Teema

Sotsiaaldemokraadide programm "Kaasav ja sõbralik ühiskond" Riigikogu valimistel 2023

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 41
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

41

Keelustame vaenukõne ja taunime vaenu õhutamist

Keelustame vaenukõne ja taunime vaenu õhutamist, kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil peab kuuluma karistust raskendavate asjaolude hulka.

Võrdväärse töö eest tuleb maksta inimestele võrdset tasu nii avalikus kui ka erasektoris

Võrdväärse töö eest tuleb maksta inimestele võrdset tasu nii avalikus kui ka erasektoris.

Kehtestame abieluvõrdsuse perekonnaseaduses

Kehtestame abieluvõrdsuse perekonnaseaduses.

Taunime soolist ebavõrdsust mistahes ühiskonnaelu valdkonnas ja ettevõtete juhtorganites

Taunime soolist ebavõrdsust mistahes ühiskonnaelu valdkonnas. Peame oluliseks soolist tasakaalu ettevõtete juhtorganites. Järgime soolist tasakaalu valimisnimekirjade koostamisel.

Järgime soolist tasakaalu valimisnimekirjade koostamisel

Taunime soolist ebavõrdsust mistahes ühiskonnaelu valdkonnas. Peame oluliseks soolist tasakaalu ettevõtete juhtorganites. Järgime soolist tasakaalu valimisnimekirjade koostamisel.

Arvestame vananeva ühiskonnaga ja teeme eakad ühiskonnas nähtavaks ja mõjukamaks

Arvestame vananeva ühiskonnaga ja teeme eakad ühiskonnas nähtavaks ja mõjukamaks.

Laiendame võrdõiguslikkuse voliniku võimekust tegelda kõigi diskrimineerimise valdkondadega

Tagame igaühele kaitse diskrimineerimise eest ning laiendame võrdõiguslikkuse voliniku võimekust tegelda kõigi diskrimineerimise valdkondadega.

Toetame vanemapuhkuse paindlikku jagamist lapsevanemate vahel

Väärtustame mõlema vanema rolli lapse kasvatamisel, sealjuures toetame vanemapuhkuse paindlikku jagamist lapsevanemate vahel. Tagame seadustega pereelu ja töö ühendamist soosivaid töösuhteid.

Soodustame organisatsioonide liitumist mitmekesisuse kokkuleppega

Soodustame organisatsioonide liitumist mitmekesisuse kokkuleppega, sealjuures näitame avaliku sektoriga eeskuju mitmekesisusleppe rakendamisel.

Anname soolise võrdõiguslikkuse kavadele sisu

Näeme igas avaliku sektori asutuses ette tegevused soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, anname soolise võrdõiguslikkuse kavadele sisu.

Muudame karistusseadustikku selliselt, et igasugune nõusolekuta seksuaalakt on kuritegu

Muudame karistusseadustikku selliselt, et igasugune nõusolekuta seksuaalakt on kuritegu, nagu see on sätestatud ka Eesti ratifitseeritud Istanbuli konventsioonis.

Säilitame pikaajalise elamisloaga inimeste hääleõiguse kohalikel valimistel analoogselt praegu kehtiva korraga

Säilitame pikaajalise elamisloaga inimeste hääleõiguse kohalikel valimistel analoogselt praegu kehtiva korraga.

Võimaldame taotluse alusel naturalisatsiooni korras kodakondsust Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle vanem elab riigis pikaajalise elamisloa alusel

Võimaldame taotluse alusel naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsust Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle vanem elab Eestis pikaajalise elamisloa alusel. Täisealiseks saades peab laps kodakondsuse säilitamiseks loobuma teise riigi kodakondsusest.

Seisame Eestis tööle asunud sõjapõgenike õiglase kohtlemise eest töösuhetes

Seisame Eestis tööle asunud sõjapõgenike õiglase kohtlemise eest töösuhetes.

Soodustame Eestist lahkunud inimeste tagasipöördumist

Soodustame Eestist lahkunud inimeste tagasipöördumist, sh toetame naasmist Eesti eri piirkondadesse ning kohanemisteenuseid kõigile pereliikmetele.

Loome sihtprogrammid välismaal õppinud ja kraadi kaitsnud Eesti noorte sidumiseks Eesti teaduse ja ettevõtetega

Loome sihtprogrammid välismaal õppinud ja kraadi kaitsnud Eesti noorte sidumiseks Eesti teaduse ja ettevõtetega.

Hoiame Eesti regionaalseid kultuuri- ja keeletraditsioone ülemaailmse eestluse toetamise programmides

Hoiame Eesti regionaalseid kultuuri- ja keeletraditsioone ülemaailmse eestluse toetamise programmides.

Eelisarendame eesti keelega seonduvaid keeletehnoloogia uuringuid ja arendustööd

Eelisarendame eesti keelega seonduvaid keeletehnoloogia uuringuid ja arendustööd.

Toetame eestikeelse trükisõna, oskussõnavara ja eesti teaduskeele arengut

Toetame eestikeelse trükisõna, oskussõnavara ja eesti teaduskeele arengut ning toetame uuringuid ja arendusprojekte eesti keele kasutamiseks digimaailmas.

Toetame uuringuid ja arendusprojekte eesti keele kasutamiseks digimaailmas

Toetame eestikeelse trükisõna, oskussõnavara ja eesti teaduskeele arengut ning toetame uuringuid ja arendusprojekte eesti keele kasutamiseks digimaailmas.

Kaasame väljaspool Eestit elavaid eestlasi ja Eestist pärit teistest rahvustest inimesi Eesti ühiskonna arengusse

Kaasame väljaspool Eestit elavaid eestlasi ja Eestist pärit teistest rahvustest inimesi Eesti ühiskonna arengusse, loome neile võimalused Eesti ühiskonna- ja kultuurielus osalemiseks ning eesti keele õppimiseks.

Laiendame laste- ja noorte ning pereliikmete eesti keeleõppe võimalusi välismaal

Toetame eesti keele hoidmist välismaal, sh laiendame laste- ja noorte ning pereliikmete keeleõppe võimalusi.

Hoiame välismaal tekkinud Eestiga seotud kultuuripärandit Eesti mäluasutustes

Hoiame välismaal tekkinud Eestiga seotud kultuuripärandit Eesti mäluasutustes.

Suurendame eesti kultuuri nähtavust rahvusvahelisel areenil

Suurendame eesti kultuuri nähtavust rahvusvahelisel areenil, kultuuri kaudu Eesti tutvustamist ja kuvandi loomist.

Toetame diginomaadlust ja e-residendi programme

Toetame diginomaadlust ja e-residendi programme ning soodustame Eestiga seotud inimeste keele- ja kultuuriõpet.

Soodustame Eestiga seotud inimeste keele- ja kultuuriõpet

Toetame diginomaadlust ja e-residendi programme ning soodustame Eestiga seotud inimeste keele- ja kultuuriõpet.

Teeme e-riigi teenused kättesaadavaks ja arusaadavaks eestlastele ja Eestiga seotud inimestele üle maailma

Teeme e-riigi teenused kättesaadavaks ja arusaadavaks eestlastele ja Eestiga seotud inimestele üle maailma.

Toetame riigita soome-ugri rahvaste keele ja kultuuri hoidmist

Toetame riigita soome-ugri rahvaste keele ja kultuuri hoidmist.

Toetame tasakaalustatud rändepoliitikat

Toetame tasakaalustatud rändepoliitikat, mis soodustab kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ja ettevõtjate saabumist Eestisse ning on vastutustundlik maailma konfliktikolletest põgenevate inimeste aitamisel.

Tagame eesti keele tasuta õppimise soovitud keeletasemele kõigile soovijatele

Tagame eesti keele tasuta õppimise soovitud keeletasemele kõigile soovijatele igas vanuses ja keeleoskuses ja olenemata Eestis elamise ajast.

Loome ühise inforuumi Eestis elavatele erineva kodukeelega inimestele

Loome ühise inforuumi Eestis elavatele erineva kodukeelega inimestele, teisi keeli kasutame sillana inimeste eestikeelsesse ja Eesti-meelsesse inforuumi toomiseks.

Toetame digiõppeplatvormide arendamist täiskasvanute keeleõppeks

Toetame digiõppeplatvormide arendamist täiskasvanute keeleõppeks.

Tagame erirahastuse eestikeelsete õpetajate leidmiseks piirkondades, kus eestikeelne elanikkond on vähemuses

Tagame erirahastuse eestikeelsete õpetajate leidmiseks piirkondades, kus eestikeelne elanikkond on vähemuses. Eesti riik ja eesti keel peab olema neis piirkondades kohal.

Seome piirkonnad, milles eestikeelne elanikkond on vähemuses, teiste Eesti kohtadega eestikeelsete võrgustike kaudu

Seome piirkonnad, milles eestikeelne elanikkond on vähemuses, teiste Eesti kohtadega eestikeelsete võrgustike kaudu, nt laste ja noorte üle-eestilise tegevuse ja õpilasvahetuste, erialase ühistegevuse ja avaliku sektori vahetusprogrammi abil.

Laiendame Eesti majade mudelit väljaspool Tallinna ja Narvat teistesse piirkondadesse ja linnades

Laiendame Eesti majade mudelit väljaspool Tallinna ja Narvat teistesse piirkondadesse ja linnades, kus on rohkem eesti keelest erineva kodukeelega elanikkonda.

Rakendame sisserändajatele kodanikuhariduse programmi

Rakendame sisserändajatele kodanikuhariduse programmi, mis tutvustab igas vanuses inimestele Eesti riiki, kohalike omavalitsusi, võimu ning poliitilisi institutsioone.

Jätkame Eesti Vabariigi olulisemate seaduste tasuta elektroonilist levitamist vene ja inglise keeles

Jätkame Eesti Vabariigi olulisemate seaduste tasuta elektroonilist levitamist vene ja inglise keeles ning laiendame juriidilise abi kättesaadavust eri emakeelega inimestele.

Laiendame juriidilise abi kättesaadavust eri emakeelega inimestele

Jätkame Eesti Vabariigi olulisemate seaduste tasuta elektroonilist levitamist vene ja inglise keeles ning laiendame juriidilise abi kättesaadavust eri emakeelega inimestele.

Võimestame rahvusvähemuste organisatsioone nende töös vähemuse kultuuri hoidmisel

Võimestame rahvusvähemuste organisatsioone nende töös vähemuse kultuuri hoidmisel, lojaalse Eesti riigiidentiteedi arendamisel ning lõimumise soodustamisel.

Toetame eesti kultuuri tutvustamist Eestis elavatele vähemusrahvustele ning vähemusrahvuste kultuurilise tegevuse ja ajaloo tutvustamist eestlastele

Toetame eesti kultuuri tutvustamist Eestis elavatele vähemusrahvustele ning vähemusrahvuste kultuurilise tegevuse ja ajaloo tutvustamist eestlastele.

Toetame eesti keele õpet kutse- ja kõrgkoolides, et hoida kõrgharidus ja teadus eestikeelsena

Toetame eesti keele õpet kutse- ja kõrgkoolides, et hoida kõrgharidus ja teadus eestikeelsena ning vähendada vähemusrahvuste hariduslikke barjääre.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram