Teema

Isamaa majandusprogramm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 93
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

93

Otsime võimalusi kriisiaja energiatoetuste laiendamiseks kõikidele kodutarbijatele

Otsime võimalusi kriisiaja energiatoetuste laiendamiseks kõikidele kodutarbijatele,

Tagame riigi finantsilise valmisoleku ja finantspuhvrid võimalikeks suuremahulisteks kriisideks

Tagame riigi finantsilise valmisoleku ja finantspuhvrid võimalikeks suuremahulisteks kriisideks (julgeolekukriis, tervishoiukriis, energiakriis jms).

Toetame energiale rakendatavate maksude ajutist vähendamist kriisiajaks

Toetame energiale (elekter, gaas, toasoe jms) rakendatavate maksude ajutist vähendamist kriisiajaks.

Seame eesmärgiks 3% ületava majanduse reaalkasvu

Seame eesmärgiks 3% ületava majanduse reaalkasvu.

Parandame Eesti positsiooni peamistes rahvusvahelistes edetabelites

Parandame Eesti positsiooni peamistes majandusvabadust, majanduskeskkonda, maksusüsteemi ja korruptsiooni puudutavates rahvusvahelistes edetabelites (Heritage Foundation majandusvabaduse indeks, Maailmapanga äritegemise lihtsuse edetabel, WEF konkurentsivõime edetabel, Transparency International korruptsiooni tajumise indeks).

Loome taristule ja riiklikeks investeeringuteks pikema plaani

Loome taristule ja riiklikeks investeeringuteks pikema plaani, mis võimaldame investeeringute kaudu juhtida ka majandustsüklit.

Kaitseme Euroopas Eesti ettevõtete huve ja kaasame ettevõtete esindusorganisatsioonid ettevõtteid puudutavate Euroopa õigusaktide kooskõlastmise protsessi

Kaitseme Euroopas Eesti ettevõtete huve ja kaasame ettevõtete esindusorganisatsioonid ettevõtteid puudutavate Euroopa õigusaktide kooskõlastmise protsessi.

Tagame rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisel Eesti ettevõtete võrdse kohtlemise ja konkurentsivõime säilitamise

Tagame rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisel Eesti ettevõtete võrdse kohtlemise ja konkurentsivõime säilitamise.

Otsime võimalusi globaalsete kaugtöö vormis töötavate ettevõtete (50-100 töötajaga) peakontorite ja maksutulu Eestisse toomiseks

Otsime võimalusi globaalsete kaugtöö vormis töötavate ettevõtete (50-100 töötajaga) peakontorite ja maksutulu Eestisse toomiseks, pakkudes mugavat ja läbipaistvat täisdigitaalset ärikeskkonda (mitte maksusoodustusi).

Suurendame kohaliku toodangu konkurentsivõimet, toetame ühisturundust ja vähendame mahetootmise bürokraatiat

Suurendame kohaliku toodangu konkurentsivõimet, toetame ühisturundust ja vähendame mahetootmise bürokraatiat.

Suurendame Kredexi suurprojektide käenduste mahtu

Suurendame Kredexi suurprojektide käenduste mahtu ja tõstame ülempiiri, et Eesti ettevõtted saaksid vastu võtta senisest suuremaid välistellimusi.

Tõstame ülempiiri, et Eesti ettevõtted saaksid vastu võtta senisest suuremaid välistellimusi

Suurendame Kredexi suurprojektide käenduste mahtu ja tõstame ülempiiri, et Eesti ettevõtted saaksid vastu võtta senisest suuremaid välistellimusi.

Seame eesmärgiks, et tarbijahinna indeksi kasv ei ületaks keskpikas perspektiivis 2% aastas

Seisame stabiilse euro eest, seame eesmärgiks, et tarbijahinna indeksi kasv ei ületaks keskpikas perspektiivis 2% aastas ja rakendame eelarvepoliitikat, mis toetab inflatsioonieesmärgi saavutamist ja hoidmist.

Peame võimalikuks riigi võlakoormuse suurendamist eestluse elujõudu, majanduse konkurentsivõimet ja riigi kaitsevõimet kasvatavate investeeringute tegemiseks

Peame võimalikuks riigi võlakoormuse suurendamist eestluse elujõudu, majanduse konkurentsivõimet ja riigi kaitsevõimet kasvatavate investeeringute tegemiseks.

Tagame kontrolli monopolide üle ja kaitseme tarbijat suhetes turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjatega.

Tagame kontrolli monopolide üle ja kaitseme tarbijat suhetes turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjatega.

Me oleme vastu uutele maksudele ja maksumäärade tõusule.

Me oleme vastu uutele maksudele ja maksumäärade tõusule.

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi: iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinumum 5000 eurot, annab abikaasadele õiguse esitada ühine tuludeklaratsioon

Toetame ettevõtete maksukoormuse vähendamist ning otsime võimalusi tööjõumaksude vähendamiseks

Toetame ettevõtete maksukoormuse vähendamist ning Otsime võimalusi tööjõumaksude vähendamiseks.

Ajakohastame õigusaktidega fikseeritud tulumaksuvabastuse piirmäärad

Ajakohastame õigusaktidega fikseeritud tulumaksuvabastuse piirmäärad, sh välislähetuse päevaraha, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, vastuvõtukulud.

Lihtsustame dividendide maksustamise korda

Lihtsustame dividendide maksustamise korda ja muudame selleks regulaarsete dividendide soodusmäära (14/86) rakendamise vabatahtlikuks.

Muudame regulaarsete dividendide soodusmäära rakendamise vabatahtlikuks

Lihtsustame dividendide maksustamise korda ja muudame selleks regulaarsete dividendide soodusmäära (14/86) rakendamise vabatahtlikuks.

Lõpetame dividendide topeltmaksustamise neil, kes omavad alla 10% osalust

Lõpetame dividendide topeltmaksustamise neil, kes omavad alla 10% osalust.

Seame eesmärgiks hea kapitali kättesaadavuse ja võimalikult madalad laenuintressid nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele

Seame eesmärgiks hea kapitali kättesaadavuse ja võimalikult madalad laenuintressid nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele. Selleks hoiame Eesti krediidireitingu vähemalt tänasel tasemel, toetame suuremat konkurentsi kapitali- ja krediiditurul, parandame kapitali kättesaadavust, Loome vastutustundliku laenamise edendamiseks ja konkurentsi parandamiseks riigi initsiatiivil positiivse krediidiregistri, tagame seadusega reaalse ja toimiva järelevalve hoiu-laenuühistute üle.

Vähendame rahapesu tõkestamiseks bürokraatiat ning parandame vajaliku info kättesaadavust riiklikest registritest

Vähendame rahapesu regulatsioonide järgimisega seonduvat bürokraatiat ning parandame rahapesu tõkestamiseks vajaliku info (sh PEP-ide nimekirja) kättesaadavust riiklikest registritest.

Laiendame krediidiasutuste võimalusi tagada serverite ja andmebaaside maksimaalne kriisikindlus, kättesaadavus ja turvalisus ka pilveteenusena

Laiendame krediidiasutuste võimalusi tagada serverite ja andmebaaside maksimaalne kriisikindlus, kättesaadavus ja turvalisus ka pilveteenusena.

Toetame prioriteetsena Eesti finantstehnoloogia ettevõtete kasvu

Toetame prioriteetsena Eesti finantstehnoloogia ettevõtete kasvu ning parandame nende konkurentsikeskkonda ja konkurentsivõimet globaalselt regulatiivsete muudatuste, sihtprogrammide ja e-identiteedi arenduse kaud.

Tõstame prospektimääruse lävendi maksimaalse võimaliku tasemeni

Tõstame prospektimääruse lävendi maksimaalse võimaliku tasemeni.

Jätkame riigile kuuluvate ettevõtete või nende osaluste börsile viimist

Jätkame riigile kuuluvate ettevõtete või nende osaluste börsile viimist.

Laiendame mittepankadest krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) võimalusi kaasata kapitali Eesti börsilt

Laiendame mittepankadest krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) võimalusi kaasata kapitali Eesti börsilt.

Kasvatame oma- ja sarnase kapitali pakkumist väärtpaberiturul

Kasvatame oma- ja sarnase kapitali pakkumist väärtpaberiturul, kaasates selleks võimalusel riigi ja EL fondide vahendeid.

Laiendame pensioni investeerimiskonto kasutamise võimalusi

Laiendame pensioni investeerimiskonto kasutamise võimalusi.

Jagame majandusraskuste süvenedes rohkem riigipoolset kaitset võlgnikele kohtumenetluses, täitemenetluses ja suhetes inkassoteenuse osutajatega

Jagame majandusraskuste süvenedes rohkem riigipoolset kaitset võlgnikele kohtumenetluses, täitemenetluses ja suhetes inkassoteenuse osutajatega.

Toetame investeeringuid uutesse energiavõimsustesse ja ühendustesse

Toetame investeeringuid uutesse, sh juhitavatesse energiavõimsustesse ja ühendustesse, mis tagavad Eesti varustuskindluse, energiajulgeoleku ja madalama energiahinna.

Tõstame uute elektrienergia tootmisvõimsuste kiirema rajamise suutlikkust ning allutame vastavate asutuste tegevuse sellele eesmärgile

Seame energiamajanduse arendamise ning energia- ja ressursitõhususe suurendamise Eesti majanduse, energia varustuskindluse tagamise ja julgeoleku huvides riiklikuks prioriteediks, sh tõstame uute elektrienergia tootmisvõimsuste kiirema rajamise suutlikkust ning allutame vastavate asutuste tegevuse sellele eesmärgile.

Seisame energiaturul Eesti energiasõltumatuse, ettevõtete konkurentsivõime ja kodumajapidamiste huvide eest

Seisame energiaturul Eesti energiasõltumatuse, ettevõtete konkurentsivõime ja kodumajapidamiste huvide eest ning peame oluliseks põlevkivienergeetika potentsiaali säilitamist ja arendamist, kuni Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus on tagatud muul viisil.

Peame oluliseks põlevkivienergeetika potentsiaali säilitamist ja arendamist, kuni Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus on tagatud muul viisil

Seisame energiaturul Eesti energiasõltumatuse, ettevõtete konkurentsivõime ja kodumajapidamiste huvide eest ning peame oluliseks põlevkivienergeetika potentsiaali säilitamist ja arendamist, kuni Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus on tagatud muul viisil.

Eesti elektritarbimine oleks hiljemalt 2030. aastaks täielikult kaetud kodumaise elektritootmisega ja Eestist saaks taas energiat eksportiv riik

Loome investeerimiskeskkonna, et Eesti elektritarbimine oleks hiljemalt 2030. aastaks täielikult kaetud kodumaise elektritootmisega ja Eestist saaks taas energiat eksportiv riik.

Loome meetmed, mis võimaldavad ära kasutada Eesti rannikuvete meretuuleparkide potentsiaali

Loome meetmed, mis võimaldavad ära kasutada Eesti rannikuvete meretuuleparkide potentsiaali.

Toetame tuumaenergia arendamise uuringuid ja analüüsi

Toetame tuumaenergia arendamise uuringuid ja analüüsi.

Jätkame kaugkütte eelisarendamist linnalistes piirkondades ning fossiilkütuseid kasutavate hoonete liitmist kaugküttesüsteemidega

Jätkame kaugkütte eelisarendamist linnalistes piirkondades ning fossiilkütuseid kasutavate hoonete liitmist kaugküttesüsteemidega ning peame vajalikuks olemasolevate kaugküttevõrkude moderniseerimise lõpuleviimist.

Peame vajalikuks olemasolevate kaugküttevõrkude moderniseerimise lõpuleviimist

Jätkame kaugkütte eelisarendamist linnalistes piirkondades ning fossiilkütuseid kasutavate hoonete liitmist kaugküttesüsteemidega ning peame vajalikuks olemasolevate kaugküttevõrkude moderniseerimise lõpuleviimist.

Otsime võimalusi langetada CO2 kvootide hind mõistlikule tasemele üle-euroopalise kokkuleppena

Otsime võimalusi langetada CO2 kvootide hind mõistlikule tasemele üle-euroopalise kokkuleppena.

Kasutame CO2 kvootide müügitulu elektrihinna langetamiseks ja elektritarbimise vähendamiseks

Kasutame CO2 kvootide müügitulu elektrihinna langetamiseks ja elektritarbimise vähendamiseks tehtavateks investeeringuteks avalikus ja erasektoris.

Toetame elektri universaalteenuse pakkumise jätkamist maksimaalses ulatuses

Toetame elektri universaalteenuse pakkumise jätkamist maksimaalses ulatuses (sh kodutarbijad, väikesed ja keskmised ettevõtted, omavalitsused, kolmas sektor).

Sünkroniseerime elektri võrguühendused Euroopaga tagamaks Eesti energiasõltumatuse Venemaast

Sünkroniseerime elektri võrguühendused Euroopaga tagamaks Eesti energiasõltumatuse Venemaast.

Edendame taastuvenergia tarbimist avaliku sektori poolt

Edendame taastuvenergia tarbimist avaliku sektori poolt.

Toetame taastuvenergia projektide planeeringute kiiremat elluviimist, sh planeeringutega kaasneva ajakulu vähendamist

Toetame taastuvenergia projektide planeeringute kiiremat elluviimist, sh planeeringutega kaasneva ajakulu vähendamist.

Toetame Eesti elamufondi kaasajastamist ja energiasäästlikumaks muutmist, sellega seotud bürokraatia vähendamist ning standardlahenduste loomist

Toetame Eesti elamufondi kaasajastamist ja energiasäästlikumaks muutmist, sellega seotud bürokraatia vähendamist ning standardlahenduste loomist.

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu, seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus ning tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu, seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus ning tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu, seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus ning tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Toetame võimalusi erakapitali suuremaks kaasamiseks Eesti energiaportfelli laiendamisse

Toetame võimalusi erakapitali suuremaks kaasamiseks Eesti energiaportfelli laiendamisse (sh PPA-de kasutusvõimalusi parandades ja uusi võrguvõimsusi luues).

Rakendame üleriigilise energiasäästmise teavitusprogrammi

Rakendame üleriigilise energiasäästmise teavitusprogrammi.

Jätkame energiakokkuhoiule suunatud meetmeid riigiasutustes

Jätkame energiakokkuhoiule suunatud meetmeid riigiasutustes.

Alustame ettevalmistusi elektrivõrgu õhuliinide asendamiseks maaliinidega ja trassikoridoride kasutusse võtmiseks metsa- ja põllumaana

Alustame ettevalmistusi elektrivõrgu õhuliinide asendamiseks maaliinidega ja trassikoridoride kasutusse võtmiseks metsa- ja põllumaana.

Jätkame maanteevõrgu arendamist, sh investeerimist neljarealistesse teedesse

Jätkame maanteevõrgu arendamist, sh investeerimist Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn- Narva neljarealistesse teedesse, võttes arvesse asjaolu, et valdav osa inimesi kasutab prognoositavas tulevikus liikumiseks maanteid, autosid ja busse.

Jätkame reisi- ja kaubaraudteevõrgu arendamist, võttes arvesse riigi militaarseid mobiilsusvajadusi

Jätkame reisi- ja kaubaraudteevõrgu arendamist, võttes arvesse riigi militaarseid mobiilsusvajadusi.

Toetame Tallinn-Tartu kiire raudteeühenduse väljaehitamist

Toetame Tallinn-Tartu kiire raudteeühenduse väljaehitamist.

Toetame Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse valmimist

Toetame Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse valmimist.

Jätkame kruusateede muutmist tolmuvabaks

Jätkame kruusateede muutmist tolmuvabaks.

Toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist

Parandame ühistranspordivõrku, sh toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist, otsime võimalusi ühistranspordi eri liike ühendavaks ning omavalitsuste ja maakondade piire ületavaks koordineeritud juhtimiseks, toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades, seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades

Parandame ühistranspordivõrku, sh toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist, otsime võimalusi ühistranspordi eri liike ühendavaks ning omavalitsuste ja maakondade piire ületavaks koordineeritud juhtimiseks, toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades, seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Parandame ühistranspordivõrku, sh toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist, otsime võimalusi ühistranspordi eri liike ühendavaks ning omavalitsuste ja maakondade piire ületavaks koordineeritud juhtimiseks, toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades, seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Jätkame kergliiklusteede rajamist

Jätkame kergliiklusteede rajamist.

Laiendame elektril põhineva personaalse kergtranspordi kasutusvõimalusi üle Eesti ja väljapoole suuri keskusi

Laiendame elektril põhineva personaalse kergtranspordi kasutusvõimalusi üle Eesti ja väljapoole suuri keskusi.

Toetame vaba lennundusturgu ja tihedamaid lennuühendusi Euroopa peamiste keskustega

Toetame vaba lennundusturgu ja tihedamaid lennuühendusi Euroopa peamiste keskustega.

Võimaldame uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja ettevõtluse arendamise eesmärgil ligipääsu avaliku sektori kogutud andmete

Võimaldame uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja ettevõtluse arendamise eesmärgil ligipääsu avaliku sektori kogutud andmete, mis ei ole julgeolekukriitilised ega sisalda delikaatseid isikuandmeid.

Toetame kiire interneti viimist kõikjale Eestis

Toetame kiire interneti viimist kõikjale Eestis.

Jätkame e-residentsuse arendamist

Jätkame e-residentsuse arendamist kui võimalust luua ja pakkuda uusi erasektori teenuseid teiste riikide kodanikele ja ettevõtetele, kes soovivad kasutada e-eestit oma rahvusvahelise ettevõtluse taristuna.

Toetame digitaliseerimist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutuselevõttu

Toetame digitaliseerimist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutuselevõttu kui tööviljakuse ja efektiivsuse tõstmise vahendit kogu majanduses.

Viime sidetaristu kõikide ehitusprojektide (teede- ja hoonete ehitus) normaalseks ja seadusega kohustatud osaks

Viime sidetaristu kõikide ehitusprojektide (teede- ja hoonete ehitus) normaalseks ja seadusega kohustatud osaks, toetades sellega ka innovaatiliste liikuvuslahenduste teket ja vähendades CO2 emissiooni.

Kaasajastame töösuhteid ja sotsiaalseid garantiisid puudutavad seadused

Kaasajastame töösuhteid ja sotsiaalseid garantiisid puudutavad seadused, sh ligipääsu töötuskindlustussüsteemile lähtudes muutunud oludest, kus inimesed töötavad mitmel töökohal, osalevad jagamismajanduses ja tegelevad töötamisega samaaegselt ka isikliku ettevõtlusega.

Lähtume tööturu regulatsioonide uuendamisel stabiilsuse põhimõttest

Lähtume tööturu regulatsioonide uuendamisel stabiilsuse põhimõttest, et töösuhteid reguleerivad aktid ei saaks pidevate pisimuudatuste objektiks.

Eelistame kolmandate riikide kodanikele töölubade andmisel Eesti keskmisest enam palka saavaid töökohti

Eelistame kolmandate riikide kodanikele töölubade andmisel Eesti keskmisest enam palka saavaid töökohti.

Tagame iseendale tööd andvatele inimestele minimaalse bürokraatiaga ettevõtlusvõimalused ning võrdse kohtlemise maksustamise ja sotsiaalsete garantiide osas

Tagame iseendale tööd andvatele inimestele minimaalse bürokraatiaga ettevõtlusvõimalused ning võrdse kohtlemise maksustamise ja sotsiaalsete garantiide osas.

Laiendame ettevõtluskonto kasutamise võimalusi ka teenuste pakkumiseks ettevõtetele töölepinguga sarnase maksukuluga

Laiendame ettevõtluskonto kasutamise võimalusi ka teenuste pakkumiseks ettevõtetele töölepinguga sarnase maksukuluga.

Pöörame hariduskorralduses tähelepanu tööturu vajadustele

Pöörame hariduskorralduses tähelepanu tööturu vajadustele, sh inseneri- ja tehnoloogiaharidusega spetsialistide ettevalmistusele.

Laiendame võimalusi pere- ja tööelu ühendamiseks

Laiendame võimalusi pere- ja tööelu ühendamiseks.

Kaasajastame töölepinguseadust paindliku koormusega lepingute sõlmimise võimaldamisega

Kaasajastame töölepinguseadust paindliku koormusega lepingute sõlmimise võimaldamisega.

Korrastame kaugtööd puudutava regulatsiooni

Korrastame kaugtööd puudutava regulatsiooni, täpsustades töötaja ja tööandja vastutuse töökeskkonna, valve-, töö- ja puhkeaja jaotuse jms küsimustes.

Toetame Eesti kui mereriigi arengut ja merendussektori konkurentsivõime tõusu

Toetame Eesti kui mereriigi arengut ja merendussektori konkurentsivõime tõusu.

Vähendame merenduse killustatust eri ministeeriumite vahel ja teeme korda merendusega seonduva seadusandluse

Vähendame merenduse killustatust eri ministeeriumite vahel ja teeme korda merendusega seonduva seadusandluse, et suurendada eri osapoolte koostööd valdkonna potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks.

Jätkame merendusalase kesk- ja kõrghariduse ning tulevikukompetentside õpetamist ja selle finantseerimist

Jätkame merendusalase kesk- ja kõrghariduse ning tulevikukompetentside õpetamist ja selle finantseerimist.

Toetame merendusklastrit ja selle innovatsiooniprojekte Läänemere regioonis

Toetame merendusklastrit ja selle innovatsiooniprojekte Läänemere regioonis.

Hoiame veeteetasu määra konkurentsivõimelisena

Hoiame veeteetasu määra konkurentsivõimelisena.

Loome reisilaevadele konkurentsivõimeline majanduskeskkonna

Loome reisilaevadele konkurentsivõimeline majanduskeskkonna.

Kaasame merendusorganisatsioone õigusloomesse Eesti ja Euroopa tasandil

Kaasame merendusorganisatsioone õigusloomesse Eesti ja Euroopa tasandil, sh väldib uute maksude ja tasude kehtestamist merendussektori seisukohti arvestamata.

Otsime võimalusi laevade, sh jäämurdjate uuendamiseks

Otsime võimalusi laevade, sh jäämurdjate uuendamiseks.

Jätkame laevade Eesti lipu alla toomise programmiga

Jätkame laevade Eesti lipu alla toomise programmiga.

Peame oluliseks äriturismi arendamist ja osakaalu kasvatamist ning üha kõrgema lisaväärtusega turismisektoritesse sisenemist ja nende laiendamist

Peame oluliseks äriturismi arendamist ja osakaalu kasvatamist ning üha kõrgema lisaväärtusega turismisektoritesse sisenemist ja nende laiendamist.

Toetame turismisektori arengut, kasvatame Eesti populaarsust turismisihtkohana ja populariseerib siseturismi

Toetame turismisektori arengut, kasvatame Eesti populaarsust turismisihtkohana ja populariseerib siseturismi.

Võtame turismiga seotud aspekte arvesse taristuinvesteeringute, transpordi, maksustamise ja muude valdkondade reguleerimisel

Võtame turismiga seotud aspekte arvesse taristuinvesteeringute, transpordi, maksustamise ja muude valdkondade reguleerimisel.

Toetame Tallinnasse multifunktsionaalse konverentsi- ja messikeskuse rajamis

Toetame Tallinnasse multifunktsionaalse konverentsi- ja messikeskuse rajamist.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram