Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Justiitsküsimused" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Seisame õigusriigi põhimõtete eest ning tagame võrdsed õigused kõikidele ühiskonnagruppidele. Peame oluliseks õigusruumi kaasajastamist, et kiirendada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja pakkuda kvaliteetsemaid avalikke teenuseid. Vähendame bürokraatiat kohtute töö kiiremaks muutmise eesmärgil."

Kokku lubadust 23
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

23

Lihtsustame konkurentsikuritegude uurimist ja tagame ausa konkurentsi

Lihtsustame konkurentsikuritegude uurimist, et kaitsta meie majandust, ettevõtjaid ja tarbijaid. Tagame ausa ja vaba konkurentsi, võtame kiiremas korras vastu konkurentsõiguse jõustamise direktiivi ning laiendame analoogset menetlust teistesse järelevalvetesse.

Kohtureformi jätkamine: bürokraatia vähendamine ja õigusselguse tõstmine

Jätkame kohtureformi, et muuta kohtute tegevus vähem bürokraatlikuks ning tõsta õiguskeele ja õigusselguse kvaliteeti, tagades kohtute enesekorralduse põhimõtte.

Alternatiivsed lepitusmenetlused vähendavad kohtute töökoormust

Vähendame kohtute töökoormust läbi alternatiivsete lepitusmenetluste soodustamise ja kasutuselevõtmise.

Kriminaal- ja kohtumenetluse uuendamine võrdsete õiguste tagamiseks

Uuendame kriminaal- ja kohtumenetlust eesmärgiga kiirendada menetlust ning tagades kohtumenetluses osapooltele võrdsed õigused ja nende kaitse. Viime läbi kriminaalõiguse ja võistleva kohtumenetluse revisjoni.

Vägivallale ja vaenu õhutamisele vastu - karistus sätestatud

Oleme igasuguse vägivalla suhtes leppimatud ja muudame vastavalt põhiseadusele vaenu õhutamise karistatavaks, et oleks tagatud kõigi Eesti inimeste väärikus ja turvatunne. Sätestame, et kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil on raskendav asjaolu karistuse määramisel.

Tagame seksuaalvägivalla ohvritele parema kaitse

Viime karistusseadustiku seksuaalse enesemääramise vastased süüteod Istanbuli konventsiooniga vastavusse, võttes arvesse nõusoleku põhimõtet, et tagada seksuaalvägivalla ohvritele parem kaitse.

Toimingupiiramise rikkumiste ennetamine ja regulatsiooni täpsustamine

Täpsustame toimingupiiramise rikkumisega seonduvat regulatsiooni ja suurendame teadlikkust võimalike rikkumiste vältimiseks.

Rikkumisest teavitajatele tagatakse selgem õiguslik kaitse

Tagame rikkumisest teavitajatele senisest selgema õigusliku kaitse.

Võitlus ebaõiglaste võlaskeemide vastu: positiivne krediidiregister, keelustatud reklaamid ja võlanõustamine

Ennetame inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse. Selleks loome positiivse krediidiregistri, keelustame hasartmängude, veebiennustusmängude ja kiirlaenude reklaamid ning tagame järelevalve ja võlanõustamisteenuse.

Uuendame uimastipoliitikat: karistuspoliitika, ennetus ja ravi

Kaasajastame uimastipoliitika põhimõtted ning vaatame selleks üle karistuspoliitika, ennetusmeetmed ja sõltuvusravi võimalused.

Vägivalla vähendamine ja ohvrite toetamine: lubadus inimeste rühmalt

Võtame erilise tähelepanu alla pere- ja soopõhise vägivalla vähendamise, peame oluliseks ohvrite toetamist, tugikeskuste stabiilset rahastamist, spetsialistide koolitamist ja tõenduspõhiste vägivallaennetusprogrammide rakendamist.

Kaitseme lapsi, õpetajaid ja lähisuhtevägivalla ohvreid küberkiusamise eest koostöös ühismeedia platvormidega

Kaitseme lapsi, õpetajaid ja lähisuhtevägivalla ohvreid küberkiusamise eest. Kasutame võimalusi nii rahvusvahelise koostöö suurendamiseks, õigusruumi täiendamiseks kui küberkiusu ennetamiseks koostöös ühismeedia platvormidega.

Andmete seadusandluse uuendamine ja personaliseeritud avalike teenuste suurendamine

Uuendame ja täiendame kogu andmetega seotud seadusandlust, tagamaks õiguspärased alused andmete ristkasutamiseks, andmemajanduseks, avaandmete ja tehisintellekti kasutamiseks. Suurendame andmepõhist otsustamist ja personaliseeritud avalike teenuste hulka.

Andmete ühekordne andmine ja lihtsam kontrollimine ja kustutamine

Lähtume andmete ühekordse andmise printsiibist ja teeme inimesele lihtsamaks teda puudutavate andmete kontrollimise ja vajadusel kustutamise.

Andmete halduse kaasajastamine ja elektrooniliste haldusmenetluste arendamine

Kaasajastame andmete haldust, lihtsustame oluliselt avalduste esitamist teenustes, millele inimesel on ilmselge õigus. Automatiseerime erinevatele avaldustele ja taotlustele vastamise ja arendame ka muid elektrooniliste haldusmenetluste võimalusi.

Avaliku sektori vastamistähtaeg lüheneb 15 päevani

Lühendame avaliku sektori maksimaalse vastamistähtaja seniselt 30 päevalt 15 päevale.

Soolise palgalõhe vähendamiseks võetakse üle palkade läbipaistvuse direktiiv ja seatakse eesmärgiks meeste ja naiste võrdne esindatus riigifirmade nõukogudes

Soolise palgalõhe vähendamiseks võtame üle palkade läbipaistvuse direktiivi. Seame riigifirmade nõukogudes eesmärgiks meeste ja naiste võrdse esindatuse nõude selliselt, et ühe soo esindajaid ei oleks nõukogus üle 60%.

Mitmekesisusleppe rakendamine: organisatsioonide liitumine ja avaliku sektori eeskuju

Soodustame organisatsioonide liitumist mitmekesisuse kokkuleppega, sealjuures näitame avaliku sektoriga eeskuju mitmekesisusleppe rakendamisel.

Diskrimineerimisvastane kaitse kõikidele tunnustele vastavalt põhiseadusele

Ühtlustame kõikide diskrimineerimisega seonduvate tunnuste kaitse vastavalt põhiseadusele.

Muudame kodakondsuse seadust

Muudame kodakondsuse seadust, et võimaldada Eestis sündinud alaealistel lastel, kelle vanemad või vanem ei ole Eesti kodanikud, saada sünnijärgsele kodakondsusele lisaks ka Eesti kodakondsus naturalisatsiooni korras juhul, kui nende vanemad või last üksi kasvatav vanem on Eestis püsivalt elanud enne 20. augustit 1991. Mitme kodakondsusega Eestis püsivalt elavad lapsed peavad pärast 18-aastaseks saamist kolme aasta jooksul otsustama, kas nad säilitavad Eesti või muu riigi kodakondsuse.

Töötame välja õigusliku raamistiku Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks KOV valimistel ilma põhiseadust muutmata

Töötame koostöös riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel ilma põhiseadust muutmata.

Muudame perekonnaseadust: abielu kahe täiskasvanu vahel

Muudame perekonnaseadust selliselt, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel.

Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid

Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
Vali keel »
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram