Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Keskkond ja elurikkus" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Elurikkuse kiirest kadumisest tulenevate riskide leevendamiseks peab elurikkuse säilitamine muutuma kõikides keskkonda mõjutavates tegevustes prioriteediks. Seame eesmärgiks meie majanduse keskkonnajalajälje võimalikult kiire vähendamise, sealhulgas ka majandustegevusest rikutud elukeskkonna taastamise, pakkudes samal ajal ettevõtjatele investeerimis- ja õiguskindlust. Läheme üle ringmajandusele ja seame sihiks meie loodusressursside maksimaalse väärindamise. Parandame metsandusvaldkonna andmekvaliteeti selleks, et tagada Eesti metsade jätkusuutlik majandamine."

Kokku lubadust 33
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

33

Koostöös viiakse läbi rohereform Eesti majandusmudeli kestlikumaks muutmiseks

Viime läbi rohereformi avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostöös. Üheskoos ettevõtjatega kujundame Eesti majandusmudeli kliimaneutraalseks ja kestlikuks. Rohereform on valdkondadeülene – iga eelarveinvesteering peab viima meid kestlikuma keskkonnakasutuse ja majandusmudelini.

Kliimaseadus ja eesmärkide saavutamine koostöös erinevate osapooltega

Võtame koostöös teadlaste, ekspertide, kogukonnaühenduste ja ettevõtjatega vastu kliimaseaduse ning loome kliimaeesmärkide saavutamiseks õigusselguse ja investeerimiskindluse. Selleks, et tagada kõigile osapooltele ettenähtavus ja õiguskindlus Eesti 2030 kliimaeesmärkide täitmiseks ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamiseks, määratleme olulisemad sihttasemed, mis puudutavad erinevate elu- majandusvaldkondade tulevikku. Hindame kliimaseaduse rakendamist koos ekspertkoguga perioodiliselt.

Kogu ühiskonna kaasamine keskkonnaalaste väljakutsete lahendamisse

Roheleppe eesmärkide saavutamine on võimalik vaid kogu ühiskonna teadlikkust suurendades ning erinevaid huvirühmi kaasates. Suurendame kommunikatsiooni-, teavitus- ja kaasamistegevusi keskkonnaalaste väljakutsete selgitamiseks, ühisosa leidmiseks ning temaatilise arutelukultuuri parandamiseks.

Digitaliseerime jäätmemajanduse: tagame kontrolli jäätmevoogude üle

Digitaliseerime jäätmemajanduse, et tagada kontroll jäätmevoogude üle.

Loome inimestest lähtuvad jäätmete sorteerimislahendused

Jõustame „saastaja maksab“ printsiibi. Loome inimestest lähtuvad jäätmete sorteerimislahendused. Tõhustame pakendijäätmete tootjavastutuse süsteemi toimimist ning seame müügipakendi ringlussevõtule eraldi sihtmäära.

Kõrvaldame takistused ehitusmaterjalide ja lammutusjäätmete taaskasutamiselt, hõlbustame hoonete otstarbe muutmist

Ringmajanduse teekaardis seame suunad Eesti ringmajanduse arenguks (sh ringlussevõtu võimalused) üheskoos riigi, omavalitsuste, vabakonna ja ettevõtjatega. Suurendame põlevkivi kaevandamisjääkide ja kõrvalsaaduste jm materjali ringlussevõttu mh läbi riigihangete. Kõrvaldame takistused ehitusmaterjalide ja lammutusjäätmete taaskasutamiselt, hõlbustame hoonete otstarbe muutmist.

Suurendame põlevkivi kaevandamisjääkide ja kõrvalsaaduste jm materjali ringlussevõttu mh läbi riigihangete

Ringmajanduse teekaardis seame suunad Eesti ringmajanduse arenguks (sh ringlussevõtu võimalused) üheskoos riigi, omavalitsuste, vabakonna ja ettevõtjatega. Suurendame põlevkivi kaevandamisjääkide ja kõrvalsaaduste jm materjali ringlussevõttu mh läbi riigihangete. Kõrvaldame takistused ehitusmaterjalide ja lammutusjäätmete taaskasutamiselt, hõlbustame hoonete otstarbe muutmist.

Riigiasutuste ja omavalitsuste digiprügi ja IT-sektori keskkonna jalajälje vähendamise programm

Töötame riigiasutustele ja omavalitsustele välja digiprügi ja IT-sektori keskkonna jalajälje vähendamise programmi.

Ressursimahukate tööstussektorite toetamine

Ringsete lahenduste arendamisel seame fookuse suure mõjuga majandussektoritele ehk ressursimahukatele tööstussektoritele – loome sihitud meetmed ja programmid, et aidata neil suurendada tõhusust ja töötada välja materjalide kõrgemal tasemel väärindamise lahendusi.

Hoonete renoveerimine on prioriteet energiasõltumatuse ja kulude kokkuhoiu jaoks

Energiasõltumatuseks ja inimeste kulude kokkuhoiuks on prioriteet elamute ja hoonete renoveerimine, toetame seda EL-i vahenditest.

Edendame ringmajanduse ärimudeleid ja innovaatilisi ideid riigi teenuste osas

Edendame ringmajanduse ärimudelite ja innovaatiliste ideede, näiteks jagamismajandus ja toode kui teenus kontseptsiooni ka riigi poolt pakutavate teenuste osas.

Võtame vastu koostatud metsanduse arengukava ja parandame metsandusandmete kvaliteeti

Võtame vastu koostatud metsanduse arengukava ja parandame metsandusandmete kvaliteeti, et senisest täpsemalt jälgida Eesti metsade seisundit. Seame sihiks, et majandusmetsade tagavara ei tohi väheneda. Eesmärgi saavutamiseks kiidame valitsuse tasandil 2023. aasta sügisel heaks metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Koostame metsanduspoliitika põhialused aastani 2050

Koostame metsanduspoliitika põhialused aastani 2050, mis raamistavad kestliku metsakasutuse põhimõtted kooskõlas seatud kliimaeesmärkidega.

Tuleb väärindada maksimaalselt ja lõpptooted peavad olema maksimaalse süsiniku sidumisvõimega

Metsade majandamine ja puidu väärindamine peab tervikuna tagama, et metsandusvaldkond on süsiniku siduja. Eesti puit tuleb väärindada maksimaalselt ja lõpptooted peavad olema maksimaalse süsiniku sidumisvõimega.

Metsanduse andmed peavad olema digitaalsed, avalikud ja seotud teiste riiklike andmebaasidega

Kõik metsandusega seotud andmed peavad olema digitaalsed, avalikud ja olema seotud teiste riiklike andmebaasidega (PPA, Teedeamet, EMTA jne).

Digitaliseerime kogu raieprotsessi ja aruandluse

Digitaliseerime kogu raieprotsessi ja sellega seonduva aruandluse. Raieteatise, raietööde ja raie lõpetamise andmed peavad kajastuma vahetult.

Hoiame metsi lähedal asuvate asulate ja puhkemetsade elukeskkonda: KAH alade regulatsioon

Hoiame asulatelähedast metsa ja puhkemetsi kui inimeste poolt kõrgelt väärtustatud elukeskkonda. Kirjeldame kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade regulatsiooni seaduses.

Kogukonnametsade katse KAH aladel

Katsetame riigimetsa hoidmist ja majandamist kogukonnametsana ning püsimetsana KAH aladel.

Üldjuhul on lageraie looduskaitsealadel piiratud

Üldjuhul on lageraie looduskaitsealadel piiratud.

Puidukeemia arendamine on vajalik väärindamiseks ja lisandväärtuse saamiseks

Puidu väärindamiseks ja suurema lisandväärtuse saamiseks peame vajalikuks puidukeemia arendamist.

Metsa- ja põllumaade raadamise maksustamine

Maksustame metsa- ja põllumaade raadamist.

Analüüsime seniseid looduskaitseliste piirangute talumise hüvitamise põhimõtteid nii maaomanikele kui ka kohalikele omavalitsustele

Analüüsime seniseid looduskaitseliste piirangute talumise hüvitamise põhimõtteid nii maaomanikele kui ka kohalikele omavalitsustele.

Eesti loob tervikliku rohevõrgustiku elurikkuse taastamiseks

Elurikkuse taastamiseks kaardistame tervikliku rohevõrgustiku üle kogu Eesti, kaasates looduskaitsesse erametsaomanikke, kohalikke omavalitsusi ja kogukondi kooskõlas EL-i elurikkuse strateegiaga. Peatame elurikkuse näitajate halvenemise, toetades looduskaitselist maakasutust ja taastades elupaiku.

Eesti turbapoliitika koostamine koos teadlaste ja erasektori esindajatega

Üheskoos teadlaste ja erasektori esindajatega koostame Eesti turbapoliitika. Avatud ja korrastamata kaevandusalad ja jääksood on koormaks keskkonnale, samuti ei tohiks turvast kaevandada looduslikes soodes, sest see on vastuolus Eesti ja rahvusvaheliste suuniste ja kokkulepetega.

Parandame Eesti vooluveekogude seisundit

Parandame Eesti vooluveekogude – jõgede ja ojade – seisundit, samuti vaatame üle väinade seisukorra ja parendamise võimalused.

Keskkonnatasude süsteemi reformimine saastamise vähendamiseks

Reformime keskkonnatasude süsteemi, et soosida saastamise vähendamist.

Kestliku sinimajanduse arendamiseks käivitatakse merekaitse reform

Käivitame merekaitse reformi ja koostame tegevusplaani kestliku sinimajanduse arendamiseks.

Kalapüügi tasusüsteemi uuendamine

Uuendame harrastuspüügi ja kutselise kalapüügi tasusüsteemi.

Maa- ja ruumiamet aitab kohaneda kliimamuutustega ja hoida keskkonda

Reorganiseerime senise ruumilise planeerimisega tegelevate ametkondade struktuuriüksused ühtseks maa- ja ruumiametiks. MaRu nõustab mh kohalike kliimakavade koostamist, mis koos professionaalsema ruumiplaneerimisega aitab kohaneda kliimamuutustega, vältida segregeerumist, valmistuda tulevikuks ja hoida keskkonda.

Kvaliteetne elukeskkond nii linnas kui maal: MaRu panustab kaasaegse ruumiplaneerimise parima praktika kasutamisele

MaRu eesmärk on kvaliteetne elukeskkond nii linnas kui maal. Panustame kaasaegse ruumiplaneerimise parima praktika kasutamisele liikuvuse, taristu ja linnade arengus, et vähendada sundliikumisi, segregatsiooni, kulusid ja keskkonnajalajälge

Kvaliteetse ruumi põhimõtted ehitus- ja planeerimisseadusesse ning toetus säästvatele liikumisviisidele ja ühistranspordikesksetele kinnisvaraarendustele

Lisame ehitus- ja planeerimisseadusesse kvaliteetse ruumi põhimõtete järgimise kohustuse. Toetame ühistranspordikeskset kinnisvaraarendust ja säästvate liikumisviiside eelisarendamist.

Seame eesmärgiks renoveerida energiatõhusalt hoonetefondi ja kehtestada energiaklassi jälgimise kohustus

Seame eesmärgiks renoveerida energiatõhusalt võimalikult suur osa meie hoonetefondist, sh avaliku sektori hooned. Rakendame projekteerimises ja ehituses hoonete elukaarepõhise CO2 hindamise metoodika. Kehtestame avalikele ja ärihoonetele energiaklassi targa jälgimise kohustuse.

Avalikud hooned ehitatakse eelistatult puidust, et luua kliimaneutraalseid süsinikulaosid

Viime sisse põhimõtte, et uued avalikud hooned peavad eelistatult olema ehitatud puidust. See on kliimaneutraalne ehitus, mis loob süsinikulaod.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram