Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Viljandi linn)

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 75
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

75

Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes

Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes.

Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas

Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas.

Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses

Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses.

Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit

Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit.

Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt

Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt.

Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist

Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist.

Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök

Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök.

Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides

Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides.

Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast

Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast.

Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi

Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi.

Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal

Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal.

Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni

Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni.

Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni

Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni.

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 0% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 0% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest.

Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades

Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades.

Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks

Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks.

Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks

Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks.

Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist

Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist.

Muudame linnajuhtimise avatuks

Muudame linnajuhtimise avatuks.

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel. Linnakodanike hääl peab jõudma juhtideni.

Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist

Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist.

Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma

Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma.

Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist

Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist. Kohustused ja rahastamine riigi poolt peavad olema tasakaalus.

Tagame avalike teenuste kättesaadavuse

Tagame avalike teenuste kättesaadavuse.

Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel

Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel.

ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt

ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt.

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid.

Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse

Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse.

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani.

Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse

Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse.

Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas

Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas.

Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga

Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga.

Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas

Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas.

Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis

Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis.

Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel

Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel.

Toetame turismiettevõtteid

Toetame turismiettevõtteid.

Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis

Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis.

Toetame õpilasfirmade loomist

Toetame õpilasfirmade loomist.

Nõustamine, sidemete loomine, turundus

Nõustamine, sidemete loomine, turundus.

Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks

Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks.

Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist

Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist.

Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana

Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana.

Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele

Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele.

Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda

Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda.

Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees

Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees.

Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi

Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi.

Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad

Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad.

Arendame välja jalgrattateede võrgustiku

Arendame välja jalgrattateede võrgustiku.

Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks

Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks.

Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes

Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes.

Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist

Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist.

Vähendame valgusmüra magalapiirkondades

Vähendame valgusmüra magalapiirkondades.

Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist

Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist.

Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist

Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist.

Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud

Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud.

Toetame rahvaalgatusi

Toetame rahvaalgatusi.

Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks

Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks.

Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile

Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile.

Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas

Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas.

Toetame korteriühistuid parklate rajamisel

Toetame korteriühistuid parklate rajamisel.

Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna

Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna.

Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist

Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist.

Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks

Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks! Rooste ei ole kunst.

Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri

Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri.

Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel

Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel.

Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega

Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega.

Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi

Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi.

Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi

Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi.

Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa

Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa.

Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele

Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele.

Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist

Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist.

Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas

Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram