Teema

Keskerakonna programm KOV valimistel 2021 (Pärnu linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 90

Lubatud

90

Võrdsustame Noorsootöös kutsestandardile vastava kvalifitseeritud töötaja miinimumtöötasu üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga

Võrdsustame Noorsootöös kutsestandardile vastava kvalifitseeritud töötaja miinimumtöötasu üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame eakatel elada õnnelikult oma kodus, tagades neile abi- ja tugiteenused

Võimaldame eakatel elada õnnelikult oma kodus, tagades neile abi- ja tugiteenused. Selleks tõstame omastehooldaja toetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime ellu täiendavad tegevused, et muuta koolid kiusamisvabaks (sh virtuaalne kiusamine)

Viime ellu täiendavad tegevused, et muuta koolid kiusamisvabaks (sh virtuaalne kiusamine).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vabastame maamaksust esimeseks 3 aastaks Pärnu linnas alustatavad ettevõtted, kus töötab vähemalt 10 inimest

Vabastame maamaksust esimeseks 3 aastaks Pärnu linnas alustatavad ettevõtted, kus töötab vähemalt 10 inimest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame sotsiaaltöötajate keskmist palka Eesti keskmisest palgast kiiremini

Tõstame sotsiaaltöötajate keskmist palka Eesti keskmisest palgast kiiremini.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tõstame õpetajate palka läbi kutsekvalifikatsiooni tasemete

Tõstame õpetajate palka läbi kutsekvalifikatsiooni tasemete.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja ja rakendame sihtotstarbelise stipendiumi andeka noore toetamiseks

Töötame välja ja rakendame sihtotstarbelise stipendiumi andeka noore toetamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toome raha koju

Toome raha koju. Teeme efektiivset koostööd Eesti Vabariigi Valitsusega, panustame Euroopa Liidu investeeringute kaasamisse Pärnu hüvanguks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame vanemaealistele ja teistele abivajavatele inimestele kogukonnapõhiste teenusmajade rajamist koostöös erasektori ja riigiga

Toetame vanemaealistele ja teistele abivajavatele inimestele kogukonnapõhiste teenusmajade rajamist koostöös erasektori ja riigiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Väärikate Ülikooli loenguid Pärnu linna eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut

Toetame Väärikate Ülikooli loenguid Pärnu linna eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut. Viime loengud lähemale osavaldadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame terviklikku lähenemist inimese ja keskkonna tervisesse

Toetame terviklikku lähenemist inimese ja keskkonna tervisesse, laiendades ja luues selleks keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestusalad, puhkealad ning

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Pernova tehnikamaja laiendamist ja töö- ja tehnoloogiamaja kaasajastamist

Toetame Pernova tehnikamaja laiendamist ja töö- ja tehnoloogiamaja kaasajastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame pensionilisa, maksame vanaduspensionäridele igaks sünnipäevaks 50 eurot

Toetame pensionilisa, maksame vanaduspensionäridele igaks sünnipäevaks 50 eurot.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame pensionäride nõukogu loomist ja tunnustame iga-aastaselt Pärnu eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest

Toetame pensionäride nõukogu loomist ja tunnustame iga-aastaselt Pärnu eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Pärnu Lastestaadioni olmehoone renoveerimist ja tagame aastaringse aktiivse kasutuse

Toetame Pärnu Lastestaadioni olmehoone renoveerimist ja tagame aastaringse aktiivse kasutuse. Loome võimalused suvel rulluisutamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Pärnu jäähalli rajamist koostöös erasektoriga

Toetame Pärnu jäähalli rajamist koostöös erasektoriga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame olemasolevate Noortekeskuste kaasajastamist ja renoveerimist

Toetame olemasolevate Noortekeskuste kaasajastamist ja renoveerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorteühingute ja noortevolikogu tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike küsimuste otsustamisse

Toetame noorteühingute ja noortevolikogu tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike küsimuste otsustamisse. Toetame noorsootöö võrgustike loomist ja arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist

Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist. Tagame parema ligipääsu praktika- ja vabatahtliku töö võimalustele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame noorsooprojektide kaudu noorte laagrite korraldamist ja võistlustel osalemist

Toetame noorsooprojektide kaudu noorte laagrite korraldamist ja võistlustel osalemist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame linnasauna jätkamist ja kaasajastamist

Toetame linnasauna jätkamist ja kaasajastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame koostööd Pärnu Kolledži ja IT-ettevõtete vahel

Toetame koostööd Pärnu Kolledži ja IT-ettevõtete vahel. Arendame IT eriala õpet Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ning leiame uusi võimalusi IT-õppeks Pärnu koolides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame esindusvõistkondi ja esindussportlasi tegevus- ja võistlemistoetustega ning suurendame esindusvõistkondadel EUROCUP osalemistoetust

Toetame esindusvõistkondi ja esindussportlasi tegevus- ja võistlemistoetustega ning suurendame esindusvõistkondadel EUROCUP osalemistoetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame erivajadusega lastele vajalike tugiteenuste osutamist ja lapsele teenuse vajaduse tagamist

Toetame erivajadusega lastele vajalike tugiteenuste (tugiisik, lapsehoid, sotsiaaltransport) osutamist ja lapsele teenuse vajaduse tagamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakatel ja erivajadustega inimestel võimalusi mugavaks liikumiseks

Toetame eakatel ja erivajadustega inimestel võimalusi mugavaks liikumiseks, muudame avaliku ruumi kõigile rohkem ligipääsetavamaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame avatud keskuse Nooruse maja juurdeehituse valmimist

Toetame avatud keskuse Nooruse maja juurdeehituse valmimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame autokoolide teooriaõppe võimalusi üldhariduskoolides

Toetame autokoolide teooriaõppe võimalusi üldhariduskoolides, et gümnaasiumiõpilane saaks juhiload omandatud lõpetamise ajaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd SA Pärnu Haiglaga ravijärjekordade lühendamise nimel

Teeme koostööd SA Pärnu Haiglaga ravijärjekordade lühendamise nimel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kõikidele rahvusgruppidele Pärnus oma rahvuskultuuri arendamise võimalused koos vabadusega integreeruda Eesti rahvuskultuuri

Tagame kõikidele rahvusgruppidele Pärnus oma rahvuskultuuri arendamise võimalused koos vabadusega integreeruda Eesti rahvuskultuuri. Toetame keelekohviku loomist ja toimimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kodulähedaste algkoolide säilimise

Tagame kodulähedaste algkoolide säilimise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame ranitsatoetust 200 eurole

Suurendame ranitsatoetust 200 eurole.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame Pärnu kirikute kui muinsuskaitse objektide korrastamise eelarvet

Suurendame Pärnu kirikute kui muinsuskaitse objektide korrastamise eelarvet. Toetame Audru kiriku renoveerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame “Hoovid korda” ja “Värvid linna” programmide eelarvet kaks korda

Suurendame “Hoovid korda” ja “Värvid linna” programmide eelarvet kaks korda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et üldhooldusteenuse tasu ei ületaks iga-aastast pensionitõusu ning toetame toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel

Seisame selle eest, et üldhooldusteenuse tasu ei ületaks iga-aastast pensionitõusu ning toetame toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et haridusasutustes pakutakse tasakaalustatud ja tervislikku koolitoitu ning tasuta hommikuputru

Seisame selle eest, et haridusasutustes pakutakse tasakaalustatud ja tervislikku koolitoitu ning tasuta hommikuputru.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame jätkusuutliku Pärnu turismi arendamise eest

Seisame jätkusuutliku Pärnu turismi arendamise eest. Toome Pärnusse rahvusvahelised regulaarlennud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame prioriteediks vaimse tervise teenuste arendamise ja kättesaadavuse

Seame prioriteediks vaimse tervise teenuste arendamise ja kättesaadavuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame prioriteediks osavaldades majanduse elavdamise ning kohalike töökohtade loomise

Seame prioriteediks osavaldades majanduse elavdamise ning kohalike töökohtade loomise. Euroopa Liidu roheleppe vahenditest toetame maaettevõtlust, kohaliku tooraine suuremat väärindamist ning kohalike kaupade suuremat tarbimist importkaupade asemel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime vana Koidula ujula Mai kultuuri-, spordi- ja vabaajakeskuseks ning avame samas Mai raamatukogu

Renoveerime vana Koidula ujula Mai kultuuri-, spordi- ja vabaajakeskuseks ning avame samas Mai raamatukogu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime Tõstamaa ning Tammsaare koolide staadionid

Renoveerime Tõstamaa ning Tammsaare koolide staadionid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Renoveerime Rääma ja Raeküla Kooli ning korrastame lasteaedade hoovialad

Renoveerime Rääma ja Raeküla Kooli ning korrastame lasteaedade hoovialad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame lemmikloomade rahula

Rajame lemmikloomade rahula.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Projekteerime uue Rääma lasteaia ja alustame ehitamist

Projekteerime uue Rääma lasteaia ja alustame ehitamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes

Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame lasteaedade ja koolide ventilatsiooni

Parandame lasteaedade ja koolide ventilatsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame kriitilises seisus olevaid linnatänavaid

Parandame kriitilises seisus olevaid linnatänavaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame koostööd teiste Pärnumaa omavalitsustega Pärnumaa Arenduskeskuse kaudu,

Parandame koostööd teiste Pärnumaa omavalitsustega Pärnumaa Arenduskeskuse kaudu, tugevdades Pärnu linna juhtivpositsiooni maakondlikes koostööprojektides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Panustame Romantilise Rannatee projektidesse, mis ühendavad osavaldu ja Pärnu linna ning annavad uusi võimalusi ettevõtlusele rannaaladel

Panustame Romantilise Rannatee projektidesse, mis ühendavad osavaldu ja Pärnu linna ning annavad uusi võimalusi ettevõtlusele rannaaladel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume Pärnu elanikele tasuta ühistransporti

Pakume Pärnu elanikele tasuta ühistransporti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume noortele spetsialistidele ning tudengitele soodsa aastaringse elamispinna

Pakume noortele spetsialistidele ning tudengitele soodsa aastaringse elamispinna, et iga tegus noor saaks panustada energiat oma kodulinnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame linnaruumis juurde tualette

Paigaldame linnaruumis juurde tualette.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome uued ujumiskohad jõeäärsele promenaadile

Loome uued ujumiskohad jõeäärsele promenaadile. Laiendame jõeranda Raekülas, ehitame paadi slipi Pärnu jõele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome juurde sõimekohti

Loome juurde sõimekohti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome eakatele ühistegevuse platvormi, mis soodustab aktiivset ühiskondlikku eluviisi

Loome eakatele ühistegevuse platvormi, mis soodustab aktiivset ühiskondlikku eluviisi, toob rõõmu omavahelisest suhtlusest ning igapäevateenuste vastastikku pakkumisest ja kasutamisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lisame huviringide rahastuse omavalitsuse poolt, et huviringide tase, kvaliteet ja mitmekülgsus ei langeks

Lisame huviringide rahastuse omavalitsuse poolt, et huviringide tase, kvaliteet ja mitmekülgsus ei langeks. Iga üldhariduskooli õpilane peab saama tasuta osaleda vähemalt ühes huvialaringis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Linna arendamisel lähtume kõigi linnaosade ja osavaldade elanike huvidest, selleks käivitame kaasava eelarve ka eraldi osavaldadele

Linna arendamisel lähtume kõigi linnaosade ja osavaldade elanike huvidest, selleks käivitame kaasava eelarve ka eraldi osavaldadele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame keelekümblust Tammsaare kooli baasil

Laiendame keelekümblust Tammsaare kooli baasil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame ja arendame tänavaspordi- ja vabaaja veetmise kohti igas linnaosas ning osavallas

Laiendame ja arendame tänavaspordi- ja vabaaja veetmise kohti igas linnaosas ning osavallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi

Laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi. Loome eakatele ja vähekindlustatud inimestele soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks. Tasustame ringijuhendajaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Tõstamaa bussipeatused ja arendame edasi sealset väikesadamat

Korrastame Tõstamaa bussipeatused ja arendame edasi sealset väikesadamat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame ja ehitame uusi laste mänguväljakuid ja spordiväljakuid, seda ka erivajadustega lastele ja noortele

Korrastame ja ehitame uusi laste mänguväljakuid ja spordiväljakuid, seda ka erivajadustega lastele ja noortele. Toetame Tõstamaa mänguväljakute loomist. Seisame selle eest, et liikumisvõimalused vabas õhus on vabalt kättesaadavad kõigile.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös riigiga toome Pärnusse neljarealise maantee

Koostöös riigiga toome Pärnusse neljarealise maantee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös riigiga toetame K. Pätsi majamuuseumi avamist

Koostöös riigiga toetame K. Pätsi majamuuseumi avamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus sõltumata perekonna majanduslikust olukorrast

Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus sõltumata perekonna majanduslikust olukorrast.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös korrakaitseorganitega muudame Pärnu kesklinna turvalisemaks

Koostöös korrakaitseorganitega muudame Pärnu kesklinna turvalisemaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koos töötukassaga aitame tööle pikaajalisi töötuid

Koos töötukassaga aitame tööle pikaajalisi töötuid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kiirendame Pärnu asjaajamist, nii arupärimistele vastamisel kui detailplaneeringute menetlemisel

Kiirendame Pärnu asjaajamist, nii arupärimistele vastamisel kui detailplaneeringute menetlemisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame kodanikühiskonda linnajuhtimisse, selleks jätkame volikogu esimehe ümarlaudade traditsiooniga

Kaasame kodanikühiskonda linnajuhtimisse, selleks jätkame volikogu esimehe ümarlaudade traditsiooniga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Juhime linna ausalt ja kaasavalt

Juhime linna ausalt ja kaasavalt.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame autovaba tänavate praktikaga suviti

Jätkame autovaba tänavate praktikaga suviti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoolitseme, et linnal oleks võimekus leida ja kasutusse saada kriiside ületamiseks vajalik tehnika

Hoolitseme, et linnal oleks võimekus leida ja kasutusse saada kriiside ületamiseks vajalik tehnika. Kriisiolukordades pöörame enam tähelepanu elanike teavitamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eraldame noortele peredele maad oma kodu loomiseks

Eraldame noortele peredele maad oma kodu loomiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame valmis Rannastaadioni harjutusväljaku

Ehitame valmis Rannastaadioni harjutusväljaku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame valmis Pärnu uue silla

Ehitame valmis Pärnu uue silla.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame kaasaegse betoonrulapargi Munamäele

Ehitame kaasaegse betoonrulapargi Munamäele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Edendame koostöös riigiga noorte tervisekäitumist, ennetamaks riskikäitumist ning toetame noorte füüsilise aktiivsuse tõstmist

Edendame koostöös riigiga noorte tervisekäitumist, ennetamaks riskikäitumist ning toetame noorte füüsilise aktiivsuse tõstmist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame ööapteegi

Avame ööapteegi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame välja koostöös sealse elanikonnaga Mai pargi ja laiendame piirkonnas vabaaja- ja sportimise võimalusi välitingimustes

Arendame välja koostöös sealse elanikonnaga Mai pargi ja laiendame piirkonnas vabaaja- ja sportimise võimalusi välitingimustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame multifunktsionaalset esinemispaika Lavassaares ja Paikuse Raudteesilla alal

Arendame multifunktsionaalset esinemispaika Lavassaares ja Paikuse Raudteesilla alal.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame edasi kergliiklusteede võrgustikku sh osavaldades (kergliiklustee Lavassaarest kuni Jõõpreni)

Arendame edasi kergliiklusteede võrgustikku sh osavaldades (kergliiklustee Lavassaarest kuni Jõõpreni). Suurendame olemasolevate kergliiklusteede turvalisust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Algatame Pärnu Logistika Keskuse detailplaneeringu

Algatame Pärnu Logistika Keskuse detailplaneeringu. Keskus saab arendatud kooskõlas Rail Balticuga, omades head transpordiühendust lennujaama, sadama ja raudtee kaubasõlmega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame uutel ettevõttetel, mis toetavad linna arengut, linnapoolse teedeehituse ja kommunikatsioonidega liitumisel

Aitame uutel ettevõttetel, mis toetavad linna arengut, linnapoolse teedeehituse ja kommunikatsioonidega liitumisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise

Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise, tagame kõrgendatud avaliku huviga rohealade ruumiliselt, maastikuliselt ja ökoloogiliselt läbimõeldud planeerimise, kasutamise ja kaitse ning õigusliku regulatsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame ja võtame enam kasutusele Pärnu jõge ja mererannaala

Väärtustame ja võtame enam kasutusele Pärnu jõge ja mererannaala.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada

Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada. Liigume süsinikuneutraalse Pärnu poole!

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teostame merevee uuringuid, et igal suvel tagada Sinilipp Pärnu rannas

Teostame merevee uuringuid, et igal suvel tagada Sinilipp Pärnu rannas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame ja kaitseme elurikkust

Taastame ja kaitseme elurikkust. Säilitame ja taastame loomulikku looduskeskkonda ja -kooslusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome aia- ja haljastusjäätmete komposteerimisalad osavaldades ning kogumiskohad Pärnu keskuslinnas

Loome aia- ja haljastusjäätmete komposteerimisalad osavaldades ning kogumiskohad Pärnu keskuslinnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös AS Pärnu Veega ehitame välja Valgeranna kanalisatsiooni, parandame Tõstamaa veekvaliteeti, korrastame sadevee trasse ning otsime tehnilisi lahendusi haisu kõrvaldamiseks heitvee puhastusjaamas

Koostöös AS Pärnu Veega ehitame välja Valgeranna kanalisatsiooni, parandame Tõstamaa veekvaliteeti, korrastame sadevee trasse ning otsime tehnilisi lahendusi haisu kõrvaldamiseks heitvee puhastusjaamas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Erinevad keskkonnahariduslikud programmid

Erinevad keskkonnahariduslikud programmid. Loome paremad võimalused sorteeritud prügi kogumiseks efektiivsemaks prügimajanduseks, käsitledes jäätmeid kui ressurssi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram