Teema

Reformierakonna programm KOV valimistel 2021 (Viimsi vald)

Ava täisvaades
Kokku lubadust 95

Lubatud

95

Rakendame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja innovatsiooni horisontaalselt igas valdkonnas, et tagada keskkonnahoid ja vähendada ökoloogilist jalajälge

Rakendame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja innovatsiooni horisontaalselt igas valdkonnas, et tagada keskkonnahoid ja vähendada ökoloogilist jalajälge.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taastame vallavalitsuse struktuuris eraldi keskkonnaosakonna

Taastame vallavalitsuse struktuuris eraldi keskkonnaosakonna.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume ellu Noorte Oma Eelarve, mis võimaldab noortel enda ideid ellu viia

Kutsume ellu Noorte Oma Eelarve, mis võimaldab noortel enda ideid ellu viia.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame kaasava eelarvega ja suurendame selle rahalist mahtu

Jätkame kaasava eelarvega ja suurendame selle rahalist mahtu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame konservatiivse eelarvepoliitikaga ja hoiame vallavalitsuse tegevuskulud madalad

Jätkame konservatiivse eelarvepoliitikaga ja hoiame vallavalitsuse tegevuskulud madalad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame vallavalitsuse ja allasutuste pakutavate teenuste pidevat parendamist, et kujundada Viimsist Eestis kohaliku omavalitsusteenuse lipulaev

Jätkame vallavalitsuse ja allasutuste pakutavate teenuste pidevat parendamist, et kujundada Viimsist Eestis kohaliku omavalitsusteenuse lipulaev. Teeme efektiivsuse tagamiseks tihedat koostööd riigi ja teiste omavalitsustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame vallas tänapäevaseid ruumiplaneerimise põhimõtteid

Rakendame vallas tänapäevaseid ruumiplaneerimise põhimõtteid. Võtame tööle valla peaarhitekti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame Viimsi vallale uue üldplaneeringu

Koostame Viimsi vallale uue üldplaneeringu. Uusi planeeringuid algatame alles pärast põhjalikku ressursianalüüsi. Lähikuudel alustame koos kogukonnaga külade ja alevike kaupa praeguse olukorra analüüsimist ning arenguvajaduste kaardistamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostame vallale vähemalt 20 aasta pikkuse arengustrateegia, millega tagame valla läbimõeldud ja tulevikkuvaatava arengu

Koostame vallale vähemalt 20 aasta pikkuse arengustrateegia, millega tagame valla läbimõeldud ja tulevikkuvaatava arengu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame taastuvenergia projektide kasutuselevõttu

Soodustame taastuvenergia projektide kasutuselevõttu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Soodustame planeeringute abil roheliste töökohtade loomist vallas

Soodustame planeeringute abil roheliste töökohtade loomist vallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame ettevõtjate kaasatuse valla arenguteemadesse

Tagame ettevõtjate kaasatuse valla arenguteemadesse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome Viimsi noori ettevõtjaid toetava platvormi StartupViimsi

Loome Viimsi noori ettevõtjaid toetava platvormi StartupViimsi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arendame Artiumi baasil välja loomemajanduse valdkonna ettevõtlusinkubaatori ja kujundame piirkonnast rahvusvaheliselt tuntud loomemajanduskeskuse

Arendame Artiumi baasil välja loomemajanduse valdkonna ettevõtlusinkubaatori ja kujundame piirkonnast rahvusvaheliselt tuntud loomemajanduskeskuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame Rannarahva muuseumi lastele suunatud mereharidusprogrammide edasiarendamist ja nende võimaldamist Viimsi valla koolidele

Toetame Rannarahva muuseumi lastele suunatud mereharidusprogrammide edasiarendamist ja nende võimaldamist Viimsi valla koolidele.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame avalikud rannad aasta läbi kasutatavaks

Muudame avalikud rannad aasta läbi kasutatavaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Varustame kõik supluskohad riietuskabiinidega ja mereohutusstendidega

Varustame kõik supluskohad riietuskabiinidega ja mereohutusstendidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Randverre uue avaliku supelranna koos rannateenustega

Rajame Randverre uue avaliku supelranna koos rannateenustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Seisame selle eest, et vallaelanike võimalused mere äärde pääseda paraneksid ja kallasrajad oleksid avatud

Seisame selle eest, et vallaelanike võimalused mere äärde pääseda paraneksid ja kallasrajad oleksid avatud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Parandame väikesaarte elanike liikumisvõimalusi saare ja mandri vahel sõltumata aastaajast ja mereoludest

Parandame väikesaarte elanike liikumisvõimalusi saare ja mandri vahel sõltumata aastaajast ja mereoludest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Koostöös riigiga arendame välja Leppneeme ja Kelnase sadama

Koostöös riigiga arendame välja Leppneeme ja Kelnase sadama.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame meretranspordi soodustamiseks ja veesõidukite ankurdamiseks sadamateta Viimsi väikesaarte randumiskohtadesse poid

Paigaldame meretranspordi soodustamiseks ja veesõidukite ankurdamiseks sadamateta Viimsi väikesaarte randumiskohtadesse poid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korrastame valla lautrid ja merelepääsukohad ning toetame kogukondasid kohalike paadisadamate rajamisel

Korrastame valla lautrid ja merelepääsukohad ning toetame kogukondasid kohalike paadisadamate rajamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame kogukonnapargina Tammede pargi

Rajame kogukonnapargina Tammede pargi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Leiame Haabneeme üldplaneeringu koostamise käigus lahenduse valla keskväljaku ja kooskäimiskoha rajamiseks

Leiame Haabneeme üldplaneeringu koostamise käigus lahenduse valla keskväljaku ja kooskäimiskoha rajamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Korraldame regulaarselt kogukondlikke arvamuskoosolekuid tähtsates valla arengut puudutavates küsimustes

Korraldame regulaarselt kogukondlikke arvamuskoosolekuid tähtsates valla arengut puudutavates küsimustes.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame jätkuvalt külasid ja kogukondi liitvate ühisürituste korraldamist

Toetame jätkuvalt külasid ja kogukondi liitvate ühisürituste korraldamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame head koostööd külavanematega

Jätkame head koostööd külavanematega. Tagame kogukondade piisava informeerituse neid puudutavates teemades.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame külade ja alevike initsiatiivi nende identiteedi ja kogukonnatraditsioonide kujundamisel

Toetame külade ja alevike initsiatiivi nende identiteedi ja kogukonnatraditsioonide kujundamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kogukonnateenuste väljaarendamist ja nõustame külasid projektitegevustel

Toetame kogukonnateenuste väljaarendamist ja nõustame külasid projektitegevustel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame külasid ja alevikke vajalikes investeeringutes, nagu külaplatsid, mänguväljakud, tervise- ja kultuurirajatised jm

Toetame külasid ja alevikke vajalikes investeeringutes, nagu külaplatsid, mänguväljakud, tervise- ja kultuurirajatised jm.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame kohalikku omaalgatust

Toetame kohalikku omaalgatust. Suurendame külaseltside toetuse vähemalt kahekordseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame väärikate ülikooli tegevuste ja elukestva õppe võimaluste laiendamisega

Jätkame väärikate ülikooli tegevuste ja elukestva õppe võimaluste laiendamisega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame noortele pumptrack-raja

Ehitame noortele pumptrack-raja.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame Viimsi õpilasmaleva kohtade arvu koostöös vallas tegutsevate ettevõtetega

Suurendame Viimsi õpilasmaleva kohtade arvu koostöös vallas tegutsevate ettevõtetega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome koostöös riigiga Viimsis juurde gümnaasiumikohti

Loome koostöös riigiga Viimsis juurde gümnaasiumikohti.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Alustame põhikooli lõpetajatele karjäärinõustamise pakkumist

Alustame põhikooli lõpetajatele karjäärinõustamise pakkumist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome reaal- ja loodusainete õppekeskuse

Loome reaal- ja loodusainete õppekeskuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rahastame huviharidust ka ilma riigi toeta

Rahastame huviharidust ka ilma riigi toeta.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame Haabneeme alevikku uue mänguväljaku ja täiendame olemasolevaid

Rajame Haabneeme alevikku uue mänguväljaku ja täiendame olemasolevaid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Ehitame Pärnamäele sporditaristu ning vajadusel ka lasteaia ja kooli

Ehitame Pärnamäele sporditaristu ning vajadusel ka lasteaia ja kooli.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Avame Randveres põhikooli

Avame Randveres põhikooli.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame lasteaiatoidu doteerimist

Jätkame lasteaiatoidu doteerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame igale Viimsi lapsele sõime- või lasteaiakoha koduvallas

Tagame igale Viimsi lapsele sõime- või lasteaiakoha koduvallas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rakendame õpetajatele Eesti parima palga-, motivatsiooni- ja tugipaketi

Rakendame õpetajatele Eesti parima palga-, motivatsiooni- ja tugipaketi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Pakume vanematele tuge lapse arenguvajaduste varasel kaardistamisel ja valikute tegemisel

Pakume vanematele tuge lapse arenguvajaduste varasel kaardistamisel ja valikute tegemisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujuneme haridusinnovatsiooni eestvedajaks Eestis ning hariduskeskuseks, kus kantakse hoolt iga lapse isikliku õpiraja toetamise eest

Kujuneme haridusinnovatsiooni eestvedajaks Eestis ning hariduskeskuseks, kus kantakse hoolt iga lapse isikliku õpiraja toetamise eest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame abivajavatele eakatele päevahoiuteenuse

Käivitame abivajavatele eakatele päevahoiuteenuse.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame igal aastal eakatele makstava aastatoetuse suurendamist

Jätkame igal aastal eakatele makstava aastatoetuse suurendamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome erivajadustega laste ja noorte tugikeskuse, kus on ka abistatud töötamine ning muud eneseteostusvõimalused

Loome erivajadustega laste ja noorte tugikeskuse, kus on ka abistatud töötamine ning muud eneseteostusvõimalused. Loome sinna turva- ja hoiukodu.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame alustava tervisespetsialisti toetuspaketi

Käivitame alustava tervisespetsialisti toetuspaketi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame perearstide koondumist tervisekeskustesse, et tagada meie elanikele parim tervishoiuteenus, ja teeme koostööd kõigi tervisevaldkonna osalistega

Toetame perearstide koondumist tervisekeskustesse, et tagada meie elanikele parim tervishoiuteenus, ja teeme koostööd kõigi tervisevaldkonna osalistega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame vajaduspõhiseid toetusi

Suurendame vajaduspõhiseid toetusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja sotsiaalhoolekandeteenuste terviksüsteemi

Töötame välja sotsiaalhoolekandeteenuste terviksüsteemi. Kujundame valla hoolekandekeskusest asutuse, kust iga abivajaja oma murele lahenduse saab.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome abivajajale eeldused iseseisvaks ja väärikaks eluks kogu elukaare jooksul

Loome abivajajale eeldused iseseisvaks ja väärikaks eluks kogu elukaare jooksul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taunime igasugust vägivalda

Taunime igasugust vägivalda. Paneme rõhku ennetustööle ja tõhustame veelgi koostööd sotsiaalvaldkonna ekspertide ja politseiga, et märgata abivajajaid võimalikult vara.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame veelgi põhjalikuma ennetustegevusega, mis teavitab noori meelemürkidest

Jätkame veelgi põhjalikuma ennetustegevusega, mis teavitab noori meelemürkidest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame turvalisuse tagamisel ööpäevaringset turvafirma lisapatrullteenust, mille poole on kõigil elanikel võimalus pöörduda

Kasutame turvalisuse tagamisel ööpäevaringset turvafirma lisapatrullteenust, mille poole on kõigil elanikel võimalus pöörduda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame abipolitseinike tegevust ja naabrivalvesektorite moodustamist

Toetame abipolitseinike tegevust ja naabrivalvesektorite moodustamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd merepääste ja päästeseltsidega, viime üheskoos ellu turvalisust suurendavaid projekte

Teeme koostööd merepääste ja päästeseltsidega, viime üheskoos ellu turvalisust suurendavaid projekte. Rajame merepäästejaamad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame koostöös politsei, turvafirmade ja kogukonnaga turvalisuse tagamist vallas

Jätkame koostöös politsei, turvafirmade ja kogukonnaga turvalisuse tagamist vallas. Toetame politseinikke neile vajaliku infrastruktuuri rajamisel Naissaarel ja Pranglil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Taunime igasugust vägivalda

Taunime igasugust vägivalda. Paneme rõhku ennetustööle ja tõhustame veelgi koostööd sotsiaalvaldkonna ekspertide ja politseiga, et märgata abivajajaid võimalikult vara.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame veelgi põhjalikuma ennetustegevusega, mis teavitab noori meelemürkidest

Jätkame veelgi põhjalikuma ennetustegevusega, mis teavitab noori meelemürkidest.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kasutame turvalisuse tagamisel ööpäevaringset turvafirma lisapatrullteenust, mille poole on kõigil elanikel võimalus pöörduda

Kasutame turvalisuse tagamisel ööpäevaringset turvafirma lisapatrullteenust, mille poole on kõigil elanikel võimalus pöörduda.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame abipolitseinike tegevust ja naabrivalvesektorite moodustamist

Toetame abipolitseinike tegevust ja naabrivalvesektorite moodustamist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme koostööd merepääste ja päästeseltsidega, viime üheskoos ellu turvalisust suurendavaid projekte

Teeme koostööd merepääste ja päästeseltsidega, viime üheskoos ellu turvalisust suurendavaid projekte. Rajame merepäästejaamad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame koostöös politsei, turvafirmade ja kogukonnaga turvalisuse tagamist vallas

Jätkame koostöös politsei, turvafirmade ja kogukonnaga turvalisuse tagamist vallas. Toetame politseinikke neile vajaliku infrastruktuuri rajamisel Naissaarel ja Pranglil.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome piirkondlikud koerte jalutusplatsid ja treeningväljakud

Loome piirkondlikud koerte jalutusplatsid ja treeningväljakud.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Astume eraettevõtetega läbirääkimistesse, et Naissaarega regulaarset ühendust pidada

Astume eraettevõtetega läbirääkimistesse, et Naissaarega regulaarset ühendust pidada.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Teeme riigiga koostööd, et Leppneeme-Kelnase liinile toodaks uus, saareelanike vajadusi ja mereolusid arvestav parvlaev

Teeme riigiga koostööd, et Leppneeme-Kelnase liinile toodaks uus, saareelanike vajadusi ja mereolusid arvestav parvlaev.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tagame kõigi vallale kuuluvate teede valgustamise keskkonnahoidlike ja nutikate valgussüsteemidega

Tagame kõigi vallale kuuluvate teede valgustamise keskkonnahoidlike ja nutikate valgussüsteemidega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame valla teede väljaehitamist ja rekonstrueerimist

Jätkame valla teede väljaehitamist ja rekonstrueerimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Paigaldame kõikidesse bussipeatustesse ootekojad

Paigaldame kõikidesse bussipeatustesse ootekojad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame ühistranspordiga liikumise soodustamiseks kasutusele reaalaja infotablood

Võtame ühistranspordiga liikumise soodustamiseks kasutusele reaalaja infotablood.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Liidame eri transpordiliigid bussitranspordiga ühtseks liikuvusteenuseks

Liidame eri transpordiliigid bussitranspordiga ühtseks liikuvusteenuseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome koos eraettevõtetega vallaülese jalgrataste ja elektritõukerataste laenutuspunktide süsteemi

Loome koos eraettevõtetega vallaülese jalgrataste ja elektritõukerataste laenutuspunktide süsteemi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Muudame kõik vallale kuuluvad teed tolmuvabaks

Muudame kõik vallale kuuluvad teed tolmuvabaks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome keskusesse parkimise eelviitesüsteemi, et sõite minimeerida

Loome keskusesse parkimise eelviitesüsteemi, et sõite minimeerida. Ehitame juurde nutiülekäiguradasid.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Käivitame Haabneemes isesõitva bussi arendusprojekti, mis ühendaks kultuuri-, haridus-, spordi- ja terviseasutusi

Käivitame Haabneemes isesõitva bussi arendusprojekti, mis ühendaks kultuuri-, haridus-, spordi- ja terviseasutusi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võtame kasutusele tarbija- ja keskkonnasõbraliku ühistranspordi, sealhulgas gaasi- ja elektribussid

Võtame kasutusele tarbija- ja keskkonnasõbraliku ühistranspordi, sealhulgas gaasi- ja elektribussid. Analüüsime erinevate transpordiliikide (sh tramm) kasutusvõimalusi ja tasuvust.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame Eesti parima kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamist ja üle valla jalgrattaparklate rajamist

Jätkame Eesti parima kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamist ja üle valla jalgrattaparklate rajamist. Loome vajalikud ühendused kergliiklusteede ning metsa- ja spordiradade vahel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kujundame Randvere teest vallakeskusesse rohelise ja turvalise peatänava

Kujundame Randvere teest vallakeskusesse rohelise ja turvalise peatänava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Arvestame taristu loomisel ning arendamisel külade ja alevike soovide ning vajadustega

Arvestame taristu loomisel ning arendamisel külade ja alevike soovide ning vajadustega.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Rajame valla peatänava äärde purskkaevude väljaku

Rajame valla peatänava äärde purskkaevude väljaku.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Jätkame suunda kasutada avalikus ruumis ümbertöödeldud materjale

Jätkame suunda kasutada avalikus ruumis ümbertöödeldud materjale.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Loome lastele loodushariduse andmiseks parimad võimalikud tingimused

Loome lastele loodushariduse andmiseks parimad võimalikud tingimused. Toetame koole rohelise lipu algatuses osalemisel ja kooliaedade rajamisel.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Kutsume ellu kohaliku külakaunistamise programmi

Kutsume ellu kohaliku külakaunistamise programmi.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Suurendame haljastuse eelarvet

Suurendame haljastuse eelarvet. Rajame avalikku ruumi rohkem kõrghaljastust, lillepeenraid, pinke, prügikaste ja loome looduskaunid ajaveetmiskohad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Hoiame Viimsi metsi, alustame koostöös riigiga kogukonnametsade idee elluviimist

Hoiame Viimsi metsi, alustame koostöös riigiga kogukonnametsade idee elluviimist.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Viime vallas läbi elurikkuse inventuuri

Viime vallas läbi elurikkuse inventuuri. Loome maastikukaitsealadele õppe- ja loodusrajad.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

keskkonnasäästlikku käitlemist

keskkonnasäästlikku käitlemist. Kvaliteetne joogivesi ja toimiv kanalisatsiooniteenus peab olema tagatud igas Viimsi piirkonnas.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Toetame hajaasustusega piirkondades puurkaevude rajamist ja saartel reovee

Toetame hajaasustusega piirkondades puurkaevude rajamist ja saartel reovee

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Töötame välja praktilised juhised sademevee kogumiseks ja kastmisel kasutamiseks

Töötame välja praktilised juhised sademevee kogumiseks ja kastmisel kasutamiseks.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Võimaldame uusi planeeringuid ainult veeressursi olemasolul

Võimaldame uusi planeeringuid ainult veeressursi olemasolul.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Lähtume keskkonnahoiu põhimõtetest kõigi valdkondlike poliitikate väljatöötamisel ja elluviimisel

Lähtume keskkonnahoiu põhimõtetest kõigi valdkondlike poliitikate väljatöötamisel ja elluviimisel. Koostame külade- ja alevikepõhise keskkonnahoiu tegevuskava.

Täitmise tähtaeg: 01.10.2025

Tegemisel

0

Tehtud

0

Blokeeritud

0
Oled siin lehel leidnud vigu? Saada teade!
historycrossmenuchevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram