Teema

Kaja Kallase kolmanda valitsusliidu programm "Riigikaitse ja laiapindne julgeolek" (53. EV valitsus)

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Eesti riigikaitse aluseks on tugev iseseisev kaitsevõime ja NATO heidutus. Vaatame Eesti riigikaitset laiapindselt ja peame oluliseks suurendada Eesti valmisolekut hübriidohtudega toimetulemisel. Lähtume Ukraina sõja õppetundidest nii riigikaitse kui ka siseturvalisuse planeerimisel."

Kokku lubadust 30
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

30

Vastavalt julgeolekupoliitika alustele tagame neljaks aastaks pikaajalised riigikaitse kulud 3% SKP-st, millele lisanduvad liitlaste vastuvõtuga seotud kulud

Vastavalt julgeolekupoliitika alustele tagame neljaks aastaks pikaajalised riigikaitse kulud 3% SKP-st, millele lisanduvad liitlaste vastuvõtuga seotud kulud.

Investeerime Eesti kaitsevõimesse vastavalt Kaitseväe juhataja soovitustele

Teeme täiendavaid investeeringuid Eesti kaitsevõime tugevdamisse võttes arvesse Kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet.

Kaitseväe arendussuunad: õhutõrje, maaväe tugevdamine ja laskemoonavarude suurendamine

Peamisteks kaitseväe arendussuundadeks on mitmekihilise õhutõrje (sh droonitõrje) võimekuse väljaarendamine, maaväe ja kaugtule tugevdamine ning laskemoonavarude suurendamine.

Nursipalu harjutusala arendamine kiirendatud korras

Arvestades oluliselt halvenenud julgeolekuolukorda Euroopas, teise jalaväebrigaadi harjutusvajadust, suurenevat liitlaste kohalolu Eestis ning praeguste harjutusväljade koormatust, arendame kiirendatud korras välja Nursipalu harjutusala. Selleks muudame seadust, et võimaldada riigikaitselise erandi kasutamist, ja läheme edasi Nursipalu harjutusväljaku väljaehitamisega.

Kompenseerime vajalike maade soetamisel inimestele õiglase hüvitise taasteväärtuse näol

Kompensatsioonimeetmetena maksame vajalike maade soetamisel inimestele õiglase hüvitise taasteväärtuse näol. Lähtudes tegelikest mõjudest kohalikele kogukondadele harjutusala mõjude leevenduspaketi, mis sisaldab pikaajalist talumistasu, eriprogramme müra leevendamiseks ja täiendavat rahastust Kagu-Eesti turismi ning kultuuripärandi toetamiseks.

Eesti kaitsetööstus saab suurenenud riigikaitseinvesteeringutest kasu

Suurenenud riigikaitseinvesteeringutest peab osa saama ka Eesti kaitsetööstus. Selleks toetame Eesti kaitsetööstust ning arendame välja laskemoona-, relva- ja droonitootmist võimaldava tööstuspargi. Lisaks tihendame arenduskoostööd kaitseväe ja kaitsetööstuse vahel ning parandame kaitsetööstuse krediidi- ja kapitalikaasamise võimalusi.

Tõstame Kaitseliidu võimekust: 20 000 inimest, varustus ja väljaõpe kaitse-eelarvest, rohkem instruktoreid

Tõstame Kaitseliidu võimekust, suurendades muu hulgas maakaitse isikkoosseisu 20 000 inimeseni, tagades varustuse ja väljaõppekulud kaitse-eelarvest ning suurendades Kaitseliidu instruktorite arvu vastavalt Kaitseväe juhataja ja Kaitseliidu ülema kokkuleppele.

Toetame Kaitseliidu mitte-sõjalist tegevust ja arendame Naiskodukaitset ja noorsootööd. Võimestame Kaitseliidu võrgustikutööd

Toetame Kaitseliidu mittesõjalist tegevust, mh arendame Naiskodukaitset ja noorsootööd. Arendame Kaitseliidu võimekust mittesõjalistes kriisides ja võimestame Kaitseliidu arendatavat võrgustikutööd.

NATO Balti õhukaitsemissioonid koos Läti ja Leeduga

Taotleme koostöös Läti ja Leeduga NATO Balti õhukaitsemissioonide loomist sarnaselt Balti õhuturbemissioonidega.

Lubame luua keskselt juhitud digikaitsevõime ja kiirreageerimisüksuse inforuumis tegutsemiseks Kaitseväe ja Kaitseliidu reservi toel

Loome Kaitseväe ja Kaitseliidu reservile tugineva keskselt juhitud digikaitsevõime ning kiirreageerimisüksuse inforuumis tegutsemiseks.

Suurendame Läänemere veealuse taristu seiret ja kaitset koos NATO ja EL-i partneritega

Suurendame koos NATO ja EL-i partneritega veealuse kriitilise taristu seiret ja kaitset Läänemerel.

Muudame ajateenistuse pikkust vastavalt Kaitseväe juhataja soovitusele, võimalik pikendus teatud võimete arendamiseks

Muudame ajateenistuse pikkust vastavalt Kaitseväe juhataja nõuandele. Teatud võimete arendustega seotud ajateenistus võib pikeneda kahele aastale.

Tunnustame kaitseväelasi, kes on riigikaitse arengule kaasa aidanud vähemalt 25 aastat

Tunnustame kaitseväelasi, kes on riigikaitse arengule kaasa aidanud vähemalt 25 aastat.

Taotleme NATO üleselt kaitsekulude tõstmist 2,5% peale

Taotleme NATO üleselt kaitsekulude tõstmist 2,5% peale ja seisame selle eest, et liitlaste sõjalised võimed ja laskemoon oleks koostalitusvõimeline erinevate liitlasriikide vahel.

Lubame kõrgtehnoloogiliste relvasüsteemide ja varustuse paigutamist piirkonda

Töötame selle nimel, et meie liitlased paigutaks meie piirkonda kõrgtehnoloogilisi relvasüsteeme ja suurendaks eelpaigutatud varustuse ning laskemoona hulka.

Toetame Soome ja Rootsi NATO-ga liitumisel

Tihendame kaitsekoostööd Soome ja Rootsiga ning toetame neid igakülgselt NATO-ga liitumisel.

Naiste vabatahtlik ajateenistus kahekordistatakse

Võtame eesmärgiks kahekordistada vabatahtlikult ajateenistusse tulevate naiste arvu ja suurendame seeläbi sõjalisse kaitsesse panustavate naiste hulka.

Rajatakse sõja- ja katastroofimeditsiini keskus Tartusse

Rajame sõja- ja katastroofimeditsiini rahvusvahelise treening- ja arenduskeskuse Tartusse.

Eesti julgeoleku tagamine on pidev ja sihipärane tegevus

Lähtume Eesti julgeoleku tagamisel ja arendamisel avara julgeoleku käsitluse kontseptsioonist, mille kohaselt on julgeoleku ja kriisikindluse tagamine riigis ja ühiskonnas läbiv, pidev ja sihipärane tegevus.

Ühine pühendumus avarale julgeolekukäsitlusele

Avar julgeolekukäsitlus peab peegelduma põhiseaduslike institutsioonide, täidesaatva riigivõimu, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtete, organisatsioonide, kogukondade ja üksikisikute mõtlemises, valmisolekus, tegutsemises ja omavahelises koostöös.

Kriisikindluse suurendamiseks võetakse vastu uued seadused

Ühiskonna kriisikindluse suurendamiseks ja selgema kriisijuhtimise tagamiseks uuendame õigusruumi, võttes vastu tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse.

Riigikaitse ja elanikkonnakaitse rahastamise lahendus ja investeeringute kava

Töötame välja lahenduse laia riigikaitse, sh elanikkonnakaitse püsivaks rahastamiseks ning koostame laiapindse riigikaitse mittesõjaliste võimearenduste ja elanikkonnakaitse investeeringuvajaduste kava.

Tugevdame luure ja vastuluure võimekusi ning ajakohastame julgeolekuasutuste seadust

Tugevdame luure ja vastuluure võimekusi ning vajadusel ajakohastame julgeolekuasutuste seaduse.

Vähendame desinformatsiooni levikut Eestis: ühtne juhtimine ja kiire reageerimisvõime

Vähendame desinformatsiooni levikut Eestis. Viime strateegilise kommunikatsiooni võimekuse ühtse juhtimise alla ja ehitame üles suutlikkuse kiiresti ja tõhusalt reageerida vaenulikele infooperatsioonidele.

Ehitame idapiiri taristu välja 2025. aastaks

Ehitame idapiiri maismaataristu välja 2025. aasta lõpuks.

Sisekaitselise koolituse süsteemi arendamine

Arendame sisekaitselist koolitussüsteemi.

Lubame tõhustada õnnetuste ja korrarikkumiste ennetamist

Suurendame õnnetuste ja korrarikkumiste ennetustööd läbi sihitatud teavitus- ja järelevalvetegevuste. Politsei ja päästjad peavad oma tegevuses lisaks efektiivsele reageerimisele toimunud õnnetustele ja korrarikkumistele keskenduma nende ennetamisele mõistlike teavitus- ja järelevalvetegevuste abil.

Süüteomenetlused muutuvad täielikult digitaalseks, et vabastada politsei ressursse

Viime süüteomenetlused täielikult digitaalsele kujule, et vabastada politsei ressurssi menetlustoimingute vormistamise arvelt.

Kohaliku omavalitsuse võimaluste suurendamine avaliku korra tagamisel

Suurendame kohaliku omavalitsuse võimalusi panustada avaliku korra tagamisse. Kehtestame selleks kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikule kõrgemad nõuded ning anname õigused avalikku korda rikkuvate joobes isikutega tegelemiseks.

Loome elanikkonnakaitse reservi

Kriisidega toimetuleku parandamiseks loome elanikkonnakaitse reservi, mis pakub läbi kogukondliku initsiatiivi täiendavat tuge Päästeametile ja tervishoiusüsteemile elanikkonnakaitse tagamisel.

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram