Teema

Isamaa heaoluprogramm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 48
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

48

Viime läbi perepõhise pensionireformi: suurendame lapse eest ettenähtud 3,5-aastakoefitsendilise pensionilisa 7 aastakoefitsendini

Viime läbi perepõhise pensionireformi: suurendame lapse eest ettenähtud 3,5-aastakoefitsendilise pensionilisa 7 aastakoefitsendini; reformi tulemusena saab lapse üles kasvatanud ema või isa iga lapse eest aastas lisapensioni ca ühe keskmise kuupensioni ulatuses, Laiendame õiguse pensionilisale ka peale 31.12.2012 sündinud lapse vanemale, kes ei ole ühinenud teise pensionisambaga.

Tõstame perearstide ja esmatasandi tervisekeskuste võimekust: pereõde töötab ka laupäeval, perearst jälgib patsiente haiglas

Tõstame perearstide ja esmatasandi tervisekeskuste võimekust, selleks: suurendab esmatasandi tervisekeskuste rahastamise osakaalu ja mitmekesistab nende rahastamismudeleid, Toetame pereõdede vastuvõttu ka laupäeval, töötame välja juhised selleks, et patsiendi raviteekonda saaks algusest lõpuni juhtida perearsti meeskond, Töötame välja põhimõtte, et perearstid saavad kasutada piirkondlike ja kohalike haiglate voodikohti oma patsientide jälgimiseks ja raviks, analüüsib koos omavalitsustega esmatasandi tervishoiu korraldamise optimeerimist kohustuste jagamisel riigi ja kohalike omavalitsuste vahel.

Integreerime apteegiteenused esmatasandi tervishoiuga

Integreerime apteegiteenused esmatasandi tervishoiuga, et tagada elanikkonnale esmatasandi teenuste parem kättesaadavus.

Soodustame eratervishoiu arendamist

Soodustame eratervishoiu arendamist, et tuua uusi investeeringuid tervishoidu ja parandada tervishoiusüsteemis konkurentsi ja patsiendikesksust.

Parandame tervishoiuasutuste infotehnoloogilist võimekus

Parandame tervishoiuasutuste infotehnoloogilist võimekust ja vabastab arstiabi osutajad kalli tehnoloogia ja infrastruktuuride haldamise kohustusest, selleks: loob tingimused ühtsetel standarditel põhineva tarbijasõbraliku tervishoiualaseid digitaalseid andmeid haldava ja juhtiva süsteemi toimimiseks, Laiendame digiterviseloo võimalusi inimestele aktiivse tervisesuhtluse võimaldamiseks oma pere- ja raviarstiga ning tervisenõustajatega, tagab terviseandmete käitlemisel andmekaitse reeglid ja andmete sihipärase kasutamise, korrastab ja ühtlustab esmatasandi tervisekeskuste ja haiglate infrastruktuuride ning kalli aparatuuri omandi- ja haldussuhted.

Laiendame tervishoiu rahastamispõhimõtteid

Laiendame tervishoiu rahastamispõhimõtteid, selleks: suurendame riigieelarve eraldisi ravikindlustuseks ravikindlustatutega võrdsustatud isikute ja kindlustamata isikute eest, otsime täiendavaid võimalusi tervishoiukulude katmiseks säästmise ja investeerimise teel, soosime riikliku ravikindlustuse kõrvale täiendavalt eraravikindlustuse toodete turuletoomist, analüüsib tervishoiusüsteemi, sh perearstisüsteemi toimimist ja astume samme juhtimise tõhustamiseks, efektiivsuse tõstmiseks ning saiskamise kaotamiseks, aitame kaasa tööandja poolt töötajate eest tasutava eraravikindlustuse arengule, kaasamaks lisaraha tervishoidu ja tõhustamaks konkurentsi, sh suurendame tervise edendamiseks tehtavate kulutuste maksuvabastuse seniselt 100 eurolt vähemalt 200 euroni kvartalis.

Juurutame patsiendilepingu, mis motiveerib koostama patsiendi tervise jälgimise juhendi ja isikliku terviseplaani, käivitame IT-programmi eakate ja/või krooniliste haigete koduse jälgimiseks

Motiveerime ja toetame inimest tema tervise kaitsel, selleks: juurutame esmatasandi arstiabi osutamisel patsiendilepingu, mis motiveerib koostama patsiendi tervise jälgimise juhendi ja isikliku terviseplaani, töötame välja võimaluste paketi omaosaluse vähendamiseks isiklike tervisekulutuste korvamisel, käivitame infotehnoloogiliste vahendite väljatöötamise programmi eakate ja/või krooniliste haigete koduse jälgimise hõlbustamiseks, Pöörame suuremat tähelepanu koolides läbiviidavale terviseõpetusele ja tervisepäevadele.

Vähendame tervishoiutöötajate töökoormused ja suurendame vastuvõttu kõrgkoolidesse meditsiiniõe erialale

Pöörame süvendatud tähelepanu tervishoius töötava personali murede lahendamisele ja puuduva personali ettevalmistamisele, selleks: vaatab kriitiliselt üle tervishoiutöötajate töökoormused ja tagame võimaluse õiglaseks sissetulekuks ning piisavaks puhkeajaks, Toetame läbipaistvat karjäärimudelit kõikidele töötajatele, Peame vajalikuks suurendada vastuvõttu kõrgkoolidesse meditsiiniõe erialale, seisab selle eest, et tõsta perearstidele residentuurikohtade arvu.

Töötame välja kava hajutatud kogukondlike tervisekeskuse ja haiglakohtade avamiseks ja vaatame üle töövõimetusega seotud kulutused haigekassa eelarves

Peame möödapääsmatult vajalikuks tervishoiusüsteemi võimekuse tõstmist ja kestlikkuse tagamist, selleks: töötame välja kava hajutatud kogukondlike tervisekeskuse ja haiglakohtade avamiseks, kaasab tervishoiu rahastamiseks eri allikaid, vabastame riikliku rahastuse sunniviisilisest seotusest peamiselt haiglavõrgu raviasutustega ja annab võimaluse rahastusel liikuda individuaalselt koos patsiendiga tema valitud raviasutusse, vaatame üle töövõimetusega seotud kulutused haigekassa eelarves, tugevdame valmisolekut käitumiseks kriisiolukordades.

Lubame käivitada töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise, et igaühe töö tulemusena luuaks rohkem väärtust ja tõstaks tootlikkust, mis võimaldab maksta kõrgemaid palkasid.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Lubame töötada välja motivatsioonipakette töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Lubame muuta kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Lubame analüüsida sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Toetame noorte võimalusi eluaseme soetamiseks

Peame vajalikuks toetada noorte võimalusi eluaseme soetamiseks.

Kujundame mitmekesise ja mitmeallikalise hooldusteenuste rahastamise, sh Töötame välja võimaluse olemasoleva kinnisvara alusel hooldusteenuste ja eluaegse hoolduskindlustuse saamiseks.

Kujundame mitmekesise ja mitmeallikalise hooldusteenuste rahastamise, sh Töötame välja võimaluse olemasoleva kinnisvara alusel hooldusteenuste ja eluaegse hoolduskindlustuse saamiseks.

Rakendame pilootprojektina isikliku sotsiaalteenuste eelarve süsteemi

Parandame sotsiaaltoetuste sihipärast ja vajaduspõhist määramist, rakendades pilootprojektina isikliku sotsiaalteenuste eelarve süsteemi, kus inimene saab ise raha kasutada lähtuvalt kõige tõhusamatest ja ökonoomsematest lahendustest.

Kujundame sotsiaalabi süsteemi kriisiolukordade puhul

Kujundame sotsiaalabi süsteemi kriisiolukordade puhul, sh kaasajastame vältimatu sotsiaalabi tingimused ning seome kriisiolukordade abi korraldamise juhendid ja põhimõtted otseselt elanikkonnakaitse programmidega (tsiviilkaitse).

Ajakohastame puudega laste toetuste suurused ning tugiteenuste korralduse.

Ajakohastame puudega laste toetuste suurused ning tugiteenuste korralduse.

Tagame abivajadusega lastele põhilise toe lasteaias ja koolis, kus nad viibivad suurema osa ajast

Tagame abivajadusega lastele põhilise toe lasteaias ja koolis, kus nad viibivad suurema osa ajast.

Ühendame lapse erivajaduse hindamised eri valdkondades

Ühendame lapse erivajaduse hindamised eri valdkondades, et vähendada hindamise mahtu, dubleerimist ja abi saamisele kuluvat aega ning suunata vabanevad eelarvevahendid reaalsetesse teenustesse.

Töötame välja arusaadava ja lihtsa tugisüsteemi erivajadusega lapse vanemale

Töötame välja arusaadava ja lihtsa tugisüsteemi erivajadusega lapse vanemale, mis automatiseerib andmepäringud ning vähendab taotluste esitamist.

Pakume suure hooldus- ja abivajadusega laste vanematele elukorralduslikku ja vaimse tervise tuge

Pakume suure hooldus- ja abivajadusega laste vanematele elukorralduslikku ja vaimse tervise tuge, mis aitab leevendada pidevast hoolduskoormusest tulenevaid probleeme.

Lubame laiendada kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks: Laiendame kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame looma arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks, et koduteenused oleksid soodsamad kui hooldekodusse paigutamine

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame jätkata tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame jätkata kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel.

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame toetada valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Kaasajastame erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korraldust ja rahastamist

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Tagame tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Muudame teenuste korraldust paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Käivitame innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Arendame erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialast oskust ja teadmist

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Toetame uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Töötame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram