Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Haridus- ja teadusareng" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Jätkame eestikeelsele haridusele üleminekuga ja koolivõrgu korrastamisega, laiendades võimalusi kodulähedaste algkoolide säilitamiseks. Kõrghariduse korraldamisel peame oluliseks kõrghariduse jätkusuutlikku rahastamist ja kõrghariduse kvaliteedi kasvu. Lähtume põhimõttest, et välisüliõpilased on Eestile olulised, sest tõstavad Eesti ülikoolide konkurentsivõimet. Peame oluliseks välistudengitele eesti keele õpetamist, et nad saaksid panustada meie majandusse."

Kokku lubadust 25
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

25

Muudame hariduse eestikeelseks

Muudame alus-, üld- ja kutsehariduse eestikeelseks vastavalt kehtivale seadusele.

Eesti alusharidus muutub eestikeelseks kõigile lastele 2027. aastaks

Viime 2027. aastaks kogu Eesti alushariduse eestikeelseks, kus lapsed käivad ühises lasteaias, sõltumata nende kodusest keelest. 2024. aasta sügisest on igale lasteaialapsele tagatud eestikeelne või keelekümblusõpe vastavalt tema oskustele ja võimetele.

Eesti keelestamine: Kogu põhiharidus eestikeelseks 2030. aastaks

Viime 2030. aastaks kogu Eesti põhihariduse eestikeelseks, kus lapsed käivad ühises koolis, sõltumata nende kodusest keelest. 2024. aasta sügisest on igale 1. klassi alustavale muukeelsele õpilasele tagatud eestikeelne või keelekümblusõpe vastavalt tema oskustele ja võimetele. Ühtse Eesti kooli loomisel lähtume regionaalsetest eripäradest ja teadlaste esitatud soovitustest ning loome vajadusel nn vene koolile individuaalse üleminekukava.

Lapsevanemate kaasamine eestikeelse hariduse üleminekul, tagades kultuuri ja emakeele õppimise võimaluse

Kaasame lapsevanemaid üleminekul eestikeelsele haridusele. Tagame seoses üleminekuga eestikeelsele õppele muu kodukeelega lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimise võimaluse.

Eestikeelse õppe üleminek parandab õpilaste aineteadmisi

Üleminek eestikeelsele õppele seni vene- või mitmekeelse õppega koolides peab looma eeldused õpilaste aineteadmiste paranemisele.

Eestikeelse õppe ülemineku tegevuskava elluviimine tagatakse riigieelarvest

Tagame riigieelarvest raha eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava plaanipäraseks elluviimiseks.

Õpetajate palgatõus 120% keskmisest palgast

Võtame eesmärgiks tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120%-le keskmisest palgast, sh suurendame diferentseerimisfondi osa.

Haridustöötajate karjäärimudelid ja palgamudelid järelkasvu probleemi lahendamiseks

Loome haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Pöörame eritähelepanu õpetajate järelkasvu probleemi lahendamisele.

Tõstame kohustusliku kooliea 18. eluaastani - muudatus hakkab kehtima 2024. aastal

Tõstame kohustusliku kooliea 18. eluaastani, põhikoolijärgse hariduse või kutse omandamiseni. Muudatus hakkab kehtima 2024. aastal põhiharidust lõpetavatele õpilastele.

Kutsekoolides saab omandada konkurentsivõimelise keskhariduse

Muudame kutsehariduse atraktiivsemaks, kutsekoolides õppijad saavad lisaks kutse omandamisele konkurentsivõimelise keskhariduse (4-aastane õpe).

Haridusvaldkonna koostöö erasektoriga: lahendused ja areng

Peame oluliseks haridusvaldkonna koostööd erasektoriga, et lahendada üheskoos valdkonna väljakutseid. Näiteks saab koostöös erasektoriga leida lahendusi paindlike õppeviiside arendamisel, luua kaasaegset õppematerjali ja kasvatada noorte inimeste huvi reaal- ja loodusteaduste vastu.

Koolivõrgu korrastamine ja uus rahastusmudel

Koolivõrk vajab selgemat korrastamist ja reegleid. Töötame välja koolivõrgu rahastusmudeli, mis soodustab kodulähedaste lasteaed-algkoolide kuni teise kooliastmega koolide pidamist. Kõik maakoolid 1-6. klassiastmes lähevad klassipõhisele rahastusele tingimusel, et seal õpib 3 aasta keskmisena 30 või rohkem last. Klassipõhine rahastus väheneb sujuvalt vahemikus 30 kuni 20 last.

Tõstame koolijuhtimise kvaliteeti ja muudame töölepingud tähtajaliseks

Tõstame koolijuhtimise kvaliteeti ja muudame koolijuhtide töölepingu tähtajaliseks. Loome haridusjuhtide värbamis- ja hindamiskomisjoni, mis on haridusasutuse pidajatele toeks kvaliteetsete juhtide värbamisel ning juhtide kvaliteedi hindamisel.

HEV laste kaasava hariduse tugevdamine

Vaatame üle senise hariduslike erivajadustega (HEV) laste õppekorralduse ja tugiteenuste põhimõtted ning otsime võimalusi, kuidas tugevdada kaasava hariduse korraldamist.

Roheoskuste ja -teadmiste arendamine kõigil haridustasemetel keskkonna- ja kliimateadlikkuse suurendamiseks

Keskkonna- ja kliimateadlikkuse suurendamiseks arendame roheoskusi ja -teadmisi kõikidel haridustasemetel ning elukestvas õppes. Keskkonnaharidus peab aitama igas vanuses õpilastel mõista keskkonnakriisi tekkimise põhjuseid ning olla orienteeritud lahendustele ehk kliimakriisi leevendamisele. Täiendame õppekavasid kestlikku arengut toetavate teadmistega.

Suurendame eestikeelse mitteformaalse õppe võimalusi

Suurendame mitteformaalse eestikeelse õppe võimalusi.

Investeerime 3% SKP-st teadus- ja arendustegevusse

Investeerime avalikke vahendeid teadus- ja arendustegevusse 1% SKP-st ning toetame ettevõtjaid, et erasektor investeeriks teadusarendustegevusse vähemalt 2% SKP-st.

Suurendame kõrghariduse rahastamist 15% võrra järgneval kolmel aastal ja kaasame rohkem eraraha

Suurendame kõrghariduse tegevustoetust järgneval kolmel aastal 15% ja suurendame eraraha kaasamise võimalusi, et kasvatada kõrghariduse rahastamine 1,5%-ni SKP-st.

Toetame tasuta esimese eestikeelse kõrghariduse andmise jätkumist

Toetame tasuta esimese eestikeelse kõrghariduse andmise jätkumist praeguses mahus. Anname ülikoolidele võimaluse kehtestada määratud juhtudel õppekoha tasu ka eestikeelses õppes.

Lubame seadusega küsida erandjuhtudel õppemaksu ka doktoriõppes

Lubame seadusega küsida erandjuhtudel õppemaksu ka doktoriõppes.

Loome võimaluse kasutada Töötukassa ümberõppetoetust õppemaksu tasumiseks

Loome võimaluse, et Eesti Töötukassa ümberõppetoetust saab kasutada õppemaksu tasumiseks.

Pakume rohkem paindlikke tasulisi õppevõimalusi

Laiendame paindlike tasuliste õpivõimaluste pakkumist (nt osakoormusega õpe, üheaastased magistrikavad).

Töötame välja stiimulid ettevõtete kõrgharidusinvesteeringute kasvatamiseks

Töötame välja stiimulid ettevõtete kõrgharidusinvesteeringute kasvatamiseks.

Reformime õppelaenu süsteemi: suurendame laenu mahtu ja pikendame tagasimakse perioodi

Reformime õppelaenu süsteemi. Suurendame õppelaenu mahtu 6000 euroni õppeaastas ja pikendame tagasimakse perioodi.

Vajaduspõhine õppetoetus kahekordistatakse

Kahekordistame vajaduspõhise õppetoetuse.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram