Teema

Üksikkandidaadi Vsevolod Jürgensoni programm Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 65
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

65

Loobume liitriigi ambitsioonist

Euroopa Liit peab loobuma liitriigi ambitsioonist ning pöörduma tagasi riikide liidu põhimõtete juurde

Saame tugevaks ja ühtseks

Euroopa peab saama tugevaks ja jääma ühtseks, kaitstes oma inimesi ja ühtseid põhimõtteid

Muudame EL-i demokraatlikumaks

Euroopa Liit peab muutuma senisest enam demokraatia reegleid arvestavaks institutsiooniks, kus ka kõrgemad ametnikud valitakse rahva poolt

Valime EL-i juhid rahva poolt

Riikide kodanikel peab olema õigus valida ka Liidu juhte ning neid usalduskriisi tekkides tagasi kutsuda

Viime kodanike heaolu küsimused rahvahääletusele

Olulisemates kodanike heaolu mõjutavates küsimustes tuleb viia läbi rahvahääletused, mille tulemus muutub EL-i juhtorganitele kohustuslikuks

Säilitame demokraatia vabade riikide ühendusena

Vaid demokraatliku vabade riikide ühendusena säilitab EL oma mõtte, muutumata poliitiliste huvigruppide tööriistaks oma ambitsioonide läbisurumisel

Lõpetame rände nime all toimuvat inimkaubandust EL-is

Rände nime all toimuv inimkaubandus tuleb EL-is lõpetada

Lõpetame avatud piiride poliitika ning kaitseme oma territooriumi ja elanikke migratsioonitulva eest

EL peab lõpetama avatud piiride poliitika ning asuma oma territooriumi ning elanikke kaitsma taluvuse ületanud migratsioonitulva eest, mis ohustab nii julgeolekut kui ka euroopalikku eluviisi

Lõpetame poliitika, mis soosib inimkaubandust

Pole mingit õigustust poliitikal, millega soositakse inimkaubandust

Toetame hätta sattunuid nende asukohariikides

Hätta sattunuid tuleb toetada nende asukohariikides, mitte hõlbustades inimkaubitsejate musta äri juhuseküttide toimetamisel üle Vahemerel

Tõhustame piirivalvet, mitte migrantide jaotuskavasid

Selle asemel, et nuputada migrantide jaotuskavade kallal, tuleb tööle panna oma ülesandeid täitev piirivalve

Kaitseme piire Leedu ja Soome eeskujul

Et piire on võimalik kaitsta, tõestab Leedu kiiduväärt tegevus Valgevenest lähtuva migrantidevoo tõkestamisel ning Soome kindel käitumine idapiiril

Tõkestame migratsioonirünnaku Vahemerel

Sama tõhusalt tuleb tõkestada migratsioonirünnak Vahemerel

Lõpetame EL-i poolse rohehüsteeria

Lõpetada tuleb EL-i poolne rohehüsteeria

Asendame rohehüsteeria motiveeritud ja põhjendatud loodussäästliku lähenemisega

Rohehüsteeria peab asenduma motiveeritud ja põhjendatud ideoloogiavaba ning riikide vajadusi arvestava loodussäästliku lähenemisega

Peatame elatustaseme languse ja Euroopa riikide konkurentsivõime kahanemise

EL-i rohehüsteeria hind on elatustaseme langus ning Euroopa riikide konkurentsivõime kahanemine, mis tuleb peatada

Vähendame tootmise ümberpaigutamist reostavamatesse piirkondadesse

Tootmine kolib äärmuslikke keskkonnameetmeid rakendavast Euroopast Aasiasse ja Aafrikasse, kus lõdvad reeglid võimaldavad toota reostavamalt ning seeläbi väiksemate kuludega. Tulemuseks on globaalse saaste kasv, mida võimendavad üha pikemaks venivad tarneahelad

Kasutame dekarboniseerimise hindamiseks WtW meetodit

Olukord, kus EL-i dokumentides käsitletakse süsinikdioksiidi vähendamise meetmeid üksnes summuti CO2 heitkoguseid hinnates, selle asemel, et läheneda dekarboniseerimise efekti hindamisele nn WtW (well-to-wheel) meetodil, ei ilmuta tegelikku loodussäästlikku mõtteviisi

Võtame arvesse kogu elutsükli jalajälge keskkonnamõjude hindamisel

Näiteks akuautode jalajälg võib arvestuses maakide kaevandamisest kuni akude utiliseerimiseni kujuneda märgatavalt reostavamaks biometaani kasutavatest sisepõlemismootoritest, kuid EL-i määrustes sellega ei arvestata

Rakendame vastutustundlikku lähenemist transpordile, energeetikale ja tööstusele

Ühtviisi vastutustundetult on lähenetud nii transpordile, energeetikale kui ka tööstusele

Viime parlamendi liikmete arvu riigiti võrdseks

Parlamendi liikmete arv tuleb viia riigiti võrdseks

Tagame võrdse kohtlemise ja demokraatliku esindatuse väikeriikidele

Praegune Euroopa Parlamendi ülesehitus diskrimineerib selgelt väikeriike ning võrdse kohtlemise printsiibi ja demokraatliku esindatuse tagamiseks peaks kohtade arv jaotuma riikide vahel võrdselt

Vähendame Euroopa Parlamendi liikmete arvu 540-ni

27-st liikmesriigile võiks olla Europarlamendis igale 20 saadikukohta, mis aitaks viia saadikute arvu seniselt 540-le, tõstes seeläbi iga esindaja vastutust

Tagame riikide õiglase esindatuse parlamendis

Võrdne kohtade jaotus tagaks riikide õiglase esindatuse ning võtaks suurriikidelt võimaluse enda tahet väiksematele peale suruda

Peatame kontrollimatu migratsiooni

Kontrollimatu migratsioon tuleb peatada

Vähendame sisserändajate osakaalu EL-i elanikkonnas

Euroopa Liidu 446,7 miljonist elanikust on 23,8 miljonit kolmandate riikide kodanikud, moodustades 5,3% elanikkonnast. Liites siia väljaspool EL-i sündinud ja kodakondsuse saanud 38 miljonit inimest, kes moodustavad elanikkonnast 8,5%, saame tulemuseks, et ametlikult elab Euroopa Liidu riikides sisserändajaid 13,8%

Kontrollime pagulaste ja illegaalselt elavate isikute hulka

Pagulased, kes alles taotlevad elamisluba ning illegaalselt euroalale imbunud kontingent, kelle kohta ametlik statistika puudub, võib lisada veel teist sama palju, ehk migrantide hulk Euroliidus võib juba praegu ulatuda veerandini elanikkonnast

Sulgeme peamised Vahemere rändeteed

Ometi pole Euroopa Liidu juhtorganid valmis migratsioonitulva pidurdama ning peamisi Vahemere rändeteid otsustavalt sulgema

Võitleme valeinfoga, et sisseränne on õnnistus

Migratsiooni toetavate äritegelaste ja poliitikute väitel on sisseränne õnnistuseks, sest ettevõtted vajavad haritud kaadrit, mida kolmandatest riikidest hangitakse. Tegemist on häbitu valega

Toetame sisserändajaid, kes panustavad ühiskonda

Muidugi on nii kolmandate riikide kodanike, kui ka juba elukohariigi kodakondsuse saanute hulgas neid, kelle oskused võimaldavad pidada tasuvat ametit ning asukohamaal hästi sisse elada ja nende puhul puudub probleem

Vähendame sotsiaalabil ja kuritegevusest sõltuvate migrantide arvu

Samas vegeteerib suur osa EL-i asunuist sotsiaalabil ja kuritegevusest sadaval tulul, avaldamata vähimatki soovi tööle asuda

Tõstame kolmandatest riikidest saabunud sisserändajate tööhõive määra

Kui Euroopa Liidu kodanike tööhõive määr on 77%, siis kolmandatest riikidest saabunud registreeritud sisserändajate hulgas vaid 62%

Piirame rahvusvahelist kaitset taotlevate ja illegaalselt elavate isikute hulka

Rahvusvahelist kaitset taotlevad pagulased ja illegaalid aga reeglina ei tööta ning kui arvestada selle kontingendiga, langeks töötavate kolmandatest riikidest tulijate rakendatuse protsent napi 30 peale

Parandame migrantide töötingimusi ja palkasid

Enamus sissesõitnuist on rakendatud vähest haridust nõudvatel ametitel nagu majutus, toitlustus ja abitööd, ehk valdkondades, kus pole nõutavad eraldi oskused või põhjalik ettevalmistus. Migrantidest töölised rahulduvad madalama palgaga, mis kohalikke ei motiveeri

Piirame sisserände piiranguid lõdvendavaid surveid

Sellest johtuvalt on tekkinud surve, kaotada sisserändelt piirangud, et pidevalt oleks turul vähenõudlikke tööotsijaid

Takistame madala palgaootusega tööjõuturgu pidurdavat migratsiooni

Pikemas vaates pidurdab madala palgaootusega tööjõuturgu toitev migratsioon ettevõtluse arengut ning hävitab kvaliteeti

Toetame kaasaegsete tehnoloogiate ja toimeloogika moderniseerimist

Migratsioonipumpa hoitakse töös vaid seetõttu, et ei vaevuta oma ettevõtetes kaasaegseid tehnoloogiaid rakendama ja toimeloogikat moderniseerima

Võitleme inimkaubandusega Vahemerel

Võitleme inimkaubandusega Vahemerel

Võtame kontrolli alla põgenike sissevoolu

Lisaks töömigratsioonile, mis teatud piirini on veel kontrollitav, eksisteerib aga eriti ohtlik inimkaubandusel põhinev nn põgenike sissevool, mille kontrolli alla võtmises näitab Euroopa Liit üles hämmastavat saamatust

Sulgeme Vahemere rändeteed Süüriast, Afganistanist ja Aafrikast tulevatele põgenikele

Vahemeri on valla nii Süüriast, Afganistanist, Iraagist, Malist, kui ka Sahaara tagustest Aafrika riikidest lähtuvale põgenikvoolule

Piirame inimkaubitsejate tegevust heategevusorganisatsioonide ja Frontexi kaudu

Arvuliselt teatakse vaid neid Euroopasse saabujaid, kelle korjavad üles inimkaubitsejaid abistavate heategevusorganisatsioonide alused ja Frontexi laevad, mis üleveo eest smuugeldajatele maksnud, kuid mingil põhjusel mere meelevalda jäetud maamuutjad üles korjavad ja kenasti Itaalia või Prantsuse sadamatesse transpordivad

Peatame kontrollimatu migratsiooni, mis koormab sotsiaalsüsteeme

Sealt jääb saabunuil vaid üle liikuda edasi parimat sotsiaalhoolekannet pakkuvatesse riikidesse, kus rahvas nende ülalpidamise kinni maksab

Keelame sõjast laastatud piirkondade põgenike erikohtlemise õigustamise

Lõpptulemuseks on kontrollimatu migratsioon, mida õigustatakse sellega, et sõjast laastatud Süüriast lahkunuid või Afganistanist põgenenuid tulebki eriliselt kohelda ning hea elu peal rasva läinud eurooplaste arvel ülal pidada

Takistame võõrastega asustatud no-go tsoonide tekkimist

Kontrollimatu migratsiooni tulemuseks on võõrastega asustatud nn no-go tsoonide tekkimine, kus ei kehti asukohamaa seadused ning politsei ja isegi kiirabi võib sattuda vägivaldsete jõukude rünnakute alla

Parandame politsei ja kiirabi turvalisust ohtlikes piirkondades

Näiteks teavad rootslased juba ammu, et blondil põhjamaalasel pole Stockholmis Rinkeby linnaossa asja. Tsoone, kuhu isegi politsei ei julge siseneda, on ainuüksi Rootsis pealt viiekümne

Võitleme rassismi ja segregatsiooni vastu Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal

Ka Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal kasvab jõudsalt nende linnaosade arv, kuhu europiidse rassi esindajad pole teretulnud

Tõstame teadlikkust ja lõpetame probleemi ignoreerimise

Taoliste rassismiilmingute ees pigistavad aga nii riikide võimud kui Euroliidu ametnikud silmad kinni, sest kui probleemi ei märka, pole seda ka olemas

Võitleme naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ja rituaalide vastu

Ometi on äärmiselt valus ning arusaamatu, kui samas Liidus, kus räägitakse euroopalikest väärtustest ning tühistatakse pensioniikka jõudnud mehi põhjusel, et nad kunagi koolipõlves klassiõe rindadele sobimatult seksuaalseid pilke heitsid, mõrvatakse no-go tsoonides rituaalselt truudusemurdmises kahtlustatavaid abielunaisi ning lõigatakse usutavade kohaselt ümber tüdrukuid

Suuname Frontexi Euroopa piiride kaitsmisele, mitte migrantide päästmisele

Euroopa piirivalvejõud Frontex ei tegele sellega, mida võiks neilt oodata – Euroopa piiride kaitsega, vaid on pigem keskendunud merehätta sattunud migrantide päästmisele ja seejärel Aafrika rannikult Euroopasse toimetamisele

Lõpetame ebaseadusliku rände ja migrantide tagasisaatmise puuduliku tõkestamise

Neil pole piinlik avaldada statistikat, kui palju avastatud migrantidest nende valvsa pilgu all turvaliselt Euroopasse jõuab. Pole juttugi ebaseadusliku rände tõkestamisest ja migrantide tagasisaatmisest

Vähendame migrantide voolu üle Vahemere ja muudel rändeteedel

Frontexi andmed näitavad, et kuigi migrantide vool üle Vahemere keskosa vähenes, siis Lääne-Aafrika suunal toimus 500% ja Vahemere idaosas 110% kasv. Selle aasta esimese kolme kuuga ületas Vahemere keskosa 11 400 illegaali, idaosa 13 700 ja lääneosa 3000 paadimigranti ning Lääne-Aafrika marsruudil 13 500 ebaseaduslikku piiriületajat

Tõhustame Lääne-Balkani marsruudil ebaseadusliku piiriületuse tõkestamist

Lääne-Balkani marsruudil avastati kolme kuuga 5500 ebaseaduslikku piiriületust, ent needki migrandid jõudsid kenasti pagulaslaagritesse kohaliku maksumaksja raha eest pakutud prii lobi peale

Parandame Frontexi suutlikkust inimsmugeldajate tegevuse avastamisel ja tõkestamisel

Ülaltoodud arvud sisaldavad migrante, kes Frontexi poolt fikseeriti. Kui arvukalt õnnestub aga inimsmuugeldajatel Frontexist mööda hiilides elavat kaupa Euroopasse tuua, pole teada

Optimeerime rahakulutusi tõhusa piirivalve tagamiseks

Optimeerime rahakulutusi tõhusa piirivalve tagamiseks

Keeldume migrantide kohustuslikust jaotamisest liikmesriikide vahel

Mõne nädala eest võis meediast lugeda, et Euroopa Parlamendis toimus hääletus Euroopa rändepakti üle ning võeti vastu karmimad migratsioonireeglid. See ei vasta tõele. Hääletus küll toimus, ent vastuvõetud muudatused ei puuduta Euroopa piiride kaitset ega migrantide kohest tagasisaatmist, vaid nende jaotamist ühtlaselt kõigi liikmesriikide vahel

Kaitseme Eestit sunniviisil kohale sõidutatud migrantide eest

Nii ohustab ka Eestit sunniviisil kohale sõidutatud arvukas migrantidearmee, kes lisaks Mustamäele valguvad ka mujale, rikastades nii meie tänavapilti kui ka liialt euroopalikuks muutunud eluviisi

Vähendame Eesti sotsiaalabiga migrantide voolu mujale

Ainsaks lohutuseks on, et kuna Eestis makstavad abirahad jäävad mitme teise maa heldetele annetustele alla, liigutakse siit mujale

Seisame Euroopa rahvaste ja kultuuride kaitsel enneolematule survele

See, kuidas euroopa rahvad ja kultuurid enneolematule survele vastu peavad ning miks sunnitakse eurooplasi, kellest paljudele enam endagi tarbeks vahendeid ei jätku, pidama sotsiaalabiga ülal parema elu peale kippuvaid õnneotsijaid, praegusi EL-i bosse ei koti

Lõpetame rände nime all toimuvat inimkaubandust

Rände nime all toimuv inimkaubandus tuleb lõpetada

Lõpetame avatud välispiiride poliitika ja kaitseme oma territooriumi ja elanikke

Euroopa parlamenti valituks osutudes tahan seista hea selle eest, et EL lõpetaks avatud välispiiride poliitika ning asuks kaitsma oma territooriumi ning elanikke taluvuse ületanud migratsioonitulva eest, mis ohustab nii julgeolekut kui ka euroopalikku eluviisi

Lõpetame inimkaubandust soosiva poliitika

Pole mingit õigustust poliitikal, millega soositakse inimkaubandust

Toetame hätta sattunuid nende asukohariikides

Hätta sattunuid tuleb toetada nende asukohariikides, mitte hõlbustades inimkaubitsejate musta äri juhuseküttide toimetamisel üle Vahemere

Rakendame tõhusat piirivalvet, mitte migrantide jaotuskavasid

Selle asemel, et nuputada migrantide jaotuskavade kallal, tuleb tööle panna oma ülesandeid täitev piirivalve

Tugevdame piiride kaitset Leedu ja Soome eeskujul

Et piire on võimalik kaitsta, tõestab Leedu kiiduväärt tegevus Valgevenest lähtuva migrantidevoo tõkestamisel ning Soome kindel käitumine idapiiril

Tõkestame migratsioonirünnaku Vahemerel

Sama tõhusalt tuleb tõkestada migratsioonirünnak Vahemerel

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram