Teema

Eesti 200 erakonna programm Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 71
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

71

Kaitsme inimesi ja ühtlustame põhimõtteid

Euroopa peab saama tugevaks ja jääma ühtseks. Tugevaks oma inimeste kaitsmises ja ühtseks oma põhimõtetes

Toetame reeglipõhist maailmakorda ja Ukraina territoriaalset terviklikkust

Euroopa peab suutma end kaitsta, toetama reeglipõhist maailmakorda, Ukraina territoriaalset terviklikkust ja Venemaa agressiooni lõpetamist

Tugevdame Euroopa majandust innovatsiooni ja rohelise energia abil

Euroopa majandus peab saama tugevaks. Leiame, et Euroopa majanduskasv põhineb innovatsioonil, rohelisel energial, Euroopa teaduse saavutustel ja inimeste kõrgel hariduse tasemel

Liigume ühiselt kliimaeesmärkide poole ja tagame õiglasuse kliimavõitluses

Euroopa peab olema tugev ja ühtne üleilmses kliimakokkuleppes seatud eesmärkide poole liikumises. Kliimavõitluses ei tohi kaotajaks jääda inimene. Võitlus kliimamuutuste pidurdamisel peab olema õiglane ja ratsionaalne

Tunnustame Euroopa Liidu põhiväärtuseid ja toetame laienemist

Tunnustame Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Lissaboni leppes sõnastatud väärtuseid. Oleme laieneva Euroopa Liidu poolt, oodates ühinema riike, kes austavad inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdsust, õigusriigi põhimõtteid ja inimõiguseid

Seisame Euroopa väärtuste ja vabaduste eest ning vältime liigset sekkumist

Eesti 200 peab enesestmõistetavaks, et Euroopa seisab enda inimeste, väärtuste ja vabaduste eest üle aegade. Oleme seda meelt, et Euroopa Liidu ülesanne on anda liikmesriikidele suuniseid, kuid mitte sekkuda liigselt iga riigi juhtimisse

Tagame liikmesriikide iseseisva kaitsevõime ja julgeoleku panuse

Seisame sõjaliselt tugeva Euroopa eest, kus igal liikmesriigil on iseseisv kaitsevõime ning valmisolek anda panus Euroopa ja kogu Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekusse

Toetame solidaarsusel ja koostööl põhinevat Euroopat

Toetame Euroopat, mis tugineb solidaarsusele ja koostööle ning kaitseb end ühiselt väliste ohtude eest

Süvendame koostööd NATO-ga ja loome ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat

Euroopa Liit peab süvendama koostööd NATO-ga. Kutsume looma ühist Euroopa Liidu ja NATO kaitse- ja julgeolekupoliitikat ning rakendama meetmeid veealuse ja muu elutähtsa taristu pidevaks seireks ja kaitseks

Panustame kaitsekuludeks kolm protsenti SKT-st ja väldime ühiste relvajõudude loomist

Iseseisva kaitsevõime tagamiseks peab iga liikmesriik panustama kaitsekuludeks mitte vähem kui kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Me ei toeta Euroopa Liidu ühiste relvajõudude loomist

Loome sujuva sõjalise liikuvuse taristu ja õiguslikud eeldused

Liikmesriikide koostöös tuleb luua õiguslikud eeldused ning taristu liitlaste sujuva sõjalise liikuvuse tagamiseks

Elavdame Euroopa kaitsetööstust ja suurendame relvasüsteemide tootmist

Peame senisest enam panustama Euroopa kaitsetööstuse kasvu. Liikmesriikide kaitsetööstus vajab kiiret elavnemist, et toota märgatavalt rohkem relvasüsteeme ja laskemoona

Toetame Ukraina abistamist ja liitumist NATO ja Euroopa Liiduga

Kutsume liikmesriike kulutama igal järgmisel neljal aastal Ukraina toetamiseks 0,25% sisemajanduse kogutoodangust. Toetame Ukraina liitumist NATO ja Euroopa Liiduga

Jätkame Venemaa sanktsioneerimist ja toetame täielikku majandusembargot

Euroopa Liit peab jätkama Venemaale kehtestatud poliitilisi ja majandussanktsioone. Toetame täielikku majandusembargot Venemaale

Kasutame Venemaa külmutatud vara Ukraina sõjakahjude korvamiseks

Vene riigi ja tema tegudele kaasa aidanud inimeste ja ettevõtete sanktsioneeritud ja külmutatud vara tuleb võtta kasutusele Ukrainale tekitatud sõjakahjude korvamiseks

Võitleme Venemaa propaganda ja desinformatsiooni vastu

Arendame koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega, et võitluses Venemaa propaganda ja desinformatsiooniga pidevalt paljastada Venemaa vaenuliku mõjutustegevuse eesmärke

Toetame Euroopa ühise poliitika tõhustamist Venemaa suunal

Toetame ühehäälsuse nõuet, ent ei saa lubada ühe või kahe liikmesriigi obstruktsiooni Euroopa Liidu ühisele poliitikale Venemaa suunal ning abi osutamisele Ukrainale

Loome Euroopa Komisjonis kaitsevoliniku koha

Toetame Euroopa Komisjonis kaitsevoliniku koha loomist, kes keskendub Euroopa Liidu tööstus- ja kaitsevõime suurendamisele

Toetame rahvusvahelise eritribunali loomist sõjakurjategijate karistamiseks

Toetame rahvusvahelise eritribunali loomist, mis uurib ja määrab karistusi kõigile sõjakurjategijatele, lihtsõduritest Putinini välja

Suurendame rahutagamisrahastu mahtu

Toetame rahutagamisrahastu mahu suurendamist, et Euroopa Liit suudaks tugevdada sõjalist kaitsevõimet ning toetada rahutagamisoperatsioonide sõjalisi aspekte

Tugevdame Eesti ja Euroopa idapiiri kaitset

Peame oluliseks tugevdada Eesti ja Euroopa idapiiri kaitset. Euroopa Liit peab välja arendama võimekuse ennetada Venemaa-poolseid hübriidrünnakuid välispiiridele

Piirame ebaseaduslikku sisserännet ja reformime varjupaigapoliitikat

Ebaseaduslikku sisserännet Euroopa Liitu tuleb senisest selgemalt piirata ning rakendada tulemuslikku ja põhiõigusi austavat tagasisaatmise poliitikat

Suurendame Euroopa majandusjulgeolekut ja strateegilist autonoomiat

Toetame Euroopa majandusjulgeoleku kasvatamist, suurendades Euroopa strateegilist autonoomiat ja minimeerides Venemaa mõju tarneahelatele ja elutähtsale taristule

Suurendame Euroopa valmisolekut sõja- ja katastroofimeditsiini pakkumiseks

Toetame Euroopa valmisoleku suurendamist pakkuda sõja- ja katastroofimeditsiini teenust ning liikmesriikide autonoomiat kriisihaldamismeetodite valikul

Kaitseme inimeste õigusi ja privaatsust sotsiaalmeedia platvormidel

Toetame inimeste õiguste kaitset ja tasakaalu leidmist kasutajate privaatsuse ja ettevõtete ärihuvide vahel sotsiaalmeedia platvormidel

Vähendame tehisintellekti arendamise piiranguid

Euroopa majanduse innovatsioonivõimekus peab kasvama. Pooldame tehisaru-alase innovatsiooniga tegelevate ettevõtetele suuremat vabaduse andmist ning muudame tehisintellekti akti, et vähendada piiranguid ettevõtjatele ja võimaldada maailmatasemel innovatsiooni

Lõpetame ülepaisutatud riigiabi andmise

Leiame, et tuleb lõpetada riigiabi andmine senises ülepaisutatud mahus, sest ettevõtjatel peab olema Euroopas samaväärsed õigused ja võimalused ühisturul toimetamiseks

Toetame kvalifitseeritud tööjõu sisserännet

Toetame kontrollitud kvalifitseeritud tööjõu sisserännet Euroopasse. Euroopa peab muutuma maailma talentidele kõige atraktiivsemaks piirkonnaks

Muudame Euroopa Liidu teaduspõhise metsatööstuspoliitika eestvedajaks

Euroopa Liit peab muutuma maailmas teaduspõhise metsatööstuspoliitika eestvedajaks, keskendudes süsiniku sidumisele ja ladestamisele läbi ehitustegevuse ning puidu kõrgtehnoloogilise väärindamise

Säilitame liikmesriikide maksuotsustusõiguse

Me ei toeta üle-Euroopalisi makse. Liikmesriikidele peab jääma otsustusõigus selle üle, kuidas majandusest maksuraha koguda ja kuidas seda kasutada

Toetame digitaalse ühisraha kasutuselevõttu

Oleme seisukohal, et digitaalse ühisraha kasutuselevõtt suurendab Euroopa konkurentsivõimet

Soodustame teadlaste rännet ja koostööd tipplaboritega

Toetame teadlaste rännet, tipplaborite teket ja teadmussiiret Euroopas. Soodustame Euroopa teadlaste koostööd kõikide maailma tippteaduskeskuste ja -teadlastega

Jagame teadusrahastust ja teadlaste rännet proportsionaalselt

Euroopa riigid peavad olema teadusmaastikul võrdsed – rahastus ja teadlaste ränne peavad jagunema liikmesriikide vahel proportsionaalselt

Tagame ravimite võrdselt kättesaadavuse Euroopas

Ravimid peavad olema võrdselt kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu riikides ning nende kättesaadavus ei tohi sõltuda üksnes majanduslikest kaalutlustest ja ärihuvidest

Toetame põllumajanduspoliitika ettevalmistamist Ukraina liitumiseks

Toetame põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamist Ukraina liitumiseks Euroopa Liiduga

Reformime ühise põllumajanduspoliitika väiksemate liikmesriikide toidutootjate võrdseks kohtlemiseks

Pooldame Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi väiksemate liikmesriikide toidutootjate võrdseks kohtlemiseks ja kõrge loodusväärtusega põllumajanduse säilitamiseks

Tagame e-teenuste piiriülese kättesaadavuse

Tagada tuleb e-teenuste piiriülene kättesaadavus, mille eeltingimuseks on elektroonilise identiteedi rakendamine kõikides liikmesriikides

Karmistame tubakadirektiivi ja keelame lastele atraktiivsed maitselisandid

Euroopa Liidu tubakadirektiivi tuleb karmistada nii, et keelatakse kõik lastele ja noortele atraktiivsed maitselisandid. Reguleerime kõikide uudsete nikotiini sisaldavate toodete turgu ja keelame ühekordsed e-sigaretid keskkonnakaitse huvides

Arvestame kliimapoliitikas inimeste vajadusi

Euroopa kliimaeesmärkide poole püüdlemisel arvestame inimeste võimaluste ja vajadustega

Toetame digi-, ring-, rohe- ja mahemajanduse arengut

Toetame digi-, ring-, rohe- ja mahemajanduse arengut, mis loovad eeldused vähema ressursikuluga suurema lisandväärtuse ning uute töökohtade loomiseks ja kogukondade tegutsemise jätkumiseks ka maapiirkondades

Liigume fossiilkütustelt biogeense süsiniku kasutamisele

Euroopa majandus peab liikuma fossiilse süsiniku kasutuselt biogeense süsiniku kasutusele

Muudame Euroopa linnad rohelisemaks ja kliimasõbralikumaks

Peame oluliseks Euroopa linnade koostööd linnaruumi muutmisel inimese- ja kliimasõbralikuks ning toetame Euroopa Liidu programme Euroopa linnade rohepoliitikate elluviimiseks

Panustame süsiniku püüdmisse ja ladestamisse

Kliimamuutuste pidurdamisel on esmatähtis süsiniku püüdmine ja ladestamine, saavutades mõistliku tasakaalu jätkusuutliku metsamajanduse ja looduskaitse vahel

Säilitame Euroopa loodusväärtusi ja elurikkust

Peame oluliseks hoida Euroopa loodusväärtusi ja elurikkust, säilitades liigirikkuse nii maismaal kui vesikondades, säästes metsi üleraiest ja rabasid ülekaevandamisest

Võitleme heade ja heitmevabade transpordiühenduste eest

Süsinikuheite vähendamiseks võitleme heade ja heitmevabade transpordiühenduste eest ning töötame kiirete ja keskkonnasõbralike transpordiühenduste loomiseks ülejäänud Euroopaga

Loobume fossiilkütustel põhinevast energeetikast aastaks 2050

Euroopa peab aastaks 2050 loobuma fossiilkütustel põhinevast energeetikast ning liikuma Euroopa energiasõltumatuse poole

Arendame taastuvenergiat ja toetame tuuleenergeetikat

Taastuvenergia arendustega, eriti tuuleenergeetika potentsiaali rakendamisega tuleb kiiresti edasi liikuda ning jätkuvalt toetada Euroopa Liidu rahastust

Rajame ülikõrgepingeliini Euroopa elektribilansi tasakaalustamiseks

Toetame Euroopat läbiva ülikõrgepingeliini rajamist, mis annaks võimaluse Euroopa elektribilansi tasakaalustamiseks ja elektritaristu paremaks toimimiseks

Algatame Helsingi-Tallinna raudteetunneli ja toetame Rail Balticu ehitust

Algatame Helsingi-Tallinna raudteetunneli rajamise ning toetame Rail Balticu ja Via Baltica ühendusteede valmisehitamist

Jätkame biogaasi kasutamist ühistranspordis ja toetame jalgrattastrateegiat

Toetame jätkuvat biogaasi kasutamist ühistranspordis ja pooldame Euroopa Liidu jalgrattastrateegia vastuvõtmist ohutu ja sidusa jalgrattataristu edendamiseks

Järgime säästliku tarbimise põhimõtteid

Toetame säästliku tarbimise põhimõtete järgimist Euroopas ja kogu maailmas, et kasvatada Eesti majanduslikku konkurentsivõimet ja säästa keskkonda

Toetame Euroopa Rohelise Kokkuleppe ringmajanduse tegevuskava

Toetame Euroopa Rohelise Kokkuleppe ringmajanduse tegevuskava eesmärke – lahutada majanduskasv raiskavast ressursikasutusest ja kahekordistada ringmaterjali kasutamise määra aastaks 2030

Algatame biosfääri kaitseks ja taastamiseks strateegia

Algatame biosfääri kaitseks ja taastamiseks Euroopa Liidu elurikkuse, looduskaitse ja metsamajandamise strateegia koostamise aastani 2100

Toetame kõigi osalemist Erasmus+ programmis

Toetame Euroopa õpirännet – Erasmus+ programmis peavad saama osaleda kõik soovijad, sõltumata nende majanduslikust olukorrast

Suurendame õpirände rahastamist põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele

Soovime suurendada õpirände rahastamist ning luua ka põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste õpirände rahastamise võimalused

Soodustame parimate hariduspraktikate vahetamist liikmesriikide vahel

Soodustame parimate hariduspraktikate vahetamist liikmesriikide vahel ja töötame välja ning müüme meie haridusmudelit teistele liikmesriikidele

Toetame noorte töö- ja praktikaprogramme Euroopa Liidu institutsioonides

Toetame noorte töö- ja praktikaprogramme Euroopa Liidu institutsioonides ning eestlaste senisest aktiivsemat osavõttu nendes

Toetame üle-euroopalise meediateadlikkuse programmi loomist

Euroopa peab seisma tugeva demokraatia nurgakivi – vaba ajakirjanduse eest. Toetame üle-euroopalise meediateadlikkuse programmi loomist

Parandame põhiõiguste kaitset kõigile inimestele Euroopas

Kõik inimesed, sealhulgas ka LGBT+ kogukond, puudega inimesed ja eri rahvustest ning erineva usutunnistusega inimesed vajavad Euroopas oma põhiõiguste paremat ja tõhusamat kaitset

Pöörame tähelepanu vaimse tervise probleemidele ja toetame uuringuid

Euroopa Liit peab pöörama tähelepanu plahvatuslikult suurenenud vaimse tervise probleemile. Soodustame üle-Euroopalisi uuringuid, et mõista ja teadvustada vaimse tervise probleemide põhjuseid

Algatame Euroopa laste ja noorte tervisliku toitumise aasta

Kutsume ellu Euroopa laste ja noorte tervisliku toitumise aasta ning suurendame liikmesriikide mahetoodangu toetusi

Anname noortele valimisõiguse Euroopa Liidu valimistel

Noorte kaasamine tähendab noortele õiguste andmist

Vähendame regulatiivset koormust ettevõtjatele

Regulatiivne keskkond ei tohi muutuda ettevõtjate jaoks liialt koormavaks ja kalliks. Vaja on suuremat digilahenduste kasutuselevõttu ja andmete potentsiaali ulatuslikumat rakendamist

Vähendame Euroopa institutsioonide bürokraatiat 75 protsenti

Järgmisel viiel aastal tuleb Euroopa institutsioonide bürokraatiat vähendada 75 protsenti, vähendades dubleerimist ja soodustades tehisintellekti kasutamist andmete kogumisel ja kasutamisel

Edendame digitaalset isikutuvastust ja digiallkirja laialdasemat kasutamist

Digitaalne isikutuvastus ja digiallkirja laialdasem kasutamine aitavad oluliselt vähendada bürokraatiat Euroopa Liidu institutsioonides ja ka kõigis liikmesriikides

Lepime kokku andmete struktureerimise ja turvastandardite põhimõtted

Euroopas tuleb kokku leppida andmete struktureerimise, koostalitusvõime, andmevahetuse, usaldus- ja turvastandardite põhimõtted, et maksimaalselt vähendada aruandluskohustusi

Soodustame tehisaru ja turvalist piiriülest andmevahetust

Soodustame tehisaru laialdast kasutamist ning turvalist piiriülest andmevahetust, et tõhustada liikmesriikide koostööd teenuste pakkumisel

Valime Euroopa Parlamendile ühe püsiva tegutsemiskoha

Euroopa Parlament peab valima ühe püsiva tegutsemiskoha. Tegutsemine mitmes asukohas peab lõppema kulude kärpimiseks ja bürokraatia vähendamiseks

Vähendame Euroopa Liidu keskaparaadi kasvu

Me ei pea õigeks Euroopa Liidu keskaparaadi kasvu – liikmesriikide esindatust tuleb vähendada, et teha ruumi Ukraina ja Moldova liituvatele saadikutele ilma parlamendi suurust kasvatamata

Toetame paberivaba Euroopa Parlamendi initsiatiivi

Pühime tolmu paberivaba Euroopa Parlamendi initsiatiivilt – toetame seda, et parlament liiguks üha enam digitaalsete lahenduste kasutamise suunas

Lõpetame kellakeeramise

Euroopa riigid peavad kokku leppima vööndiajalt suveajale ja suveajalt vööndiajale ülemineku. Toetame eelnõuga edasi liikumist ja kellakeeramise lõpetamist

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram