Ametkond

KOOS erakonna kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel 2024

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 68
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

68

Avastame ja kasutame Eesti maavarasid keskkonnasõbralike tehnoloogiatega otsustavad Eesti inimesed

Maavarad ja geoloogilised uuringud. Eesti maavarade avastamine ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtmine. Eesti maavarade üle otsustavad Eesti inimesed

Tagame elamisväärse elukeskkonna asulates luues korras ja rohelise linnaruum

Elmisväärne elukeskkond asulates. Korras ja roheline linnaruum. Liikluspiirangute ja maksustamise asemel liikluse ümbersuunamine

Pikendame toodete eluiga ja soodustame taaskasutust

Toote energiatarbimisest olulisem on selle eluiga. Aitame kaasa toodete eluea pikendamisele ja taaskasutamisele

Teeme koostööd maaomanikega keskkonnakuritegude lahendamisel ja merereostuste uurimisel

Riigi koostöö maaomanikega tegelemisel keskkonnakuritegudega. Merereostuste tulemuslik uurimine

Toetame Läänemere ja siseveekogude seisundi parandamist ning põllumajandusreostuse vähendamist

Läänemere ja siseveekogude seisund. Toetame Läänemere äärsete riikide koostööd leidmaks sinna uputatud keemiarelvi ja nende kahjutuks tegemist. Toetame asulate reoveepuhastuse arendamist ja põllumajandusreostuse vähendamist

Ei pea inimtekkelise kliimasoojenemise Eesti jaoks peamiseks keskkonnaprobleemiks

Inimtekkeline kliimasoojenemine ei ole Eesti jaoks peamine keskkonnaprobleem

Tagame loodusliku gaasi kättesaadavuse

Loodusliku gaasi kättesaadavuse tagamine

Tagame biokütuste vabatahtliku kasutamise

Biokütuste vabatahtlik kasutamine

Alandame või kaotame energiaressursside aktsiisi majanduse elavdamiseks

Energiaressursside aktsiisi alandamine või kaotamine majanduse elavdamiseks

Keelame uute õhuliinide ehitamise ja asendame vanad maa-aluste kaablitega

Uute õhuliinide ehitamise keeld ja vanade asendamine maa-aluste kaablitega

Tagame elektri stabiilse kättesaadavuse ka maapiirkondades

Elektri stabiilse kättesaadavuse tagamine ka maapiirkondades

Tagame rahvusliku energia iseseisvuse

Rahvusliku energia iseseisvuse tagamine

Taastame ja arendame kohalikke energiaallikaid

Kohalike energiaallikate taastamine ja arendamine

Keelame teiste riikide tuumajäätmete matmise ja ladustamise Eesti Vabariigi territooriumile

Keeld teiste riikide tuumajäätmete matmiseks ja ladustamiseks Eesti Vabariigi territooriumile

Kehtestame põhiseadusliku keelu teiste riikide tuumarelvade paigutamiseks Eesti territooriumile

Põhiseaduslik keeld teiste riikide tuumarelvade paigutamiseks Eesti territooriumile

Tagame Eesti neutraalsuse kolmandate riikide sõjaliste konfliktide suhtes

Eesti neutraalsus kolmandate riikide sõjaliste konfliktide suhtes

Viime võõrväed välja Eesti territooriumilt

Võõrvägede väljaviimine Eesti territooriumilt

Investeerime infotehnoloogia ja küberkaitse arengusse

Investeeringud infotehnoloogia ja küberkaitse arengusse

Investeerime kõrge kvalifikatsiooniga diplomaatilise korpuse loomisesse rahvusvaheliste suhete arendamiseks ja tugevdamiseks eriti naaberriikidega

Investeeringud kõrge kvalifikatsiooniga diplomaatilise korpuse loomisesse rahvusvaheliste, vastastiku lugupidavate suhete arendamiseks ja tugevdamiseks

Kujundame selge seisukoha topeltkodakondsuse küsimuses

Kujundada selge seisukoht topeltkodakondsuse küsimuses

Tühistame keeleeksami kõigile alalistele elanikele ja nende järeltulijatele kes on elanud Eestis enne või alates 1991 aastat ning soovivad taodelda Eesti kodakondsust

Keeleeksami tühistamine kõigile alalistele elanikele ja nende järeltulijatele, kes on elanud Eestis enne või alates 1991. aastat ning soovivad taodelda Eesti kodakondsust

Kaotame kodakondsusetuse Eestis (hallid passid)

Kodakondsusetuse kaotamine Eestis (hallid passid)

Tagame et migratsioonipoliitika oleks tasakaalustatud ega mõjutaks negatiivselt sotsiaal- meditsiini- ja haridusvaldkondi ega ohustaks Eesti elanikkonna turvalisust ja majanduslikku heaolu

Migratsioonipoliitika peab olema tasakaalustatud ega tohi negatiivselt mõjutada sotsiaal-, meditsiini- ja haridusvaldkondi ning ohustada Eesti elanikkonna turvalisust ja majanduslikku heaolu

Tagame kõrghariduses bakalaureuse- magistri- ja doktoritööde kättesaadavuse eesti ja vene keeles

magistri- ja doktoritööde kättesaadavus lisaks inglise keelele ka eesti ja vene keeles

Arendame rahvusvahelist koostööd kultuuri- teadus- spordi- ja haridusvaldkonnas

Arendame rahvusvahelist koostööd kultuuri- teadus- spordi- ja haridusvaldkonnas

Reformime haridusprogramme tagades et haridus on vaba ideoloogilistest ja seksuaalsetest suunistest

Haridusprogrammide reformimine. Haridus peab olema vaba ideoloogilistest ja seksuaalsetest suunistest

Tagame juurdepääsu alg- põhi- ja keskharidusele nii eesti kui ka vene keeles ning tasuta õpingud kõrgkoolis suunamissüsteemi alusel

Riik tagab juurdepääsu alg-, põhi- ja keskharidusele nii eesti kui ka vene keeles. Riik tagab suunamissüsteemi alusel tasuta õpingud kõrgkoolis nii eesti- kui vene keeles meditsiini-

Investeerime Eesti keele õpetajate ja lasteaiapedagoogide koolitamisse

Investeerida Eesti keele õpetajate ja lasteaiapedagoogide koolitamisse

Tunnustame vene keelt lisa rahvustevahelise suhtluse ja asjaajamise keelena Eestis

Tunnustada vene keel lisa rahvustevahelise suhtluse ja asjaajamise keelena Eestis

Tagame riigis eestikeelse suhtluse teenindusvaldkonnas

Tagada riigis eestikeelne suhtlus teenindusvaldkonnas

Kaitseme ja taastame Eesti rahvuslikku sümboolikat riigiasutustes

Eesti rahvusliku sümboolika kaitsmine ja taastamine riigiasutustes

Eesti riigikeel on eesti keel

Eesti riigikeel on eesti keel

Loome toetusprogramme hooldekodudele ja vanuritele

Hooldekodudele ja vanuritele toetusprogrammide loomine

Loome toetusprogramme ja suurendame toetusi paljulapselistele peredele

Paljulapseliste peredele toetusprogrammide loomine ja toetuste suurendamine

Suurendame toetusi lastele ja täiskasvanud puuetega inimestele ning nende hooldajatele

Toetuste suurendamine lastele ja täiskasvanud puuetega inimestele ning nende hooldajatele

Väljatöötame ja toetame rehabilitatsiooniprogramme erivajadustega inimestele

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine ja nende toetamine erivajadustega inimestele

Tagame riikliku rahastuse tervislike eluviiside propageerimiseks ja rahvaspordi programmide loomiseks

Riikliku rahastuse tagamine tervislike eluviiside propageerimiseks ja rahvaspordi programmide loomiseks

Tagame juurdepääsu meditsiiniabile maapiirkondades

Juurdepääsu tagamine meditsiiniabile maapiirkondades

Tagame isikuvabaduse meditsiiniliste otsuste vastuvõtmisel

Isikuvabaduse tagamine meditsiiniliste otsuste vastuvõtmisel

Rakendame rahvuslikke seadusandlikke projekte ja reforme mis tagavad tervisekaitse ja heaolu kõigile Eesti elanikele sealhulgas tasuta hambaravi

Rahvuslike seadusandlike projektide ja reformide rakendamine, mis tagavad tervisekaitse ja heaolu kõigile Eesti elanikele Tasuta hambaravi

Kavatseme maaelu ja põllumajanduse arendamise programme

Maaelu ja põllumajanduse arendamise programmide kavandamine

Pakume maksusoodustusi põllumajandus- ja kalatööstusettevõtetele ning talupidajatele

Maksusoodustused põllumajandus- ja kalatööstusettevõtetele ning talupidajatele

Taastame ja arendame traditsioonilisi tootmisharusid

Traditsiooniliste tootmisharude taastamine ja arendamine

Stimuleerime turismi läbi soodsamate maksuseaduste kehtestamise

Turismi stimuleerimine läbi soodsamate maksuseaduste kehtestamise

Taastame transiitkaubanduse

Transiitkaubanduse taastamine

Tühistame sanktsioonipoliitika

Sanktsioonipoliitika tühistamine

Tühistame süsinikdioksiidi heitmete maksu

Süsinikdioksiidi heitmete maksu tühistamine

Arendame piirkondlikku maksupoliitikat pakkudes soodsamaid maksumäärasid maapiirkondades

Piirkondliku maksupoliitika arendamine, pakkudes soodsamaid maksumäärasid maapiirkondades

Korraldame maamaksu määrad ümber välismaalastele ja juriidilistele isikutele vastavalt riiklikele huvidele

Maamaksu määrade ümberkorraldamine välismaalastele ja juriidilistele isikutele vastavalt riiklikele huvidele

Vabastame Eesti kodanikud maamaksust

Eesti kodanike vabastamine maamaksust

Säilitame ja kaitseme ajaloolisi monumente kui ajaloolise pärandi osa

Ajalooliste monumentide kui ajaloolise pärandi osa säilitamine ja kaitsmine

Kaitseme traditsioonilisi religioosseid väärtusi

Traditsiooniliste religioossete väärtuste kaitsmine

Tagame ajalooliste sündmuste objektiivse ja ideoloogiliselt erapooletu kajastamise

Ajalooliste sündmuste objektiivse ja ideoloogiliselt erapooletu kajastamise tagamine

Tunnistame pedofiilia raskeks kuriteoks ja karmistame seadusandlust

Pedofiilia tunnistamine raskeks kuriteoks ja seadusandluse karmistamine

Kehtestame LGBTQ+ propaganda keelu avalikes kohtades sealhulgas haridussektoris

LGBTQ+ propaganda keelu kehtestamine avalikes kohtades, sealhulgas haridussektoris

Kinnitame perekonna ja abielu mõiste põhiseaduses

Perekonna ja abielumõiste põhiseaduslik kinnitamine

Tühistame samasooliste abieluseaduse

Samasooliste abieluseaduse tühistamine

Likvideerime Kliimaministeeriumi

Kliimaministeeriumi likvideerimine

Korraldame riigi teenuste regulaarset auditeerimist

Riigi teenuste regulaarne audititeerimine

Kehtestame vastutuse riigiametnikele ebaseadusliku või õigusvastaselt tekitatud kahju eest

Vastutuse kehtestamine riigiametnikele ebaseadusliku või õigusvastaselt tekitatud kahju eest

Vaadatakse üle riigiteenistujate kvalifikatsiooninõuded

Riigiteenistujate kvalifikatsiooninõuete läbivaatamine

Vähendame avalike teenistujate arvu ja tarbetut bürokraatiat

Avalike teenistujate arvu vähendamine ja tarbetu bürokraatia vähendamine

Optimeerime riigiasutuste tegevust ja tagame läbipaistvuse

Riigiasutuste tegevuse optimeerimine ja läbipaistvuse tagamine

Korraldame Riigikogu valimissüsteemi üleriigiliseks sõltumata registreeritud elukohast

Riigikogu valimissüsteemi korraldamine üleriigiliseks, sõltumata registreeritud elukohast

Kehtestame üleriigilised ja otsesed presidendi valimised

Üleriigiliste ja otseste presidendi valimiste kehtestamine

Viime riigi ja rahva jaoks olulised otsused üleriigilisele rahvahääletusele

Riigi ja rahva jaoks oluliste otsuste vastuvõtmine üleriigilise rahvahääletuse kaudu

Tagame elektroonilise hääletamise süsteemi läbipaistvuse või selle tühistamise

Elektroonilise hääletamise süsteemi läbipaistvuse tagamine või selle tühistamine

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram