Teema

EKRE programm KOV valimistel 2021 (Viljandi linn)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 75

Lubatud

75

Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas

Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas.

Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist

Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist.

Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele

Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele.

Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa

Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa.

Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi

Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi.

Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi

Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi.

Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega

Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega.

Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel

Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel.

Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri

Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri.

Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks

Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks! Rooste ei ole kunst.

Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist

Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist.

Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna

Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna.

Toetame korteriühistuid parklate rajamisel

Toetame korteriühistuid parklate rajamisel.

Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas

Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas.

Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile

Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile.

Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks

Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks.

Toetame rahvaalgatusi

Toetame rahvaalgatusi.

Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud

Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud.

Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist

Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist.

Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist

Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist.

Vähendame valgusmüra magalapiirkondades

Vähendame valgusmüra magalapiirkondades.

Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist

Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist.

Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes

Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes.

Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks

Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks.

Arendame välja jalgrattateede võrgustiku

Arendame välja jalgrattateede võrgustiku.

Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad

Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad.

Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi

Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi.

Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees

Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees.

Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda

Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda.

Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele

Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele.

Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana

Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana.

Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist

Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist.

Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks

Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks.

Nõustamine, sidemete loomine, turundus

Nõustamine, sidemete loomine, turundus.

Toetame õpilasfirmade loomist

Toetame õpilasfirmade loomist.

Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis

Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis.

Toetame turismiettevõtteid

Toetame turismiettevõtteid.

Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel

Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel.

Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis

Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis.

Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas

Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas.

Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga

Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga.

Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas

Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas.

Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse

Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse.

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani.

Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse

Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse.

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid.

ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt

ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt.

Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel

Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel.

Tagame avalike teenuste kättesaadavuse

Tagame avalike teenuste kättesaadavuse.

Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist

Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist. Kohustused ja rahastamine riigi poolt peavad olema tasakaalus.

Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma

Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma.

Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist

Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist.

Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel. Linnakodanike hääl peab jõudma juhtideni.

Muudame linnajuhtimise avatuks

Muudame linnajuhtimise avatuks.

Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist

Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist.

Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks

Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks.

Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks

Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks.

Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades

Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades.

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 0% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 0% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest.

Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni

Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni.

Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni

Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni.

Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal

Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal.

Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi

Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi.

Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast

Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast.

Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides

Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides.

Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök

Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök.

Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist

Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist.

Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt

Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt.

Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit

Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit.

Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses

Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses.

Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas

Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas.

Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes

Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
crossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram