Ametkond

Keskerakonna kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 169
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

169

Loome jätkusuutliku mehhanismi Ukraina-EL kaubavoogudele

Toetame jätkusuutliku mehhanismi loomist Ukraina-EL kaubavoogude jaoks

Teavitame rikkumistest koheselt

Rikkumiste avastamisel tuleb koheselt teavitada Euroopa vastavaid institutsioone ja Eesti elanikke

Tagame imporditud toodete vastavuse standarditele

Imporditud tooted peavad vastama rahvusvahelistele standarditele ja Euroopa tervishoiu- ja ohutusnõuetele

Võitleme ebaausa konkurentsi vastu põllumajanduses

Võitleme ebaausa ülemaailmse konkurentsi vastu põllumajandus- ja toidusektoris

Eemaldame Läänemerre uputatud keemiarelvad

Avaldame poliitilist survet Läänemerre uputatud keemiarelvade probleemi lahendamiseks

Toetame rannapiirkondade arendamist tootjaorganisatsioonide kaudu

Toetame rannapiirkondade arendamist ja ühistegevust läbi tootjaorganisatsioonide

Arvestame kalanduse huvidega merealade planeeringutes

Merealade planeeringutes tuleb arvestada kalanduse huvidega

Seame realistlikud rohe-eesmärgid kalandusele

Toetame realistlike rohe-eesmärkide seadmist laevastikule, tööstustele ja vesiviljelusele

Edendame töökohti ja parandame kalurite elutingimusi

Meie kalandusstrateegiad peavad hõlmama kutseala sotsiaalset aspekti

Tagame toidutootmise strateegilise tähtsuse

Toidutootmine on julgeoleku seisukohast strateegiline sektor

Loome erakorralise rahastamispaketi põllumajandussektorile

Tuleb luua erakorraline rahastamispakett põllumajandussektorile

Teeme õigusaktid üheselt mõistetavaks ja arusaadavaks

Õigusaktid peavad olema kõigile üheselt mõistetavad, õiglased ja arusaadavad

Vähendame põllumajandustootjate halduskoormust

Põllumajandustootjatel tuleb vähendada halduskoormust

Esitame põllumajandussektori nõuete kulude ja tulude analüüsi

Euroopa Komisjonile tuleb anda ülesanne esitada põllumajandussektori summaarsete nõuete kulude ja tulude analüüs

Hindame ebaausate kaubandustavade vastast direktiivi

Euroopa Komisjon peab hindama ebaausate kaubandustavade vastase direktiivi rakendamist

Võtame vastu mullaseire raamistiku

Peame oluliseks mullaseire raamistiku vastu võtmist

Alandame taastuvate kütuste makse

Oluline on taastuvate kütuste, näiteks biogaasi maksu alandamine

Toetame Euroopa Komisjoni põllumajandusdialoogi

Toetame Euroopa Komisjoni algatatud põllumajandusdialoogi

Rakendame muudatusi koostöös põllumajandustootjatega

Muudatuste rakendamine peab toimuma koostöös põllumajandustootjatega

Teeme lõpu ebaõiglasele toetuste jaotamisele Eesti tootjatele

Teeme kõik, et lõpeks Eesti tootjate suhtes ebaõiglane toetuste jaotamine

Tagame õiglasema toetuste jaotamise

Tulevase Ühtse põllumajanduspoliitika kohaselt peab toetuste jaotamine olema õiglane

Hindame ümber ELi põllumajanduspoliitika

ELi põllumajanduspoliitika suutlikkus reageerida turu situatsioonidele ja kliimamuutustele vajab tõsist ümberhindamist

Soodustame mahetootmist

Oluline on mahetootmise soodustamine

Tagame toidujulgeoleku puhta keskkonnaga

Tagame toidujulgeoleku, jättes samal ajal maha puhta ja hoolitsetud keskkonna

Julgustame teadlaste harta ja pädevusraamistiku vastuvõtmist

Julgustame EL-i Nõukogu jätkama tööd teadlaste harta ja pädevusraamistiku vastuvõtmisel

Toetame teadlaste liikuvust ja võrgustike loomist

Toetame teadlaste ELi sisest liikuvust ja võrgustike loomist

Parandame teaduskarjääri jätkusuutlikkust

Keskendume teaduskarjääri jätkusuutlikkusele ELi liikmesriikides

Kehtestame ühtse Euroopa teaduskraadi

Toetame ühtse Euroopa teaduskraadi kehtestamist ülikoolidevahelise koostöö raames

Toetame hariduse ja koolituse liikuvust

Toetame liikuvuse muutmist hariduse ja koolituse lahutamatuks osaks

Muudame noortegarantii töötavaks mehhanismiks

Noortegarantiist peab saama reaalne mehhanism, mille abil iga noor saab jätkata õpinguid või asuda tööle

Lahendame haridussüsteemi probleeme ELi tasemel

Pöörame tähelepanu hariduse kättesaadavusele, õpetajate puudusele ja teistele haridussüsteemi probleemidele

Tagame koolirõõmu ja kiusamisvabad koolid

Peame oluliseks lastele koolirõõmu tagamist ja seisame kiusamisvaba kooli eest

Parandame sotsiaalset kaasatust koolides

Seisame ”tervikliku kooli” lähenemise eest, et parandada sotsiaalset kaasatust ja ennetada koolist väljalangemist

Loome Euroopa raamistiku väikelaste haridusele

Toetame Euroopa raamistiku loomist väikelaste hariduse ja hoolduse jaoks

Jätkame hariduse rahastamist ELi tasemel

Seisame selle eest, et Euroopa Liit jätkaks haridus-, koolitus- ja oskuspoliitika rahastamist

Suurendame Erasmus+ rahastust

Toetame Erasmus+ rahastamisprogrammi eelarve suurendamist

Tugevdame elukestva õppe perspektiivi

Tugevdame elukestva õppe perspektiivi ja keskendume digitaalse kirjaoskuse parandamisele

Õpetame kahte võõrkeelt

Seame eesmärgiks, et inimesed oskaksid lisaks emakeelele ka vähemalt kahte võõrkeelt

Suurendame täiskasvanuõppes osalemist

Peame vajalikuks suurendada täiskasvanuõppes osalemist toetavaid meetmeid

Tunnustame vastastikku kvalifikatsioone

Kõiki kooli- ja kõrghariduse kvalifikatsioone tuleks vastastikku tunnustada kõikides liikmesriikides

Parandame hariduse piiriülest kättesaadavust

Euroopa Liidul on suur roll hariduse piiriülese kättesaadavuse parandamisel

Hindame ja hoiame Eesti kultuuripärandit

Hindame ja hoiame rahvusriiki, tutvustame ning näitame oma ainulaadsust teiste Euroopa kultuuripärandite seas

Töötame välja tehisintellekti kasutamise regulatsioonid

Erakordselt kiire tehisintellekti arengu tõttu tuleb välja töötada tehisintellekti kasutamise regulatsioon

Lahendame tehisintellekti autoriõiguste küsimuse

Tehisintellekti arengu käigus tuleb lahendada autoriõiguste küsimus ja kaitsta olemasolevat loomingut

Kaitseme töötajate õigust töö- ja eraelu tasakaalule

Digitaalse ühenduvuse kontekstis tuleb tagada töötajatele õigus olla mittekättesaadav

Kehtestame tehisintellekti kasutamise regulatsioonid

Tehisintellekti kiire areng nõuab ühtlustamist ja mängureeglite kehtestamist, et vältida kuritarvitusi

Kaitseme eraelu puutumatust

Tagame, et inimestel oleks õigus eraelu puutumatusele ka digitaliseeruvas maailmas

Tagame tehnoloogiate turvalise kasutamise

Tehnoloogiate kasutamine peab olema turvaline ja igale inimesele peab jääma kontroll oma andmete üle

Loome toimiva digitaalse ühisturu

Jätkame tööd toimiva digitaalse ühisturu loomise nimel, kus liikmesriigid tunnistavad vastastikku digiallkirju ja digitaalseid dokumente

Arendame kriitilise mõtlemise ja faktide kontrollimise oskusi

Peame panustama kriitilise mõtlemise ja faktide kontrollimise oskuste väljaarendamisele

Tagame võrdse teenuste kättesaadavuse

Teenused peavad olema tagatud võrdselt kõigile, sõltumata digitaalsete tehnoloogiate kasutamisest

Tagame juurdepääsu ühenduvusele ja digioskustele

Digitaaltehnoloogiad peavad teenima kõiki inimesi, mis eeldab investeeringuid haridusse ja digioskuste arendamisse

Vähendame digilõhet linnade ja maapiirkondade vahel

Digitaalsete tehnoloogiate kättesaadavus peab olema tagatud kõigile inimestele, sealhulgas maapiirkondades

Lihtsustame dokumentide haldust digitaalselt

Toetame, et liikmesriigid vahetaksid omavahel andmeid automaatselt ja digitaalselt

Loodame ühtse kapitalituru ELis

Peame oluliseks ühtse kapitalituru loomist Euroopa Liidus

Loome toimiva ELi äriregistri

Toimiv Euroopa Liidu äriregister on hädavajalik ühtse turu osa

Vähendame aruandluskohustust ja toetame andmete ühekordset esitamist

Seisame aruandluskohustuse vähendamise eest ja toetame andmete ühekordse esitamise põhimõtet

Maksustame suurettevõtete ülemäärase kasumi kriisi ajal

Toetame suurettevõtete ülemäärase kasumi maksustamist Euroopa tasandil kriisi ajal

Ühtlustame maksusüsteeme ELi tasandil

Pooldame maksusüsteemide ja erimaksude, näiteks suurettevõtete maksude, nõuete ühtlustamist Euroopa Liidu tasandil

Vähendame ebavõrdsust üleeuroopaliste majandusmeetmetega

Toetame üleeuroopalisi majandusmeetmeid, mis vähendavad ebavõrdsust

Ühtlustame riigihangete reegleid

Ühtlustame riigihangete reegleid, et hangetel osalemine oleks lihtsam ja konkurents tihedam

Tagame mõistliku tasakaalu majanduse ja elatustaseme vahel

Toetame mõistlikku tasakaalu pikaajaliste majanduslike eesmärkide ja kõrgema elatustaseme tagamisel

Edendame tehisintellekti ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid

Toetame tehisintellekti ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist

Arendame pooljuhtide ja ravimite tootmist

Toetame uue põlvkonna pooljuhtide ja ravimite tootmise arendamist

Tugevdame ELi konkurentsivõimet suurprojektidega

Toetame ELi konkurentsivõime tugevdamist suuremahuliste mitmepoolsete majandusprojektidega

Kooskõlastame majanduspoliitikat ELi eesmärkide saavutamiseks

Euroopa Liidu liikmesriikide vajadus ja kohustus on kooskõlastada majanduspoliitika ELi majanduslike eesmärkide saavutamiseks

Soosime erasektori lahendusi energiatarbimise juhtimiseks

Soosime erasektori lahendusi, mis aitavad tarbijatel juhtida oma energiatarbimist

Arendame võrguvõimekust päikesepaneelide liitmiseks

Peame oluliseks võrguvõimekuse arendamist, et igal majapidamisel oleks võimalik oma katusel olevad päikesepaneelid mõistliku liitumistasuga võrku lülitada

Sünkroniseerime Balti elektrivõrgud Kesk-Euroopa sagedusalaga

Sünkroniseerime Balti elektrivõrgud 2025. aastaks Kesk-Euroopa sagedusalaga ja ehitame välja vajalikud ühendused

Toetame Estlink 3 rajamist

Toetame Eesti-Soome elektriühenduse Estlink 3 rajamist

Vähendame keskkonnakahjusid taastuvenergia arendamisel

Uute võimaluste loomine ei tohi tekitada keskkonnale korvamatut kahju

Arvestame kohalike kogukondade huvidega taastuvenergia arendamisel

Kiire üleminek taastuvelektrienergiale peab arvestama kohalike kogukondade huvidega

Kiirendame üleminekut taastuvenergiale ELi kaasrahastusel

Euroopa kaasrahastusel kiirendame üleminekut taastuvenergiale koos salvestuslahenduste, vesiniku tootmise ja teiste uute võimaluste laiendamisega

Kasutame kohalikku biomassi koostootmisjaamades

Toetame kohaliku biomassi kasutamist efektiivsetes koostootmisjaamades

Tagame ELi rahastuse renoveerimisdirektiivile

Seisame selle eest, et renoveerimisdirektiiviga kaasneks Eestile märkimisväärne ELi rahastus alates 2025. aastast

Toetame hoonete renoveerimist

Hoonete, eriti korterelamute renoveerimine on kõige efektiivsem viis energia säästmiseks ja CO2-heite ning küttearvete vähendamiseks

Otsustame energiaallikate kasutamise üle liikmesriigi tasandil

Igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, milliseid energiaallikaid kasutada, võttes arvesse EL-i kliimaeesmärke

Arvestame kliimameetmete sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi

Kliimaeesmärkide saavutamisel võtame arvesse sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi ning seisame Eesti inimeste huvide eest

Pürgime kliimaneutraalsuse poole

Euroopa Liit ja kõik selle liikmesriigid on lubanud, et 2050. aastaks saab Euroopa Liidust kliimaneutraalne ühiskond

Suurendame piirkonna konkurentsivõimet taastuvenergia tootmisega

Euroopa peab suutma taastuvenergia tootmisega suurendada piirkonna konkurentsivõimet

Väldime uusi sõltuvusi taastuvenergia üleminekul

Taastuvenergiale üleminek ei tohi tuua kaasa uusi sõltuvusi kolmandatest riikidest

Vähendame sõltuvust Vene gaasist

Euroopa Liit on viimaste aastate jooksul vähendanud sõltuvust Vene gaasist umbes 75%

Loome energiaühendused ELi vahenditest

Euroopa Liidu vahenditest rahastatud energiaühendused on olulised varustuskindluse tagamiseks

Toetame ELi ühtset energiaturgu

Venemaa kallaletung Ukrainale on näidanud, kui oluline on ELi ühtne energiaturg ja energiajulgeolek

Tagame soodsa hinnaga elektri

Eesmärk on tagada meie inimestele ja ettevõtetele võimalus kõikjal Eestis tarbida elektrit neile vajalikul ja sobival ajal võimalikult soodsa hinnaga

Hoidame energiahinnad taskukohased

Energiahinnad peavad jääma inimestele taskukohaseks ja ettevõtjatele konkurentsivõimeliseks

Tagame töötajatele võrdse kohtlemise

Tagame töötajatele võrdse kohtlemise ning tööjõu vaba liikumise

Võitleme diskrimineerimise vastu tööjõuturul

Võitleme rahvuse, soo, vanuse ja muude tunnuste alusel diskrimineerimise vastu tööjõuturul

Rakendame Istanbuli konventsiooni täiemahuliselt

Nõuame Istanbuli konventsiooni täiemahulist rakendamist

Võitleme lähisuhte- ja perevägivalla vastu

Jõuliselt seisame lähisuhte- ja perevägivalla vastu ning nõuame vastava direktiivi kiiret ülevõtmist

Toetame harvikhaigustega patsientide ravi

Pöörame erilist tähelepanu harvikhaigustega patsientide ravi toetamisele

Reformime ravimiturgu

Toetame ravimiturureformi, et muuta ravimid väikeriikide elanikele kättesaadavamaks

Rajame Tallinna haigla ELi fondide abiga

Taotleme Euroopa Liidu fondidest rahalist tuge Tallinna haigla rajamiseks

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti

Toetame investeeringuid e-tervise lahendustesse, tervisetehnoloogiatesse ja personaalmeditsiini arendamisse

Rakendame Euroopa lastegarantiid

Pooldame Euroopa lastegarantii kiiret vastuvõtmist ja rakendamist

Vähendame noorte töötust

Vähendamaks noorte töötust, tugevdame noortegarantii programmi rahastamist ja muudame selle liikmesriikidele siduvaks

Tagame ligipääsetavuse avalikule ruumile ja teenustele

Seisame avaliku ruumi, info ja teenuste ligipääsetavuse eest kõigile inimestele

Töötame välja Euroopa erivajadustega inimeste strateegia

Toetame uue Euroopa erivajadustega inimeste strateegia väljatöötamist kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga

Vähendame tööga seotud surmasid ja kutsehaigusi

Seame eesmärgiks jõuliselt vähendada tööga seotud surmade ja kutsehaiguste arvu

Toetame töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat

Kutsume Euroopa Komisjoni üles esitama uut töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat

Tagame platvormitöötajatele sotsiaalsed garantiid

Tagame platvormitöötajatele sotsiaalsed garantiid ja sotsiaalkindlustuse

Võitleme sotsiaalse lõhestumise vastu

Seisame selle eest, et liikmesriigid, sealhulgas Eesti, seaksid prioriteediks Euroopa Komisjoni soovitused sotsiaal- ja tööhõive poliitika osas

Edendame võrdseid võimalusi naistele

Toetame algatusi naiste rahalise sõltumatuse tagamiseks ning naiste töötuse vähendamiseks

Loome Euroopa miinimumsissetuleku raamistiku

Tagamaks igaühele inimväärset elu, toetame Euroopa Liidu miinimumsissetuleku raamistiku väljatöötamist

Tugevdame ametiühinguid

Seisame ametiühingute tugevdamise eest ja toetame kollektiivläbirääkimiste osakaalu suurendamist Eestis

Toetame õiglase sissetuleku tagamist

Toetame kooskõlastatud Euroopa Liidu lahendusi, et saavutada reaalpalga kasv ning edendada sotsiaalset lähenemist

Võitleme töötavate inimeste vaesuse vastu

Oleme seisukohal, et töötavate inimeste vaesusel ei ole kohta 21. sajandi ühiskonnas

Tagame töötajate õiguste kaitse

Töötajate õigused oleksid kaitstud ning abivajajatele tagatakse kohane abi

Rakendame Euroopa Sotsiaalõiguste sammast

Peame oluliseks Euroopa Sotsiaalõiguste samba rakendamisega edasi liikuda, kohandades reeglistikku muutunud olukorras

Reformime Frontexi inimõiguste standarditele vastavaks

Tõhusa ELi välispiiri kontrolliks pooldame Frontexi ümberkujundamise reforme, et see vastaks kõrgetele inimõiguste standarditele

Loome ELi hallatavad rajatised varjupaigataotlejatele

Tuleb luua väljaspool ELi piire ELi hallatavad ühised rajatised varjupaigataotlejatele

Arendame tõhusaid partnerlusprogramme illegaalse migratsiooni ohjeldamiseks

Illegaalse migratsiooni ohjeldamiseks peame vajalikuks arendada tõhusaid partnerlusprogramme, mis seavad prioriteediks töökohtade loomise ja kliimamuutuste leevendamise

Vähendame sõltuvust mittedemokraatlikest režiimidest

Peame oluliseks vähendada sõltuvust režiimidest, mis ei jaga demokraatlikke väärtusi, kasutades riskide vähendamise ja mitmekesistamise põhimõtet

Sõlmime Atlandi-ülese vabakaubanduslepingu USA-ga

Töötame selle nimel, et saaks sõlmitud USA-ga Atlandi-ülene vabakaubandusleping

Sõlmime kaubandus- ja investeerimislepingud

Seisame selle eest, et ELi kaubandus- ja investeerimislepingute sõlmimine avatud turumajandustega partneritega areneks edasi

Kujundame selged seisukohad ELi välispoliitikas

Kuigi Euroopa Parlamendi mõju ELi välispoliitikale on piiratud, peame oluliseks selgete seisukohtade kujundamist

Arendame elanike kaitsevõimekust

Arendame riiklike programmidega elanike kaitsevõimekust kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes, riigiasutustes ja kodudes

Muudame tsiviilkaitseõppe kohustuslikuks

Riigi- ja tsiviilkaitseõpetus peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist igas Euroopa koolis

Seame eesmärgid tsiviilkaitse valdkonnas

Sõjalist võimekust arendades peab EL seadma selged eesmärgid tsiviilkaitse valdkonnas

Võitleme väärinformatsiooni leviku vastu

Suurendame valmisolekut ja võimekust väärinformatsiooni leviku tõkestamisel, säilitades demokraatia, sõnavabaduse ja õigusriigi põhimõtted

Tõstame hübriidohtudega võitlemise võimekust

Tõstame hübriidohtudega võitlemise võimekust nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt

Rakendame Strateegilise kompassi programmi

Vajame kiiret ja täielikku Strateegilise kompassi programmi rakendamist

Lahendame hübriidohtusid ja tehnoloogilisi väljakutseid

Hübriidohtude ja tehnoloogiliste väljakutsete lahendamine nõuab terviklikku ja kooskõlastatud lähenemisviisi

Toetame Moldova, Armeenia ja Bosnia integreerimist

Toetame Moldova, Armeenia, Bosnia ja teiste samameelsete partnerite integreerimist Euroopa julgeolekuarhitektuuri

Tagame rahu naabruses

Rahu tagamine meie naabruses on Euroopa Liidule ülimalt tähtis

Loome toimiva kaitseotstarbelise ühtse turu

Toimiva kaitseotstarbelise ühtse turu loomine on kriitiline

Investeerime 100 miljardit eurot kaitsehangeteks

Pooldame 100 miljardi euro investeerimist ühisteks kaitsehangeteks ja -arenduseks

Suurendame ühiseid kaitsekulutusi

Ühiste kaitsekulutuste suurendamine on kriitilise tähtsusega

Loome Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni

Teeme ettepaneku luua Euroopa Parlamendis täieõiguslik julgeoleku- ja kaitsekomisjon

Suurendame otsustusvõimet kriiside ajal

Peame hädavajalikuks Euroopa otsustusvõime suurendamist kriiside ajal

Vabaneme tehnoloogilistest sõltuvustest

Pingutame selle nimel, et vabaneda tehnoloogilistest sõltuvustest

Võitleme hübriidohtudega

Anname endast parima hübriidohtude vastases võitluses

Arendame kodumaist kaitsetööstust ELi abiga

Arendame ja kaasame senisest enam kodumaist kaitsetööstust Euroopa Liidu abiga

Tugevdame Euroopa Liidu ja Eesti kaitsevõimet

Seisame Euroopa Liidu, sealjuures Eesti, kaitsevõime tugevdamise eest

Tugevdame koostööd NATO raames

Tugevdame koostööd NATO raames ja arendame Euroopa kollektiivkaitset

Mõistame, et ohud ulatuvad Euroopast kaugemale

Ohud Euroopale ulatuvad Euroopast kaugemale, Indo-Vaikse ookeani piirkond, Sahel, Lähis-Ida

Toetame Ukraina riigi taastamist

Toetame Ukraina riiki taastamis- ja ülesehitusprotsessi vältel

Toetame Ukraina piiride taastamist

Toetame Ukrainat rahvusvaheliselt tunnustatud piiride täieliku taastamise ja kontrollimiseni

Tugevdame NATO Euroopa sammast

Peame tugevdama NATO Euroopa sammast

Suurendame Euroopa Liidu vastutust julgeoleku eest

Näeme vajadust, et Euroopa Liit võtaks suurema vastutuse oma julgeoleku eest ja suurendaks suutlikkust tegutseda strateegiliselt autonoomselt

Esindame väärikalt Eesti inimesi Euroopa Parlamendis

Igal Eestist valitaval Euroopa Parlamendi saadikul lasub suur vastutus ning kohustus esindada väärikalt Eesti inimesi

Tagame õiglase ülemineku Ida-Virumaale

Peame äärmiselt tähtsaks, et õiglane üleminek võtaks arvesse ka regionaalsed, eelkõige Ida-Virumaa kui põlevkivitootja vajadused

Juhime ELi vahendite jagamist elanike huvidest lähtudes

Euroopa Liidu vahendite jagamine peab olema elanike ja ettevõtjate huvidest lähtuv, mitte poliitiline

Väldime poliitilist kemplemist ELi vahendite jagamisel

Peame vältima olukordi, kus keskvalitsuse poliitilise kemplemise tulemusena ei saa kohalikud omavalitsused arendada hädavajalikke projekte

Rakendame kohalike omavalitsuste otsest ELi rahastamist

Töötame selle nimel, et kohalikele omavalitsustele oleks rakendatav otsene Euroopa Liidu rahastamine

Jagame Tallinna parimaid praktikaid

Tallinn saab siinkohal jagada oma parimaid praktikaid

Pakume kvaliteetseid ühistranspordiühendusi

Peame oluliseks, et Euroopa Liidu elanikel oleksid kvaliteetsed ja taskukohased ühistranspordiühendused

Tagame kaasaegsed transpordilahendused

Hoolitseme selle eest, et Eesti saaks Euroopa Liidu kaasabil kaasaegsed transpordilahendused

Võtame eeskujuks parimad praktikad energiapoliitikas

Selleks võtame eeskujuks liikmesriikide parimad praktikad

Tagame energiajulgeoleku

Töötame selle nimel, et tulevikus Eesti ja Euroopa Liit suudaksid iseseisvalt katta oma energianõudmised

Tunnustame digiallkirju ja digidokumente

Töötame selle nimel, et liikmesriigid tunnistaksid üksteise digiallkirju ja digidokumente

Loodame toimiva digitaalse ühisturu

Jätkame tööd selle nimel, et lisaks toimivale ühisturule Euroopa Liidus tekiks ka toimiv digitaalne ühisturg

Arendame Euroopa strateegilist autonoomiat

Toetame Euroopa strateegilise autonoomia väljaarendamist - kiipide tootmisest ja toidujulgeolekust kuni kaitsetööstuse arendamiseni

Tagame selge ja läbipaistva otsustusprotsessi

Tagame, et otsuste langetamine oleks selge, mõistetav ning läbipaistev

Kaasame poliitilisse arutellu kõik tasandid

Pingutame selle nimel, et Euroopa Liidu poliitika aruteludesse oleksid võimalikult varajasel etapil kaasatud Eestis Riigikogu, kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja huvigrupid

Ei toeta mõjuanalüüsita kohustusi

Keskerakond ei toeta kohustusi, milledel puuduvad mõjuanalüüsid ja konkreetne finantseerimise plaan

Analüüsime teaduspõhiselt kliimameetmeid

Iga tegu tuleb eelnevalt teaduspõhiselt läbi analüüsida

Liigume Pariisi kokkuleppe eesmärkide suunas

Pürgides Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole, peab selgelt võtma arvesse selle sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi

Toetame Euroopa kaitsevoliniku portfelli loomist

Toetame Euroopa kaitsevoliniku portfelli loomist

Arendame Euroopa Liidu iseseisvat kaitsevõimet

Peame ülioluliseks Euroopa Liidu iseseisva kaitsevõime kiiret arendamist

Loome mehhanismi erandlikeks kriisiolukordadeks

Euroopa vajab mehhanismi, mis võimaldab selgelt tuvastada erandlikku kriisiolukorda ja kiirendada otsustusprotsessi

Säilitame ühehäälsuse põhimõtte

Säilitame ühehäälsuse, sest nii garanteerime, et Eesti inimeste huvisid ei hääletata maha

Tagame igale riigile hääle Euroopa Liidus

Euroopa Liidus peab jätkuvalt olema igal riigil, olgu see väike või suur, hääl

Toetame Euroopa Liidu otsustusvõimekust kriisiolukorras

Viimased aastad on näidanud, et kriisiolukorras on Euroopa Liit võimeline reageerima otsustavalt

Väldime Euroopa Liidus bürokraatia ülemäärast kasvu

Euroopa saab olla edukas vaid siis, kui bürokraatia ei kasva üle kodanike ja ettevõtjate peade

Tagame Euroopa Liidu toimimise kõrge inimarengu tasemele liikumiseks

Euroopa Liit peab jätkuvalt toimima struktuurina, mis soosib liikmesriikide liikumist kõrgeimale võimalikule inimarengu tasemele

Seisame Eesti inimeste huvide ja tugeva Euroopa Liidu eest

Seisame selgelt Eesti inimeste huvide ning tugeva Euroopa Liidu eest

Osaleme aktiivselt Euroopa Liidus ja NATO-s

Peame ülioluliseks Eesti aktiivset liikmelisust Euroopa Liidus ja NATO-s

Säilitame Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse

Meie peamine välis- ja julgeolekupoliitiline eesmärk on Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, põhiseadusliku korra ning rahva jõukuse kasv

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram