Teema

Saue Valimisliidu "Koostöö - Meie Vald" programm KOV valimistel 2021 (Saue vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 108

Lubatud

108

Tagame volikogu istungitest ülekande internetis.

Tagame volikogu istungitest ülekande internetis.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Heade mõtete ja probleemide kirjeldamiseks ning avalikuks menetlemiseks juurutame ideekorje rakenduse.

Heade mõtete ja probleemide kirjeldamiseks ning avalikuks menetlemiseks juurutame ideekorje rakenduse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

E-lahendused ei ole asi iseeneses, vaid haldusprotsessi loomulik osa

E-lahendused ei ole asi iseeneses, vaid haldusprotsessi loomulik osa. Rakendame uusi innovatiivseid IT-lahendusi vastavalt elanike muutuvatele ja tekkivatele vajadustele ning teeme võimalusel info avaandmetena kättesaadavaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame eesmärgiks muuta Saue vald infoühiskonna teenäitajaks

Seame eesmärgiks muuta Saue vald infoühiskonna teenäitajaks – asjaajamine vallaga peab olema võimalik hoolimata kaugusest ja asukohast. Teeme elanike jaoks teabe saamise lihtsaks nii kodulehel kui dokumendiregistris. Jätkame iseteeninduskeskkondade, andmevärava ja geoinfo värava arendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Sauele võimaluse turu tegutsemiseks.

Rajame Sauele võimaluse turu tegutsemiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame ja arendame matkaradade märgistust, tuues esile turismiväärtuslikud piirkonnad vallas, mida ka kohalikud elanikud saavad kasutada.

Parandame ja arendame matkaradade märgistust, tuues esile turismiväärtuslikud piirkonnad vallas, mida ka kohalikud elanikud saavad kasutada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ettevõtlust läbi infrastruktuuri arendamise koostöös infrastruktuuri valdajatega (teed, ÜVK, elekter,).

Toetame ettevõtlust läbi infrastruktuuri arendamise koostöös infrastruktuuri valdajatega (teed, ÜVK, elekter,).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Riisiperre tööturu paindlikust suurendava munitsipaalkortermaja

Rajame Riisiperre tööturu paindlikust suurendava munitsipaalkortermaja, mille esimesel korrusel on lisaruume ettevõtluse ja perearsti teenuse arenguks piirkonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja turismistrateegia

Töötame välja turismistrateegia, kaardistame turismiteenuste pakkujad ja turismiväärtuslikud alad ning viidastame need. Toetame valla turismivaldkonna ettevõtete ja asutuste võrgustiku toimimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame põllumajandust kui Saue valla olulist ettevõtlussektorit ja tööandjat hajaasustuses

Väärtustame põllumajandust kui Saue valla olulist ettevõtlussektorit ja tööandjat hajaasustuses. Hakkame tunnustama aasta põllumeest üldise tunnustuspraktika raames.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoidume uute ettevõtlust pärssivate kohalike maksude kehtestamisest.

Hoidume uute ettevõtlust pärssivate kohalike maksude kehtestamisest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Oleme ettevõtjale asjatundlik partner ning toetame nutika ja teadmistepõhise ettevõtluse arengut.

Oleme ettevõtjale asjatundlik partner ning toetame nutika ja teadmistepõhise ettevõtluse arengut.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame riskiisikute toetamist ja lõimumist ühiskonda

Suurendame riskiisikute toetamist ja lõimumist ühiskonda. Arendame tugiisikute võrgustikku. Tagame parema teadlikkuse abi saamise võimalustest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetuste ja teenuste puhul rakendame võimalusel sündmusteenuste printsiipi.

Toetuste ja teenuste puhul rakendame võimalusel sündmusteenuste printsiipi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame uute hooldekodu ja päevahoiu teenuse kohtade rajamist valda koostöös erasektoriga.

Toetame uute hooldekodu ja päevahoiu teenuse kohtade rajamist valda koostöös erasektoriga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Riisiperre kaalume eakatele toetatud elamise teenust pakkuva maja rajamist.

Riisiperre kaalume eakatele toetatud elamise teenust pakkuva maja rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame Haiba Lastekodu järjepidevuse. Rekonstrueerime hoone ja kaasajastame teenust.

Tagame Haiba Lastekodu järjepidevuse. Rekonstrueerime hoone ja kaasajastame teenust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame paljulapselisi peresid ja hoiame ära nende majanduslikesse raskustesse sattumise.

Väärtustame paljulapselisi peresid ja hoiame ära nende majanduslikesse raskustesse sattumise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väärtustame perekonda kui esmast sotsiaalse turvalisuse tagajat.

Väärtustame perekonda kui esmast sotsiaalse turvalisuse tagajat.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame erivajadusega laste varajase märkamise ja toetussüsteemi tagamaks nende võimetele vastava hariduse omandamist.

Tagame erivajadusega laste varajase märkamise ja toetussüsteemi tagamaks nende võimetele vastava hariduse omandamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume kaasaegseid sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluasemeid halduskeskustes.

Pakume kaasaegseid sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluasemeid halduskeskustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame erivajadustega inimeste aktiveerimist, kaasamist tööturule ja haridussüsteemi.

Toetame erivajadustega inimeste aktiveerimist, kaasamist tööturule ja haridussüsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame vajalikuks rajada ujula valla lõuna-edela piirkonda, et võimaldada piirkonna haridusasutustele kättesaadavam ujumisharidus.

Toetame easkatele ja puuetega inimestele, eriti aga puuetega lastele mõeldud hoolekandeteenuseid, võimaldades nende maksimaalse võimaliku arengu ning lastevanemate jätkuva püsimise tööturul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame perearsti/pereõe teenuste kättesaadavuse parandamist halduskeskuse tasandil uute tervisekeskuste toel

Toetame perearsti/pereõe teenuste kättesaadavuse parandamist halduskeskuse tasandil uute tervisekeskuste toel. Otsime võimalusi täiendavate perearstide leidmiseks valda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame vajalikuks rajada ujula valla lõuna-edela piirkonda, et võimaldada piirkonna haridusasutustele kättesaadavam ujumisharidus.

Peame vajalikuks rajada ujula valla lõuna-edela piirkonda, et võimaldada piirkonna haridusasutustele kättesaadavam ujumisharidus.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Ruila kooli staadioni.

Rajame Ruila kooli staadioni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Saue linna Saue Raamatukogu ja Saue Kultuuri- ja Huvikeskuse tarbeks ruumid uude multifunktsionaalsesse keskushoonesse.

Rajame Saue linna Saue Raamatukogu ja Saue Kultuuri- ja Huvikeskuse tarbeks ruumid uude multifunktsionaalsesse keskushoonesse Kütise tn 4.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame välijõusaali ja pumptracki raja Saue-Laagri piirkonda ning välijõusaalid halduskeskustesse.

Rajame välijõusaali ja pumptracki raja Saue-Laagri piirkonda ning välijõusaalid halduskeskustesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime Ääsmäe Põhikooli võimla ja raamatukogu.

Rekonstrueerime Ääsmäe Põhikooli võimla ja raamatukogu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame valmis Laagi uue spordihoone riigigümnaasiumi juurde

Ehitame valmis Laagi uue spordihoone riigigümnaasiumi juurde ning võimaldame selle maksimaalse kogukondliku kasutatavuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa tugeva piirkondliku vabaühenduste võrgustiku tekkele aidates koordineerida ühisprojekte ning kutsudes kokku vabaühenduste ümarlaua.

Aitame kaasa tugeva piirkondliku vabaühenduste võrgustiku tekkele aidates koordineerida ühisprojekte ning kutsudes kokku vabaühenduste ümarlaua.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Piirkondliku kogukonnategevuse järjepidevuse toetamiseks jätkame regulaarse ja läbipaistva eelarvelise tegevustoetuse pakkumist

Piirkondliku kogukonnategevuse järjepidevuse toetamiseks jätkame regulaarse ja läbipaistva eelarvelise tegevustoetuse pakkumist, mis võimaldab kohtadel iseseisvalt otsustada oma tegevuse prioriteete.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ööpäevaringse raamatute kättesaamise ja tagastamise võimaluse Saue, Laagri ja Riisipere raamatukogudes (pakiautomaadid).

Tagame ööpäevaringse raamatute kättesaamise ja tagastamise võimaluse Saue, Laagri ja Riisipere raamatukogudes (pakiautomaadid).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame valla raamatukogudele piisavad vahendid kirjanduse, ajalehtede, ajakirjade ja muude teavikute komplekteerimiseks lähtudes kogukonna huvidest.

Tagame valla raamatukogudele piisavad vahendid kirjanduse, ajalehtede, ajakirjade ja muude teavikute komplekteerimiseks lähtudes kogukonna huvidest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eakate aktiivset seltsitegevust

Toetame eakate aktiivset seltsitegevust, tagame olemasolevate päevakeskuste töö jätkumise uutes värskelt renoveeritud ruumides.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Otsime aktiivselt võimalusi Saue valda kaasaegse kino rajamiseks.

Otsime aktiivselt võimalusi Saue valda kaasaegse kino rajamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame suuremates asumites külakeskuste ja kooskäimise ja eneseharimise kohtade rajamist vastavalt arengukavale.

Toetame suuremates asumites külakeskuste ja kooskäimise ja eneseharimise kohtade rajamist vastavalt arengukavale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame mitmekülgsed kultuuri- ja sporditegevuse ning vaba aja veetmise võimalused kodukohale lähedases piirkonnas

Tagame mitmekülgsed kultuuri- ja sporditegevuse ning vaba aja veetmise võimalused kodukohale lähedases piirkonnas. Seame eesmärgiks, et igas haldus- ja teenusekeskuses oleks kogukondlik spordiplats ja mänguväljaks. Jätkame väljakujunenud kultuuri- ja spordiürituste toetamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saue linna ja Laagri munitsipaalhuvikoolide tegevust

Toetame Saue linna ja Laagri munitsipaalhuvikoolide tegevust, laste õppimist erahuvikoolides ja Tallinna munitsipaalhuvikoolides, Saue Muusikakooli ja Muusikaseltsi Nissi Trollid tegevust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa rahvuskultuuri püsimisele tasuta huviringidega

Aitame kaasa rahvuskultuuri püsimisele tasuta huviringidega, toetame huviringide tööd koolides, et võimalikult paljud lapsed oleksid huvitegevusse kaasatud, toetades vaesusriskiga peresid huviringi tasu maksmisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust alates lasteaiast

20. Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust alates lasteaiast ning toetame kõigis omavalitsuste haridusasutustes digipädevuste juurutamist õppekavadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kaasame noori neid puudutavate küsimuste lahendamisse

Kaasame noori neid puudutavate küsimuste lahendamisse ning toetame noorte initsiatiivi nende ühistes ettevõtmistes. Igas halduskeskuses on noorsootöötaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Peame oluliseks võimaldada kodulähedast põhiharidust ning kvaliteetset gümnaasiumiharidust võimalikult paljudele valla noortele.

Peame oluliseks võimaldada kodulähedast põhiharidust ning kvaliteetset gümnaasiumiharidust võimalikult paljudele valla noortele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et Laagrisse valmiv riigigümnaasium saaks põhjusega olla valla kõikide põhikoolide lõpetajate esmane eelistus haridustee jätkamisel ja terve valla haridusmaastiku suunanäitaja.

Seisame selle eest, et Laagrisse valmiv riigigümnaasium saaks põhjusega olla valla kõikide põhikoolide lõpetajate esmane eelistus haridustee jätkamisel ja terve valla haridusmaastiku suunanäitaja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame haldusvaldkonna töö korraldamise tugiteenusena

Tagame haldusvaldkonna töö korraldamise tugiteenusena, et haridusasutuste juhid saaksid pühenduda koolis ja lasteaias õppetöö korraldamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome erivajadusega lastele võimalused hariduse omandamiseks.

Loome erivajadusega lastele võimalused hariduse omandamiseks. Lapsekeskse arengu tagamiseks arendame edasi hariduslike tugiteenuste üksust, kus tegutsevad sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid, nõustajad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Turba kooli hoone kaasajastamist.

Jätkame Turba kooli hoone kaasajastamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime Ruila põhikooli üle maaküttele ja rekonstrueerime ventilatsiooni.

Viime Ruila põhikooli üle maaküttele ja rekonstrueerime ventilatsiooni.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime lõpule Ääsmäe Põhikooli rekonstrueerimise.

Viime lõpule Ääsmäe Põhikooli rekonstrueerimise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Õpetajatel on hea palk ja koolides on motiveeritud aineõpetajad

Õpetajatel on hea palk ja koolides on motiveeritud aineõpetajad. Tagame haridusasutustes kaasaegsed töö- ja õppevahendid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame majandusraskustes peresid, võimaldades tasuta lasteaiakoha ja söögi lasteaias.

Toetame majandusraskustes peresid, võimaldades tasuta lasteaiakoha ja söögi lasteaias.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kolme- ja enamalapseliste perede lastele tagame tasuta lasteaiakoha.

Kolme- ja enamalapseliste perede lastele tagame tasuta lasteaiakoha.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Väljaspool keskusi (Laagri piirkond ning Saue linn) toetame uute eralastehoidude teket ja nende puudumisel tagame kõigile lastele kohad lähima munitsipaallasteaia sõimerühmas.

Väljaspool keskusi (Laagri piirkond ning Saue linn) toetame uute eralastehoidude teket ja nende puudumisel tagame kõigile lastele kohad lähima munitsipaallasteaia sõimerühmas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame eralastehoidude toimimist sõimeealistele lastele teenuse pakkumiseks vallapoolse toetusega

Toetame eralastehoidude toimimist sõimeealistele lastele teenuse pakkumiseks vallapoolse toetusega. Maksame igale 1,5 – 7-aastasele koolieelikule, kes ei käi üheski lasteasutuses, koduse lapse toetust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame Saue Muusikakooli ruumide ventilatsiooni ning loome lisavõimalusi ruumide ristkasutuseks Saue kooliga

Parandame Saue Muusikakooli ruumide ventilatsiooni ning loome lisavõimalusi ruumide ristkasutuseks Saue kooliga. .

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Saue koolile juurdeehituse ja rekonstrueerime olemasoleva hoone kogumaksumusega ca 10 miljonit EUR.

Rajame Saue koolile juurdeehituse ja rekonstrueerime olemasoleva hoone kogumaksumusega ca 10 miljonit EUR.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Laiendame Veskimöldre haridusmaja, et tagada kõigile Laagri-Alliku piirkonna kooli minevatele lastele kodulähedane koolikoht.

Laiendame Veskimöldre haridusmaja, et tagada kõigile Laagri-Alliku piirkonna kooli minevatele lastele kodulähedane koolikoht.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame uued lasteaiakohad Laitse-Kaasiku kasvupiirkonnas

Rajame uued lasteaiakohad Laitse-Kaasiku kasvupiirkonnas. Arendame Kaasiku keskust järk-järgult.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Kotka teele Alliku külla uue lasteaia, kus on ka kaks väikerühma.

Ehitame Kotka teele Alliku külla uue lasteaia, kus on ka kaks väikerühma.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame minimaalselt kõigile 3-aastastele ja vanematele eelkooliealistele lastele lasteaiakoha kodulähedases lasteaias.

Tagame minimaalselt kõigile 3-aastastele ja vanematele eelkooliealistele lastele lasteaiakoha kodulähedases lasteaias.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seame uued eesmärgid valla vee-ettevõtja AS Kovek klienditeenuse arendamisele ja disainimisele.

Seame uued eesmärgid valla vee-ettevõtja AS Kovek klienditeenuse arendamisele ja disainimisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame elutähtsate teenuste toimepidevuse ning valmisoleku hindamiseks viime läbi õppuseid.

Tagame elutähtsate teenuste toimepidevuse ning valmisoleku hindamiseks viime läbi õppuseid. Suurendame inimeste teadlikkust iseenda ja lähedaste aitamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame keskusalade ja ristmike valgustust, sealjuures vähendades valgusreostust ja luues ilusat avalikku ruumi.

Parandame keskusalade ja ristmike valgustust, sealjuures vähendades valgusreostust ja luues ilusat avalikku ruumi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Saue-Laagri piirkonda vesinikutankla rajamist.

Toetame Saue-Laagri piirkonda vesinikutankla rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös teiste omavalitsustega rajame uue loomade varjupaiga.

Koostöös teiste omavalitsustega rajame uue loomade varjupaiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame valla korteriühistuid hoovide korrastamiseks ja elukeskkonna parendamiseks.

Toetame valla korteriühistuid hoovide korrastamiseks ja elukeskkonna parendamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame ennetustegevust koostöös vabatahtlike päästjatega ning politsei ja abipolitseinikega.

Toetame ennetustegevust koostöös vabatahtlike päästjatega ning politsei ja abipolitseinikega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Aitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele

Aitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele. Toetame ja väärtustame Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust Eesti kaitsevõime tugevdamisel. Teeme tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ja vabatahtlike päästjatega. Tugevdame korrakaitseüksuste positsiooni kogukonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame piirkondlike mänguväljakute loomist ning spordiplatside väljaarendamist või rekonstrueerimist vähemalt teenusekeskuse tasandil.

Toetame piirkondlike mänguväljakute loomist ning spordiplatside väljaarendamist või rekonstrueerimist vähemalt teenusekeskuse tasandil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame Ruila mõisaansambli ja mõisapargi, Riisipere keskusala pargi ja Turba pargi

Korrastame Ruila mõisaansambli ja mõisapargi, Riisipere keskusala pargi ja Turba pargi

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame uut haljastust avalikku ruumi pargialade näol ning arendame välja regionaalsed avalikud puhkealad.

Rajame uut haljastust avalikku ruumi pargialade näol ning arendame välja regionaalsed avalikud puhkealad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Puhastame vallas asuvate avalike veekogude kaldad ning ehitame välja puhkealad tiheasulates

Puhastame vallas asuvate avalike veekogude kaldad ning ehitame välja puhkealad tiheasulates, kus on looduslikud eeldused jalutus- ja terviseradade tekkeks. Korrastame ja puhastame Kernu paisjärve ning rahastuse saamisel Haiba mõisatiigid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime ellu Turba ÜVK rekonstrueerimise teise etapi

Viime ellu Turba ÜVK rekonstrueerimise teise etapi. Investeeringutoetuse saamisel rekonstrueeritakse ühisvee ja kanalisatsioonivõrk Laitse/Kaasiku ning Ruila piirkonnas (ÜVK arengukava kohaselt).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rekonstrueerime vee, kanalisatsiooni ja sadevee süsteeme probleemsetes piirkondades

Rekonstrueerime vee, kanalisatsiooni ja sadevee süsteeme probleemsetes piirkondades, rajame sobivusel kohalikud puhastid või loome purgimisvõimalused.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avalikuks kasutuseks mõeldud ehitiste rajamisel ja rekonstrueerimisel eelistame kaasaegseid, keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke lahendusi

Avalikuks kasutuseks mõeldud ehitiste rajamisel ja rekonstrueerimisel eelistame kaasaegseid, keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke lahendusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame raudtee rajamist Haapsalu suunal ja Ellamaa raudteepeatuse rajamist

Toetame raudtee rajamist Haapsalu suunal ja Ellamaa raudteepeatuse rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame mõistliku hinnaga iga inimeseni jõudva valguskaabli infrastruktuuri rajamist

Toetame mõistliku hinnaga iga inimeseni jõudva valguskaabli infrastruktuuri rajamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame valla elanikele tasuta bussisõidu valla õpilasliinidel

Tagame valla elanikele tasuta bussisõidu valla õpilasliinidel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame tasuta rongiliikluse jätkumise vallaelanikele valla kõikide rongijaamade vahel

Tagame tasuta rongiliikluse jätkumise vallaelanikele valla kõikide rongijaamade vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd Tallinna Transpordiametiga valda ulatuvate linnaliinide paremaks kujundamisel

Teeme koostööd Tallinna Transpordiametiga valda ulatuvate linnaliinide paremaks kujundamisel. Rajame koostöös linnaliinide lõppjaama Urda peatusesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ühistranspordi prioriteetseks valdkonnaks on eri transpordiliikide sidumine võrgustikku „pargi ja sõida“ lahenduste ja etteveoliinide kaudu

Ühistranspordi prioriteetseks valdkonnaks on eri transpordiliikide sidumine võrgustikku „pargi ja sõida“ lahenduste ja etteveoliinide kaudu. Vallaelanik peab pääsema mugavalt keskusesse ja pealinna maksimaalselt ühe ümberistumise ja ühe piletiga.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pöörame jätkuvalt tähelepanu elamispiirkondade

Pöörame jätkuvalt tähelepanu elamispiirkondade, asulate ning endiste aiandusühistute alade (nt Laitse, Maidla) ühendusteede ja siseteede tolmuvabaks ehitamisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume avaliku ruumi kujundamisel eesmärgist tagada ohutu ja mugav kasutus kõikidele inimestele ja vanusegruppidele, sh neile, kes on piiratud toimetulekuvõimega

Lähtume avaliku ruumi kujundamisel eesmärgist tagada ohutu ja mugav kasutus kõikidele inimestele ja vanusegruppidele, sh neile, kes on piiratud toimetulekuvõimega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame jalg- ja rattaliiklusele raudteetunneli

Rajame jalg- ja rattaliiklusele raudteetunneli Saue linna Kütise tn promenaadi pikendusena Saue linna paremaks sidumiseks teisel pool raudteed asuvate elurajoonidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jalg- ja jalgrattateede puudumisel tagatakse eelnimetatud teelõikudel

Seisame läbirääkimistel Transpordiametiga, et jalg- ja jalgrattateede puudumisel tagatakse eelnimetatud teelõikudel ning täiendavalt Vana-Pärnu maanteel ohutus ning teede vastavus oma kategooriale ette nähtud nõuetele (laius, nähtavus, teepeenrad jne).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame äärealade ja hajakülade seotust lähimate tõmbekeskustega

Parandame äärealade ja hajakülade seotust lähimate tõmbekeskustega. Kavandame ja ehitame sobilikud kergliiklusteed (jalgrattaga, ratastoolidega ning lapsevankriga liikujatele). Sobiliku kaasrahastuse leidmisel, koostöös Transpordiametiga peame hajaasustuspiirkondades oluliseks järgmistel riigimaantee lõikudel jalg- ja jalgrattatee ühenduste parandamist: Hüüru-Alliku-Saue (ühendamine olemasoleva teega Vanamõisas, pikkus ca 3,5 km), Laitse-Ruila (Laitse eeskülast Ruila koolini, pikkus ca 3 [...]

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jalg- ja jalgrattateede kavandamisel lähtume kasusaajate arvust ning ohutuse eesmärkidest

Jalg- ja jalgrattateede kavandamisel lähtume kasusaajate arvust ning ohutuse eesmärkidest. Prioriteetsed on teed tiheasumite piires, ühendused ühistranspordi peatustega, samuti avalikke teenuseid pakkuvate asutustega (eelkõige haridusasutused). Arvestame ühiskonnas aset leidvate üldiste muutustega, olgu selleks elektrisõidukite tormiline areng või eakate ja liikumisraskustega isikute arvu kasv vananevas ühiskonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Investeerime kergliiklejate ohutusse

Investeerime kergliiklejate ohutusse, sh toetame jalakäijate tunnelite rajamist ohtlikesse kohtadesse (sh Kotka tee ja Instituudi tee ristmikule, Pärnu mnt ja Tallinna ringtee Kanama liiklussõlme piirkonda).

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame Saue valla teede ehituse hea tava

Koostame Saue valla teede ehituse hea tava, mis lisab kvaliteedimõõtme Saue valla teehoiukavale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Välja elurajooni juurde raudteepeatuse rajamist, Padula raudteetunneli rajamist, Maksimarketi ringristmiku juures kergliiklussillale lahenduse leidmist üle Juuliku Tabasalu tee

Toetame Välja elurajooni juurde raudteepeatuse rajamist, Padula raudteetunneli rajamist, Maksimarketi ringristmiku juures kergliiklussillale lahenduse leidmist üle Juuliku Tabasalu tee.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame valda läbivate magistraalteede hea seisukorra

Seisame valda läbivate magistraalteede hea seisukorra, loogilise planeerimise ja ümberehituse eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame haldus- ja teenusekeskuste taristu kaasajastamist

Jätkame haldus- ja teenusekeskuste taristu kaasajastamist seades eesmärgiks, et Saue valla haldus- ja teenusekeskused oleks püsiva või kasvava elanike arvuga

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame arendustegevuse suunamist väljakujunenud infrastruktuuriga piirkondadesse

Toetame arendustegevuse suunamist väljakujunenud infrastruktuuriga piirkondadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Saue linna keskusala visiooni ellu viimist

Koostame koostöös naaberomavalitsustega valla liikuvuskava, mis on aluseks inimeste liikumise (sh ühistranspordi ja kergliikluse) otstarbekal ja säästlikul planeerimisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Eraldi fookuses on Laagri ja Saue linna piirkondade suured arendused

Jätkame Saue linna keskusala visiooni ellu viimist, kavandades linna arengusuunad praegusel territooriumil ning laienemise tänastest piiridest väljapoole.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome eeldused mõnusa elukeskkonna jätkuvaks arenguks

Eraldi fookuses on Laagri ja Saue linna piirkondade suurte arenduste, kus uus kehtiv üldplaneering avab uued ruumilise planeerimise eesmärgid, läbimõeldud elluviimine.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Planeerimine ja ehitustegevus lähtub kehtestatud valla üldplaneeringust

Loome eeldused mõnusa elukeskkonna jätkuvaks arenguks. Ehitusõiguse andmisel arenduspiirkondades tagame ühiskondlike ehitiste, haljastuse ja avaliku ruumi planeerimise ja väljaehitamise.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame valla halduskeskustes kaasava eelarve menetlust 100 000 euro ulatuses Sauel ja Laagris ning 30 000 euro ulatuses Riisiperes ja Haibas

Planeerimine ja ehitustegevus lähtub kehtestatud valla üldplaneeringust ning lähtume turvalise ruumiloome põhimõtetest..

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame kuulda mõtteid ja soovitusi valla elanikelt ning väärtustame nende sisulist arutelu

Rakendame valla halduskeskustes kaasava eelarve menetlust 100 000 euro ulatuses Sauel ja Laagris ning 30 000 euro ulatuses Riisiperes ja Haibas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Meelitame sõbraliku koostööga meie valda asjalikke ettevõtjaid

Võtame kuulda mõtteid ja soovitusi valla elanikelt ning väärtustame nende sisulist arutelu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tunnustame piirkondlikke ühinguid kui kogukondade esindusi

Meelitame sõbraliku koostööga meie valda asjalikke ettevõtjaid, sh kogukonnaga koostöös hajaasustuspiirkondadesse. Parandame elukeskkonda ja toome elanikeni rohkem igapäevaselt olulisi teenuseid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Valla areng toetub sisuliselt ja kaasavalt välja töötatud strateegiadokumentidele

Tunnustame piirkondlikke ühinguid kui kogukondade esindusi ning küla- ja asumivanemaid kui olulisi kogukonna koondajaid ja kohaliku elu küsimuste lahendamise asjatundlikke partnereid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult

Valla areng toetub sisuliselt ja kaasavalt välja töötatud strateegiadokumentidele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult

Vald peab arenema terviklikult ja tasakaalustatult, ühtegi huvigruppi üksteisele vastandamata. Keskendutakse uue väärtuse loomisele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukonnakeskuste jätkuvat eelarvelist iseseisvust läbi arengukavapõhise eelarvelise sihtfinantseermise

Toetame kogukonnakeskuste jätkuvat eelarvelist iseseisvust läbi arengukavapõhise eelarvelise sihtfinantseermise. Eelarveprotsessis rakendame kaasamist ning halduskeskustele täiendava eelarveautonoomia võimaldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Investeerime julgelt, toetudes tugevale eelarvele ja korras hoitud rahaasjadele

Investeerime julgelt, toetudes tugevale eelarvele ja korras hoitud rahaasjadele, kasutades erinevaid rahastusallikaid: toetusfondid, laenukapital, riigieelarve, koostöö ettevõtjatega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame valla rahaasjad korras

Hoiame valla rahaasjad korras. Meil on erialase hariduse ja pikaajalise eduka omavalitsuse töö kogemusega liidrid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame jätkuvalt oma joont, oma väärtusi ja oma inimesi

Hoiame jätkuvalt oma joont, oma väärtusi ja oma inimesi. Neli aastat ühinemisest on olnud piisav aeg, et ennast tõestada, aga veidi napp, et kõike plaanitut ellu viia. Oleme seisukohal, et valla senine juhtimine on olnud eesmärgistatud ja tulemuslik ning soovime seda hoida.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram