Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Majandusareng ja innovatsioon" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

Suurendame Eesti majanduse innovatsioonivõimet läbi teadus- ja arendustegevuse kindla rahastamise. Parandame meie ettevõtete investeerimisvõimet uutesse rohe- ja digilahendustesse. Hoiame konkurentsivõimelist maksukeskkonda ja kogume rohkem tulu tarbimiselt ning saastamiselt.

Kokku lubadust 36
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

36

Innovatsioonitrepp ja rohetrepp aitavad ettevõtetel konkurentsivõimet tõsta

Juhime ja arendame innovatsiooni ökosüsteemi süsteemselt. Innovatsioonitrepp ja rohetrepp on kaks tööriista, mis aitavad ettevõtetel hinnata innovatsioonimahukust ja oma keskkonnajalajälge ning tõsta seeläbi oma konkurentsivõimet.

Investeerime vähemalt 1% SKP-st teadus- ja arendustegevusse ning seame eesmärgiks erasektori TA kulude tõusu vähemalt 2% SKP-st

Investeerime teadus- ja arendustegevusse vähemalt 1% SKP-st ja seame eesmärgiks, et erasektori TA kulud on vähemalt 2% SKP-st.

2% riigihangetest suunatakse innovatiivsetele lahendustele

Võtame eesmärgiks, et 2% kõigist riigihangetest peab olema suunatud innovatiivsete lahenduste hankimisele.

Avalikus sektoris kehtestatakse 2027. aastaks 60% mediaanpalga alampalk

Kehtestame avalikus sektoris 2027. aastaks alampalgaks 60% mediaanpalgast. Seame eesmärgiks 2023.a mais 3-poolse hea tahte kokkuleppe sõlmimise ametiühingute ja tööandjatega, et alampalk jõuaks 60 %ni mediaanpalgast 2027.aastaks ning alampalk kasvaks keskmisest palgast kiiremini.

Käivitatakse rakendusuuringute keskus koostöös ettevõtjate ja teadusasutustega ning suurendatakse rahastust vastavalt riiklikele fookusvaldkondadele

Käivitame rakendusuuringute keskuse koostöös ettevõtjate ja teadusasutustega. Suurendame rakendusuuringute programmi rahastust vastavalt riiklikele fookusvaldkondadele.

Suurendame EIS-i finantsvõimekust mitmete projektide toetamiseks

Suurendame Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) finantsvõimekust suurprojektide käendamiseks, roheinvesteeringuteks ja Eesti ettevõtete välisturgudele laienemiseks.

Töötamise regulatsiooni muutmine paindlikumaks ja kaasaegsemaks

Muudame töötamise regulatsiooni kaasaegseks ja paindlikuks. Töötamist puudutav seadusandlus peab kohanduma töötamise muutunud olemusega, kaasama tööturule võimalikult palju inimgruppe ja võimaldama paindlikku töökoormust ja -korraldust, tagades sotsiaalsed garantiid.

Tagame igal aastal baasrahastuse digiriigi turvalisuse tagamiseks ja seame eesmärgid jalajälje vähendamiseks ja energia kokkuhoiuks

Tagame digiriigi toimimiseks ja turvariskide ennetamiseks iga-aastase baasrahastuse, et küberturve oleks kooskõlas tehnoloogia arengu ja ohupildiga. Seame konkreetsed digiriigi digitaalse jalajälje vähendamise ja energia kokkuhoiu eesmärgid.

Eesmärk: Eesti parim ettevõtlus- ja maksukeskkond Euroopas

Seame eesmärgiks, et Eesti on ettevõtlus- ja maksukeskkonna ning välislepingute poolest parim maa Euroopas, kus luua ja hoida ettevõtte peakorterit ning mille kaudu globaalselt hallata varasid.

Eesti ettevõtete kapitali kättesaadavuse süstemaatiline parandamine

Tegeleme süsteemselt Eesti ettevõtetele kapitali kättesaadavusega, sealhulgas soodustame pensionifondide raha investeerimist Eesti majandusse, et soodustada rahvusliku kapitali akumulatsiooni ja Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

Rohelise Koridori loomine: bürokraatia vähendamine investeeringute soodustamiseks

Analüüsime Rohelise Koridori loomise võimalust, millega soodustada kõrge lisandväärtusega investeeringuid läbi bürokraatia vähendamise, mis lühendab kõigi projekti elluviimiseks vajalike kooskõlastustega seotud menetlusaega.

Null-eelarve reform: Eelarve revisjon ja kulude optimeerimine

Viime läbi eelarve revisjoni ja algatame null-eelarve reformi ehk ehitame riigieelarve üles nullist. Vaatame üle iga kuluartikli, et välja praakida ebavajalikud kulud ja kasutada eelarve raha võimalikult targalt ja säästlikult.

Loome avatud e-riigi platvormi uute lahenduste loomiseks

Tekitame avatud e-riigi kui platvormi, millele ettevõtted, kodanike ühendused jt saavad luua uusi lahendusi.

Toetame Riigi Teataja seaduste formaliseerimist teenuste tarkvaras kasutamiseks

Toetame Riigi Teataja seaduste formaliseerimise protsessi viisil, mis võimaldab tekstidest genereerida küsimuse lahendamise või toimingureeglid, mida saab muuhulgas kasutada avaliku sektori teenuste tarkvaras.

Loome personaalse e-riigi mobiilirakenduse kõigile eestimaalastele

Loome e-riigi mobiilirakenduse, mille kaudu riik jõuab informatsiooni ja teenustega personaalselt iga eestimaalaseni.

Andmete ühekordne esitamine seaduste tasemel

Viime seaduste tasemel sisse nii eraisikute kui ettevõtete jaoks andmete ühekordse esitamise printsiibi.

Kodanikele ei nõuta enam avalduse esitamist, kui neil on õigus vastavat teenust saada

Asendame avalduse esitamise kohustuse nõusolekuga teenuste puhul, kus riigil on selgelt ning üheselt teada kodaniku õigus vastavat teenust saada.

E-arvete rakendamine nii avalikus kui erasektoris

Viime lõpuni e-arvete juba planeeritud rakendamise avalikus sektoris ja toetame kõigiti digitaalse arveldamise täielikku rakendamist ka erasektoris. E-arve on elektrooniline suhtlus masinate vahel.

Riigi teenuste ja juhtimise ülevaade ning e-valimiste võimaldamine

Vaatame üle kõik riigi teenused, kaotame dubleerimised. Vaatame üle kogu juhtimise ministeeriumides, ametites ja sihtasutustes, ja selle raames ka ametnikkonna hulga. Teeme e-valimised võimalikuks nutiseadmetes.

Kasutajakeskne ja uuenduslik digiriik: personaalsed teenused ja tehisintellekt

Arendame digiriiki kasutajakeskselt ja uuendusi soosivalt, seades esikohale kasutajamugavuse nutiseadmes ning süsteemide ja teenuste turvalisuse. Võimaldame senisest enam personaalsele riigile omaseid teenus- ja otsustusprotsesse, tehisintellekti integreerimist andmepõhisesse otsustamisse.

Riik loob võimalusi andmete ristkasutamiseks ja parendab juurdepääsu

Avaandmete vaba kättesaadavuse tagamiseks loome erinevate riigi andmekogude ristkasutuse võimalusi ja kasutajasõbralikke juurdepääse. Loome paremad tingimused andmete ristkasutamiseks riigi- ja omavalitsuse tasandil.

Ettevõtjatele suunatud digivärav koondab olulised avaliku sektori teenused ja info ning kasutab tehisintellekti ja masinõpet

Koondame eesti.ee ettevõtja digiväravasse ettevõtja jaoks olulisemad avaliku sektori teenused ja teenustega seotud informatsiooni, luues proaktiivseid või sündmusteenuste põhiseid lahendusi. Soosime tehisintellekti ja masinõppe laialdast kasutust.

Kokkuhoiuvõimaluste otsimine riigieelarve tasakaalu poole liikumiseks

Võtame eesmärgiks riigieelarve tasakaalu poole liikumise, vaatame üle nii riigieelarve tulu- kui ka kulupoole ja leiame kokkuhoiuvõimalused.

Suurendame eelarve läbipaistvust ja viime läbi riigieelarve revisjoni nulleelarve põhimõtetega

Viime läbi riigieelarve revisjoni koos nulleelarve põhimõtetega ja suurendame eelarve läbipaistvust.

Makse laiendatakse ja keskendutakse tarbimise, saastamise ja vara maksustamisele

Laiendame riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaasi ja võtame senisest suurema fookuse tarbimise, saastamise ja vara maksustamisele.

Tõstame tulumaksuvabastust ja kaotame maksuküüru

Kaotame 2025. aastast üksikisiku tulumaksule praegu kehtiva maksuküüru ja tõstame tulumaksuvabastuse 700 euroni kuus.

Käibemaksu tõus ja erisuse kaotus majutusteenusele

Tõstame käibemaksu 2% võrra 2024. aastal. Kaotame madalama käibemaksu erisuse majutusteenuse pakkujatele alates 1.jaanuarist 2025.

Tõstame tulumaksu 2% võrra 2025. aastal

Tõstame üksikisiku ja ettevõtte tulumaksu 2% võrra 2025. aastal.

Toetame ringmajandust ja ressursside taaskasutust maksupoliitikaga

Soosime maksupoliitikaga ringmajandust ja ressursside taaskasutust.

Pakendite ja plasti maksustamine vähendab jäätmete teket

Maksustame pakendite ja plasti kasutamist eesmärgiga vähenda pakendijäätmete teket.

Pahede ja riskikäitumise maksustamine jätkub, piirikaubandust vältides

Jätkame pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamist, vältides samal ajal piirikaubanduse teket.

Kohalikud omavalitsused saavad kehtestada kohalikke makse

Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohalikke makse.

Maksustame keskkonna- ja ressursitasud ning raadamise

Vaatame üle keskkonna- ja ressursitasud ja maksustame raadamise.

Suurendame hasartmängudest laekuvat maksutulu

Suurendame hasartmängudest laekuvat riigi maksutulu.

Kaotatakse maksuvaba tulu erandid alates 2024. aastast

Kaotame täiendava maksuvaba tulu laste, abikaasa ning eluasemelaenu intresside eest alates 2024. aastast.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram