliimaeesmärkide puhul on oluline otsuste läbimõeldus ning vastutustundlikkus, mis tagab parema ja loodussõbralikuma elukeskkonna

Seisame põllumeeste, metsaomanike ja maaelanike huvide eest

Isamaa seisab põllumeeste, metsaomanike ja maaelanike huvide eest, arvestades Eesti ja Euroopa konkurentsivõime ning rahvuslike huvidega

Jätkame terviseriskide seiret ja toiduohutuse tagamist

EL-ülene terviseriskide seire jätkamine ja toiduohutusele tähelepanu pööramine ning tervisliku toitumise alase nõustamise parandamine, riskikäitumise vähendamine ja narkoennetuse tõhustamine

Parandame ravimite kättesaadavust ja taskukohasust

Euroopa Liidu ülese koostöö jätkamine ravimite kättesaadavuse ja taskukohasema hinna tagamiseks

Toetame tervishoiu oskusteabe piiriülest liikumist

Valdkonna oskusteabe piiriülese liikumise ja innovatsiooni toetamine ning Eesti tervishoiuteenuste ekspordi potentsiaali rakendamine

Arendame terviseteenuste IT-lahendusi

Terviseteenustega seotud infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ja bürokraatia vähendamine, et kergendada arstide töökoormust ja parandada teenuste kättesaadavust

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust

Koostöö ja ressursside suunamine kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks Eesti inimestele nii riigisiseselt kui teistes liikmesriikides

Tagame perekonnaõiguse küsimuste pädevuse liikmesriikidele

Perekonnaõiguse küsimuste pädevuse jäämine EL-i liikmesriikide tasemele

Loome tõhusamad meetmed hooldusõiguse vaidluste lahendamiseks

Laste huvide kaitsmiseks loome tõhusamad meetmed hooldusõiguse vaidluste lahendamiseks, kui vanemad elavad erinevates riikides

Arendame lastega peredele suunatud teenuseid

Kaasame EL vahendeid lastega peredele suunatud teenuste arendamiseks, parandades lastehoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning perekeskuste võrgustikku

Parandame ligipääsetavust erinevates valdkondades

EL programmi käivitamine ligipääsetavuse parandamiseks füüsilises keskkonnas, veebilehtedel ja enamkasutatavates teenustes (nt transport, pangandus, e-kaubandus)

Arendame hooldusteenuseid ja koduhooldust

Kaasame EL-i vahendeid hooldusteenuste, sh koduhoolduse arendamiseks, et võimaldada väärikat vanaduspõlve ja vähendada lähedaste hoolduskoormust

Tõstame pensionid EL keskmisele tasemele

Töötame selle nimel, et Eesti pensionid jõuaks järele EL keskmisele, luues kõrge lisandväärtusega töökohti ja soodustades majandusarengut

Kontrollime kolmandatest riikidest lähtuvat töörännet

Hoidame kontrolli all kolmandatest riikidest lähtuvat töörännet, et vältida palgakasvu pidurdumist ja liigset survet liikmesriikide sotsiaalsüsteemidele

Tagame tööjõu vaba liikumise ja töötajate õigused

Tööjõu vaba liikumise kindlustamine kõigile Eesti inimestele ja Euroopa Liidu kodanikele, tagades töötajate õigused kõigis EL-i liikmesriikides

Toetame paindlikkust tööturul ja ümberõppeprogramme

Paindlikkus tööturul ja ümberõppeprogrammid, mis võimaldavad kõigil ühiskonnaliikmetel tööturul osaleda

Seome tugeva sotsiaalpoliitika tugeva majandusega

Tugeva sotsiaalpoliitika eelduseks on tugev majanduspoliitika, mis võimaldab parandada sotsiaalvaldkonna teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti

Tagame otsustusõiguse liikmesriikidele

Peame oluliseks, et otsustusõigus sotsiaalvaldkonna poliitikate sisu üle jääb liikmesriikide pädevusse

Säilitame edumaa parimates valdkondades

Samas tuleb hoida edumaad nendes valdkondades, kus Eesti on juba praegu paremiku hulgas

Tõstame sotsiaalvaldkonna näitajad EL keskmisele tasemele

Isamaa seab sihiks, et Eesti jõuaks olulisemate sotsiaalvaldkonna näitajate poolest vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele

Loome Euroopa kaitsetööstuse innovatsioonikeskuse Eestis

Eesti saamine Euroopa kaitsetööstuse innovatsioonikeskuseks, toetades idu- ja tööstusettevõtete arendamist kaitsesektoris

Lihtsustame droonide arendamise reegleid

Droonide arendamise reeglite lihtsustamine, võimaldamaks droonide suuremat kasutamist erasektoris ja kaitsevaldkonnas

Suuname tehisaru ja innovatsiooniprogrammid Eesti keele ja kultuuri toetamiseks

Tehisaru ja Euroopa Liidu innovatsiooniprogrammide suunamine Eesti keele ja kultuuri säilitamiseks ja kasutamiseks

Lihtsustame suurandmete kasutuselevõttu

Suurandmete kasutuselevõtu lihtsustamine, et luua suurem lisandväärtus tööstuse ja infotehnoloogia sektorites

Loome testkeskkonna uutele tehnoloogiatele

Võimaluste loomine, et Eesti saaks Euroopas uute tehnoloogiate testkeskkonnaks, alustades isesõitvate autode arendamise ja katsetamisega

Suurendame tööstuse digiteerimist

Tööstuse digiteerimise suurendamine ja targa tööstuse arendamine, tuginedes digitaalsele kirjaoskusele

Võtame EL-i innovatsiooni õigusraamistiku standardiks Eesti lähenemise

Eesti seadusandliku keskkonna eesrindlikkuse ja parimate praktikate rakendamine EL-i innovatsiooni õigusraamistikus

Väldime uute tehnoloogiate liigset reguleerimist

EL-i püüdluste lõpetamine reguleerida uusi tehnoloogiaid enne nende väljatöötamist, et vältida negatiivset mõju majanduskeskkonnale ja innovatsioonile

Võitleme korruptsiooniga

Riikideülene koostöö, struktuurid ja algatused korruptsioonivastases võitluses, sh ühtsete standardite kehtestamine korruptsioonikuritegude määratlemisel

Tagame avaliku sektori läbipaistvuse

Avaliku sektori läbipaistvuse tagamine, muutes lepingud EL-i institutsioonide ja eraettevõtete vahel avalikuks

Vähendame varimajanduse osakaalu

Varimajanduse osakaalu vähendamine EL-i üleselt ja rahvusvahelisel tasandil, et tagada võrdne konkurents

Lähtume lähimuspõhimõttest otsustes

Otsustes lähimuspõhimõttest lähtumine, austades liikmesriikide otsustuspädevust ja kehtivaid EL-i aluslepinguid

Laiendame digitaalset identiteeti üle-Euroopaliseks

Eesti tuntud digitaalse identiteedi laiendamine üle-euroopaliseks, võimaldades turvaliselt ligi pääseda avaliku ja erasektori teenustele Eesti eID vahendit kasutades

Lähme üle andmete ühekordse küsimise põhimõttele

EL-i ülene kokkulepe avaliku sektoriga asjaajamises andmete ühekordse küsimise põhimõttest lähtumiseks

Kehtestame reegli ühe regulatsiooni tühistamiseks

Koostöös partneritega Euroopa Rahvaparteis kehtestame reegli, mille kohaselt iga uue regulatsiooni vastuvõtmine tähendab vähemalt ühe varasema tühistamist

Paneme seisma rohepöörde initsiatiivid

Rohepöörde initsiatiivide seismapanek, mis pidurdavad ettevõtlust ja majandust

Vähendame bürokraatiat

Euroopa Liidu asjaajamise lihtsustamine suurema õigusselguse, EL-i vahendite väärkasutamise ennetamise ja ettevõtjate ning liikmesriikide bürokraatia vähendamiseks

Säästame energiat ja kasutame seda efektiivsemalt

Energia kokkuhoiu ja efektiivsema kasutamise soodustamine, et vähendada energiatarbimist ja langetada hindu

Tagame tehnoloogianeutraalsuse

Tehnoloogianeutraalsuse tagamine EL-is kehtestatavate nõuete puhul, et parim lahendus selguks ausas konkurentsis

Toetame majandust ja konkurentsieeliseid energiapoliitikas

Energiapoliitika, mis toetab majandust ja liikmesriikide konkurentsieeliseid, sealhulgas põlevkivi väärindamise võimaldamine Eestis

Mitmekesistame energiallikate tootmist

Energiallikate mitmekesisuse ja tootmise hajutamine kliimaeesmärkide saavutamiseks, tagades julgeoleku ja majanduse stabiilsuse

Arvestame sotsiaalmajanduslikke mõjusid

Sotsiaalmajanduslike mõjudega arvestamine kliimaeesmärkide täitmisel, vältides majanduse konkurentsivõime ja tarbijate toimetuleku kahjustamist

Investeerime juhitavatesse energiavõimsustesse

Investeeringud juhitavatesse energiavõimsustesse ja headesse ühendustesse naaberriikidega energiajulgeoleku tagamiseks

Kehtestame mõistliku CO2 kvoodi hinnalagi

Üle-euroopalise kokkuleppe otsimine, et kehtestada mõistlik CO2 kvoodi hinnalagi, kasutades laekuvat tulu konkurentsivõimelise elektrihinna tagamiseks ja investeeringuteks

Teeme sisulise Euroopa elektrituru reformi

Euroopa elektrituru reformi tagamine, mis tagab Nord Pool’i börsi läbipaistvuse ja konkurentsivõimelise elektrihinna

Sõlmime vastastikku kasulikke vabakaubanduslepinguid

Vastastikku kasulike vabakaubanduslepingute sõlmimine kolmandate riikidega, et suurendada inimeste heaolu ja parendada elujärge

Tagame konkurentsivõimelise pangandussektori

Konkurentsivõimelise pangandussektori toetamine, mis toetab Eesti ja Euroopa majandust ausa konkurentsiga ja väheste piirangutega

Investeerime ülikiire internetiühenduse tagamiseks

Investeeringud ülikiire internetiühenduse tagamiseks ja sidevõrkude arendamiseks võrsete konkurentsitingimuste loomiseks

Arvestame regionaalsete eripäradega

Regionaalsete eripärade arvestamine investeeringute, toetusmeetmete ja reeglite kujundamisel

Investeerime EL-i vahendeid infrastruktuuri

EL-i vahendite investeerimine infrastruktuuri (teed, rööbastransport, internet, laadimistaristu) turvaliste ja kiirete ühenduste loomiseks

Toetame intressipoliitikat, mis toetab majandust

Intressipoliitika, mis toetab majandust ja inimeste toimetulekut, vältides liiga kõrgeid intressimäärasid

Tagame vaba konkurentsi ettevõtluses

Vaba konkurentsi ettevõtluses tagamine, vastuseis liigsetele piirangutele ja ebavõrdsele kohtlemisele, mis kahjustavad Eesti majandust

Tagame võrdsed õigused ja võimalused Euroopas

Eesti inimeste võrdsete õiguste ja võimaluste tagamine Euroopas õppida, reisida ja töötada

Tagame valikuvabaduse kliimaeesmärkide poole liikumisel

Inimeste valikuvabadus kliimaeesmärkide poole liikumises ja erinevate garantiide ning toetusmeetmete soodustamine

Arvestame ettevõtete konkurentsivõimega kliimapoliitikas

Kliimapoliitika, mis arvestataks ettevõtete konkurentsivõimega ega toeta eesmärkide täitmist plaanimajanduse viisil

Tagame konkurentsivõime ja rahvuslikud huvid

Oluline on, et kliimaeesmärkide poole pürgimisel arvestataks Eesti ja Euroopa konkurentsivõime ning Eesti rahvuslike huvidega

Toetame läbimõeldud ja vastutustundlikku kliimapoliitikat

Isamaa ei vastusta vajadust kliimaväljakutsega tegeleda, aga seatud eesmärkide puhul on oluline otsuste läbimõeldus ja vastutustundlikkus

Tagame vabad ja ausad konkurentsitingimused

EL pakub Eesti inimestele ja ettevõtetele piiramatult võimalusi, mistõttu on oluline tagada vabad ja ausad konkurentsitingimused

Toetame ettevõtlust ja loome tasuvaid töökohti

Eestis ja Euroopas on keskne küsimus, kuidas toetada ettevõtlust, luua tasuvaid töökohti ja tagada parem elujärg

Sidume EL-i arenguabi konkreetsete nõuetega

EL-i rahalise toetuse ja arenguabi sidumine demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega, eesmärgiga laiendada demokraatia kandepinda ja ennetada korruptsiooni

Edendame idapartnerlusprogrammi

Idapartnerlusprogrammi edendamine, „hallide alade“ kadumise soodustamine EL-i lähinaabruses ja EL-i liikmelisuse perspektiivi pakkumine kriteeriumidele vastavatele riikidele

Tihendame majandussuhteid Aafrika ja Aasia demokraatlike riikidega

Majandussuhete tihendamine Aafrika ja Aasia demokraatlike riikidega

Suurendame koostööd Taiwaniga

Koostööformaatide suurendamine Taiwaniga ja Taiwani julgeoleku tagamine rahvusvahelise stabiilsuse jaoks, samas keskendume tiibetlaste ja uiguuride õigustele Hiinas

Tagame EL-i sõltumatuse Hiinast

Euroopa Liidu sõltumatuse tagamine Hiinast olulise ja tundliku tehnoloogia, maavarade ja kriitiliste tarneahelate küsimustes

Tihendame koostööd USA-ga Hiina küsimustes

USA ja EL-i ühtse poliitika tagamine Hiina suunal, sõltuvuse vähendamine Hiinast ja maailma demokraatlike riikide koostöö suurendamine

Tagame EL-i ühtsuse Hiina suunal

Suhetes kommunistliku Hiina Rahvavabariigiga tagame EL-i ühtsuse ja vastuseisu formaatidele, kus EL-i liikmesriigid suhtlevad Hiinaga ebavõrdsetel alustel

Tihendame piiriülest koostööd ja infovahetust

Liikmesriikide piiriülese koostöö ja infovahetuse suurendamine terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks

Avame arutelu rahvusvaheliste pagulasõiguse lepingute üle

Arutelu avamine rahvusvaheliste pagulasõiguse lepingute tingimuste üle massilise sisserände tõkestamiseks ja menetlusprotsesside kiirendamiseks

Suurendame Europoli ja Frontexi isikkoosseisu

Europoli ja Frontexi isikkoosseisu suurendamine inimkaubanduse vastase võitluse ja ebaseadusliku rände tõkestamise toetamiseks

Saadame illegaalsed piiriületajad tagasi

Euroopa Liitu illegaalselt saabunud piiriületajate tagasi saatmine lähteriiki

Sõlmime lepingud Aafrika riikidega

Lepingute sõlmimine Aafrika põhjaranniku riikidega paatide saabumise ennetamiseks ja EL-i rahalise toetuse sidumine tingimuste täitmisega

Suurendame Frontexi finantseerimist

Frontexi finantseerimise suurendamine Euroopa Liidu välispiiride kaitseks ning piirivalve ja jälgimissüsteemide tugevdamine

Tagame kontrollitud rände ja tugeva välispiiri

Kontrollitud ränne ja tugev EL-i välispiir tagavad Euroopa riikide julgeoleku

Kaitseme Euroopa identiteeti ja traditsioone

Isamaa kaitseb Euroopa identiteeti, elulaadi ja ühiseid traditsioone, olles vastu ebaseaduslikule rändele

Toetame Valgevene demokraatlikku opositsiooni

Valgevene demokraatliku opositsiooni toetamist ning vastuseisu Lukašenka autokraatlikule režiimile jätkamine

Toetame Ukraina rahastamist

Euroopa Investeerimispanga laenude ja toetuste võimaldamine Ukrainale ning Euroopa Stabiilsusmehhanismi vahendite avamine Ukraina toetamiseks

Jätkame abi andmist Ukrainale

Sõjalise, majandusliku ja humanitaarabi andmise jätkamine Ukrainale

Piirame Venemaa kodanike valimisõigust EL-is

Euroopa Liidu ülese arutelu algatamine Venemaa kodanike valimisõiguse piiramiseks EL-i liikmesriikide valimistel

Keelustame Venemaa agressiooni toetavad meediakanalid

Üleeuroopalise keelu kehtestamine Venemaa agressiooni toetavatele meediakanalitele ning valeinfo leviku takistamise algatuste soosimine

Konfiskeerime Venemaa varasid

EL-i üleselt võimaluste loomine Venemaa varade konfiskeerimiseks ja nende kasutamine Ukraina ülesehitamiseks

Uurime Venemaa sõjakuritegusid

Koostöös Ukrainaga Venemaa poolt sooritatud sõjakuritegude uurimine ja rahvusvahelise tribunali loomine Putini ja tema kaasosaliste vastutusele võtmiseks

Sulgeme Venemaa ja Valgevene piiri

EL-i idapiiril asuvate riikide koostöös Venemaa ja Valgevene piiri täielik sulgemine kaubaveole, et vältida sanktsioonidest kõrvale hiilimist

Isoleerime Venemaa majanduse

Venemaa majanduse täielik isoleerimine, senisest karmimate sanktsioonide kehtestamine ja nende jõustamine, vajadusel sanktsioonide laiendamine kolmandatele riikidele

Tagame EL-i ühtse poliitika Venemaa suunal

Euroopa Liidu ühist poliitikat Venemaa suunal ning seismist Ukraina, Gruusia ja Moldova territoriaalse terviklikkuse eest

Toetame Ukraina võitu ja Venemaa kaotust

Ukraina võitleb täna ka Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide julgeoleku eest, mistõttu vajavad nad EL-i, USA ja NATO riikide täielikku toetust

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram