Teema

Keskerakonna haridus- ja teadusprogramm Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Eesti haridus on maailma absoluutses tipus. Rahvusvahelises võrdluses saavutatud kõrged kohad tõendavad haridussüsteemi head toimimist ning suurepärast taset, mida ei tohi lasta langeda. Meie haridussüsteemis on hea koostöö õpetajate, õpilaste, lastevanemate ja haridusjuhtide vahel. Tagatud on hea õpikeskkond ning tänapäevased õppevahendid. Kõik koolilõpetajad peavad oskama väga heal tasemel eesti keelt. Peame oluliseks sotsiaalsete sidemete ja sõprussuhete loomist eesti ning vene emakeelega noorte ja täiskasvanute vahel.

Meie ees on mitmeid väga tõsiseid probleeme. Õpetajate keskmine vanus on pidevalt kasvamas ning süveneb üha rohkem aineõpetajate puudus. Süveneb regionaalne hariduslõhe. Meie eesmärk on pakkuda head ja kvaliteetset haridust igas Eesti regioonis. Õppekavad vajavad kaasajastamist ning rohkem rõhku tuleb pöörata erinevatele innovaatilistele lahendustele ja õppija individuaalsusega arvestamisele kogu õppetöös. Kasvanud majanduskulude osakaal ei tohi ohustada kvaliteetse koolilõuna kättesaadavust.

Eestikeelne tasuta kõrgharidus peab olema tagatud ning kättesaadav kõigile soovijatele, kuid sellega ei tohi ohtu sattuda Eesti ülikoolide autonoomia ja konkurentsivõime. Eesti riik koostöös erasektoriga peab panustama teadusrahastuse suurendamisse."

Kokku lubadust 52
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

52

Kahekordistame riigipoolset rahastust haridusasutuste toitlustusele

Tagame kõigile lasteaia ning koolilastele riigi poolt rahastatud tervisliku eestimaise toidu

Tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoht

Tagada igale lapsele tasuta lasteaiakoht. Kompenseerime kohalikele omavalitsustele sellega kaasnevad kulud

Tõstame õpetajate keskmine palk lähiaastatel 3000 euroni

Tõstame õpetajate keskmine palk lähiaastatel 3000 euroni ning suurendada riigi ja omavalitsuse koostöös teiste haridustöötajate palkasid, hoides need konkurentsivõimelisena võrreldes Eesti keskmise palgaga. Peame oluliseks, et haridustöötajate palgaläbirääkimistesse oleksid kaasatud ametiühingute esindajad

Väärtustame eripedagooge, sotsiaalpedagooge, koolipsühholooge, huvijuhte ja logopeede õpetajatega võrdselt

Pöörame senisest rohkem rõhku eripedagoogide koolitamisele ja nende teenuste kättesaadavuse parandamisele haridusasutustes

Tagame hea ja turvaline hariduskeskkond kõikides Eesti omavalitsustes

Käivitame investeeringute programmi korrastamaks ning kaasajastamaks meie haridusasutused üle Eesti

Toetame programme, mis õpetavad õpilastele liikumisharjumusi ja tervislikke eluviise

Teeme selleks koostööd riigi, kohalike omavalitsuste, haridusasutuste, lapsevanemate ning erasektoriga

Tagame koolide rahastuses regionaalse eripäraga arvestamine.

Meie eesmärk on hoida avatuna koolid ja haridusasutused väiksemates Eesti asulates

Tõstame õpetajate haridustehnoloogilist pädevust

Tõstame õpetajate haridustehnoloogilist pädevust ja sidume õppekavad rohkem innovaatiliste lahendustega nii iseseisvas töös kui ka koolitunnis

Toetada õpetajaid ja tugispetsialiste õppevahendite koostamisel ja hankimisel

Tagame riikliku õppekava rakendamiseks piisaval hulgal õpetajaid ja tugispetsialiste ning toetada koole õppevahendite koostamisel ja hankimisel. Eestikeelse hariduse arendamise protsessis peame tagama, et üldhariduskoolide õpilaste teadmiste tase ja õppetöö kvaliteet ei lange. Keskerakond ei toeta poliitkampaania korras läbiviidavat üleminekut eestikeelsele haridusele, mis seab ohtu õppekvaliteedi ja vajalike õpetajate tagamise nii eesti- kui venekeelsetes koolides

Võimaldame vene emakeelega õpilastele osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega

Võimaldame õppekvaliteedi tagamiseks vene emakeelega õpilastele osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega. Tagame neile vajalike teadmiste omandamine ning paremad võimalused edasiõppimiseks ja kutse omandamiseks. Toetame riiklikult erinevate keelekümblusmetoodikate ja lõimitud õppekavade kasutamist alus- ja üldhariduses

Jätkame ja suurendame programmi „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

Jätkame ja suurendada programmi „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“, mille raames riik palkab eestikeelseid õpetajaid venekeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse

Muudame kehtivaid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimusi

Muudame kehtivaid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimusi, et tagada selgem ja ühetaoline koolilõpetajate kohtlemine edasiõppimisel

Vähendame üldhariduskoolide õpetajate halduskoormust ja bürokraatiat

Vähendame üldhariduskoolide õpetajate halduskoormust ja bürokraatiat, suurendades koolides tugipersonali osakaalu

Parandame lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus

Parandame tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööd kindlustamaks lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ning kvaliteet olenemata lapse elukohast ja haridusliku erivajaduse olemasolust

Muudame lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid turvaliseks ning kiusamisvabaks.

Muudame lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid turvaliseks ning kiusamisvabaks. Rakendame senisest tõhusamaid meetmeid koolivägivalla ennetamiseks ning aidata ohvreid professionaalse nõustamise kaudu

Edendame sotsiaalmeedias käitumise norme

Edendame koostöös lapsevanemate ja õpetajatega põhihariduse raames sotsiaalmeedias käitumise norme, kaitsmaks iga lapse identiteeti ning vältimaks virtuaalkiusamist

Laiendame koolides tehnoloogia-, robootika- ja programmeerimisõpet

Laiendame koolides tehnoloogia-, robootika- ja programmeerimisõpet. Tagame igale kooliõpilasele vahendid IT-ainete õppimiseks

Riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist

Panustame haridusprogrammis senisest rohkem isamaalisse kasvatusse, riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist

Võimaldame igale koolilõpetajale B-kategooria autojuhiload

Laiendame üldhariduskoolides autokooli teooria ja sõiduõpet võimaldamaks koolilõpetajal saada riigi toetusega B-kategooria autojuhiload.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram