Teema

Isamaa programm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades
Kokku lubadust 396
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

396

Toetame kodanikuühenduste arengut, eriti neid, mis toetavad eestluse elujõulisust, lasterikkust, loodushoidu, tervislikke eluviise

Toetame aktiivsete, iseseisvate, eraannetustel ja -initsiatiivil toimivate kodanikuühenduste arengut, pöörates erilist tähelepanu eestluse elujõulisust, lasterikkust, kaitsetahet, tervislikke eluviise, majanduslikku, hariduslikku ja kultuurilist arengut, loodushoidu ja kristlikku kultuuripärandit toetavatele kodanikualgatustele.

Kaasame kolmanda sektori organisatsioone poliitika kujundamisse ja elluviimisesse

Kaasame kolmanda sektori organisatsioone poliitika kujundamisse, otsuste väljatöötamisse ja elluviimisesse.

Tagame rahastamise läbipaistvuse poliitikas osalevate organisatsioonide jaoks

Tagame poliitikas osalevate huvirühmi esindavate organisatsioonide rahastamise läbipaistvuse (suuremate annetajate ja rahastajate avalikustamise).

Reformime kohalike tulubaasi omavalitsuste finantsvõimekuse suurendamiseks

Reformime kohalike omavalitsuste finantsvabaduse ja -võimekuse suurendamiseks omavalitsuste tulubaasi moodustamise põhimõtteid, otsides võimalusi sihtotstarbeliste eraldiste üleandmiseks tulubaasi ja võtta tulubaasi kujunemisel aluseks ka pensionitulu ning töökohtade ja elukohtade paiknemine.

Hüvitame maamaksu vabastuse keskkonnakaitseliste piirangute korral

Tagame omavalitsustele keskkonnakaitseliste piirangute korral maamaksu vabastuse hüvitamise.

Toetame kohalike omavalitsuste funktsioonide täitmiseks vajalike tarkvaralahenduste ja platvormide arengut

Toetame kohalikke omavalitsusi nende funktsioonide paremaks täitmiseks vajalike standardsete tarkvaralahenduste ja platvormide väljatöötamisega.

Suurendame kohalike omavalitsuste rolli ja vastutust ettevõtluskeskkonna arendamisel

Suurendame kohalike omavalitsuste rolli ja vastutust ettevõtluskeskkonna arendamisel, tagades selleks asjakohased instrumendid ja finantseerimise.

Toetame omavalitsuste innovatsiooni ja omavalitsusmudeli uuendamist

Toetame omavalitsuste innovatsiooni, omavalitsusmudeli uuendamist ja regionaalseid arenguleppeid omavalitsuskorralduse ja pakutavate teenuste parandamiseks.

Toetame tugevaid, asulatega hästi ühendatud maakonnakeskusi

Toetame regionaalse arengu aluse ja maaelu jätkusuutlikkuse tagatisena tugevaid, asulatega hästi ühendatud maakonnakeskuseid, mis suudavad pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid.

Suurendame maakondlike arenduskeskuste osalust Euroopa Liidu ja riigieelarveliste toetusmehhanismide kasutamisel

Suurendame maakondliku tasandi arenduskeskuste osalust maakonna arengut toetavate Euroopa Liidu ja riigieelarveliste toetusmehhanismide disainimisel ja kasutamisel.

Suurendame maakondlike arenguskeskuste rolli regioonide arengus

Toetame kõigi regioonide tasakaalustatud arengut ja kohalike huvidega arvestamist.

Viime riigiasutused välja Tallinnast ja Harjumaalt

Jätkame riigiasutuste väljaviimist Tallinnast ja Harjumaalt, pidades silmas regioonide tasakaalustatud arengut ning Loome ja laiendab riigisektoris kaugtöövõimalusi üle Eesti.

Kujundame Tartust Eesti haridus- ja teaduspealinna

Kujundame Tartust Eesti haridus-, innovatsiooni- ja teaduspealinna.

Tasandame erisused erineva arengukiirusega piirkondade vahel

Peame oluliseks erisuste tasandamist erineva arengukiirusega piirkondade vahel ning kohalike eripärade arvestamist arengu toetamisel.

Investeerime infrastruktuuri, väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete toetusesse

Peame oluliseks investeeringuid infrastruktuuri, väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete toetamist ning algatusi uute ettevõtete, töökohtade ja elanike ligimeelitamiseks maapiirkondadesse ja äärealadele.

Parandame kultuuri kogemise võimalusi üle Eesti

Parandame kultuuri kogemise võimalusi üle Eesti (loe lähemalt valdkonnast „EESTLUS“).

Leime lahenduse valglinnastumise mõjudega kaasnevatele probleemidele

Peame oluliseks valglinnastumise mõjudega kaasnevatele probleemidele lahenduse leidmist omavalitsuste rahastamisel ning piiride ülesel teenuste pakkumisel.

Toetame omavalitsuste koostööd avalike teenuste pakkumisel

Toetame omavalitsuste koostööd avalike teenuste pakkumisel.

Kasvatame liikumisvabadust ning tagame kodudele ja ettevõtetele hea ühenduse

Kasvatame inimeste liikumisvabadust ning Seisame selle eest, et kodud ja ettevõtted üle Eesti oleksid heade transpordiühenduste ja kiire internetiga ühendatud iga ilmaga.

Viime ellu pikaajalise taristuehitusplaani

Loome ja viime ellu taristuehituse pikaajalise kava (loe lähemalt valdkonnast „MAJANDUS“).

Viime ellu riigireformi demokraatlike institutsioonide tugevdamiseks

Näeme riigireformi pideva protsessina demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ning riigihalduse kaasajastamisel ja optimeerimisel.

Vähendame bürokraatiat ja ülereguleerimist

Piirame bürokraatiat, ülereguleerimist ja ametnike arvu kasvu, Toetame kokkuhoidu ning aitab kaasa inimeste vabale eneseteostusele, turumajandusele, omandivabadusele ja ausale konkurentsile.

Suurendame läbipaistvust, juurutame kontrolli

Suurendame läbipaistvust ning Vähendame teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise praktikat, juurutame mõõdikud ja kontrolli.

Hindame suurprojektide vastavust avalikele huvidele kaasates eksperte ja kodanike

Hindame suurprojektide avalikele huvidele vastavust, kaasates sõltumatuid asjatundjaid, väliseksperte ja kodanikuühiskonna esindajaid.

Vähendame dubleeritavaid tegevusi

Vähendame dubleeritavaid tegevusi, jätkates sarnaste funktsioonide ja asutuste konsolideerimist ning kujundades riigipoolse klienditeeninduse põhimõttel “kõik ühest kohast”.

Kasvatame Riigikogu ja kodanike rolli poliitika kujundamisel ja valitsuse tegevuse kontrollimisel.

Kasvatame Riigikogu ja kodanike rolli poliitika kujundamisel ja valitsuse tegevuse kontrollimisel.

Toetame suurandmetel põhinevate lahenduste testimistavalikus sektoris

Toetame suurandmetel põhinevate lahenduste testimist ja kasutuselevõttu avalikus sektoris ning teeme võimalikult palju suurandmeid avalikkusele masinloetavalt kättesaadavaks.

Vähendame eelarveprotsessis mittevajalike andmete kogumist ja aruandlust

Vaatame lähtudes Riigikontrolli soovitustest üle kehtiva riigieelarve seaduse, Vähendame eelarveprotsessis mittevajalike andmete kogumist ja aruandlust ning keskendume Riigikogule ja avalikkusele otsustamiseks tegelikult vajaliku informatsiooni esitamisele ja monitoorimisele.

Seisame vastu avaliku teenistuse politiseerimisele

Seisame vastu avaliku teenistuse politiseerimisele ning Peame ametnike valikul esmatähtsaks nende erialast kompetentsust.

Seame e-riigi fookuse kasutajasõbralike teenuste arendamisele.

Seame e-riigi fookuse kasutajasõbralike teenuste arendamisele.

Tagame baasrahastuse digiriigi toimimiseks, arendamiseks ja turvariskide ennetamiseks

Tagame digiriigi toimimiseks, arendamiseks ja turvariskide ennetamiseks iga-aastase baasrahastuse olemasolu, et digiriik oleks lihtsasti kohandatav, efektiivne, paindlikult arendatav ja erinevates olukordades toimepide.

Toetame riigile loodud IT-lahenduste eksporti

Toetame riigile loodud IT-lahenduste eksporti, viies riigi IT-lahenduste tellimise ühe mõõdikuna sisse ekspordipotentsiaali hindamise.

Vähendame riigile andmete esitamisel koormust

Vähendame riigile andmete esitamisel koormust, juurutades andmetöötluses andmete ühekordse sisestamise põhimõtet.

Tõstame elanike teadlikkust küberhügieenist ja -turvalisusest.

Tõstame elanike teadlikkust küberhügieenist ja -turvalisusest.

Tagame avalikule sektorile esitatud delikaatsete isikuandmete kaitse

Tagame avalikule sektorile esitatud delikaatsete isikuandmete kaitse ja inimeste võimaluse kontrollida oma andmete kasutamist.

Arendame e-majandust

Arendame e-majandust (loe lähemalt valdkonnast MAJANDUS.

Seame eesmärgiks hea keskkonnaseisundi saavutamise Eestis vastavalt ÜRO säästva arengu eesmärkidele

Seame eesmärgiks hea keskkonnaseisundi saavutamise Eestis, arvestades, et keskkonna valdkonna tegevused toimuksid koostöös teiste eluvaldkondadega (tervis, majandus), aitaksid kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele ning oleksid läbi viidud ressursitõhusalt ja kaasavalt.

Toetame taastuvate energiaallikate kasutamist, säästva põllumajanduse ja metsanduse arengut

Toetame algatusi taastuvate energiaallikate kasutamise edendamiseks, säästva põllumajanduse ja metsanduse arengut ning jõupingutusi looduslike elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks.

Viime ellu programme kodude, avalike hoonete, tehnorajatiste ning transpordi energiasäästlikumaks muutmiseks

Loome ja viime ellu programme kodude, avalike hoonete, tehnorajatiste ning transpordi energiasäästlikumaks muutmiseks.

Laiendame puhta joogivee kättesaadavust kogu Eestis

Laiendame puhta joogivee kättesaadavust tagavaid programme ka väiksema elanike arvuga piirkondades.

Parandame maapiirkondade reoveekäitlust

Soodustame hajaasustuses kodumajapidamiste reoveekäitluse üleviimist keskkonda säästvamatele lahendustele.

Toetame ringmajanduse põhimõtet ja jäätmete sorteerimist

Jälgime ressursside kasutusel ringmajanduse põhimõtet ja kasvatame jäätmetekitaja motivatsiooni jäätmete mõistlikuks sorteerimiseks.

Algatame hariduslikke programme keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks

Algatame kogukonnahariduslikke programme inimeste keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks.

Ennetame kliimapopulismi, mis ei arvesta ökosüsteemi terviklikkusega

Aitame ühiskonnas ennetada kliimapopulismi ning lihtsustatud ja propagandistlikke lähenemisi, mis ei arvesta ökosüsteemi terviklikkusega. Aitame teadvustada, et negatiivsete keskkonnamõjude ja saaste viimine ühest kohast teise või – globaalses kontekstis – Euroopast teistesse maailmajagudesse ei säästa keskkonda ega paranda kliimat.

Lubame riigistada eramaad looduskaitse eesmärkidel

Rakendame eramaade looduskaitse eesmärkidel riigistamisel või munitsipaliseerimisel samu põhimõtteid kui teisteks eesmärkideks maade riigistamisel või munitsipaliseerimisel. Tagame õiglased hüvitised looduskaitseliste piirangute aluste maade omanikele: Tagame kaitse alla võetud maade omanikele õiglase hüvitise ning töötab välja meetmed, millega luuakse omanikele maade range kaitse alla võtmisel või sundvõõrandamistel võimalus nii rahalise väärtuse kui ka kasutusvõimaluse poolest samaväärse asendusmaa soetamiseks, suurendab Natura 2000 jt looduskaitsealuste alade omanikele suunatud toetuste mahu riigieelarves.

Analüüsime kõrgendatud avaliku huviga alade efektiivsust uute kaitsealade loomisel

Analüüsime kõrgendatud avaliku huviga alade (KAH alad) efektiivsust ning kaalume uute kaitsealade loomisel hoolikalt maaelu jätkusuutlikkust ja kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid.

Viime lõpule metsanduse arengukava koostamise

Viime lõpule metsanduse arengukava koostamise ja kinnitamise, lähtudes loodusteadlaste, metsateadlaste ja valdkonnaga seotud osapoolte arvamustest ning säästliku majandamise põhimõtetest. Lähtume põhimõttest, et metsanduse arengukava Peame edaspidi hõlmama pikemat perioodi kui senine 10 aastat. Toetame taasmetsastamist, erametsade uuendamist ja metsataimede ettekasvatamist ning Viime sisse põhimõtte, et raadamisele mineva metsamaa asemel tuleb metsastada samas mahus asendusmaa-ala.

Otsime võimalusi väikeomanike motiveerimiseks metsamaad müümise asemel ise majandama

Otsime võimalusi väikeomanike motiveerimiseks metsamaad müümise asemel ise majandama.

Teostame Eesti geoloogilise baaskaardistamise.

Jätkame loodusvarade uurimist ja teostame Eesti geoloogilise baaskaardistamise.

Lubame, et maavarade kaevandamine toimub ainult omavalitsuse üldplaneeringuga selleks ette nähtud maal

Juurutame põhimõtte, et maavarade kaevandamisel kaevandusloa väljastamine, samuti kaitseala rajamine toimub ainult omavalitsusüksuse üldplaneeringuga selleks ette nähtud maal, välja arvatud riikliku tähtsusega maardla-alad.

Rakendame maavarade kaevandamisel taluvustasu, mida kaevandaja maksab elanikele

Rakendame maavarade kaevandamisel sarnaselt tuuleenergia tootmisega taluvustasu, mida kaevandaja peab maksma paikkonna elanikele.

Toetame kaevandamise tagajärgede kõrvaldamist

Toetame kaevandamise tagajärgede kõrvaldamist.

Kujundame Eesti majanduse keskkonnasäästlikuks

Kujundame Eesti majanduse konkurentsivõimeliseks keskkonnasäästlikuks ja vähese süsinikuheitega majanduseks.

Langetame kaalukad otsused suure keskkonnamõjuga investeeringute osas

Langetame otsused suure keskkonnamõjuga investeeringute võimalikkuse üle, lähtudes keskkonnamõjude igakülgse hindamise tulemustest.

Soodustame puidu väärindamist kallimateks toodeteks

Soodustame puidu väärindamist kallimateks toodeteks, toetame märkimisväärselt enam puidu kasutamist avaliku sektori hoonete ehitamisel ning kaasaegse biorafineerimistehnoloogia kasutuselevõttu eeldusel, et see ei too kaasa keskkonnakoormuse ja raiesurve suurenemist.

Toetame üleminekut kaalupõhisele jäätmekäitluse tasule

Toetame üleminekut kaalupõhisele jäätmekäitluse tasule koos tekkekohas jäätmete sorteerimist hõlbustavate tehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtuga.

Toetame ringmajanduse mudeli muutumist senisest regionaalsemaks

Toetame ringmajanduse mudeli muutumist senisest regionaalsemaks, et tagada konkurentsivõime valdkonna ettevõtete toodetele ja ressursi kättesaadavusele.

Tagame Eesti toidujulgeolekut toiduainete ekspordimahtude kasvu

Peame oluliseks nii Eesti toidujulgeoleku tagamist kui ka Eesti toiduainete ekspordimahtude kasvatamist ning Toetame kõiki põllumajandusettevõtteid, kes nendesse panustavad.

Toetame talude kui Eesti traditsiooniliste põllumajandustootmisüksuste arengut

Toetame talude kui Eesti traditsiooniliste põllumajandustootmisüksuste arengut, sh Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava teise samba toetuste senisest tõhusamat suunamist väikese ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tõstmiseks.

Maksame noortele põllumajandustootjate tegevuse alustamiseks starditoetuse

Toetame noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamiseks starditoetuse maksmist ja ka järgnevaid meetmeid, et edendada põlvkondade vahetust põllumajandussektoris.

Toetame maaettevõtluse mitmekülgsust

Toetame maaettevõtluse mitmekülgsust ja ÜPP strateegiakava toetuste senisest suuremat suunamist kohaliku ettevõtluse edendamisse eesmärgiga säilitada ja luua konkurentsivõimelise palgaga töökohti.

Parandame põllumajandusettevõtetele arenguks vajaliku krediidi kättesaadavust

Parandame põllumajandusettevõtetele arenguks vajaliku krediidi kättesaadavust, arendades nende riskijuhtmist ja otsides võimalusi alternatiivsete krediidivõimaluste loomiseks.

Algatame väärtusliku põllumajandusmaa kaitse seaduse vastuvõtmise

Algatame väärtusliku põllumajandusmaa kaitse seaduse vastuvõtmise.

Motiveerime põllumajandusmaa sihtotstarbelist kasutamist

Motiveerime põllumajandusmaa sihtotstarbelist kasutamist turukorralduse ning põllumajandustoetuste kaudu.

Kaitseme talutootmist ja looduskeskkonda, ei luba põllumajandusmaa koondumist väliskapitali ja kinnisvarafirmade kätte, kelle eesmärk ei ole toidutootmine

Otsime võimalusi, et vältida põllumajandusmaa ja -tootmise kontsentreerumist sellisel määral, et see hakkaks ohustama traditsioonilist talutootmist ja looduskeskkonda, samuti põllumajandusmaa koondumist väliskapitali ja kinnisvarafirmade kätte, kelle eesmärk ei ole aktiivne toidutootmine.

Toetame ÜPP arendamist ja võrdseid konkurentsitingimusi

Toetame ÜPP (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika) arendamist ja võrdseid konkurentsitingimusi. Toetame ÜPP toetuste võrdsustamist üle Euroopa, et tagada Eesti põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused

Viime läbi perepõhise pensionireformi: suurendame lapse eest ettenähtud 3,5-aastakoefitsendilise pensionilisa 7 aastakoefitsendini

Viime läbi perepõhise pensionireformi: suurendame lapse eest ettenähtud 3,5-aastakoefitsendilise pensionilisa 7 aastakoefitsendini; reformi tulemusena saab lapse üles kasvatanud ema või isa iga lapse eest aastas lisapensioni ca ühe keskmise kuupensioni ulatuses, Laiendame õiguse pensionilisale ka peale 31.12.2012 sündinud lapse vanemale, kes ei ole ühinenud teise pensionisambaga.

Tõstame perearstide ja esmatasandi tervisekeskuste võimekust: pereõde töötab ka laupäeval, perearst jälgib patsiente haiglas

Tõstame perearstide ja esmatasandi tervisekeskuste võimekust, selleks: suurendab esmatasandi tervisekeskuste rahastamise osakaalu ja mitmekesistab nende rahastamismudeleid, Toetame pereõdede vastuvõttu ka laupäeval, töötame välja juhised selleks, et patsiendi raviteekonda saaks algusest lõpuni juhtida perearsti meeskond, Töötame välja põhimõtte, et perearstid saavad kasutada piirkondlike ja kohalike haiglate voodikohti oma patsientide jälgimiseks ja raviks, analüüsib koos omavalitsustega esmatasandi tervishoiu korraldamise optimeerimist kohustuste jagamisel riigi ja kohalike omavalitsuste vahel.

Integreerime apteegiteenused esmatasandi tervishoiuga

Integreerime apteegiteenused esmatasandi tervishoiuga, et tagada elanikkonnale esmatasandi teenuste parem kättesaadavus.

Soodustame eratervishoiu arendamist

Soodustame eratervishoiu arendamist, et tuua uusi investeeringuid tervishoidu ja parandada tervishoiusüsteemis konkurentsi ja patsiendikesksust.

Parandame tervishoiuasutuste infotehnoloogilist võimekus

Parandame tervishoiuasutuste infotehnoloogilist võimekust ja vabastab arstiabi osutajad kalli tehnoloogia ja infrastruktuuride haldamise kohustusest, selleks: loob tingimused ühtsetel standarditel põhineva tarbijasõbraliku tervishoiualaseid digitaalseid andmeid haldava ja juhtiva süsteemi toimimiseks, Laiendame digiterviseloo võimalusi inimestele aktiivse tervisesuhtluse võimaldamiseks oma pere- ja raviarstiga ning tervisenõustajatega, tagab terviseandmete käitlemisel andmekaitse reeglid ja andmete sihipärase kasutamise, korrastab ja ühtlustab esmatasandi tervisekeskuste ja haiglate infrastruktuuride ning kalli aparatuuri omandi- ja haldussuhted.

Laiendame tervishoiu rahastamispõhimõtteid

Laiendame tervishoiu rahastamispõhimõtteid, selleks: suurendame riigieelarve eraldisi ravikindlustuseks ravikindlustatutega võrdsustatud isikute ja kindlustamata isikute eest, otsime täiendavaid võimalusi tervishoiukulude katmiseks säästmise ja investeerimise teel, soosime riikliku ravikindlustuse kõrvale täiendavalt eraravikindlustuse toodete turuletoomist, analüüsib tervishoiusüsteemi, sh perearstisüsteemi toimimist ja astume samme juhtimise tõhustamiseks, efektiivsuse tõstmiseks ning saiskamise kaotamiseks, aitame kaasa tööandja poolt töötajate eest tasutava eraravikindlustuse arengule, kaasamaks lisaraha tervishoidu ja tõhustamaks konkurentsi, sh suurendame tervise edendamiseks tehtavate kulutuste maksuvabastuse seniselt 100 eurolt vähemalt 200 euroni kvartalis.

Juurutame patsiendilepingu, mis motiveerib koostama patsiendi tervise jälgimise juhendi ja isikliku terviseplaani, käivitame IT-programmi eakate ja/või krooniliste haigete koduse jälgimiseks

Motiveerime ja toetame inimest tema tervise kaitsel, selleks: juurutame esmatasandi arstiabi osutamisel patsiendilepingu, mis motiveerib koostama patsiendi tervise jälgimise juhendi ja isikliku terviseplaani, töötame välja võimaluste paketi omaosaluse vähendamiseks isiklike tervisekulutuste korvamisel, käivitame infotehnoloogiliste vahendite väljatöötamise programmi eakate ja/või krooniliste haigete koduse jälgimise hõlbustamiseks, Pöörame suuremat tähelepanu koolides läbiviidavale terviseõpetusele ja tervisepäevadele.

Vähendame tervishoiutöötajate töökoormused ja suurendame vastuvõttu kõrgkoolidesse meditsiiniõe erialale

Pöörame süvendatud tähelepanu tervishoius töötava personali murede lahendamisele ja puuduva personali ettevalmistamisele, selleks: vaatab kriitiliselt üle tervishoiutöötajate töökoormused ja tagame võimaluse õiglaseks sissetulekuks ning piisavaks puhkeajaks, Toetame läbipaistvat karjäärimudelit kõikidele töötajatele, Peame vajalikuks suurendada vastuvõttu kõrgkoolidesse meditsiiniõe erialale, seisab selle eest, et tõsta perearstidele residentuurikohtade arvu.

Töötame välja kava hajutatud kogukondlike tervisekeskuse ja haiglakohtade avamiseks ja vaatame üle töövõimetusega seotud kulutused haigekassa eelarves

Peame möödapääsmatult vajalikuks tervishoiusüsteemi võimekuse tõstmist ja kestlikkuse tagamist, selleks: töötame välja kava hajutatud kogukondlike tervisekeskuse ja haiglakohtade avamiseks, kaasab tervishoiu rahastamiseks eri allikaid, vabastame riikliku rahastuse sunniviisilisest seotusest peamiselt haiglavõrgu raviasutustega ja annab võimaluse rahastusel liikuda individuaalselt koos patsiendiga tema valitud raviasutusse, vaatame üle töövõimetusega seotud kulutused haigekassa eelarves, tugevdame valmisolekut käitumiseks kriisiolukordades.

Lubame käivitada töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise, et igaühe töö tulemusena luuaks rohkem väärtust ja tõstaks tootlikkust, mis võimaldab maksta kõrgemaid palkasid.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Lubame töötada välja motivatsioonipakette töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Lubame muuta kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Lubame analüüsida sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Peame esmatähtsaks inimeste iseseisvat toimetulekut ning töiste sissetulekute ja pensionide vastavust sotsiaalsetele vajadustele, selleks Isamaa: käivitab koos teiste vastutusvaldkondadega töökohtade ja ettevõtete struktuuri ümberkujundamise sellisel moel, et igaühe töö tulemusena luuakse rohkem väärtust, tõstetakse tootlikkust ja seeläbi saab maksta kõrgemaid palkasid, töötab välja motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, muudab kogumispensioniga liitunute ja mitteliitunute isikliku pensioniosa arvestuse õiglaseks, analüüsib sotsiaalmaksu kohustuse töötaja ja tööandja vahel jagamise võimalust ja põhjendatust.

Toetame noorte võimalusi eluaseme soetamiseks

Peame vajalikuks toetada noorte võimalusi eluaseme soetamiseks.

Kujundame mitmekesise ja mitmeallikalise hooldusteenuste rahastamise, sh Töötame välja võimaluse olemasoleva kinnisvara alusel hooldusteenuste ja eluaegse hoolduskindlustuse saamiseks.

Kujundame mitmekesise ja mitmeallikalise hooldusteenuste rahastamise, sh Töötame välja võimaluse olemasoleva kinnisvara alusel hooldusteenuste ja eluaegse hoolduskindlustuse saamiseks.

Rakendame pilootprojektina isikliku sotsiaalteenuste eelarve süsteemi

Parandame sotsiaaltoetuste sihipärast ja vajaduspõhist määramist, rakendades pilootprojektina isikliku sotsiaalteenuste eelarve süsteemi, kus inimene saab ise raha kasutada lähtuvalt kõige tõhusamatest ja ökonoomsematest lahendustest.

Kujundame sotsiaalabi süsteemi kriisiolukordade puhul

Kujundame sotsiaalabi süsteemi kriisiolukordade puhul, sh kaasajastame vältimatu sotsiaalabi tingimused ning seome kriisiolukordade abi korraldamise juhendid ja põhimõtted otseselt elanikkonnakaitse programmidega (tsiviilkaitse).

Ajakohastame puudega laste toetuste suurused ning tugiteenuste korralduse.

Ajakohastame puudega laste toetuste suurused ning tugiteenuste korralduse.

Tagame abivajadusega lastele põhilise toe lasteaias ja koolis, kus nad viibivad suurema osa ajast

Tagame abivajadusega lastele põhilise toe lasteaias ja koolis, kus nad viibivad suurema osa ajast.

Ühendame lapse erivajaduse hindamised eri valdkondades

Ühendame lapse erivajaduse hindamised eri valdkondades, et vähendada hindamise mahtu, dubleerimist ja abi saamisele kuluvat aega ning suunata vabanevad eelarvevahendid reaalsetesse teenustesse.

Töötame välja arusaadava ja lihtsa tugisüsteemi erivajadusega lapse vanemale

Töötame välja arusaadava ja lihtsa tugisüsteemi erivajadusega lapse vanemale, mis automatiseerib andmepäringud ning vähendab taotluste esitamist.

Pakume suure hooldus- ja abivajadusega laste vanematele elukorralduslikku ja vaimse tervise tuge

Pakume suure hooldus- ja abivajadusega laste vanematele elukorralduslikku ja vaimse tervise tuge, mis aitab leevendada pidevast hoolduskoormusest tulenevaid probleeme.

Lubame laiendada kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks: Laiendame kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame looma arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks, et koduteenused oleksid soodsamad kui hooldekodusse paigutamine

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame jätkata tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame jätkata kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel.

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Lubame toetada valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu

Peame vajalikuks suurendada sotsiaalteenuste mahtu, selleks Isamaa laiendab kohalike tervisekeskuste võimalusi kodus elavate abivajajate teenindamiseks, loob arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks nii, et koduteenused on soodsamad kui hooldekodusse paigutamine, jätkab tugiteenustega sotsiaaleluruumide rajamise toetamist, jätkab kohalike omavalitsuste toetamist sotsiaalteenuste arendamisel ja pakkumisel ning toetame valdkonna töötajate pädevuse tõstmist ja palgakasvu.

Kaasajastame erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korraldust ja rahastamist

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Tagame tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Muudame teenuste korraldust paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Käivitame innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Arendame erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialast oskust ja teadmist

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Toetame uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Töötame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse

Isamaa toetab erivajadustega inimeste toimetulekut ja kaasajastab erivajadustega inimeste elukaareülese teenuste ja toetuste korralduse ning rahastuse, tagab tööealistele erivajadustega inimestele sobivad võimalused tööelus osalemiseks, muudab teenuste korralduse paindlikumaks ja inimesekesksemaks, tagades ka võimaluse tihedamaks suhtluseks lähedastega, käivitab innovaatilisi lahendusi koduse toimetuleku ja hoolduse toetamiseks, arendab erivajadustega inimestega töötavate spetsialistide erialaseid oskusi ja teadmisi ning toetab uute hooldusmeetodite ja -viiside kasutuselevõtmist, toetame välja psüühiliste haigustega erihooldusvajadusega inimeste toetamise teenuse.

Otsime võimalusi kriisiaja energiatoetuste laiendamiseks kõikidele kodutarbijatele

Otsime võimalusi kriisiaja energiatoetuste laiendamiseks kõikidele kodutarbijatele,

Tagame riigi finantsilise valmisoleku ja finantspuhvrid võimalikeks suuremahulisteks kriisideks

Tagame riigi finantsilise valmisoleku ja finantspuhvrid võimalikeks suuremahulisteks kriisideks (julgeolekukriis, tervishoiukriis, energiakriis jms).

Toetame energiale rakendatavate maksude ajutist vähendamist kriisiajaks

Toetame energiale (elekter, gaas, toasoe jms) rakendatavate maksude ajutist vähendamist kriisiajaks.

Seame eesmärgiks 3% ületava majanduse reaalkasvu

Seame eesmärgiks 3% ületava majanduse reaalkasvu.

Parandame Eesti positsiooni peamistes rahvusvahelistes edetabelites

Parandame Eesti positsiooni peamistes majandusvabadust, majanduskeskkonda, maksusüsteemi ja korruptsiooni puudutavates rahvusvahelistes edetabelites (Heritage Foundation majandusvabaduse indeks, Maailmapanga äritegemise lihtsuse edetabel, WEF konkurentsivõime edetabel, Transparency International korruptsiooni tajumise indeks).

Loome taristule ja riiklikeks investeeringuteks pikema plaani

Loome taristule ja riiklikeks investeeringuteks pikema plaani, mis võimaldame investeeringute kaudu juhtida ka majandustsüklit.

Kaitseme Euroopas Eesti ettevõtete huve ja kaasame ettevõtete esindusorganisatsioonid ettevõtteid puudutavate Euroopa õigusaktide kooskõlastmise protsessi

Kaitseme Euroopas Eesti ettevõtete huve ja kaasame ettevõtete esindusorganisatsioonid ettevõtteid puudutavate Euroopa õigusaktide kooskõlastmise protsessi.

Tagame rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisel Eesti ettevõtete võrdse kohtlemise ja konkurentsivõime säilitamise

Tagame rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisel Eesti ettevõtete võrdse kohtlemise ja konkurentsivõime säilitamise.

Otsime võimalusi globaalsete kaugtöö vormis töötavate ettevõtete (50-100 töötajaga) peakontorite ja maksutulu Eestisse toomiseks

Otsime võimalusi globaalsete kaugtöö vormis töötavate ettevõtete (50-100 töötajaga) peakontorite ja maksutulu Eestisse toomiseks, pakkudes mugavat ja läbipaistvat täisdigitaalset ärikeskkonda (mitte maksusoodustusi).

Suurendame kohaliku toodangu konkurentsivõimet, toetame ühisturundust ja vähendame mahetootmise bürokraatiat

Suurendame kohaliku toodangu konkurentsivõimet, toetame ühisturundust ja vähendame mahetootmise bürokraatiat.

Suurendame Kredexi suurprojektide käenduste mahtu

Suurendame Kredexi suurprojektide käenduste mahtu ja tõstame ülempiiri, et Eesti ettevõtted saaksid vastu võtta senisest suuremaid välistellimusi.

Tõstame ülempiiri, et Eesti ettevõtted saaksid vastu võtta senisest suuremaid välistellimusi

Suurendame Kredexi suurprojektide käenduste mahtu ja tõstame ülempiiri, et Eesti ettevõtted saaksid vastu võtta senisest suuremaid välistellimusi.

Seame eesmärgiks, et tarbijahinna indeksi kasv ei ületaks keskpikas perspektiivis 2% aastas

Seisame stabiilse euro eest, seame eesmärgiks, et tarbijahinna indeksi kasv ei ületaks keskpikas perspektiivis 2% aastas ja rakendame eelarvepoliitikat, mis toetab inflatsioonieesmärgi saavutamist ja hoidmist.

Peame võimalikuks riigi võlakoormuse suurendamist eestluse elujõudu, majanduse konkurentsivõimet ja riigi kaitsevõimet kasvatavate investeeringute tegemiseks

Peame võimalikuks riigi võlakoormuse suurendamist eestluse elujõudu, majanduse konkurentsivõimet ja riigi kaitsevõimet kasvatavate investeeringute tegemiseks.

Tagame kontrolli monopolide üle ja kaitseme tarbijat suhetes turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjatega.

Tagame kontrolli monopolide üle ja kaitseme tarbijat suhetes turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjatega.

Me oleme vastu uutele maksudele ja maksumäärade tõusule.

Me oleme vastu uutele maksudele ja maksumäärade tõusule.

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi: iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinumum 5000 eurot, annab abikaasadele õiguse esitada ühine tuludeklaratsioon

Toetame ettevõtete maksukoormuse vähendamist ning otsime võimalusi tööjõumaksude vähendamiseks

Toetame ettevõtete maksukoormuse vähendamist ning Otsime võimalusi tööjõumaksude vähendamiseks.

Ajakohastame õigusaktidega fikseeritud tulumaksuvabastuse piirmäärad

Ajakohastame õigusaktidega fikseeritud tulumaksuvabastuse piirmäärad, sh välislähetuse päevaraha, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, vastuvõtukulud.

Lihtsustame dividendide maksustamise korda

Lihtsustame dividendide maksustamise korda ja muudame selleks regulaarsete dividendide soodusmäära (14/86) rakendamise vabatahtlikuks.

Muudame regulaarsete dividendide soodusmäära rakendamise vabatahtlikuks

Lihtsustame dividendide maksustamise korda ja muudame selleks regulaarsete dividendide soodusmäära (14/86) rakendamise vabatahtlikuks.

Lõpetame dividendide topeltmaksustamise neil, kes omavad alla 10% osalust

Lõpetame dividendide topeltmaksustamise neil, kes omavad alla 10% osalust.

Seame eesmärgiks hea kapitali kättesaadavuse ja võimalikult madalad laenuintressid nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele

Seame eesmärgiks hea kapitali kättesaadavuse ja võimalikult madalad laenuintressid nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele. Selleks hoiame Eesti krediidireitingu vähemalt tänasel tasemel, toetame suuremat konkurentsi kapitali- ja krediiditurul, parandame kapitali kättesaadavust, Loome vastutustundliku laenamise edendamiseks ja konkurentsi parandamiseks riigi initsiatiivil positiivse krediidiregistri, tagame seadusega reaalse ja toimiva järelevalve hoiu-laenuühistute üle.

Vähendame rahapesu tõkestamiseks bürokraatiat ning parandame vajaliku info kättesaadavust riiklikest registritest

Vähendame rahapesu regulatsioonide järgimisega seonduvat bürokraatiat ning parandame rahapesu tõkestamiseks vajaliku info (sh PEP-ide nimekirja) kättesaadavust riiklikest registritest.

Laiendame krediidiasutuste võimalusi tagada serverite ja andmebaaside maksimaalne kriisikindlus, kättesaadavus ja turvalisus ka pilveteenusena

Laiendame krediidiasutuste võimalusi tagada serverite ja andmebaaside maksimaalne kriisikindlus, kättesaadavus ja turvalisus ka pilveteenusena.

Toetame prioriteetsena Eesti finantstehnoloogia ettevõtete kasvu

Toetame prioriteetsena Eesti finantstehnoloogia ettevõtete kasvu ning parandame nende konkurentsikeskkonda ja konkurentsivõimet globaalselt regulatiivsete muudatuste, sihtprogrammide ja e-identiteedi arenduse kaud.

Tõstame prospektimääruse lävendi maksimaalse võimaliku tasemeni

Tõstame prospektimääruse lävendi maksimaalse võimaliku tasemeni.

Jätkame riigile kuuluvate ettevõtete või nende osaluste börsile viimist

Jätkame riigile kuuluvate ettevõtete või nende osaluste börsile viimist.

Laiendame mittepankadest krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) võimalusi kaasata kapitali Eesti börsilt

Laiendame mittepankadest krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) võimalusi kaasata kapitali Eesti börsilt.

Kasvatame oma- ja sarnase kapitali pakkumist väärtpaberiturul

Kasvatame oma- ja sarnase kapitali pakkumist väärtpaberiturul, kaasates selleks võimalusel riigi ja EL fondide vahendeid.

Laiendame pensioni investeerimiskonto kasutamise võimalusi

Laiendame pensioni investeerimiskonto kasutamise võimalusi.

Jagame majandusraskuste süvenedes rohkem riigipoolset kaitset võlgnikele kohtumenetluses, täitemenetluses ja suhetes inkassoteenuse osutajatega

Jagame majandusraskuste süvenedes rohkem riigipoolset kaitset võlgnikele kohtumenetluses, täitemenetluses ja suhetes inkassoteenuse osutajatega.

Toetame investeeringuid uutesse energiavõimsustesse ja ühendustesse

Toetame investeeringuid uutesse, sh juhitavatesse energiavõimsustesse ja ühendustesse, mis tagavad Eesti varustuskindluse, energiajulgeoleku ja madalama energiahinna.

Tõstame uute elektrienergia tootmisvõimsuste kiirema rajamise suutlikkust ning allutame vastavate asutuste tegevuse sellele eesmärgile

Seame energiamajanduse arendamise ning energia- ja ressursitõhususe suurendamise Eesti majanduse, energia varustuskindluse tagamise ja julgeoleku huvides riiklikuks prioriteediks, sh tõstame uute elektrienergia tootmisvõimsuste kiirema rajamise suutlikkust ning allutame vastavate asutuste tegevuse sellele eesmärgile.

Seisame energiaturul Eesti energiasõltumatuse, ettevõtete konkurentsivõime ja kodumajapidamiste huvide eest

Seisame energiaturul Eesti energiasõltumatuse, ettevõtete konkurentsivõime ja kodumajapidamiste huvide eest ning peame oluliseks põlevkivienergeetika potentsiaali säilitamist ja arendamist, kuni Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus on tagatud muul viisil.

Peame oluliseks põlevkivienergeetika potentsiaali säilitamist ja arendamist, kuni Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus on tagatud muul viisil

Seisame energiaturul Eesti energiasõltumatuse, ettevõtete konkurentsivõime ja kodumajapidamiste huvide eest ning peame oluliseks põlevkivienergeetika potentsiaali säilitamist ja arendamist, kuni Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus on tagatud muul viisil.

Eesti elektritarbimine oleks hiljemalt 2030. aastaks täielikult kaetud kodumaise elektritootmisega ja Eestist saaks taas energiat eksportiv riik

Loome investeerimiskeskkonna, et Eesti elektritarbimine oleks hiljemalt 2030. aastaks täielikult kaetud kodumaise elektritootmisega ja Eestist saaks taas energiat eksportiv riik.

Loome meetmed, mis võimaldavad ära kasutada Eesti rannikuvete meretuuleparkide potentsiaali

Loome meetmed, mis võimaldavad ära kasutada Eesti rannikuvete meretuuleparkide potentsiaali.

Toetame tuumaenergia arendamise uuringuid ja analüüsi

Toetame tuumaenergia arendamise uuringuid ja analüüsi.

Jätkame kaugkütte eelisarendamist linnalistes piirkondades ning fossiilkütuseid kasutavate hoonete liitmist kaugküttesüsteemidega

Jätkame kaugkütte eelisarendamist linnalistes piirkondades ning fossiilkütuseid kasutavate hoonete liitmist kaugküttesüsteemidega ning peame vajalikuks olemasolevate kaugküttevõrkude moderniseerimise lõpuleviimist.

Peame vajalikuks olemasolevate kaugküttevõrkude moderniseerimise lõpuleviimist

Jätkame kaugkütte eelisarendamist linnalistes piirkondades ning fossiilkütuseid kasutavate hoonete liitmist kaugküttesüsteemidega ning peame vajalikuks olemasolevate kaugküttevõrkude moderniseerimise lõpuleviimist.

Otsime võimalusi langetada CO2 kvootide hind mõistlikule tasemele üle-euroopalise kokkuleppena

Otsime võimalusi langetada CO2 kvootide hind mõistlikule tasemele üle-euroopalise kokkuleppena.

Kasutame CO2 kvootide müügitulu elektrihinna langetamiseks ja elektritarbimise vähendamiseks

Kasutame CO2 kvootide müügitulu elektrihinna langetamiseks ja elektritarbimise vähendamiseks tehtavateks investeeringuteks avalikus ja erasektoris.

Toetame elektri universaalteenuse pakkumise jätkamist maksimaalses ulatuses

Toetame elektri universaalteenuse pakkumise jätkamist maksimaalses ulatuses (sh kodutarbijad, väikesed ja keskmised ettevõtted, omavalitsused, kolmas sektor).

Sünkroniseerime elektri võrguühendused Euroopaga tagamaks Eesti energiasõltumatuse Venemaast

Sünkroniseerime elektri võrguühendused Euroopaga tagamaks Eesti energiasõltumatuse Venemaast.

Edendame taastuvenergia tarbimist avaliku sektori poolt

Edendame taastuvenergia tarbimist avaliku sektori poolt.

Toetame taastuvenergia projektide planeeringute kiiremat elluviimist, sh planeeringutega kaasneva ajakulu vähendamist

Toetame taastuvenergia projektide planeeringute kiiremat elluviimist, sh planeeringutega kaasneva ajakulu vähendamist.

Toetame Eesti elamufondi kaasajastamist ja energiasäästlikumaks muutmist, sellega seotud bürokraatia vähendamist ning standardlahenduste loomist

Toetame Eesti elamufondi kaasajastamist ja energiasäästlikumaks muutmist, sellega seotud bürokraatia vähendamist ning standardlahenduste loomist.

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu, seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus ning tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu, seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus ning tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Soodustame kodumajapidamistes ja ettevõtetes taastuvatel energiaallikatel põhineva elektritootmise kasutuselevõttu, seadustame elektri mikrotootja staatuse tema aastase tarbimisvõimsuse mahus ning tagame võimaluse müüa oma tarbimist ületav elektrienergia võrku mõistlikel tingimustel.

Toetame võimalusi erakapitali suuremaks kaasamiseks Eesti energiaportfelli laiendamisse

Toetame võimalusi erakapitali suuremaks kaasamiseks Eesti energiaportfelli laiendamisse (sh PPA-de kasutusvõimalusi parandades ja uusi võrguvõimsusi luues).

Rakendame üleriigilise energiasäästmise teavitusprogrammi

Rakendame üleriigilise energiasäästmise teavitusprogrammi.

Jätkame energiakokkuhoiule suunatud meetmeid riigiasutustes

Jätkame energiakokkuhoiule suunatud meetmeid riigiasutustes.

Alustame ettevalmistusi elektrivõrgu õhuliinide asendamiseks maaliinidega ja trassikoridoride kasutusse võtmiseks metsa- ja põllumaana

Alustame ettevalmistusi elektrivõrgu õhuliinide asendamiseks maaliinidega ja trassikoridoride kasutusse võtmiseks metsa- ja põllumaana.

Jätkame maanteevõrgu arendamist, sh investeerimist neljarealistesse teedesse

Jätkame maanteevõrgu arendamist, sh investeerimist Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn- Narva neljarealistesse teedesse, võttes arvesse asjaolu, et valdav osa inimesi kasutab prognoositavas tulevikus liikumiseks maanteid, autosid ja busse.

Jätkame reisi- ja kaubaraudteevõrgu arendamist, võttes arvesse riigi militaarseid mobiilsusvajadusi

Jätkame reisi- ja kaubaraudteevõrgu arendamist, võttes arvesse riigi militaarseid mobiilsusvajadusi.

Toetame Tallinn-Tartu kiire raudteeühenduse väljaehitamist

Toetame Tallinn-Tartu kiire raudteeühenduse väljaehitamist.

Toetame Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse valmimist

Toetame Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse valmimist.

Jätkame kruusateede muutmist tolmuvabaks

Jätkame kruusateede muutmist tolmuvabaks.

Toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist

Parandame ühistranspordivõrku, sh toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist, otsime võimalusi ühistranspordi eri liike ühendavaks ning omavalitsuste ja maakondade piire ületavaks koordineeritud juhtimiseks, toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades, seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades

Parandame ühistranspordivõrku, sh toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist, otsime võimalusi ühistranspordi eri liike ühendavaks ning omavalitsuste ja maakondade piire ületavaks koordineeritud juhtimiseks, toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades, seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Parandame ühistranspordivõrku, sh toetame paindlikke ühistranspordilahendusi ja -graafikuid ning nõude- ja individuaaltranspordi laiemat kasutamist, otsime võimalusi ühistranspordi eri liike ühendavaks ning omavalitsuste ja maakondade piire ületavaks koordineeritud juhtimiseks, toetame reisijate omaosaluse suuremat kasutamist transpordivõrgu arengu finantseerimisel maakondades, seome ühistransporditoetuse lahti tasuta ühistranspordi pakkumise kohustusest.

Jätkame kergliiklusteede rajamist

Jätkame kergliiklusteede rajamist.

Laiendame elektril põhineva personaalse kergtranspordi kasutusvõimalusi üle Eesti ja väljapoole suuri keskusi

Laiendame elektril põhineva personaalse kergtranspordi kasutusvõimalusi üle Eesti ja väljapoole suuri keskusi.

Toetame vaba lennundusturgu ja tihedamaid lennuühendusi Euroopa peamiste keskustega

Toetame vaba lennundusturgu ja tihedamaid lennuühendusi Euroopa peamiste keskustega.

Võimaldame uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja ettevõtluse arendamise eesmärgil ligipääsu avaliku sektori kogutud andmete

Võimaldame uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja ettevõtluse arendamise eesmärgil ligipääsu avaliku sektori kogutud andmete, mis ei ole julgeolekukriitilised ega sisalda delikaatseid isikuandmeid.

Toetame kiire interneti viimist kõikjale Eestis

Toetame kiire interneti viimist kõikjale Eestis.

Jätkame e-residentsuse arendamist

Jätkame e-residentsuse arendamist kui võimalust luua ja pakkuda uusi erasektori teenuseid teiste riikide kodanikele ja ettevõtetele, kes soovivad kasutada e-eestit oma rahvusvahelise ettevõtluse taristuna.

Toetame digitaliseerimist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutuselevõttu

Toetame digitaliseerimist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutuselevõttu kui tööviljakuse ja efektiivsuse tõstmise vahendit kogu majanduses.

Viime sidetaristu kõikide ehitusprojektide (teede- ja hoonete ehitus) normaalseks ja seadusega kohustatud osaks

Viime sidetaristu kõikide ehitusprojektide (teede- ja hoonete ehitus) normaalseks ja seadusega kohustatud osaks, toetades sellega ka innovaatiliste liikuvuslahenduste teket ja vähendades CO2 emissiooni.

Kaasajastame töösuhteid ja sotsiaalseid garantiisid puudutavad seadused

Kaasajastame töösuhteid ja sotsiaalseid garantiisid puudutavad seadused, sh ligipääsu töötuskindlustussüsteemile lähtudes muutunud oludest, kus inimesed töötavad mitmel töökohal, osalevad jagamismajanduses ja tegelevad töötamisega samaaegselt ka isikliku ettevõtlusega.

Lähtume tööturu regulatsioonide uuendamisel stabiilsuse põhimõttest

Lähtume tööturu regulatsioonide uuendamisel stabiilsuse põhimõttest, et töösuhteid reguleerivad aktid ei saaks pidevate pisimuudatuste objektiks.

Eelistame kolmandate riikide kodanikele töölubade andmisel Eesti keskmisest enam palka saavaid töökohti

Eelistame kolmandate riikide kodanikele töölubade andmisel Eesti keskmisest enam palka saavaid töökohti.

Tagame iseendale tööd andvatele inimestele minimaalse bürokraatiaga ettevõtlusvõimalused ning võrdse kohtlemise maksustamise ja sotsiaalsete garantiide osas

Tagame iseendale tööd andvatele inimestele minimaalse bürokraatiaga ettevõtlusvõimalused ning võrdse kohtlemise maksustamise ja sotsiaalsete garantiide osas.

Laiendame ettevõtluskonto kasutamise võimalusi ka teenuste pakkumiseks ettevõtetele töölepinguga sarnase maksukuluga

Laiendame ettevõtluskonto kasutamise võimalusi ka teenuste pakkumiseks ettevõtetele töölepinguga sarnase maksukuluga.

Pöörame hariduskorralduses tähelepanu tööturu vajadustele

Pöörame hariduskorralduses tähelepanu tööturu vajadustele, sh inseneri- ja tehnoloogiaharidusega spetsialistide ettevalmistusele.

Laiendame võimalusi pere- ja tööelu ühendamiseks

Laiendame võimalusi pere- ja tööelu ühendamiseks.

Kaasajastame töölepinguseadust paindliku koormusega lepingute sõlmimise võimaldamisega

Kaasajastame töölepinguseadust paindliku koormusega lepingute sõlmimise võimaldamisega.

Korrastame kaugtööd puudutava regulatsiooni

Korrastame kaugtööd puudutava regulatsiooni, täpsustades töötaja ja tööandja vastutuse töökeskkonna, valve-, töö- ja puhkeaja jaotuse jms küsimustes.

Toetame Eesti kui mereriigi arengut ja merendussektori konkurentsivõime tõusu

Toetame Eesti kui mereriigi arengut ja merendussektori konkurentsivõime tõusu.

Vähendame merenduse killustatust eri ministeeriumite vahel ja teeme korda merendusega seonduva seadusandluse

Vähendame merenduse killustatust eri ministeeriumite vahel ja teeme korda merendusega seonduva seadusandluse, et suurendada eri osapoolte koostööd valdkonna potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks.

Jätkame merendusalase kesk- ja kõrghariduse ning tulevikukompetentside õpetamist ja selle finantseerimist

Jätkame merendusalase kesk- ja kõrghariduse ning tulevikukompetentside õpetamist ja selle finantseerimist.

Toetame merendusklastrit ja selle innovatsiooniprojekte Läänemere regioonis

Toetame merendusklastrit ja selle innovatsiooniprojekte Läänemere regioonis.

Hoiame veeteetasu määra konkurentsivõimelisena

Hoiame veeteetasu määra konkurentsivõimelisena.

Loome reisilaevadele konkurentsivõimeline majanduskeskkonna

Loome reisilaevadele konkurentsivõimeline majanduskeskkonna.

Kaasame merendusorganisatsioone õigusloomesse Eesti ja Euroopa tasandil

Kaasame merendusorganisatsioone õigusloomesse Eesti ja Euroopa tasandil, sh väldib uute maksude ja tasude kehtestamist merendussektori seisukohti arvestamata.

Otsime võimalusi laevade, sh jäämurdjate uuendamiseks

Otsime võimalusi laevade, sh jäämurdjate uuendamiseks.

Jätkame laevade Eesti lipu alla toomise programmiga

Jätkame laevade Eesti lipu alla toomise programmiga.

Peame oluliseks äriturismi arendamist ja osakaalu kasvatamist ning üha kõrgema lisaväärtusega turismisektoritesse sisenemist ja nende laiendamist

Peame oluliseks äriturismi arendamist ja osakaalu kasvatamist ning üha kõrgema lisaväärtusega turismisektoritesse sisenemist ja nende laiendamist.

Toetame turismisektori arengut, kasvatame Eesti populaarsust turismisihtkohana ja populariseerib siseturismi

Toetame turismisektori arengut, kasvatame Eesti populaarsust turismisihtkohana ja populariseerib siseturismi.

Võtame turismiga seotud aspekte arvesse taristuinvesteeringute, transpordi, maksustamise ja muude valdkondade reguleerimisel

Võtame turismiga seotud aspekte arvesse taristuinvesteeringute, transpordi, maksustamise ja muude valdkondade reguleerimisel.

Toetame Tallinnasse multifunktsionaalse konverentsi- ja messikeskuse rajamis

Toetame Tallinnasse multifunktsionaalse konverentsi- ja messikeskuse rajamist.

Seisame Eesti püsimise eest Lääne kursil ning NATO ja Euroopa Liidu autoriteetseks liikmeks olemise eest

Seisame Eesti püsimise eest Lääne kursil ning NATO ja Euroopa Liidu autoriteetseks liikmeks olemise eest.

Seisame Lääne ühtsuse eest

Seisame Lääne ühtsuse eest, töötades selle nimel, et NATO ja Euroopa Liit oleksid tõhusad ja töövõimelised organisatsioonid ning riigid panustaksid ühiselt julgeolekupoliitika eest seismisse.

Toetame lääne täielikku kaubandusembargot Venemaaga ja Venemaa täielikku rahvusvahelist isoleerimist.

Jätkame Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist kuni Ukraina vabadussõja võiduka lõpuni. Selle nimel toetab Isamaa lääne täielikku kaubandusembargot Venemaaga, Ukrainale ilma piiranguteta kõigi konventsionaalsete relvasüsteemide ja moona tarnimist, Venemaa täielikku rahvusvahelist isoleerimist.

Toetame Ukrainale ilma piiranguteta kõigi konventsionaalsete relvasüsteemide ja moona tarnimist

Jätkame Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist kuni Ukraina vabadussõja võiduka lõpuni. Selle nimel toetab Isamaa lääne täielikku kaubandusembargot Venemaaga, Ukrainale ilma piiranguteta kõigi konventsionaalsete relvasüsteemide ja moona tarnimist, Venemaa täielikku rahvusvahelist isoleerimist.

Seisame selle eest, et loodaks rahvusvaheline tribunal Vladimir Putini ja teiste Venemaa agressioonisõja süüdlaste vastutusele võtmiseks

Seisame selle eest, et loodaks rahvusvaheline tribunal Vladimir Putini ja teiste Venemaa agressioonisõja süüdlaste vastutusele võtmiseks.

Seisame Eesti kuulumise eest Euroopa Liitu

Seisame Eesti kuulumise eest Euroopa Liitu.

Seisame Euroopa Liidu kui suveräänsete rahvusriikide liidu püsimise eest

Seisame Euroopa Liidu kui suveräänsete rahvusriikide liidu püsimise eest.

Me ei toeta kaudset või varjatud liikumist Euroopa unitaarriigi suunas, sealhulgas ei toeta Euroopa Liidu ühtset maksu-, sotsiaal- ja migratsioonipoliitikat

Seisame vastu algatustele, mis kätkevad endas otsest, kaudset või varjatud liikumist Euroopa unitaarriigi suunas, sealhulgas ei toeta Euroopa Liidu ühtset maksu-, sotsiaal- ja migratsioonipoliitikat.

Toetame Euroopa Liidu poolse bürokraatia ja ülereguleerimise vähendamist

Toetame Euroopa Liidu poolse bürokraatia ja ülereguleerimise vähendamist.

Seisame Euroopa Liidus Eesti ja teiste liikmesriikide majanduse ja kohalike tavade kaitsmise eest asjatundmatu ja ekstsessiivse Euroopa poliitika vastu

Seisame Euroopa Liidus Eesti ja teiste liikmesriikide majanduse ja kohalike tavade kaitsmise eest asjatundmatu ja ekstsessiivse Euroopa poliitika vastu.

Seisame Eesti kodanikuühenduste ja esindusorganisatsioonide parema kaasamise eest Euroopa Liidust lähtuvate regulatsioonide väljatöötamisse.

Seisame Eesti kodanikuühenduste ja esindusorganisatsioonide parema kaasamise eest Euroopa Liidust lähtuvate regulatsioonide väljatöötamisse.

Suurendame kaitsekulutusi eesmärgiga viia riigi kaitsevõimekus vastavusse julgeolekukeskkonnaga

Suurendame kaitsekulutusi eesmärgiga viia riigi kaitsevõimekus vastavusse julgeolekukeskkonnaga.

Seisame NATO-s Eesti kaitsedoktriini muutmise eest

Seisame NATO-s Eesti kaitsedoktriini muutmise eest, et mitte anda agressor Venemaale sõjaolukorras ajutist võimalust hõivata osa Eesti territooriumist, vaid hoida agressiooni korral sõjategevus agressori territooriumil.

Me lubame jätkata kaitseväe arengut vastavalt plaanidele

Me lubame jätkata täielikult mehitatud, välja õpetatud, relvastatud ja varudega kindlustatud kaitseväe arengut vastavalt plaanidele ning loome vajalikud eeldused plaanide kaasajastamiseks.

Me lubame suurendada julgeolekuasutuste rahastamist

Me lubame suurendada julgeolekuasutuste rahastamist tõhusa eelhoiatuse ja arendamiseks.

Me lubame suurendada kaitseväe valmidust ohule reageerimiseks

Me lubame suurendada kaitseväe valmidust ohule reageerimiseks.

Me lubame jätkata mobilisatsiooni süsteemi tõhustamist

Me lubame jätkata mobilisatsiooni süsteemi tõhustamist.

Me lubame investeerida täiendavalt küberturvalisusesse

Me lubame investeerida täiendavalt küberturvalisusesse.

Me lubame töötada välja meetmeid, et võidelda üheskoos liitlastega desinformatsiooni leviku vastu

Me lubame töötada välja meetmeid, et võidelda üheskoos liitlastega desinformatsiooni leviku vastu.

Me lubame hoides riigikaitseinvesteeringute tegemisel tähelepanu all üksikvõitleja ja väikeüksuste tasandit

Me lubame hoides riigikaitseinvesteeringute tegemisel tähelepanu all üksikvõitleja ja väikeüksuste tasandit.

Suurendame kulutusi elanikonnakaitsele ja laiapindsele riigikaitsele

Suurendame kulutusi elanikonnakaitsele ja laiapindsele riigikaitsele

Suurendame Kaitseliidule riigikaitseliste ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid

Suurendame Kaitseliidule riigikaitseliste ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid

Toetame Kaitseliidu mittesõjalisi tegevusi tagamaks Eesti riigi vastupidavust ja kodanikukaitse vajadused

Toetame Kaitseliidu mittesõjalisi tegevusi tagamaks Eesti riigi vastupidavust ja kodanikukaitse vajadused

Kiirendame riigikaitselise sporditaristu

Kiirendame riigikaitselise sporditaristu, sh lasketiirude rajamist

Motiveerime ettevõtteid looma riigikaitsesse panustamise võimalusi

Motiveerime ettevõtteid looma töötajatele riigikaitsesse panustamise võimalusi riigipoolsed soodustused ja tunnustussüsteemi luues

Viime gümnaasiumis ja kutsekoolis sisse kohustusliku riigikaitseõpetuse

Viime gümnaasiumis ja kutsekoolis sisse kohustusliku riigikaitseõpetuse

Suurendame kodanike võimalusi iseseisvalt panustada riigikaitse võimekuse loomisesse

Suurendame kodanike võimalusi iseseisvalt panustada riigikaitse võimekuse loomisesse, sh suurendame relvaseaduse alusel kodus hoitava laskemoona piirmäära ja lihtsustame tulirelvade soetamist laskmisharrastuse eesmärgil

Võimaldame ajateenistuse raames tsiviilrelvaloa eksami sooritamist

Võimaldame ajateenistuse raames tsiviilrelvaloa eksami sooritamist

Loome koostöös Kaitseliidu ja kohaliku kogukonnaga maakondadesse noorte kaitsetahte keskused

Loome koostöös Kaitseliidu ja kohaliku kogukonnaga maakondadesse noorte kaitsetahte keskused

Toetame Eesti kaitsetööstuse uurimis- ja arendustegevust ning ekspordivõime kasvu

Toetame Eesti kaitsetööstuse uurimis- ja arendustegevust ning ekspordivõime kasvu

Tugevdame elanikkonnakaitse seadusandlikku baasi.

Tugevdame elanikkonnakaitse seadusandlikku baasi.

Taastame kaitseväekaplanaadi

Taastame kaitseväekaplanaadi.

Määratleme veteranidena ka Eesti vabadusvõitluse ja riigikaitse taastamise veteranid

Määratleme veteranidena ka Eesti vabadusvõitluse ja riigikaitse taastamise veteranid.

Kaasajastame veteranipoliitika

Kaasajastame veteranipoliitika, lähtudes muutunud julgeolekukeskkonnast ning tuginedes veteranide esindusorganisatsiooni kogemustele ja ettepanekutele.

Vaatame üle kaitseväelaste kui riigiteenistujate staatuse ja vajadusel seadustame muudatused

Vaatame üle kaitseväelaste kui riigiteenistujate staatuse ja vajadusel seadustame muudatused.

Väärtustame inimest riigikaitse alustalana

Väärtustame inimest riigikaitse alustalana.

Toetame koostöös kaitseväe juhtkonnaga jalaväemiinide kasutuselevõttu võimaldavate otsuste ja muudatuse tegemist

Toetame koostöös kaitseväe juhtkonnaga jalaväemiinide kasutuselevõttu võimaldavate otsuste ja muudatuse tegemist.

Seisame Eesti toidujulgeoleku eest

Seisame Eesti toidujulgeoleku eest, tagades toiduvarude olemasolu ning hajutatud tootmise ja ladustamise, kaasates partneritena üle Eesti paiknevad mikrotootjad.

Seisame Eesti energiajulgeoleku eest

Seisame Eesti energiajulgeoleku eest (lähemalt loe valdkonnast „MAJANDUS“).

Toetame kodakondsuspoliitika põhialuseid

Toetame kodakondsuspoliitika põhialuseid, mis lähtuvad Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest ja põhinevad demokraatliku õigusriigi alustel.

Oleme vastu mitmikkodakondsuse võimaldamisele

Oleme vastu mitmikkodakondsuse võimaldamisele.

Oleme võõrtööjõu sisserände suhtes konservatiivsel positsioonil

Oleme võõrtööjõu sisserände suhtes konservatiivsel positsioonil, eelistades sellele eestlaste tagasipöördumist ning passiivsete inimeste naasmist tööturule.

Me ei suurenda kehtivat migratsioonikvooti, mis on 0,1% Eesti elanikkonnast

Me ei suurenda kehtivat migratsioonikvooti, mis Oleme 0,1% Eesti elanikkonnast.

Euroopa Liit peab viivitamatult kehtestama tõhusa kontrolli Schengeni piiride üle

Oleme seisukohal, et Euroopa Liit peab viivitamatult kehtestama tõhusa kontrolli Schengeni piiride üle, panustama pagulaste abistamisele kriisikollete pagulaslaagrites ning saatma Euroopast välja illegaalsed majandusimmigrandid.

Aitame Ukraina sõjapõgenikke ja tagame vajaliku toe

Aitame Ukraina sõjapõgenikke, tagame neile vajaliku toe ja loome tagasipöördumist toetava programmi, mis aitame ukrainlastel naasta sõjategevusest puutumata piirkondadesse

Loome Ukraina sõjapõgenikke tagasipöördumist toetava programmi

Aitame Ukraina sõjapõgenikke, tagame neile vajaliku toe ja loome tagasipöördumist toetava programmi, mis aitame ukrainlastel naasta sõjategevusest puutumata piirkondadesse

Säilitame Euroopa Liidu liikmesriikide iseseisev immigratsioonipoliitika

Peame tarvilikuks säilitada Euroopa Liidu liikmesriikide iseseisev immigratsioonipoliitika.

Leiame Euroopa Liidu eelarvest raha välispiiride kindlustamiseks ja väljaarendamiseks

Oleme seisukohal, et Euroopa Liidu välispiiride kindlustamiseks ja moodsaks väljaarendamiseks tuleb vahendid leida Euroopa Liidu eelarvest.

Säilitame riigikogu kontrolli pagulaste ümberasustamise ja ümberpaigutamise üle

Säilitame riigikogu kontrolli pagulaste ümberasustamise ja ümberpaigutamise üle.

Kehtestame Schengeni piirikontroll seoses Ukraina sõjaga

Peame vajalikuks kehtestada Schengeni piirikontroll seoses Ukraina sõjaga, arendada eraldi piirivalve võimekus, luues selleks iseseisva käsuliiniga piirivalve teenistuse, millel on ka riigikaitselised ülesanded.

Tühistame Eesti suhtes vaenulike riikide kodanike õiguse hääletada Eesti kohalikel valimistel

Tühistame Eesti suhtes vaenulike riikide kodanike õiguse hääletada Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

Kehtestame elavatele Venemaa kodanikele lojaalsusdeklaratsiooni kohustuse

Kehtestame Eestis elavatele agressorriik Venemaa kodanikele lojaalsusdeklaratsiooni kohustuse, millega isik kinnitab oma hukkamõistu Venemaa agressioonisõjale.

Tühistame lojaalsusdeklaratsiooniga mitte ühinenud isikute elamisload

Tühistame lojaalsusdeklaratsiooniga mitte ühinenud isikute elamisload.

Oleme vastu Venemaa kodanike riiki lubamisele, välja arvatud humanitaarerandid

Oleme vastu Venemaa kodanike riiki lubamisele, välja arvatud humanitaarerandid.

Toetame Venemaa ja Valgevene kodanikelt relvade kiiret ärakorjamist

Toetame Venemaa ja Valgevene kodanikelt relvade kiiret ärakorjamist.

Viime sisse täiendavad kinnisvara omandamise piirangud Venemaa kodanikele

Viime sisse täiendavad kinnisvara omandamise piirangud Venemaa kodanikele.

Kõrvaldame avalikust ruumist punamonumendid

Kõrvaldame avalikust ruumist punamonumendid.

Jätkame Eesti-Vene kontrolljoone füüsiliste kaitserajatiste kiiret väljaehitamist

Jätkame Eesti-Vene kontrolljoone füüsiliste kaitserajatiste kiiret väljaehitamist, et takistada ebaseadusliku migratsiooni kasutamist hübriidründena Eesti riigi vastu, tõhustame lõunapiiril järelevalvemeetmeid Eestisse saabujatest parema ülevaate tagamiseks.

Arendame elanikkonna kaitsevõimet, strateegiliste varude soetamist ning varjumisvõimalusi

Arendame elanikkonna kaitsevõimet, strateegiliste varude soetamist ning varjumisvõimalusi.

Me ei piira seaduslikult relva omavate Eesti kodanike relvakandmise võimalusi

Me ei piira seaduslikult relva omavate Eesti kodanike relvakandmise võimalusi.

Vähendame kohtute töökoormust

Vähendame kohtute töökoormust, vabastades kohtunikud õigusemõistmisega mitteseotud ülesannete täitmisest, lihtsustab menetlusnorme ja viime kohtusüsteemist välja nende ülesannete täitmise, mis oma olemuselt kujutavad sotsiaalteenuseid ja mitte õigusemõistmist.

Toetame ühiskonna turvalisust suurendavaid kodanikuühendusi ja vabatahtlikke, sh abipolitseinikke ja päästjaid

Toetame ühiskonna turvalisust suurendavaid kodanikuühendusi ja vabatahtlikke, sh abipolitseinikke ja päästjaid.

Pöörame erilist tähelepanu korruptsiooni tõkestamisele

Pöörame erilist tähelepanu korruptsiooni tõkestamisele, tagades seadusloome ajakohastamise ja õiguskaitseorganite tööks vajalikud eelarvevahendid.

Tõstame päästjate ja politseinike palka

Tõstame päästjate ja politseinike palka.

Toetame alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks nende suuremat kaasamist huvitegevusse

Toetame alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks nende suuremat kaasamist huvitegevusse ja õigusrikkujatele mõjusate meetmete kohaldamist.

Toetame plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Loome vajalikud eeldused liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Tihendame kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Tihendame kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Loome NATO raamistikus ühine julgeolekuruum

Jätkame Eesti julgeolekut suurendavat välispoliitikat, sealhulgas: Isamaa toetab plaanide kohaselt liitlaste alalise sõjalise kohaloleku suurenemist Eestis ning loob selleks vajalikud eeldused, jätkates infrastruktuuri arendamist liitlasvägede alaliseks paiknemiseks, õppuste korraldamiseks ja varustuse eelladustamiseks, tihendab kaitsealast koostööd Ühendkuningriigiga ja USA-ga, lähtudes Madriidi tippkohtumisel määratud ühisest ülesandest, astub samme tihendamaks kaitsealast koostööd Poola, Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga, eesmärgiga luua NATO raamistikus ühine julgeolekuruum.

Tagame korrektse eesti keele kasutamise ja arenemise avalikus ruumis

Tagame korrektse eesti keele kasutamise ja arenemise kõikides riigi- ja omavalitsusasutustes ning avalikus ruumis, sh küberruumis ning toetab eesti keele masintõlke tarkvaraarendusi, et kõikjal tehiskeskkonnas oleks võimalik kasutada eesti keelt.

Toetame eesti keele masintõlke tarkvaraarendusi

Toetame eesti keele masintõlke tarkvaraarendusi, et kõikjal tehiskeskkonnas oleks võimalik kasutada eesti keelt.

Sätestame täiendavad eesti keele nõuded teenuste osutamisel, avalikus ruumis ja kohalike omavalitsuste volikogudes

Sätestame täiendavad eesti keele nõuded teenuste osutamisel, avalikus ruumis ja kohalike omavalitsuste volikogudes.

Viime dokumendihalduse tarkvara üle eesti keelele

Viime riigi, kohalike omavalitsuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja sihtasutuste dokumendihalduse tarkvara üle eesti keelele.

Tunnustame rahvusvahelisi ettevõtteid ja kodanikuühendusi, kes soodustavad töötajate eesti keele omandamist ja kasutamist

Tunnustame rahvusvahelisi ettevõtteid ja kodanikuühendusi, kes oma organisatsiooni sees soodustavad muu päritolu töötajate eesti keele omandamist ja kasutamist; Isamaa otsib võimalusi parimate algatuste toetamiseks ja laiendamiseks.

Tõstame keelenõuete rikkumisel tasumisele kuuluva sunniraha 9600 eurole

Tõstame keelenõuete rikkumisel tasumisele kuuluva sunniraha 9600 eurole.

Panustame täiendavalt eesti keele õppe ja kasutamise võimalustesse internetis ja nutiseadmetes

Panustame täiendavalt eesti keele õppe ja kasutamise võimalustesse internetis ja nutiseadmetes.

Suurendame täiskasvanute eesti keele kursuste maht

Suurendame täiskasvanute eesti keele kursuste maht.

Viime lõpule ülemineku eesti õppekeelele kõigis lasteaedades ja koolides

Viime lõpule ülemineku eesti õppekeelele kõigis lasteaedades ja koolides, juhtides protsessi ning eraldades selleks vajalikud vahendid; üleminek algab 2024. aastal ning viiakse põhikoolis lõpule 2029/30. õppeaastaks.

Suurendame kõrgkoolide rahastamist, rõhuga eestikeelsetel õppekavadel

Suurendame kõrgkoolide rahastamist, rõhuga eestikeelsetel õppekavadel ning aitame kaasa Eestisse pikaks ajaks jäävate välisõppejõudude eesti keele omandamisele, et nad saaksid osaleda asjaajamisel ja õpetada ka eestikeelsetel õppekavadel.

Korraldame kõrgkoolide rahastamise, mis lähtub eesmärgist soodustada eesti teaduskeele arengut

Korraldame kõrgkoolide rahastamise, mis lähtub eesmärgist soodustada eesti teaduskeele arengut

Tagame bakalaureuse- ja magistritasemel eestikeelse õppe

Tagame bakalaureuse- ja magistritasemel eestikeelse õppe

Juhul kui õppekava on ingliskeelne, siis pakume sarnase sisuga eestikeelse õppe võimalust

Juhul kui õppekava on ingliskeelne, siis pakume sarnase sisuga eestikeelse õppe võimalust

Ülikoolid peavad kõigil tasemetel pakkuma välisüliõpilastele eesti keele ja kultuuri õpet

Ülikoolid peavad kõigil tasemetel pakkuma välisüliõpilastele eesti keele ja kultuuri õpet

Vähemalt 50% doktorantuuri lõpetajatest peavad oskama eesti keelt B2 tasemel

Vähemalt 50% doktorantuuri lõpetajatest peavad oskama eesti keelt B2 tasemel

Lisame võõrkeelsetele väitekirjadele ammendava eestikeelse kokkuvõtte, et edendada eesti teaduskeele arengut

Lisame võõrkeelsetele väitekirjadele ammendava eestikeelse kokkuvõtte, et edendada eesti teaduskeele arengut

Tõstame õpetaja töötasu alammäära 125%-ni Eesti keskmisest palgast

Tõstame õpetaja töötasu alammäära 125%-ni Eesti keskmisest palgast

Eraldame vahendid alushariduse ja huvikoolide õpetajate palgatõusuks

Eraldame vahendid alushariduse ja huvikoolide õpetajate palgatõusuks, makstes selleks riigipoolset palgatoetust analoogiliselt treenerite ning laulu- ja tantsukollektiivide juhtide palgasüsteemile.

Väärtustame õpetaja kandvat rolli eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel läbi aegade ning kaitseme õpetajat selles töös

Väärtustame õpetaja kandvat rolli eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel läbi aegade ning kaitseme õpetajat selles töös.

Jätkame ülikoolide pedagoogilistel erialadel stipendiumi maksmist ja loome nõustamissüsteemi

Õpetajakutse populariseerimiseks jätkame ülikoolide pedagoogilistel erialadel stipendiumi maksmist, loome nõustamissüsteemi ja toetame alustavale õpetajale tuge pakkuvaid algatusi.

Taastame õpetaja karjäärimudeli, milles kvalifikatsiooni tõstmine toob kaasa suurema palga

Taastame õpetaja karjäärimudeli, milles kvalifikatsiooni tõstmine toob kaasa suurema palga.

Vähendame õpetaja koormust

Vähendame õpetaja koormust.

Suurendame klassijuhataja palgalisa

Suurendame klassijuhataja palgalisa.

Lasteaiaõpetaja töötasu peab olema vähemalt 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast bakalaureusekraadi ja 100% magistrikraadi omamisel

Toetame jätkuvalt põhimõtet, et lasteaiaõpetaja töötasu peab olema vähemalt 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast bakalaureusekraadi ja 100% magistrikraadi omamisel.

Tagame eestikeelse kõrghariduse kättesaadavuse

Tagame eestikeelse kõrghariduse kättesaadavuse.

Tagame teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni rahastamise koostöös erasektoriga 3% SKT-st.

Tagame eesti kultuuri elujõu hoidmiseks ja majanduses lisaväärtuse loomiseks teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni rahastamise koostöös erasektoriga 3% SKT-st.

Võimaldame tõsta ülikooli professori palgamäära

Võimaldame tõsta ülikooli professori palgamäära eesti keskmisest 4-kordseks, kaasprofessoril 3-kordseks ja doktorikraadiga lektoril 2-kordseks; selle rakendamiseks viib sisse vajalikud muudatused kõrgkoolide rahastamise alustesse.

Tõstame õppelaenu piirmäära

Tõstame õppelaenu piirmäära, pikendame tagasimakseperioodi ning tagame lapsevanemaks saamisel õppelaenu osalise kustutamise

Otsime võimalusi motiveerida Eestis kõrghariduse omandanud inimesi oma haridust just Eestis rakendama

Otsime võimalusi motiveerida eestis kõrghariduse omandanud inimesi oma haridust just eestis rakendama.

Viime kutsehariduse õppekavad ja koolivõrgu vastavusse tööturu vajadustega

Viime kutsehariduse õppekavad ja koolivõrgu vastavusse tööturu vajadustega.

Kaasame tööandjad koostöösse kutse- ja kõrgharidusvõrgustikuga

Kaasame tööandjad koostöösse kutse- ja kõrgharidusvõrgustikuga, loome tõhusa töökohal toimiva kutseõppe süsteemi ning jätkame ja laiendame õpipoisikoolitust ja teisi tööpraktika vorme eesmärgiga anda noortele tööeluks vajalikud oskused.

Kasvatame õpilase valikuvabadust

Kasvatame õpilase valikuvabadust, kaotades barjäärid ja nn tupikteed noore liikumisel haridussüsteemis ning pakume kutsekoolide ja gümnaasiumide ühisõppekavu.

Tagame kutseõppeasutuse lõpetajale gümnaasiumi lõpetajaga võrdsed võimalused õpingute jätkamiseks

Tagame kutseõppeasutuse lõpetajale gümnaasiumi lõpetajaga võrdsed võimalused õpingute jätkamiseks.

Kujundame kõigi haridustasemete õppekavad vastavalt eesti ühiskonna ja õpilaste arengu vajadustele

Kujundame kõigi haridustasemete õppekavad vastavalt eesti ühiskonna ja õpilaste arengu vajadustele

Viime gümnaasiumis ja kutsekoolis sisse kohustusliku riigikaitseõpetuse, et tagada noortele vajalikud teadmised kriisiolukorras tegutsemiseks

Viime gümnaasiumis ja kutsekoolis sisse kohustusliku riigikaitseõpetuse, et tagada noortele vajalikud teadmised kriisiolukorras tegutsemiseks

Pöörame erilist tähelepanu eesti rahvuse, keele ja kultuuri, religioonide ja vaimse pärandi, terve perekonna loomise ja hoidmise ning rahatarkuse alase teadlikkuse tõstmisele

Pöörame erilist tähelepanu eesti rahvuse, keele ja kultuuri, religioonide ja vaimse pärandi, terve perekonna loomise ja hoidmise ning rahatarkuse alase teadlikkuse tõstmisele

Suurendame koolide otsustusõigust kooli eripärast lähtuva valikainete programmi pakkumisel

Suurendame koolide otsustusõigust kooli eripärast lähtuva valikainete programmi pakkumisel

Lõimime üld- ja kutsehariduse ühisõppekavad, andmaks lisavõimalusi nii gümnaasiumide kui ka kutseõppeasutuste õpilastele

Lõimime üld- ja kutsehariduse ühisõppekavad, andmaks lisavõimalusi nii gümnaasiumide kui ka kutseõppeasutuste õpilastele

Arendame koolide tööõpetuse valdkonna, huvijuhtide ja ettevõtjatega

Arendame lapses ja noores tööharjumust koostöös koolide tööõpetuse valdkonna, huvijuhtide ja ettevõtjatega; soodustame lastele töö pakkumist suveperioodil, otsides võimalusi talupidajate kaasamiseks ja lastelaagrite sidumiseks maaettevõtlusega.

Tagame riigi-, munitsipaal- ja erakoolidele ühetaolised rahalised võimalused hariduse pakkumiseks

Tagame riigi-, munitsipaal- ja erakoolidele ühetaolised rahalised võimalused hariduse pakkumiseks, et toetada haridussüsteemi mitmekülgsust.

Seisame vastu koolikiusamisele

Seisame vastu koolikiusamisele, toetame koolide kiusamisvabaks muutmise programme ning hoolitseb õpilaste vaimse tervise eest.

Töötame välja ja rakendab koolijuhtide atesteerimise süsteemi

Töötame välja ja rakendab koolijuhtide atesteerimise süsteemi, et tagada õppeasutuste kõrge tase.

Võimaldame mitmekülgset huviharidust

Võimaldame mitmekülgset huviharidust.

Arendame koostöös kõrgkoolidega mikrokraadide süsteemi

Arendame koostöös kõrgkoolidega mikrokraadide süsteemi, et laiendada täiskasvanute enesetäiendusvõimalusi.

Laiendame koostöös töötukassa ja ettevõtjatega karjääripöörde ja praktikaõppe võimalusi

Laiendame koostöös töötukassa ja ettevõtjatega karjääripöörde ja praktikaõppe võimalusi, et suurendada paindlikkust tööturul.

Loome motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks

Loome motivatsioonipaketi töötavate inimeste elukestvaks kutsehariduslikuks õppeks ja ümberõppeks, sh tõstab eakate teadlikkust digi- ja nutivaldkonnas ning arendab erivajadustega inimeste võimalusi tööelus osalemiseks.

Toetame väliseestlaste eesti keele õppe programme ning kultuuriüritusi

Toetame väliseestlaste eesti keele õppe programme ning kultuuriüritusi, et laiendada eestluse kandepinda.

Loome võõrsil kooliteed alustanud Eesti lastele võimalusi õppida vähemalt ühe õppeaasta Eestis

Loome võõrsil kooliteed alustanud Eesti lastele võimalusi õppida vähemalt ühe õppeaasta Eestis.

Toetame Eestisse tagasi pöörduvate perede lapsi haridustee jätkamisel eesti koolides

Toetame eestisse tagasi pöörduvate perede lapsi haridustee jätkamisel eesti koolides.

Kaasame õpilasvahetuste YFU ja Erasmus raames väliseesti noori

Kaasame õpilasvahetuste YFU ja Erasmus raames väliseesti noori.

Toetame väliseesti ajakirjandust

Toetame väliseesti ajakirjandust.

Jätkame kunstniku- ja kirjanikupalga maksmist, kaasates ka teisi kunstivaldkondi

Jätkame kunstniku- ja kirjanikupalga maksmist, kaasates ka teisi kunstivaldkondi.

Toetame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks loovisikuid pikaajaliste stipendiumite kaudu

Toetame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks loovisikuid pikaajaliste stipendiumite kaudu

Jätkame loovisikute sotsiaalsete tagatiste süsteemi arendamist

Jätkame loovisikute sotsiaalsete tagatiste süsteemi arendamist, et viia see vastavusse vabakutselise loovtöö iseloomuga.

Toetame eesti tippkultuuri elujõulisust tasakaalustamaks massikultuuri levikut

Toetame eesti tippkultuuri elujõulisust tasakaalustamaks massikultuuri levikut ning tagame professionaalsetele autoritele loomevõimalused.

Toetame pärimuskultuuri nii professionaalse kui ka harrastustegevuse vormis

Toetame pärimuskultuuri nii professionaalse kui ka harrastustegevuse vormis.

Toetame eesti autoreid, eestikeelse kirjanduse levikut, raamatukogusid ja digilahendusi ning tagame eestikeelse kirjanduse ja meedia kättesaadavuse

Toetame eesti autoreid, eestikeelse kirjanduse levikut, raamatukogusid ja digilahendusi ning tagab eestikeelse kirjanduse ja meedia kättesaadavuse.

Arendame loometööks ja loomingu eksponeerimiseks vajalikku tehnilist infrastruktuuri

Arendame loometööks ja loomingu eksponeerimiseks vajalikku tehnilist infrastruktuuri koostöös erialaliitude, arenduskeskuste ja kohalike omavalitsustega.

Toetame kohalikel traditsioonidel põhinevate festivalide ja muude kultuurisündmuste läbiviimist kogukondade identiteedi ja ühtekuuluvuse edendamiseks

Toetame kohalikel traditsioonidel põhinevate festivalide ja muude kultuurisündmuste läbiviimist kogukondade identiteedi ja ühtekuuluvuse edendamiseks.

Aitame kaasa Eesti kultuuri jõudmisele maailma

Aitame kaasa eesti kultuuri jõudmisele maailma, kaasates selleks rahvusvahelist turundus- ja produktsioonikompetentsi.

Toetame filmide tootmist, filmiharidust ning väärtfilmide ja filmipärandi kättesaadavuse parandamist

Toetame filmide tootmist, filmiharidust ning väärtfilmide ja filmipärandi kättesaadavuse parandamist, peame oluliseks eestikeelsete ja eesti kultuuri kajastavate filmide ja muu audiovisuaalse loomingu turuosa ja ekspordi kasvu.

Peame oluliseks tagasimaksefondi, mis toetab audiovisuaalsektori ekspordivõime, hõive ning palkade ja tasutud maksude kasvu

Näeme audiovisuaalsektorit kui üht ekspordipotentsiaaliga valdkonda ja peame jätkuvalt oluliseks tagasimaksefondi kui meedet, mis toetab audiovisuaalsektori ekspordivõime, hõive ning palkade ja tasutud maksude kasvu.

Toetame tingimuste loomist mitmekülgseks kultuuri- ja huvitegevuseks kõikjal Eestis

Toetame tingimuste loomist mitmekülgseks kultuuri- ja huvitegevuseks kõikjal Eestis ning täiendame vajadusel rahva- ja kultuurimaju ning huvitegevuse korraldust puudutavat õiguslikku raamistikku.

Parandame erivajadusega inimeste kultuurist osasaamise võimalusi

Parandame erivajadusega inimeste kultuurist osasaamise võimalusi, sealhulgas kultuuriasutuste füüsilist ligipääsetavust ning jätkame eesti filmide varustamist kirjeldustõlkega nägemispuudega inimestele.

Teeme koostööd erameediakanalitega, et ühiskonna jaoks oluline ja hädavajalik info oleks kättesaadav kõigis kanalites

Teeme koostööd erameediakanalitega, et ühiskonna jaoks oluline ja hädavajalik info oleks kättesaadav kõigis kanalites.

Tagame eestikeelse avaliku meedia sisu kättesaadavuse interneti kaudu üle maailma

Tagame eestikeelse avaliku meedia sisu kättesaadavuse interneti kaudu üle maailma.

Soodustame erakapitali suuremat kaasamist kultuuri loomisesse ja edendamisse

Soodustame erakapitali suuremat kaasamist kultuuri loomisesse ja edendamisse.

Suurendame tulumaksusoodustusega kultuuri- ja spordivaldkonna vabaühendustele tehtavate tulumaksuvabade annetuste ülempiiri

Suurendame tulumaksusoodustusega kultuuri- ja spordivaldkonna vabaühendustele tehtavate tulumaksuvabade annetuste ülempiiri.

Toetame laiapindse riigikaitse osana rahvusliku mälu hoidmist

Toetame laiapindse riigikaitse osana rahvusliku mälu hoidmist.

Toetame rahvusteadusi ja nende uurimistulemuste levitamist ning suurendab vastavat erirahastust

Toetame rahvusteadusi ja nende uurimistulemuste levitamist ning suurendab vastavat erirahastust.

Toetame kultuurimälu hoidmist, arendamist ja uurimist mäluasutustes

Toetame kultuurimälu hoidmist, arendamist ja uurimist mäluasutustes ning parandame talletatud kultuuripärandi kättesaadavust muuseumikogude ja arhiivide digiteerimise teel.

Aitame kaasa rahvuslike väärtuste kinnistumisele ühiskonnas

Aitame kaasa rahvuslike väärtuste kinnistumisele ühiskonnas läbi mitmekülgse haridusvõrgu, noorsootöö, kogukonnahariduse ning koostöö eraharidusasutuste ja strateegiliste partneritega.

Parandame riigikaitsealaste laste- ja noorsooprogrammide kättesaadavust üle Eesti

Parandame riigikaitsealaste laste- ja noorsooprogrammide kättesaadavust üle eesti.

Pöörame avaliku ruumi kujundamisel tähelepanu eestluse ja omariikluse loo edasikandmisele ja kinnistumisele rahvuslikus teadvuses

Pöörame avaliku ruumi kujundamisel tähelepanu eestluse ja omariikluse loo edasikandmisele ja kinnistumisele rahvuslikus teadvuses.

Algatame laulu- ja tantsupeo seaduse vastuvõtmise

Kanname hoolt laulupidude ja tantsupidude elujõulisuse eest, algatame laulu- ja tantsupeo seaduse vastuvõtmise ning jätkame juhendajate tegevuse toetamist ettevalmistusperioodil.

Teostame Eesti kultuuritaristu auditi

Teostame eesti kultuuritaristu auditi eesmärgiga olemasolev taristu kaasajastada, kaalutletud juhtudel rajada uusi riiklikult olulisi kultuuriobjekte ning pöörata tähelepanu säästlikule majandamisele; audit hõlmab kultuuritaristut selle omandivormist ja muinsusväärtusest sõltumata.

Viime läbi mälestiste revisjoni

Viime läbi mälestiste revisjoni, analüüsides muuhulgas koormust omanikele ning sõlmib ehituspärandi omanikega ühiskondliku kokkuleppe, mille osaks on stabiilse reeglistiku loomine omandikitsenduste koheseks ja õiglaseks hüvitamiseks.

Tagame riiklikult oluliste pärandiobjektide omanikele kulukamate erinõuete täitmiseks riigi finantstoe

Tagame riiklikult oluliste pärandiobjektide omanikele kulukamate erinõuete täitmiseks riigi finantstoe; pöörame tähelepanu, et riik jätkaks pühakodade toetamist vähemalt samas mahus.

Toetame riigi tasandil ruumiloome kompetentsikeskuse moodustamist

Toetame riigi tasandil ruumiloome kompetentsikeskuse moodustamist.

Otsime võimalusi disaini- ja ruumihariduse alase teadlikkuse tõstmiseks

Otsime võimalusi disaini- ja ruumihariduse alase teadlikkuse tõstmiseks ning elukeskkonda väärtustavate ja säästvate hoiakute kujundamiseks.

Kõrvaldame avalikust ruumist punamonumendid

Kõrvaldame avalikust ruumist punamonumendid.

Edendame rahva liikumisharrastust

Edendame rahva liikumisharrastust.

Toetame harjutus- ja spordiväljakute rajamist üldhariduskoolide juurde ja elurajoonidesse

Toetame harjutus- ja spordiväljakute rajamist üldhariduskoolide juurde ja elurajoonidesse.

Toetame liikumisõpetust kohustusliku kooliprogrammi osana

Toetame liikumisõpetust kohustusliku kooliprogrammi osana, et võimaldada õpilastele igas koolipäevas vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist ja kujundada temas hiljemalt gümnaasiumiastme lõpuks iseseisev liikumisharjumus.

Tagame noorsportlastele head tingimused, tõhusad tugiteenused ja perspektiivikamate talentide varajase märkamise

Tagame noorsportlastele head tingimused, tõhusad tugiteenused ja perspektiivikamate talentide varajase märkamise.

Loome lapssportlaste toetuskeskused piirkondlike spordiliitude juurde üle Eesti

Loome lapssportlaste toetuskeskused piirkondlike spordiliitude juurde üle Eesti ja tagame nende kaudu talendikamate laste toitlustuse, spordimeditsiini teenused ja esimese treeneri lisatasu.

Tagame tingimused tippspordi arenguks

Tagame tingimused tippspordi arenguks, seisab sportlaste tervise säilimise ja kaitsmise eest ning laiendab tugiteenuste saamise võimalusi.

Toetame riigieelarvest rahvusvaheliste suurte spordiürituste korraldamist

Toetame riigieelarvest rahvusvaheliste suurte spordiürituste korraldamist.

Kaalume lahendusi e-spordi kasvava populaarsuse kasutamiseks eesti riigi tutvustamiseks maailmas

Kaalume lahendusi e-spordi kasvava populaarsuse kasutamiseks eesti riigi tutvustamiseks maailmas.

Tunnustame treenerite rolli ja kohta üldises haridussüsteemis koos sellega kaasnevate nõuete ja kohustustega

Tunnustame treenerite rolli ja kohta üldises haridussüsteemis koos sellega kaasnevate nõuete ja kohustustega.

Juurutame planeerimis- ja ehitustegevuses põhimõtte, et uute elurajoonide juurde kavandatakse alati ka sportimisvõimalused kõikidele eagruppidele

Juurutame planeerimis- ja ehitustegevuses põhimõtte, et uute elurajoonide juurde kavandatakse alati ka sportimisvõimalused kõikidele eagruppidele.

Parandame õnneliku paarisuhte loomise ja hoidmise ning vanemahariduse programmide kättesaadavust.

Parandame õnneliku paarisuhte loomise ja hoidmise ning vanemahariduse programmide kättesaadavust, suurendades nende rahastuse 2 000 000 euroni aastas,

Hõlmame erinevaid programme, nagu perehariduse programmid ja pereteraapia

Hõlmame erinevaid programme, nagu perehariduse programmid (prep, imago jt) ja pereteraapia, rasedus-, sünnitus- ja raseduskriisinõustamise (raseduskriisikeskused jt), vanemaharidusprogrammid (imelised aastad, gordoni perekool jt), lastega perede varajane toetamine, kodulähedased teenused ja ennetustöö (perepesad jt), pere rahatarkuse programmid

Seisame peredele vajalike teenuste kättesaadavuse eest üle kogu Eesti

Seisame peredele vajalike teenuste kättesaadavuse eest üle kogu Eesti

Tagame lapsi soovivatele peredele piisava majandusliku toe

Tagame lapsi soovivatele peredele piisava majandusliku toe, et ükski laps ei jääks eestis sündimata majanduslikel põhjustel

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi

Viime ellu perepõhise tulumaksureformi: iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinumum 5000 eurot, annab abikaasadele õiguse esitada ühine tuludeklaratsioon

Võrdsustame lapsetoetused, suurendades esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole

Võrdsustame lapsetoetused, suurendades esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole

Parandame eluruumide kättesaadavust nelja ja enama lapsega peredele

Parandame eluruumide kättesaadavust nelja ja enama lapsega peredele, arendades vastavaid riiklikke toetusmeetmeid ja suurendades nende mahtu; toetame neljanda võI enama lapse sündimisel perre investeeringut eluasemesse kuni 75 000 euro ulatuses pere kohta

Parandame kodulaenu kättesaadavust lastega peredele

Parandame kodulaenu kättesaadavust lastega peredele, sh laenu taotlemisel vanemapuhkuse perioodil võI kodu asumisel vähese aktiivsusega kinnisvaraturu piirkonnas

Edendame riigi, kohaliku omavalitsuse ja erakapitali koostöös elamuarendust noortele peredele maapiirkondades

Edendame riigi, kohaliku omavalitsuse ja erakapitali koostöös elamuarendust noortele peredele maapiirkondades

Väärtustame abielu ja laste kasvatamist

Väärtustame abielu ja laste kasvatamist

Algatame põhiseaduse täiendamise naise ja mehe vahelise abielu kui rahvuse püsimajäämise tagatise õiguskaitse parandamiseks

Algatame põhiseaduse täiendamise naise ja mehe vahelise abielu kui rahvuse püsimajäämise tagatise õiguskaitse parandamiseks

Tagame vanemapuhkuselt tööle naasnud lapsevanemale lapse haigestumisel hoolduslehele jäämisel töövõimetushüvitise tema keskmise palga väärtuses

Tagame vanemapuhkuselt tööle naasnud lapsevanemale lapse haigestumisel hoolduslehele jäämisel töövõimetushüvitise tema keskmise palga väärtuses (praegu arvestatakse töövõimetushüvitist miinimumpalgast lähtudes

Vabastame abielu sõlmimise riigilõivust

Vabastame abielu sõlmimise riigilõivust

Kujundame haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna koostöös lasterikkust ja terveid peresuhteid väärtustavaid ühiskondlikke hoiakuid

Kujundame haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna koostöös lasterikkust ja terveid peresuhteid väärtustavaid ühiskondlikke hoiakuid

Seisame vastu perevaenuliku propaganda levikule

Seisame vastu perevaenuliku propaganda levikule

Tunnustame peresõbralikke tööandjaid ja ühiskondlikke algatusi

Tunnustame peresõbralikke tööandjaid ja ühiskondlikke algatusi

Kaitseme lapse huve abielulahutuse korral

Kaitseme lapse huve abielulahutuse korral, et lapsel säiliks lähedussuhe mõlema lahutatud vanemaga ning mõlemad vanemad hoolitseksid lapse eest nii olmeliselt kui ka emotsionaalselt

Kaitseme vanema kaotanud lapse huve

Kaitseme vanema kaotanud lapse huve

Kaitseme üksikvanema perre sündinud lapse huve

Kaitseme üksikvanema perre sündinud lapse huve

Tagame vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele turvalise, püsiva ja terapeutiliselt kompetentse hoolitsuse perekondliku turvatunde

Tagame vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele turvalise, püsiva ja terapeutiliselt kompetentse hoolitsuse perekondliku turvatunde ja kiindumussuhte hoidmiseks ning lapse tulevikupotentsiaali parimal viisil avamiseks

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tõstame elatisabi ülempiiri

Tõstame elatisabi ülempiiri, mida riik maksab lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, 200 eurole kuus; elatise maksmata jätnud lapsevanemalt nõuab riik tagatise välja

Pöörame erilist tähelepanu laste väärkohtlemise ja perevägivalla ennetamisele ning vägivallaohvrite toetamisele

Pöörame erilist tähelepanu laste väärkohtlemise ja perevägivalla ennetamisele ning vägivallaohvrite toetamisele

Kaitseme last agressiivse seksuaalpropaganda ja sooärevuse tekitamise eest

Kaitseme last agressiivse seksuaalpropaganda ja sooärevuse tekitamise eest, väärtustades seeläbi lapse vaimset tervist

Kaitseme lapsevanemate õigust kaasa rääkida lastele antava seksuaalhariduse kohasuse osas nii lasteaias kui ka koolis

Kaitseme lapsevanemate õigust kaasa rääkida lastele antava seksuaalhariduse kohasuse osas nii lasteaias kui ka koolis

Toetame lähisuhtevägivalla teadvustamist, ennetamist ja avastamist

Toetame lähisuhtevägivalla teadvustamist, ennetamist ja avastamist, vägivaldse suhte katkestamist, süüdlase vastutuselevõtmist, ohvriabi ja vägivallast loobujate tugiprogramme

Toetame lähisuhtevägivalla ja alaealiste vastu suunatud vägivalla eest määratavate karistuste karmistamist ning pedofiilide registri loomist

Toetame lähisuhtevägivalla ja alaealiste vastu suunatud vägivalla eest määratavate karistuste karmistamist ning pedofiilide registri loomist

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tagame kasuperedele, hooldusperedele ja asenduskodude vanematele supervisiooni, koolitused ja majandusliku toe

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!

Täname meie partnereid

Bcme Logo En сomTechsoup Global Network Logo 400x95 (1)Hm Logo Alternative Color ComLogo Google.org Support Fullcolor Rgb Stacked
heartcrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram